Hölgy akar nsa turtletown

Hölgy akar nsa turtletown Cupressus funebris conifertreasury. Cupressus sargentii Jeps. Very hardy, drought tolerant. Nitschke in Adelaide AUS. Paralelly with the perfection of shooting guns and the development of the possi- bihties of communication, popularity of goose -shooting has increased since the beginning of this century.

  • Szivárványhártyám színe:
  • Élénk szürke
  • Hajam színe:
  • Red
  • Nyelvek:
  • Angol
  • Mi a kedvenc zeném:
  • Latin
  • Hobbijaim:
  • Biciklizés

A dunántúh nagy tavakon késő ősszel éjszakázó ülik- csapatok napközben 30 — 50 km-re is eljárnak táplálkozni. A századforduló és az azt megelőző időkből inncs semmi konkrét adatunk a tiszántúh pusztákon átvonuló vadludak faji megoszlásáról.

Az első hiteles számbavétel Szomjas László lőjegyzéke, az as évekből származik. Az átvonuló hbák mennpségét még megközehtő pontossággal sem lehet fel- mérni. Az a kevés megfigyelő, aki megbízható adatokat szolgáltatott, csak a nagv gvülekezőhelyek egy-egy részletének egy alkalomra érvényes szemmel- tartására volt elegendő, így valószínűség-számításra kell alapoznunk az össze- sítő eredményeket.

A Kárpát-medence legjelentősebb állomáshelyén, a Hortobágyon, Nagy J. Udvardy hasonlóképpen nyilatkozik. Szomjas novem- berében ugyarntt több olyan Hbafalkát figyelt meg, melyekben kb. Az egész Hortobágyon ekkor feltételezhe- tően e mennyiség többszöröse tartózkodhatott Szomjas Az ország második legnagyobb forgalmú gyülekezőhelyén, a kelet-magyar- országi Biharugrán — A Tiszántúl e két legjelentősebb gyülekező- helyén kívül még több, kisebb-nagyobb szolonyeces szikes puszta szerepel a vadlúdvonulásban.

A Tisza, Körös és Maros által bezárt területen több jelentős for- galmú, bár nem állandó jellegű helyet ismertünk még azokban az években.

A Duna— Tisza közének egyetlen számottevő lilikállomása a Tisza közvetlen szomszédságában levő Szegedi-Fehértó. A hektárnyi szikes terület — na- gyobbrészt ma már mesterséges halastó — az ország legnyugatibb pontja, ahol a lilikek minden évben túlhaladják a vetési lúd mennyiségét.

A századunk első évtizedeiben e területen több tízezer darabra volt tehető az évenkénti maxi- máhs libamennyiség Beretzk in lit. A Dunától nyugatra a Balaton, a Velencei-tó, a tatai halastó és a Fertő magyar szakasza, valamint néhány nagyobb tógazdaság forgalmaz még közép-európai viszonylatban figyelemre méltó mennyiségeket, de itt már a vetési lúd száll meg rendszeresen.

Lihkből megközelítőleg sem tapasztalunk: a keleti országrészekhez hasonhtható tömegeket. A számlálási nehézségek ellenére is szembetűnő volt az egyes években átvonuló lihkek tömeg viszonyainak ingadozása.

Különösen erős beáramlás volt az Inváziók idején természetszerűleg feltűnően sok fiatal madár mutatkozik, ami a sikeres köl- tések kétségtelen jele.

Az első rész az Atari-ról Hölgy akar nsa turtletown Zak Penn rendezésében.

Ugyanekkor kizárólag fiatal Hhkekből álló csapatokat is megfigyelt. A sok évtizedes megfigyelések alapján Magyarországon szeptember utolsó napjaiban érkeznek az első hlik csapatok a Hortobágyra.

Számuk október első felében lassan növekszik, majd a hónap közepe táján liirtelen dinamikusabbá váhk a vonulás. Ettől kezdve az időjárás érzékenyen szabályozza az átvonulás vagy telelés alakulását. A kelet-magyarországi gyülekezőhelyeken feltorlódó tömegek addig maradnak ott, amíg a beköszöntő fagyok, de főleg a havazások nem gátolják őket a táplálkozásban.

Enyhe, hómentes telek idején sokezres tömegek telelnek át. Tavasszal az olvadás kezdete indítja meg a nagyon gyors ütemben lezajló visszavonulást.

Általában március első felében vonul át a zöm, de megkésett csapatok még április első napjaiban is láthatók.

Tavaszi vonuláskor gyakran figyeltünk meg elpárzott, összetartó madarakat.

Hölgy akar nsa turtletown sargentii Fragile.

Több alkalommal feltételezték sebzetten visszamaradó hlikek magyaror- szági fészkelését TarjánUdvaedy Bizonyítva azonban csak két alkalommal volt, nyarán a debreceni városi parkban félvadon költő, sérült madarakon Nagy J. Az utóbbi években egyre feltűnőbb visszaesés mutatkozik a magyarországi gyülekezőhelyek vadlúdforgalmában.

Általános megállapítás, hogy tetőző 3' 35 vonulásidőben ma már sehol sem találjuk meg a harmincas-negyvenes évek- ben észlelt mennyiségeket.

Kirívóan rosszabbodnak a vadászeredmények és a kisebb forgalmú megszállóhelyeken különösen feltűnő elnéptelenedés tapasz- talható. Kétségtelen, hogy a füves puszták területi csökkenésével megromlottak az egykori táplálkozási lehetőségek. Nem valószínű azonban, hogy a kulturális tájváltozás döntő szerej et játsszon a századeleji vadlúdtömegek távolmaradá- sában, hiszen azóta lényeges mennyiségi és minőségi változás az érdekelt terü- letek adottságaiban nem történt, sőt a mindjobban szaporodó halastavakkal és a mezőgazdaság nagyüzemesítésével még javult is a helyzet.

Sokkal való- színűbbnek látszik, hogy a megmaradott területek mindjobban fokozódó zavart- sága teszi azokat a libák huzamosabb ott-tartózkodására mind alkalmatlanab- bá. A közlekedő utak és az éjszaka reflektorfényt vetítő motoros járművek rohamos megszaporodása, a mezőgazdaság gépesítésének ugrásszerű megnöve- kedése és azok éjszakai műszakban való dolgozása, zaja és reflektorozása, nappal a műtrágyát és gyomirtó vegyszereket szóró repülőgépek közlekedése stb.

A hortobágyi puszta legjelentősebb területei sem mentesek ezektől a zaj- és fény ártalmaktól, sőt talán ott még jobban is érvényesülnek, miután csaknem teljes mértékben hiányzik ott a fás növényzet és a kiemelkedő terep - alakulatok árnyékoló hatása.

Mert bár ez lehetővé tette, hogy napjainkban — kevés kivétellel — halastavainkra gyülekezzenek az éj jelező vadlibák, az új helyzet a vadászat régi formáját is megváltoztatta.

Gentlemen gold club bletchley

A pusztákon szétszórt lesgödrökből való félnapos, egésznapos — a tapasztalat szerint kevéssé zavaró — lesvadá- szat ma már csaknem teljesen megszűnt. A vadászok a hajnali és esti ki- és behúzáskor a halastavak gátjain állnak lesben, tehát a legtöbb nyugalmat kívánó éjjelezőhelyek közvetlen szomszédságában és lövöldözésük itt már rendkívül nyugtalanítja az összezsúfolt madártömegeket.

A halastóra behúzó übák állandó háborgatásához még a belterjesedő hal- üzemek fokozódó forgalma, gépesítése is hozzájárul. Ha az este, vagy éjszaka közlekedő traktorok vagy gépkocsik reflektorfénye rávetődik a tavak vizére, ez minden esetben levegőbe kényszeríti az alvó ludakat.

A nappali legelőterü- leteken sincs nyugtuk. A Hortobágyon tapasztaltuk, hogy míg a récék és ludak figyelmen kívül hagyták a magasan húzó lökhajtásos gépeket, ugyanakkor j ánikszerűen menekültek, amikor a láthatáron egy-egy alacsonyan érkező műtrágyaszóró repülőgép megjelent.

Az es években az igen nagy vadlúd- forgalmú Űjkígyósi-legelőn Békés megye egyetlen idényben vadásztak néhány alkalommal sportrepülőgépről vadlibára.

Ez a zaklatás elegendő volt ahhoz, hogy a tiszántúli vadlúdállomások sorából évekre Idiktassa a szóban forgó területet.

Horney lányok detroit michigan

A halastavak és a szomszédos ősi jellegű puszták vadlúdforgalmának ilyen értelmű alakulására a Szegedi-Fehértó számadatai is jól rávilágítanak. E területekről évtizedek keresztmetszetében Beretzk in lit.

Századunk első évtizedeiben a Fehértó teljes egészében ősállapotban levő vadvizes, szikes puszta volt és rajta sok évi 36 átlag alapján 40 — 50 re becsülték a tetőző libamennyiséget.

Norfolk megye kínai

A gátakkal körülvett tavakra kon- centrálódó ludak háborgatási lehetősége ezzel megnövekedett, amelynek hatása kitűnik abból, hogy ezekben az években már csupán 8 — 10 darabos meny- nyiségek kulmináltak.

A mindennapossá váló vadászat eredményeképpen tól kezdődően fokozottabb ütemben csökken a számuk, és és őszén már ezer alatt maradt a maximum.

A libák jelenlegi megfogyatkozására a vadászati eredmények is rávilágíta- nak. A két világháború közötti időben, akárcsak manapság, a Hortobágyon lőtték a legtöbb vadJibát. Az egy vadász által elért napi rekord — db — késő őszén született Rhédey Ebben az időben 50 — 60 db-os eredmények nem számítottak ritkaságnak.

Ezzel szemben a Hajdú megyei Vadászati Felügyelőség jelentése szerint őszén mindössze 65 db vadlibát lőttek a Hortobágyon, és csak 3 db volt az egy vadász által elért napi maximum. A magyar vadlibarekordot, egy nap alatt db-ot A negyvenes-ötvenes években itt is ismét- lődtek a napi 40 — 50 db-os eredmények.

A megváltozott viszonyok jellemzésére Nagy László levelét idézzük, mely szerint egy jól lövő vadász őszén 12 húzáson mindössze 15 vadHbát lőtt, majd átment a Hortobágyra, de ott még ezt az eredményt sem érte el.

Még szembetűnőbb a kis forgalmú lilikállomások helyzete. Az utóbbi tíz évben itt egyáltalán nem láttunk leszállva vadlibát. A Dunántúlon, ha az alföldihez nem is hasonhtható, de eredményes libava- dászatok voltak az elmúlt évtizedekben.

Kimagasló eredmény a tatai halas- tavon éjjel, reflektor és csónakra szerelt tópuska segítségével novemberé- ben egy alkalommal lőtt vadliba. Ezt az eredményt a vadászat sportszerűt- lensége miatt nem tekinti magyar rekordnak az irodalom. Nagylángon A dunántúli eredményekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy itt a lilik és vetési lúd számarányának állandó ingadozása miatt a lilikproblémánál már nem lehet fenntartás nélkül mérlegelni ezeket az adatokat.

Geréby in lit. Az utóbbi évekből nem kaptunk kiértékelhető statisztikai adatokat, de a közölt egyéni eredmények alakulásából is levonhatjuk a következtetéseket. Az egybehangzó jelek szerint kritikus helyzetbe került vadludak érdekében több tógazdaság a helyi viszonyoknak megfelelően példamutatóan szabályozta már a vadászatot.

Nemzetközi viszonylatban is kívánatosnak tartanánk, ha a nagy forgalmú liba gyülekezőhelyek egy-egy különösen látogatott körzeté- ben tiltva lenne a vadászat minden formája. A vadászati tilalmat pedig december 3 l-re kellene életbeléptetni, hogy a legnehezebb téh időszakban, majd a tavaszi vonulásjior már elpárzott madarak háborítatlanságát ezzel is biztosítsuk.

A gyülekezőhelyek tömeg- viszonyainak javulását azonban mindenekelőtt az éjjelezőhelyek nyugalmának fokozott biztosításával lehetne elősegíteni. Kétségtelen, hogy napjaink vadlúdforgalmának csökkenését a hazai kultúr- hatások mellett az északi költőterületek erősen labiHs ökológiai viszonyai is elősegíthetik Uszpenszkij Ma még azonban nem látjuk tisztán, hogy valóban évről évre kevesebb Hba megy át Magyarország felett, vagy csak a jelenben nem torlódnak fel olyan mértékben a tömegek, mint a korábbi évek- ben, mert a felsorolt zavaró tényezők felgyorsítják az átvonulás ütemét?

Mindezekre a nemzetközi vízivzámlálástól várjuk a választ, amelyhez Magyarország is csatlakozott. Adatok a lilik táplálkozásához A Hlikek táplálkozását terepmegfigyelések mellett — 64 időközében gyűjtött, db gyomortartalom alapján mérlegeltem.

A vizsgálati anyag területi megoszlása arányosan követi a HUkek magyarországi szétszóródását, amennyiben db gyomortartalom származik az Alföldről Hortobágy, Biharugra, Mezőgyán, Halásztelek, Hódmezővásárhely, Szegedi-Fehértó és 9 db a Dunántúlról, illetve a Duna ártereiből Ásvány, Makád, Velencei-tó, Rétszilas.

Az alföldi ludakat nagy kiterjedésű füves pusztákról, illetve a raj- tuk épült halastavakon és rizsföldeken gyűjtötték, a dunántúli anyagnál zöm- mel szántóföldi táplálkozási lehetőségekkel számolhatunk.

Dense mat deep Hölgy akar nsa turtletown.

A gyomortartalmak időbeni megoszlása: szeptember: 10 db, október: 37 db, november: 58 db, december: 3 db, január: 1 db, március 1 db. A táblázatban megadott százalék- számok azt mutatják, hogy az egyes tápláléknemek a db liba gyo- mor hány százalékában fordultak elő.

A gyomortartalmak determinálásában nyújtott segítségért Dr. Zsák Zol- TÁN-nak gyommagvak tartozom köszönettel. A lúdfélék emésztőrendszerének anatómiai felépítése : az erős, oldalt lapított, fűrészesen fogazott kávájú csőr, a kis belvilágú, erősen izmolt, apró kavicsok- kal bélelt zúzógyomor és a cellulóz emésztésére módosult, fejlett vakbél a lihket fűevő fajként jellemzi.

Táplálékösszetételében a magyar szikes puszta domi- náló flóraelemét, a Festuca pseudovina levélzetét találtam a legmagasabb százalékértékben.

Az emésztés különböző stádiumában levő magvak és zöld növényi részek súly, vagy darabszám szerinti összehasonhtása reális módon nem volt lehetséges, de kétségtelen, hogy tömegét illetően a különböző Grami- nea-levelek voltak túlsúlyban a vizsgált madarak táplálékában.

A táplálék és a táplálkozóterület kiválasztásában céltudatos következetes- eéget tapasztaltam. A lihk nem csupán biztonságát találja meg a nyílt síkságok tekintélyes arányaiban, hanem a legszívesebben fogyasztott táplálékneme is a szikespuszta zöldellő, fiatal állományú fűtakarója.

Tavaszi vonuláskor szinte kizárólag a zöldülő réteken táplálkozik. Ősszel csak akkor jelenik meg a vetési lúdra jellemző gabonavetéseken, amikor a hosszantartó szárazságok a rétek füvét előzőleg zörgősre égették. A magtáplálék majdnem maradéktalanul ősszel, elsősorban olyan időszakban szerepel, amikor a hhkek érkezése idején 40 M 1.

Leveles növényi részek Festuca pseudovina 57 X 51,8 Graminea sp. Algák Chara maradványok 6 X 5,4 3. Állati táplálék Planorbis sp. Emészthetetlen aiiyagok Homok és apró kavicsok X ,— 2—3 mm a sztyeppék füve fogyasztásra alkalmatlan száraz állapotban van és még nem fejlődött ki a gabonavetések fiatal levélzete.

Ilyenkor a tarlókon talált kultúr- maghuUadékkal, gyommagvakkal és a talajból kitúrt, csírázó gabonamagvak- kal táplálkoznak. Rizsföldek közelében e kultúrnövény tarlóján tömegesen talál- ható rizs meg vízigyom magvakat valamennyi libafaj előszeretettel szedegeti.

Az éjjelezőhely és táplálkozóterület közötti távolság a gyorsröptű, erős madár számára nem jelent különösebb problémát. Rendszeres útjaimon alkalmam nyílt figyelemmel kísérni a Szegedi-Fehértavon gyülekező vadludak napi mozgalmát.

A madarak zöme többnyire 8 — 10 km-es körzetben tömörült, azonban helyi táplálékkonjunk- túrák alkalmával 50—60 km-re is ellátogattak a Fehértóról kiözönlő csapatok.

A lilikek mezőgazdasági szerepe a mindenkori helyi adottságok függvénye. Kisebb-nagyobb károkat okozhatnak a csírázó, vagy frissen elvetett gabona- magvak kiszedésével, ha az érkező madarak a napégette réteken, vagy fejletlen vetéseken még nem taláhiak zsenge legelőt. Ilyen természetű, jelentős Hlik- iárokat tapasztaltam Szeged környékén rendkívül száraz októberében.

Ugyanebben az időszakban Simacius a Hortobágy környékén észlelt hasonlókat. Nagy J.

A gabonavetések levélzetének lerágásával előidézett károkat illetően a vélemények megoszlóak. Boback szintén elveti ezt a kártevési lehetőséget. A gaz- dák azonban nem látják szívesen a rendszeresen megjelenő hbatömegeket és a gyengén fejlett vetések károsításának lehetősége kétségtelenül fel is tételez- hető.

Az északi vadlúdtömegek érkezésének idején Magyarországon már rendes körülmények között betakarították a rizsföldek termését, így ezt a növény- kultúrát nem károsítják a hhkek. A Hlikek halastavi és rizsföldi vízigyom pusztítását, mely jelentős százalék- értékkel tűnik ki a közölt táblázatból, gazdasági pozitívumnak kell tekinteni.

A vadludak esetleges, helyi kártételét az óvatos madarak riasztásával köny- nyen kiküszöbölhetjük, ezért e mindjobban védelemre szoruló madárral szem- ben kerülni kell minden elhamarkodott, radikális növényvédelmi akciót.

Irodalom — Literature Beretzk P. Boback, A. W: Landwirtschaftliehe Schäden durch Wildsränse. J arányi —Somorjai: Rizstermesztés. Mezőgazdasági Kiadó. Nagy L. Nikolits Gy. Nimród Vadászújság: Előkelő vendégek a Hortobágyon. JRhédey Z. XXXI jan. Mező- gazdasági Kiadó.

Széchenyi Zs. Szépirodalmi Kiadó. Szomjas L. Tarján T. Udvardy M. Uspenskij, S. Die Neue Brehm Bücherei, Bd.

Oecological problems of white -fronted geese passing the winter in Hungary Presence of white-fronted geese in this century By Dr. István Sterhetz In spite of the fact that the Carpathian-basin has already been far flown over by the invasion of white-fronted geese moving slowly towards the West, this species remains dominant in Hungary also nowadays only in the territory eastward the river Tisza.

The repartition of species is more equal in the district between the Danube and the Tisza, however, the proportion of bean-geese and white-fronted geese westwards the Danube is very variable year by year.

The reason of this report can be explained by the particular requirements of white-fronted geese. White-fronted geese being under migration appre- ciate, above all, territories of steppe -feature. Their claims are mostly covered by wide- spread lowland -plains covered of vegetation, however, of wide extent and by shoaly and flat water-surfaces that should be found there.

In the country's middle third part, in the territory between the Danube and the Tisza, grassy lowlands are available in a considerably lesser quantity, and where more spacious water-surfaces can be found, accordingly the of white-fronted geese present is less as well as geese, in general.

Considerable geese-flocks are present in this district year by year, exclusively on the fish- ponds of Szeged-Fehértó that has been formed from a natural sodic lake situated in the proximity of the river Tisza.

These large lakes, however, of forest-clad and undulating environs were recently less attractive for white-fronted geese. The fact that flocks of geese overflying the territory of Transdanubia prefer to occupy, as settling place, the Lake Balaton, too, however, only by windless weather, should not be disregarded.

Consequently, these fish-ponds established in the course of this century have also contributed to the oecological impro- vement of the Transdanubian region.

The Lake Balaton is perhaps frequented in a most regular way when it is frozen, but being not yet covered by thick snow. Geese, gathered in big flocks, pass the night on the ice of the lake, far off the shore.

From all the above we can draw the following lesson : spacious, sodic, grassy law-lands combined with Avide and shallow Avater-surfaces represent for Avhite-fronted geese the optimal oecological circumstances.

With other words: where both of these factors are present, there the white-fronted geese can be found, gathered in flocks, remaining on the spot for a long while, passing the Avhole day in the surroundings of the water-surfaces on which they had spent the nights and also their food is taken by them there.

From among these two factors, however, the latter should be emphasized, i. At that time, namely, white-fronted geese become thirsty several times even in the coiii'se of one day and they visit the lake by day more than once for drinking.

The neighbourhood of such territories, where food can be found and where drinking- water is available, is of capital importance for white- fronted geese throughout several weeks during the warm days of the early autumn, especially by rainless weather. For that reason they do not move far off from the water-surface where they spend the night.

And the well-known phenomenon, i. Therefore, some of the smaller sodic lakes of the County of Szabolcs could boast of the presence of conside- rable geese-flocks during the period of the beginning of this century. Geese-flocks frequen- ted at that time even water-surfaces of the pits of the brick-works situated at the edge of the border of the town of Nyíregyháza, where they had been successfully shot Vertse's personal communication.

The above provenances had not been frequented by geese flocks because geese might have been present in such a great that water, perhaps, might not have been accessible for thein, but for the reason that water could not be found anywhere else!

After the establishing the fish-ponds of the Hortobágy and on several other places, these small sodic lakes of the County of Szabolcs were no longer frequented by geese, or only on very rare occassions.

Later on, when the weather turnes cooler and the water-requirement decreases, moro- ver natural waters as well as puddles suitable for drinking can be found by day owing to rainfalls, the proximity of large lakes is no longer of great importance and white-fron- ted geese at that time start strolling.

Hölgy akar nsa turtletown phenomenon.

This is the period, when they are thrown to Trans- danubia, where the distance between the area where food can be found and the spacious lakes suitable for spending the nights, looses its importance. Flocks of white-fronted geese passing the night on the big lakes of Transdanubia in the course of the day repeatedly go for food even to a distance of 30 — 50 kms.

No concrete data going back to the turn of the century and to the period prior to the same are available covering the repartition of wild-geese overflying the lowlands of the. Among the pieces of wild-geese shot by him on the Hortobágy between — 26, were A. The quantity of geese flying over cannot be appraised, not even by approximate exactness.

The few observers by whom authentic data had been supplied, were suitable for furnishing observations covering only several details of great asseinbling places, and were valid, exclusively for one occasion, therefore, total have to be based on cal- culs of probabilities.

The annual presence of geese of the wide lowland, on the most important station of 4t the Carpathian-basin, the Hortobágy, was stated by J. Nagy at several millions. A similar statement was made by Udvardy In November several geese-flocks were observed by Szomjas, annoxincing that these birds were standing side by side at a length of about 1 km.

And the of wild- geese gathering in the district of the Hortobágy called Pentezug was appreciated by him at aboutin March Presumably on the whole territory of the Hortobágy a manifold of the above might have iDcen present Szomjas, The of culminating geese-flocks on the country's second largest station, Bihar- ugra, East-Hungary, was estimated by László Nagy at 4 —during the years of — Besides these two gathering places of the greatest importance of the terri- tory East of the Tisza, several other smaller and larger sodic lawland spots of "szolonyec- Jeature" are included in the migration of wild-geese.

Between — 53 flocks of white- fronted geese exceeding 8 — 10, birds had been observed on several occasions by Sterbetz on the country's most salty sodic lake of Kardoskút-Fehértó in the County of Békés and in March about 25 — 30, white-fronted geese were observed by him in one single flock on the grazing lands of Csabacsüd in the County of Békés.

Several hird stations of considerable importance situated in the area girded by the rivers Tisza, Kőrös and Maros, were discovered by us in the course of those years, they were however, not of a steady feature. Bolam ISBN Variationen eines Motivs bei Karl May. Ban ben: Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft29— Westport, Connecticut: Greenwood Press.

A San Diego Unió. New York Times. Abraham Lincoln. Az Egyesült Államok elnöke — Amerikai képviselő Illinoisból — Líceumi cím Peoria beszéd "Elveszett beszéd" Ház megosztott beszéde Lincoln-Douglas viták Cooper Union cím Búcsúcím Első alakuló cím Gettysburg címeesemény Második alakuló beszéd Remember me on this computer.

Enter the address you ed up with and we'll you a reset link. Az nem jut eszébe, hogy a termést, a finom falatot elengedje. Az USA-ban a szegények a kövérek, nem a gazdagok. Ezzel szemben a bolygó másik oldalán azok csontsoványak, akik a túltelítettség náluk ledobott, deponált hulladékában gázolnak.

Ezt így csinálni, vég nélkül, alternatíva nélkül: önmagában is holocaust. A jóléti részen persze önkéntes. De nem nehéz kivenni ebből, hogy a Föld túlnépesedését csakis így lehet szabályozni. A gazdag abbak nál úgy, hogy az alsó osztályok a nagyobb rész élettartama kiszámítható ezzel együtt lerövidíthetővé válik az alapján, amit fogyaszt amit kap: hisz, ha nincs más a gyorsbüfében, vagy a szupermárket polcain.

A másik oldalon meg a nem túl ennyire nem bonyolult eljárás van érvényben: szó szerint halálra éhezik magukat.

Hölgy akar nsa turtletown Aurea R.

De jön egy Kína és egy India és a játék borul. Ha van 1. Ahol mindenki saját svédacékl hűtőt, klímás kocsit és lehúzható angolvécét akar. Hányan is? Mondjuk vagy millióan előbb-utóbb? Már most elapad a Jangce, mire eléri a tengert —ennyi vizet vesznek ki belőle.

Miközben úgy sejtem — azon túl, hogy stratégiailag —, ideológiai szempontokból, kultúrpolitikai furfangból kell nekik Tibet, mert ott ered a Sárga-folyó. Itt váltak ők is kapitalista világgá, a vörös drapéria mögött csorog a manna, de ezért végül megkockáztatják azt is, hogy szomjan halnak?

Ezt nem tőlünk tanulták el, ezt azoktól, akiktől mi is. És most a Balaton kiszáradására ne is térjün ki, inkább arra, hogy hova Nyugatra van eladva a vízkészletünk zöme. Kifordítanak minket kultúránkból nem a szocializmust értem ezalatt, inkább a hagyományainkat és a család intézményétaztán meg a vizet alólunk.

És az ember jelentős része víz. Szabad asszociációk. Tessék csak… de ami aggasztóbb, hogy termékként kezdenek viselkedni az emberek, akik kész termék-embereket várnak el. Ideális nő — ahogy láttam a filmben. Ideális férfi — ahogy a magazinokban, bulvárbejátszásokban.

Ezzel elejét venni annak, hogy egy erősen bizonytalan Hölgy akar nsa turtletown tevés véglegesen meggyökeresedjék.

A ready-made azt jelenti, hogy a művész nem alkot, hanem kiválaszt valamilyen iparilag előállított készterméket, s azt apró módosításokkal vagy akár minden változtatás nélkül művészeti kontextusba múzeum, galéria helyezi.

Az elv feltalálója, mint ismeretes, a francia Marcel Duchamp volt, aki a múlt század tízes éveitől kezdődően számos kész tárgyat ily módon avatott megőrzésre érdemes artefaktummá. Hogy sarkított példával éljek, Marcel Mauss francia szociológus és antropológus szerint az emberek már az archaikus társadalmakban is rendszeresen túladtak azokon a dolgokon, amelyekről úgy érezték, elvesztették a manájukat, vagyis azt a pozitív mágikus erőt, amivel birtokukba kerülésükkor még rendelkeztek.

Ráadásul úgy látszik, a mana nem akkor illant el, amikor a dolog megkopott vagy elromlott, hanem attól a pillanattól kezdve, hogy domesztikálódott, tehát amikor olyan kínosan megszokottá vált, mint manapság a tegnapi divat szerint szabott kiskosztüm. Másokat eme kötet mondandója pedig szembesít i avval, amit kényszeresen próbálnak elérni, ezért sem tudják megélni ez az, amikor a gazdaság, a business as usuall — és vele együtt az a fajta szabág, ami már nem az emberekért van, hanem az embereket temeti be és irányítja — életmóddá válik: az új vallás, a tömegek új ópiuma, az új hivatkozási lehetőség — a retróba beolvadó és így fenntartott ready made mindenre kiterjedése —, az ürügyek színes palettája.

És sajnos az ember is kezd ilyenné válni — az emberi kapcsolatokat is megfertőzte ez a magatartás, amit amúgy a tárgyakkal művelünk. Ebben a képletben — mint azt néhányan tudjuk, egyre többen sejtjük — mindenki áldozat, vitatni sem érdemes. Végeredményben a munkába temetik bánatuk — a végtelen étvágyuk önmarcangolássá válását — egy élvezettel vezérelt világban, ahol munka a termelés fokozásának eszköze csupán, nem az önellátásé vagy a közösséget tovább építésé.

Ahogy mi is állandó önkifejezésre önmagunk reklámozására és csak azután menedzseléséretehát az önmagából kifordulásra rávett és így tompított emberségesség teljes hiányára, kiürülésére — hogyne, elidegenedésre is — mutatunk rá létünkkel… hiszen az információáradat csak átfolyik rajtunk, éppúgy pazarlás még akkor is az volna, ha java nem értéktelen marketing volna, hanem tanulandó, követendő példamint az élelmiszerekkel való gondatlan bánás nyugati módra.

Az Egyesült Államokban továbbá a legújabb computer átlagosan három év alatt kerül szemétre. Legalább Angliából már hallani, hogy vannak már helyek, ahol zárás előtt 1 órával negyedáron van kiárusítva a maradék.

Elkapkodják, mindenki jól jár. Nálunk nem ez van, minél keletebbre megy az ember Európában: a lelakatolt kukák, nem pedig a bezacskózott — lefertőtlenített zacskók!

Az amerikai autók egyes alkatrészei akkoriban állítólag úgy voltak megszerkesztve, hogy ne bírjanak ki többet hatvanezer kilométernél, annak ellenére, hogy a gyártók elismerték: a sorozattárgyak többsége nagyjából azonos előállítási költségek mellett sokkal jobb is lehetne.

A tárgyak rendszere című ben publikált könyvében amellett érvel, hogy bármilyen legyen is a tárgy működése, úgy éljük át, mint a mi működésünket; bármilyen legyen is a hatékonysági formája, mi önmagunkat vetítjük bele ebbe a hatékonyságba, még akkor is, ha ez a hatékonyság abszurd.

Mert nem szabad megengedni, hogy a tárgy kivonja magát a halál alól! Sebők Zoltán: A szemét megdicsőülése, részletek. Vagy itt van az is, hogy az elpazarolt életek és tehetségek nem egységbe szervezése lett központi mozzanat… helyette inkább egységet hirdetve összeterelése, feláldozása a piaci igények kiszolgálása érdekében — a brainstorming-ok, a kreatívok ülései, a reklámszakma, stb.

Ahogy a Világháborúk is lényegében okkultista véráldozatai voltak az egymással versengő háttérhatalmak színtere számára: ez a holisztika kirekesztésén fáradozó hermetizmus díszmenete. Tudatnunk kell magunkkal, hogy végső soron már hiányzik belőle a humánum.

Ennek jegyében szemlélve Szerzőt, érthetjük jelenlétében, hogy ő elsősorban eide-jellegű?

Nap túrázó barátom

Régen nem mosolyogtak a férfiak a fotókon; mindenki úgy nézett, amiben volt, hát még a halottak beöltöztetve, ismered nem?

Azok se mosolyognak… —. Ahogy ők, az elveszettek mosolyognak, úgy nem lehet, nem? Ez idoitizmus. És még ők nem tartanak elég határozottnak, mondván, legyél önzőbb és ha csak egy kicsit kurvább lennél, sok pénzt csinálhatnál!

Ezt zsigerileg kivetem magamból, mit tegyek, alkat kérdése. A kócos nagyfejű. Inkább szamizdat mozgalomnak lenni, mint KISZ-tagnak de ma mi a szamizdat megfelelője? Csak a nehezebb út ad erőt ahhoz, hogy ismeretlen dolgokkal foglalkozz, itt nincs kit idézni, ez annyira banális.

De… várjál! Szóval nem megy az aláfekvés, mert ismétlés, mert nem előremenetel, hanem, benne van, alá, azaz stagnálás. Az meg megint nem megy. Nem kihívás. Abba vannak belefáradva, amit közösségi oldalon életük mottójának ki is tesznek egyesek, de nem bizonyos, hogy értik is, hiszen nem eszerint élnek, ami szerint kizárólag nem is volna érdemes, hisz magyarázkodás, az önnön tehetetlenség, a repetatív élet önmagát unalmából kimagyarázni igyekvő fontoskodása, tudálékossága:.

Az órák, melyeket elveszítünk, békések mind. Mert az ilyen divatnak élők azok, akik úgy bánnak már csak eme szóval is, hogy költő, annyian vehetik fel ezt a titulust, mintha számukra az is csak valamiféle életérzés lenne mintha azt hinnék, ők olyanok, mint valami zenészdinasztiák elődei — csak irodalomban —, örökölt című Otetter família, stb.

Vagy mondjuk a már említett retró fogalomkörébe becsatolva élnek, azt hiszik? Mint fölvenni nem egy makkos cipőt vagy kordzakót — az most éppenséggel ciki lenne —, hanem egy tengerészcsíkos pólót vagy egy as évekbeli szögletes Ray-Ban napszemüveget, vagy akár a hipszter-divat kedvéért egy nem dioptriás lencsével, sima üveggel kapható SZTK-szemüvegkeretet?

SZTK, már megint? Most ez a divat. Ez nem más, mint menekülés nem is az ismeretlenbe, hanem a nem megismertbe, amit amúgy utáltak volna, mert nem volt bőségzavar, ledérség, hanem munkakerülőnek neveztek, ha este kint voltál még emlékszünk! Nem pedig meghagyni azokat, ahogy voltak — hisz az eleve az volt mind, vagyis szocreál —?

Kitérek erre azon okból, mert ezek a régi, előbbutóbb meghaladottnak vélt ehte pesti helyszínek — mivel Erdődy elsősorban, hiába Világjáró, pesti ember — elengedhetetlenek Szerző lepusztultságot szemlélése szempontjából — ebben is!

Azért jött létre — amellett, hogy a katonaság, meg a titkosszolgálat… —, mert a fiatalokat nem avatják be. Senki, senkit. Nők a lányokat, férfiak a fiúkat. Mind el van eresztve, mehet, amerre lát. De kitermeli beavatási rítusait.

Ezt neveztem neked múltkor önnagykorúsításnak. Nézd meg a fesztivál-karszalagokat! Ennyire nincs hová tartozniuk, hogy magukon hagyják heteken, hónapokon át?

Mintha valami törzsi jel lenne, hogy figyelj, ide tartozom, ők védenek… ez a közösségem, ha nem tartozol ide… de te hova tartozol?

De ilyen a bringás társadalom nem egy jelensége is — arra most nem is fókuszálva különösen, hogy ellenségképteremtéssel, mert az autós ellenség, össze kell zárni, fejek be, hátak ki, ez helyspecifikus, szubkultúra kell itt még a kerékpározáshoz —: a bicikli lámpája, — azt még értem, hogy a kormányt, vagy a kereket vagy mindkét lámpát le kell szedni, ha bemész valahova, de — amikor fent van hagyva a táskán és villog, bent a presszóban, lent a pincekocsmában, miközben a nő ül a trash-cuccaiban, szétszabdalt gatya — ez ár volt divat, as évek vége, es eleje, emlékszem —, kilátszó has, félig felborotvált fej, színes hajtincsek, piercing, sorolhatnám… ami itt megkerülhetetlen, az K.

Stti Incident — de ez egy Guns album címe volt — az se volt túl jó —, de nem egy egész nemzedéké Nem, ez brutális. Brutális nincstelenség. Hiába van otthonuk: hazátlanok, anyátlanok, mindentelenek, szellemi nincstelenek, érzelmi alultápláltak!

És mit kapnak? Az egész Internet olyan, hogy csapda. Ez a modern Tartaros, egy labirintus, amin élő ember nem jut át, de miért akar átjutni, ha az Alvilág sötét szívébe visz, ahol csak a kárhozat lángjai égnek?!

Ennyire szado-mazo, amiben élünk. Ez egy börtön. Az emberi elme a legnagyobb csapda, ugyebár.

És ez a börtön beléd, magadba zár: sose tudsz megismerni mindent, ami ott van, a neten! Mennyi mindent kell bepótolnia. Nem tud még válogatni, senki sem ad értékrendet neki ehhez.

Hány fiatal válik ettől kényszeressé, vagy van kisebbségi érzése, szorong, mert mindig jöhet valaki, aki mond olyat, amit nem ismersz — zenekart, youtube-videót, blogot, honlapot, filmet —, és így lepipál, lefőz, legyint és otthagy.

De a félszbukon se ismerhetsz meg mindenkit, azt még le is korlátoznak ismerős után. Nehogy már túlnőjj a rendszeren!

Közben azt sem tudják — de azért minden további nélkül használják nem bírom ezt, a mikrohullámú sütő, a villanykörte, a kábítószer, a fogamzásgátló, a tévédekóder, minden, még a víznyomás, a közlekedő-edények teoriája is ismeretlen az emberek előtt, a működési elv ismerete nélkül használnak mindent, így az internetet is —… hogy mondjuk az -jel az arabból ered — ahogy számaink jelrendszere is — és annyit jelentett, hogy 14 liter, tehát egységes űrmérték volt és kész.

Ez amúgy már a számszerűsített élet. Innen a nagy emberi egységképzet, hogy a világot forradalmasította a network, a hálózat? Behálózat, behálózva, ennyit jelent, nem többet: egy nem fizikai jellegű edénybe bevágni az embereket, hogy ott majd szem előtt lesznek. A fortyogó üst pokla, kérem.

Semmi több. A többi hazugság és gépmitológiát gyártás. Ha nem vagy fent, nem létezel — ez meg életérzés lett. De életjelet akarnak magukról adni egy élettelen, embertől idegen térbe, gesztusokat, amikre igényük több millió év alatt fejlődött ki, de egy 20 év alatt létrejött hordozóra akarják bízni létét, fennmaradását.

Tény, hogy paraziták, még emberi. Ez minden sci-fi megvalósult rémálma, ez már silence fiction, nem éppen scolaris, csend a koponyában, szélcsend a koponyában, se vitorla, se irány, semmi se. Ez ugyanakkor lustaság is, a szociális értelemben vett, az agy couch potatoe-sága, egy agyé, ami nem lett és nem is lesz soha tisztába téve.

Minden elérhető, de semmi sem kényszer. Se föld, se ég, szoba van, meg dugasz, meg monitor.

Tényleg nincs alattuk pokol, ha a képernyőben van, azon keresztül bennük, akik előtte ülnek.

Faludy György.

Város milford d c kislemez

De nem beszél magáról sokat. Nem is személyes jellegű dolgokról, hanem általában tevékenységéről. Éveimbe került — és ennek örülök, egyáltalán nem röstellem, hiszen annyit jelent, hogy megválogatja munkatársait, szövetségeseit, és barátait —, míg ki tudtam alakítani egy olyan bizalmi viszonyt, melyben a szövegekről is lehet beszélni, melyektől — mindenki mástól, akiről tudok — egyre jobban tartja a távolságot.

Mintha a szövegek avval a világgal volnának azonosak, aminek nem szolgáltatja ki magát. Forrás: Wikipédia Az ellenállás nélküli asszimiláció fiatalok és a fenntartásokkal élésből egyre kevésbé képviselve: eszes fiatalok fakadó kontrasztot — és a kommunizmus kényszerei középkorosztály és a fogyasztani vágyás minden nemzedék — közötti keresztül kasul.

Egyik rendszer megszűnt, másik még nincs is — ebben a történelmi satupadban élnek, vagy életképtelenek, harácsolnak vagy tanácsolnak egymásnak még nagyobb kontrasztokat. De a kolostorokbeli szodómia Erdődy munkáiban egy teljes társadalom kéjenccé fajulását tárja elénk.

Vegyük csak azt, hogy két vagy öt pedofil pap miatt felhördül a világ — mert ki lehet őket cibálni a sekrestyéből? Szerző ezzel tisztában van, a gőgös tudatlanság csőcselékbe rendezett létével — amit mindig könnyű felizgatni egy kis slampos sikamlóssággal — és ezért miután szent és profán hangok közepette — egyenrangúak, de még elkülönülnek —, vagyis a szerzetesi attitűd és a hétpróbás gazemberség határán élve jegyzetelt egy óceánt cseppekből összeszedni úgy, mint szabad elemeket beépíteni kötelező gyakorlatokba : be is gépeli megállapításait.

Rafinált stratégia pihen ebben a hibátlanságot kizáró, de kivitelezését tekintve is lépcsőzetes formai megoldásban — ezért mindig dolgozik! És itt ő is — akkút dokut készítése közben — a szabályok szerint játszik, de hekkeli, kifigurázza is egyben mindazt, ami elé tárul, legfőképpen az esendőség — említettem — sokszínűvé válását, ami maga a korszellem.

A smink. A szemöldök kiszedve mint a bikinivonal, csak most a fejükön — seggfejükön —. Nincsen arca senkinek, ezért takarja el azzal, ami készen kapható, csak le kell utánozni. És hogy mekkora arc vagy! Nagy legyen a pofád! Hímes tojás, amikor sminkelve.

De előtte kifújva. Tök üres. Ha megkocogtatod akár néhány kérdésselfélő, összeroppan.

De a minta megvan, ez a lényeg, változhat is, mindig más legyen, mosni, festeni, kitenni, mosni, festeni, kitenni — mindig összehasonlítani a nagy szoborral, a nagy tojással, hogy mennyire jár közel az illető.

Azok lesznek közülök narkósok, függők, öngyilkosok vagy országelhagyók: akik el is érték.

Most meg keresik máshol, egy másik nyúlat követve, ahogy világszerte szarja ezeket a véres, alvadt vérben álló divatokat. Ugyan nem tehetnek róla, hogy is tehetnének, erre lettek, vannak kinevelve, vagyis fogyasztásra kitenyésztve ez kultúrájuk.

Utóbbihoz nem is kell egyebet fűzni, mint, hogy találó hasonlat, a hímes tojás, ami akkor is elöl van, ha már elmúlt az ünnep, mert önünnep van minden nap, ami nem az Élet ünneplése, hanem a saját sikerekre való figyelemfelhívás mint mikor azért iszik, rúg be mocskosul egy pultos, mert azt mondja, félidőnél jár, azaz hat napból hármat már ledolgozott.

De mégis, napi szinten lehangoló, ha az ember a belőlük építkezni tervezett jövőt már most szemléli, hogy ott kezdik szocializációjukat, hogy nem menő, aki még szűz, vagy nincs senkije, odáig, hogy egyedül maradnak, mert csak alkalmi kapcsolataik voltak egész életükben, együttlétek, akár a klikkelések, aztán csak kiikszelni az ablakot.

Született pszichopaták, még csak nem is feleségek vagy férfiak. Akik húsz évesen olyanok lesznek — a gyerekek Apák nélkül —, mint régen a hadiárvák. Erre épüljön a következő néhány évtized Európája? Sehogy sem. Talán a bevándorlókra, talán olyanokra, akik jelenlétéről még homályosak fogalmaink, de mindük utódai az összeurópai és nyugati problémába fognak ütközni: a koherencia kényszernek számít.

És ezért megvetendő, lehet ellene érvelni úgy, hogy az önfenntartás kérdése alapból ki van zárva. Erre nevelni viszont egy nemzedéket: blöff a kártyaasztalnál, ami már-már orosz rulett.

Életük a tét! Ráadásul az, hogy jelentős részük a hülyítés után mégis szó nélkül be fog állni a sorba: még szomorúbb.

Mert egyet értek Erdődy-vel abban, hogy a szabág kérdését nem elegendő a kétpólusú világrend elmúltával a fizikai mozgás korlátozatlanságával, ezáltal sokszor a minden szabályt és etikettet elutasító testiség után like-olással vagy szavazáskor négyévente egy x-szel, vagy detronizációkkal és rendszerváltásokkal megoldani, megvédeni.

Naponta kell. Nem lehet elbújni ez elől dunyhák, sem puccos étkezdék és randevúk kliséi mögé.

Különben elenyészik. Foglalkozik vele az, aki vissza akar élni vele. Ők egyfolytában dolgoznak, mi miért nem dolgozunk össze ellenük?

És közben azok is elbújnak, akik bölcsen, nem pedig öntudatlanul hallgatnak nem kell hazudni ahhoz, hogy árts, más szóval, az is hazudik, aki csöntben marad, ezt Babits megfelelő vezéje óta igazán tudhatnánk. Nincs igény az egymást ébren tartásra megdörzsölni csakis egymás vajnokát.

Kezdve a gyermek anatómiai fejlődésével, a kiszolgáltatottsággal párhuzamos tudati fejlődés — és a lélek kómájából önmagához térésének, az öntudatra ébredésnek — rezdülései iránt éppúgy, mint az évtizedeket felölelő szocializációs folyamatok összetettsége iránt. Ugyanannyira érdekli ez, mint az összetett és kaotikus vagy komplex rendszerek elméleti fizikája mintsem mondjuk a system biology vagy a szociológiai, antropológiai hangsúlyoktól ékes idegensége az embernek mindabban, amit amúgy maga épít önmaga köré a geometriai formák, a kényszeres szimmetriák — miközben testünk sem az, az arcunk pláne nem —, majd deviánssá válásuk és a kötelező aszimmetriák beköszönte, amik erkölcsi normáinkban köszönnek vissza.

Vehetjük úgy, hogy Szerző kész tényként kezeli, hogy a személyes evolúció tehát, hogy egy öltőn belül is alakítható a test: ennyire rugalmas; gondoljunk csak arra, mire képes a sport, ha korán kezdi az ember, a tornász és szinkronúszó lányok alkata, vagyis a veleszületett alkat torzulásba való elfojtottsága — mint az köztudott, megannyi cikk jelent meg róla, hogy a tornász lányokat nem mellesleg verik is az edzők; de akkor mi lesz velük, ha már nem kell reggel edzésre menni, verve lenni, aztán iskolába, délután edzés, megint verés, tehát amikor elérték a célt, fiatal nők még és máris összeroppannak: milyen férfiideáljuk lesz az ilyeneknek, várják majd a verést, kívánni fogják?

Így adnak maguknak gázfröccsöt! A történelem álarcai az átlagemberek arcaivá minősülnek le idővel. Mohók voltunk és kész. Gyerekeink isszák ennek bűzös levét és lassan úgy tűnik: ízlik nekik.

Ezen keresztül eljutunk egy fontos tényezőig. Szerző számára a gyermek, a szülőktől elhalászott, megrontott hivatkozva arra, hogy a szülő úgyse érthet meg és így az Európai Kultúra számára egyre bizonyosabb. Miért is lehetséges ez?

Mert még egy Nők Lapja is — hát még a többi fórum — olyan generációs szakadék-építésben vesz részt, aminek visszafordíthatatlan következményei lesznek. Az egyik A kutatók szerint ők az internet világának bennszülöttei, míg mi, akik neveljük őket, csak bevándorlók vagyunk a létezésnek ebben a dimenziójában.

Ők a Z-generáció, akik számára teljesen magától értetődő a web, és akik alól kicsúszna a talaj, ha hírtelen beállna egy áramszünet. Ökomenikus segélyszervezetek vannak azért, hogy az iskolakezdés során rászoruló gyerekeknek legyen tanszere, de ezzel a nagyobb problémával szinte senki sem kezd semmit, nincs gazdája, gondozója a nehezen tűrhető, de apró lépésekkel becserkészhető embereknek?

Szurkolunk a legtehetségesebb fiataloknak, hogy maradjanak annyira öntudatuknál, hogy a végén ne egyedül üljenek 30 évesen internetes távkapcsolatban élve, online rendelve házhoz az ételt, elhízva — de nézve a makulátlan testeket, utánozni kívánva őket, miközben azok mással sem foglakoznak, mint testükkel, tehát nincs szellemi értékű.

Tehát a kisgyerek is célpont immár. Vagy már elsősorban ő. Következzék itt egy kis lábjegyzet-anyag, egy kis pornó-sztatisztika, hogy képben legyünk: Internet Pornography.

Christian Broadcasting Network, Family Safe Media. Bissette, Psy. Internet Filter Review. The Charlotte Observer.

The Morality in Media Newsletter, June, Christian Counseling Today, Vol. Cerberian Inc. CNN Money, 25 October, According to Datamonitor, over half of all spending on the Internet is related to sexual activity. Each day 30 million people log on to pornographic Web sites Internet pornography statistics.

Internet Filter Review, Inthere were million pornographic Web s, 2. First-person: the culture of pornography, R.

Albert Mohler, Jr. One in 17 children ages were threatened or harassed over the Internet in Report Statistical Highlights.