Gengszterek és a nő, aki szereti őket játszani lodi

Gengszterek és a nő, aki szereti őket játszani lodi Bátortalanul megkérdeztem, hogy köz miljentelíallorízáls vádat, mire a redtt moroljogya öz tálássoltai hogy res, sokára azt is fölpróbálhatjuk! Translate PDF. Felállni természetesen lehet, de nem a szokásos módszerrel - nem gombot kell nyomogatni, hanem az analóg karral kell a ho- mályos látásunkat megszüntetni — addig kell manőverezni, hogy csak egy bírót lássunk, ne Pell öt árnyalak keringjen a fejünk körül. Olyan hajón, ahol még azt is tudtad bárkiről, hogy a wc-ben kis- vagy nagydolgozott, ez utóbbi kemény, vagy lágy volt, és hogy a hitvesi kabinban az orgazmus valódi volt, vagy csak megjátszott.

  • Szexuális irányultságom:
  • Man
  • Szemem tónusa:
  • Meleg zöld szemeim vannak
  • Hajam színe:
  • Auburn

Vajon ezek a művek a walesi irodalom részei-e? Kézenfekvő példa John Cowper Powys —aki — bár csak távoli walesi ősökkel rendelkezett — től haláláig Walesben élt, walesinek vallotta magát, s két monumentális történelmi regényben, az Owen Glendowerben 8 és a Poriusban 9 dolgozott fel walesi témát.

Macedon ny horney nők

Jeremy Hooker számára ez már elegendő ahhoz, hogy fejezetet szenteljen az írónak az angol nyelvű walesi irodalmat tárgyaló monográiájában. Mindezek tudatában jelen írás a Knight körképében tükröződő konszenzust követi az angol nyelvű walesi irodalom fogalmának használatakor.

Mivel ezen irodalom a fentiek szerint laza tematikus egységet alkot, érdemes fel- idézni a gyarmatosítás kontextusához kötődő és e tematikát körülrajzoló eredettörté- netét. Bár e történet ben kezdődik, amikor I. Nyakigláb Edward meghódította a ma Walesként ismert kelta területeket, az angol nyelvű walesi irodalmat közvetlenül életre hívó kulturális közeg kialakulásának gyökerei az ipari forradalmak korában keresendőek.

Így például az —as évek walesi politikai életében is markáns szerepet játszó, irodalmi Nobel-díjra jelölt Saunders Lewis — ellenezte az angol nyelvű walesi irodalom koncepcióját, mondván, hogy a fordítás mindent eltüntet, ami a walesi irodalmat walesivé teszi.

Életében egyetlen műve sem jelent meg angolul. Olyan po- litikai állásfoglalás ez, amely gyakorlatilag a mintegy félmilliónyi kétnyelvű walesire korlátozza az adott író olvasóközönségét.

Pof kik női erie

Bohata, i. Az ipari fellendülés egyre több angol és ír bete- lepülőt vonzott a déli területekre, ami szinte egyszerre vezetett a kulturális konliktus kiéleződéséhez, és a modern walesi függetlenségi mozgalom megszületéséhez.

Az au- tentikus walesi kultúra elfojtásának szimbolikus alapdokumentuma az az ben publikált bizottsági jelentés, amelyre egyszerűen csak Blue Books-ként Kék köny- vek utal a walesi nemzeti emlékezet.

A jelentés egyrészt felfedte az akkor kiszélesedő közoktatásban jelenlévő nyelvi ellentéteket: a még túlnyomóan csak walesit beszélő gyerekeket főként angol, csak angolul beszélő, angol tankönyveket használó taná- rok tanították.

Másrészt egy zseniális gyarmatosító gesztussal rögtön a walesi nyelv használatát jelölte meg az ország kulturális elmaradottságának és erkölcsi fertőjének gyökérokaként, igazolandó az ezt követő rendkívül agresszívan angolosító nyelv- és kultúrpolitikát. Az eredmény a Ez utóbbit az íror- szágihoz hasonló folyamat garantálta: ahogy a nemzeti identitás meghatározásában az erőszakos nyelvpolitika következtében a walesi nyelv viszonylag háttérbe szorult, a politikával egyre inkább összefonódó vallás, illetve a mindkettő céljai számára re- mek terepet biztosító irodalom kezdte átvenni a szerepét.

A vallás az angol kulturális befolyás elleni harc kitüntetett színtere volt a A déli iparosítást követően társadal- mi szerkezetéből adódóan alapvetően munkáspárti szavazótáború Walesben ma is markánsan jelen lévő szervezet az Egyesült Királyságból való kiválásért kampányolt, s bár az es népszavazáson a walesiek jó időre elutasították ezt a lehetőséget, a 12 Bohata, i.

A század közepétől a walesi-angol po- litikai konliktus újbóli kiéleződésében jelentős szerepet játszott a kohászatnak és a bányászatnak a hatvanas években induló, majd a nyolcvanas évek általános gazdasági válságához kapcsolódóan tragikus méreteket öltő hanyatlása.

Wales és Anglia viszo- nyának politikai rendezését az ezredfordulón — többek között a Walesi Nemzetgyűlés létrehozását — viharos, gyakran Észak-Írországot idéző bombamerényletektől sem mentes évtized előzte meg.

Stephen Knight irodalomtörténeti áttekintője nyomán elmondható, hogy az an- gol-walesi ellentét, a vallási érzülettől áthatott észak-walesi faluközösség gwerin áb- rázolása, illetve az iparosodott Dél-Wales munkásrétegeinek megnyomorítása szol- gáltatták a megszületőben lévő angol nyelvű walesi irodalom legfontosabb témáit.

A nyilvánvalóan a kritikai realista megközelítést felértékelő Knight e tematikai egy- ségekből, illetve az ábrázolás hangvételéből kiindulva az angol nyelvű walesi próza három, egymást részben átfedő hullámát különíti el.

Nem találják a halált Gengszterek és a nő anyag nyomát.

Az első periódust, amely a Knight véleménye szerint e korszak írásainak közös jellemzője a Wales iránti romantikus attitűd: az urbánus civilizációtól megfáradt, kiábrándult utazó számára idilli, egzotikus, ártatlan álomvilág az ország.

A New Companion, i. Ide tartoznak olyan kiemelkedő szerzők, mint például a jellemzően D.

Ez utóbbiakban változatos témákat fest meg mesteri szintre fejlesztett, elsősorban Csehov elbeszéléseiből elle- sett objektivitásával, humorral, az apró részletek és a drámai szituációk iránti remek érzékkel.

Ugyanakkor Davies egész életében diszkréten kezelt, az írásaiban nyíltan soha meg nem jelenő homoszexuális beállított- sága a gender tanulmányok kedvelt terepévé teszi írásait. Emellett több regény és novelláskötet írója, amelyek közül a Walesben megélt gazdasági világválság ábrázolása rokonítja Jack Jones-szal az os Times Like hese Ilyen időkben című művében.

Egyik legsikeresebb műve az es methyri munkásfelkelés történetét feldolgozó All hings Betray hee Minden elárula téged, Knight, A Hundred Years, i. Déry Tibor, Bp. Llewellyn mintegy kéttucatnyi további regénye — köztük néhány közönségsiker, sok futószalagon készült szórakoztató irodalom — semmilyen tekintetben nem említhetőek egy lapon e regénnyel.

Jelzésértékű, hogy a II. Wales irodalmában az angol nyelv gyakran kényszerű választása ugyanis nem jelenti a kér- dés egyszer és mindenkorra való rendezését, már csak a nyelvhasználatnak a koloniális kontextusban gyökerező politikai jelentőségéből adódóan sem.

Vallom, hogy a szexuális kielégülés jó a nőnek is függetlenől Gengszterek és a nő partneről, de azért elfogadom azt is, hogy számukra egy ilyen együttlét több, mint élvhajhászás.

Egyrészt annak érzé- keltetése, hogy az angol nyelven írt művek szereplői a regényvilágban valójában walesi nyelven, vagy legalábbis walesi dialektusban kommunikálnak egymással, kezdettől fog- va megoldandó stilisztikai feladatként állt a szerzők előtt.

Caradoc Evans My People című elbeszélés-sorozatában mintegy megteremti azt a kitekert szórendű, helyenként walesi szavakat kódváltás is használó stilizált hib- rid walesi-angol nyelvet,32 amely egy ideig irodalmi normává, majd sokszor paró- dia tárgyává vált.

Lásd no, mily lusta vagy. Meredith Llewellynéhez hasonló témát dolgoz fel, ámde fogcsikorgató realizmussal: a dél-walesi iparvidéknek a gazdasági válság okozta kilátástalan helyzetét mutatja be az as években.

Telefonszám hívás lányok

Nem csak arról van szó, hogy az ő kohómunkásai valóban Blaneau Gwent helyi tájszólásával beszélnek Meredith Llewellyn tudatos kiigurázásával — az es regény melodramatikus csúcspontjának, a bányarobbanásnak és a mentés- ben résztvevő vak!

Young women in shawls wring their hands. Old women in shawls wail and gnash their gums. A nyelv kérdése emellett a kezdeti időszaktól tematikus elemként is problemati- zálódik. Így például az egyébként angol Margiad Evans szintén vidéki környezetben játszódó Country Dance című regényének főhősnőjében éppen nemzeti identitása okán dúl belső konliktus, amely elkerülhetetlenül nyelvi aspektusokat is hordoz.

E belső tépelődés ölt testet két udvarlója közötti ingadozásában, akik közül az egyik egy Gab- riel nevű angol pásztor, a másik pedig egy sok tekintetben Emily Brontë Heathclijére emlékeztető38 walesi gazda, Evan ap Evans. A konliktus tragikus véget ér: a lányt meg- gyilkolják, de sosem derül ki, hogy melyik féltékeny féri volt a tettes.

Siess most velünk, istenemre.

Az Gengszterek és a nő tervez….

Nagykendős iatalasszo- nyok — állnak és kezüket tördelik. Nagykendős öregasszonyok — állnak, jajveszékelnek, és fogatlan ínyüket csikorgatják. A magyarázat rávilágít az első személyű elbeszélő megbízhatatlan- ságára, hiszen ironikus távolságot iktat be a szöveg és — folyton képzelt olvasója elvárásait és érzelmeit szemmel tartó — iktív szerzője közé.

Ezzel gyakorlatilag modellálja a gyar- mati szubjektum és az író, illetve a női író megfelelési kényszerét a beszélhető diskurzu- sokat meghatározó gyarmatosító és patriarchális diskurzus irányában. Ann érzelmeinek változását, identitása átértékelését azonban éppen a walesi nyelvhez fűződő viszonyában követheti nyomon az olvasó.

A lány szinte legelőször azt tudatja walesi udvarlójáról, hogy mindig anyanyelvén szól hozzá, amit Ann először értetlenkedve és elutasítással fogad: úgy tesz, mintha nem is hallaná.

I wish Gabriel would come! Ann Goodman történeténél jóval nyíltabb politikai állásfoglalásként is megjelenik a walesi irodalomban a nyelvhasználat, illetve az oktatási rendszer erőszakos angolosító hatásának kérdése. Így például az egyébként sok tekintetben a birodalmi politikát ki- szolgáló Llewellyn-regényben a főszereplő első iskolai tapasztalatai azt az oktatási szitu- ációt tematizálják, amely a Blue Books létrehozója és következménye is egyben: a tanár tankönyv és diák közötti nyelvi ellentétet, az erőszakos angolosítást, amely a walesi nyelv használatának tiltásában — testi fenyítéssel való szankcionálásában — mutatkozik meg.

A gyermek Huw egyik legfontosabb erkölcsi győzelme az angolpárti iskolamester, Jonas elleni kiállása anyanyelvének, walesiségének védelmében. Bárcsak eljönne Gabriel! A toposz pedig, mely szerint az iskolamester a hódító angolok ideológiájának hordozója, még a kortárs populáris kultúra olyan köny- nyed alkotásában is felfedezhető, mint a he Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain című ilmben.

Ami az előbbit illeti: Knight áttekintője a gyarmatosító románcos megközelítés után érthetően Wales realista irodalmi portréjának megrajzolását helyezi előtérbe.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az angolként felfogott s ezért elutasított mo- dernizmus és a walesi irodalom két külön légtérben léteztek volna — legalábbis Emyr Humphreys II.

Hogy közel sincs ekkora megkésettségről szó, azt nem csupán Wynn homas véleménye jelzi, aki Dylan homas és jónéhány walesi kortársa műveiben a művésszé formálódás kimon- dottan modernista tematikáját követi nyomon.

Jó példája az Alice homas Ellis írói álnéven alkotó Ann Margaret Lindholm — he Sin Eater A bűnnyelő, című regénye, amely gyakorlatilag Virginia Woolf Between the Acts 50 című művének újraírása — kortárs walesi kontextusba helyezve. Ellis ugyanúgy egy nap és az ahhoz 45 Az angol, aki dombra ment fel és hegyről jött le, rendezte Christopher Monger, főszereplő Hugh Grant, Tara Fitzgerald, Miramax, Magyarul: Az író arcképe kölyökkutya korából, ford.

Gergely Ágnes, Bp. Magyarul: Ijúkori önarckép, ford. Szobotka Tibor, Bp. Magyarul: Dublini emberek, ford. Papp Zoltán, Bp. Magyarul: Felvonások között, ford. Tandori Dezső, Bp. Ugyancsak a kísérletező írásmód — és ezzel együtt a női írók, az angol nyelvű wale- si irodalom megjelenésével szinte egy időben megtalált önálló női hangvétel — korai megjelenésére utalnak a tragikus iatalsággal elhunyt Dorothy Edwards — művei.

A már Arnold Bennett által is Woolfal és Vita Sackville-Westtel együtt emlege- tett,52 a Garnett-családdal és Bloomsbury-vel is kapcsolatban álló szerző Winter Sonata Téli szonáta, 53 című regénye témájában és hangvételében is Csehov borongós elbeszéléseit idézi, mintha csak Woolf Modern Fictionben meghirdetett programját megvalósítandó venne leckéket a pszichológiai realizmus terén az orosz klasszikustól.

Mindez összhangban áll a modernista művészregénnyel rokonítható, vagy éppen annak kritiká- jaként is felfogható tematikával: a regény egy meg nem nevezett, de talán walesi sztereo- típiaként örökké esős és kilátástalan kisváros kicsiny entellektüel körének leginkább méla unalomban eltöltött néhány hónapját követi nyomon, melybe csupán londoni barátjuk látogatása és egy csodálatos énektehetséggel megáldott, ámde szegény helyi lánnyal folytatott kalandja hoz tűnő változatosságot.

Dorothy Edwards, Margiad Evans és Ali- ce homas Ellis csak néhány példa arra a több tucatnyi szerzőre, akiknek műveiből a walesi női irodalom kísérletező írásmódon, feminizmuson és a hibrid walesi kulturális identitás elfogadásán átívelő évszázados története rajzolódik ki — mindkét nyelven.

Így például Humphreys Outside the House of Baal Baal templo- mán kívül, című regénye a két előrehaladott korú főszereplő, J.

Miles meto- dista lelkész és sógornője, Kate Bannister emlékeinek foszlányaiból rajzolja ki az asz- szony széthulló népes családjának, és az ő sorsukon keresztül gyakorlatilag a Gwyn Jones-versetvalamint a római hódítás elől önpusztításba menekülő gall törzset egyaránt felidéző Argoed,57 egy tovatűnő világ jelképeivé válnak a regényben, miközben a századelő politikai és morális viharaiban vergődő hősei egyre kevésbé tudnak lépést tartani az őket körülvevő modern világgal.

A család tagjai minden politikai vihart személyes tapasztalatként élnek meg, kezdve a két világháború alatti paciizmus kérdésében való állásfoglalás problémájától egészen a bányászsztrájkok alatti erkölcsileg elfogadható magatartásig.

A múlt hosszú árnyéka a iatalabb írónemzedékre is hasonlóképpen rávetül: Meredith korábban említett Shits című regényének két gyermekkori barát főszereplője, a húszas éveik végén járó Jack és Keith, nemcsak a bezárás előtt álló vasműben — és így Keith feleségének ágyában — váltják egymást a műszakban, hanem szinte két külön idősíkban is élnek.

E történet a regény jelenének eseményeivel párhuzamosan íródik újra egy Keith által tartandó előadás erejéig. Legalább ennyire központi szerepet játszik a múlt újraírása Meredith Sidereal Time Csillagászati idő, című,59 a tudatfolyam-regény technikáit széleskörűen alkalma- zó és a modernizmussal intertextusain keresztül is állandó dialógust folytató művében is.

A regény két központi alakja — Sarah, a harmincas évei közepén járó gimnáziumi ta- nárnő, és egyik diákja, a kamasz Steve — más-más módon kerülnek egyfajta vákuumba.

Sarah a tanári pálya gépies taposómalmában rója köreit, állandó rohanása ellenére is kilátástalanul egy helyben topog. Az iskolából már fél lábbal kilógó Steve nem is tetteti, hogy a semmiféle perspektívával nem kecsegtető walesi létben valamilyen cél felé tarta- na — napjait üres lődörgéssel tölti.

A walesi kelta néphagyományban az angolszász hódítás 5. Már a Így a Walest meghódító I. A történeti Artúr valószínűsíthetően idegen — elromanizálódott brit — eredete és a hódító angolok kultúrájával való ikonikus összefonódása magya- rázhatja az angol nyelvű walesi irodalomban egyrészt az Artúr-alak revízióját, más- részt a Mabinogion egyéb, erősebb walesi kötődésű narratíváinak és szereplőinek Bendigeidfran vagy Bran és húga, Branwen, a pogány Grál, Rhiannon, Blodeuwedd, Pryderi stb.

E románcosság mögött azonban sok tekintetben az utóbbi évek angol nyelvű walesi irodalmával ro- konítható tendenciák is rejtőznek, ami például a szövegeket Raymond Williams be- fejezetlen Black Mountains-trilógiájának második kötetével összeolvasva válik különösen szembeötlővé.

A kortárs keretbe foglalt novellafüzér elbeszélései nagyjából ugyanezen időszak történelmi eseményeit veszik sorra — a római hódítástól i. A kötet címadó darabja, a he Eggs of the Eagle Sastojások, 61 egyszerre eleve- níti fel a gyakran prófétai státusszal felruházott bárd alakját, a történelem értelmezése- ként és egyúttal a jövő enigmatikus előképeként magyarázott mitikus látomást — és sej- tet ambivalens, iróniával fűszerezett viszonyt mindkettőhöz.

A római légiók kivonulása 5. A tojásokból sorrendben vérfolyam, egy életképtelen, szájában halat tartó fehér pelyhes sasióka, és fojtogató sárga köd vagy füst támad. A Mabont körülvevő bölcsek a történet — mint prófécia — különböző értelmezéseit adják: abban ugyan megegyeznek, hogy a sas a Római Birodalom tovatűnt hatalmát jelzi, ám 60 John Cowper Powys, A Glastonbury RomanceLondon, Macdonald, A vérfolyamban egyikük a rómaiak kivonulása utáni testvérviszály allegóriáját látja, míg másikukat arra emlékezteti, hogy a római hódítás előtt is ölték egymást a britek, tehát nem lehet egy idilli, sosem volt múltat kreálni.

A szájában halat tartó, pely- hes sasióka utalás lehet a Halászkirály legendájára vagy inkább a Halászkirályok — a szereplők számára — nagyon is valós történelmi alakjairade az új, keresztény hitre is, mely szintén Róma öröksége, és eltántorítja a keltákat saját vallásuktól.

A sárga köd az erős központi hatalom, a hódító távozta után támadó bizonytalanság és kétely allegó- riája az egyik szereplő számára — az olvasónak pedig talán inom utalás T.

Alfred Prufrock szerelmes énekének egyik központi motívumán keresztül.

Mi lehet ebbe Gengszterek és a nő szép és jó??

A vitát a szereplők Mabon autoritására támaszkodva szeretnék lezárni, aki azonban — akárcsak Marlow hallgatósága A sötétség mélyénben — mélységes ironikus távolságtartást sugallva, egy ideje már elszunnyadt. Mivel az elbeszélés a kötet címadó szövege, nehéz ellenállni a metanarratívaként olvasás kísértésének.

Egyrészt párhuzam fedezhető fel a mitikus látomás, mint törté- nelem-értelmezés és prófécia elmondása, valamint a kötet azon gesztusa között, hogy a walesi történelem sorsfordító eseményeit mitikus elemek és szereplők például a Halászkirály, Artorius avagy Artúr a soron következő történetben bevonásával, ám ugyanakkor hétköznapi embereket középpontba állítva mondja el, szubjektív élmény- ként.

Másrészt az elbeszélés a történetként felfogott történelem többértelműségére, végső igazságának megkérdőjelezhetőségére hívja fel a igyelmet, miközben egyszerre támaszkodik a modernista mitizálás hagyományára és fordul iróniával a végső értel- mező paradigmaként felfogott mítosz gondolata felé.

Mégis, a látomás nagyon is haté- kony értelmező keretét adja a kötet elbeszéléseiből kirajzolódó walesi történelemnek: a sas nemcsak a rómaiaknak, hanem az egymást váltó megszállóknak, birodalmaknak a trópusa is, amelyeknek örökében újra meg újra vérontás és káosz jár a hatalmi harcok kereszttüzében álló országban.

Ennek következtében Wales történelmi múltjának feltá- rása nem lehet valamiféle mitikus narratíva által egyértelműen körülhatárolt ősi nem- zeti identitás felfedése — legfeljebb a számtalan hódítás és kulturális behatás által egy- másra írt rétegek végtelen palimpszesztjéntek felfejtése.

A ban teljessé vált tízkötetes sorozat darabjai felkérésre születtek, a kiadó ugyanis azzal keresett fel néhány jó nevű iatal írót, hogy válasszanak egyet a történetek közül és adaptálják a kortárs, de legalábbis Az egyiket gyakorlatilag kábítószeres víziók sorává ala- kítja, a másikat pedig egy gengszter komikus szerelmi ábrándjának, megcsalatásának és bukásának történetévé.

Azaz Griiths, egyéb regényeihez hasonlatosan, walesi szubkultúrák végtelenül kiábrándult és szenvtelen ábrázolásának szubtextusaként használja a miti- kus szövegeket.

Sheers, ezzel ellentétben, az egyik leghatározottabb morális üzenettel bíró narratíva — a nemzetek közötti háborúban megölt óriás Bran testét ajánlja hídul, összekötő kapocsként az ellentétben — tanulságát ismétli meg igenlően, erkölcsi ta- nításként. Help them. Be a bridge.

Ez utóbbi a hazánkban is széles körben ismert homas mellett olyan emblemati- kus alakokat vonultat fel, mint az angol modernista körökhöz kapcsolódó, az első vi- 65 he Mabinogion, ford. Charlotte E. Guest, New York, Dover,94— Kácsor Loránt, Bp. Segíts nekik.

Legyél híd. Szemben az utóbbi évtizedekben egyre izgalmasabb hangokkal tarkított, sokszor eredeti hangvételű, ugyanakkor a brit kísérletező hagyo- mánnyal élénk diskurzust folytató angol nyelvű walesi prózával. Angelika Reichmann Welsh Writing in English: An Introduction he present article was written as a chapter of a literary historical project which aims to present an overview of English Literature to Hungarian readers.

Hence its introductory nature: apart from the works of Dylan homas, Welsh writing in Eng- lish has been hardly translated into Hungarian and is little known. Ater clarifying the somewhat convoluted term, the article provides a survey of the literary historical periods in Welsh writing in English since its emergence in front of the backdrop of industrialisation and aggressively imperial English language politics at the turn of the 19th and 20th centuries.

Espák Gabriella Egy kultúra, két kultúra, sok kultúra A kanadai konföderáció és a Charlottetowni Egyezség A kulturális pluralizmus ideájának optimálisan megfeleltethető berendezkedés a föderalizmus.

Élhetünk pluralista társadalomban szövetségi államforma nélkül, és működnek szövetségek, melyeknek berendezkedése pusztán adminisztratív kényszer vagy történelmi véletlen, nem pedig a sokszínűség kezelésének elsődleges eszköze.

Többnemzetiségű társadalmakban a kulturális pluralizmus mégis akkor működtet- hető a legjobban, ha az ország föderális szerkezetű. Ahol egy területre kon- centrálva él egy nemzeti kisebbség, a szövetségbeli alegységek határait úgy kell megrajzolni, hogy a nemzeti kisebbség a vonatkozó alegységben több- ségbe kerülhessen.

Az akciószázad éleslövészeten van. Járai őrnagy allergiás kiütései miatt a kórházban éhezik, így helyettese, Balogh Máté ül az étteremben. Turcsányi és Hédi megérkeznek a nászútról, a kisvárosban pedig furcsa dolgok történnek. Csaba, a kamionsofőr ufót lát, az akciósok pedig egy valódi bujkáló hindut találnak a lőtéren.

Ráadásul a tehenek is gyanúsan viselkednek a mezőn…. Az akciószázad lezárta a határt az embercsempészek miatt. Járai őrnagy eközben a hindut hallgatja ki a kórházban. Nellinek gyereke lesz, de hiába várja a férjét, mint ahogy Bakács Zsuzsa is hiába várja Hunyadit.

A határőrök szolgálatban vannak és a határon is teljes a hírzárlat az UFO miatt…. Fontos diplomáciai esemény színhelye lesz a kisváros. Két magas rangú külföldi fog itt találkozni.

A rendőrség az esemény biztosításához az akciószázad segítségét is igénybe veszi és az Interpol is elküldi a saját emberét. Hamarosan azonban két gyanús, bőrruhás motoros tűnik fel a környéken. Úgy látszik, van valaki, aki meg akarja akadályozni ezt a találkozót….

A Tanár úrról mindenki elhiszi, hogy ő az Interpol embere, egyedül Járai őrnagy gyanakszik rá a szemüvege miatt. Miközben a vadászatnak álcázott találkozó elkezdődik a két fontos vendég között, Balogh Máté a gyanús motorosok ügyében nyomoz.

Ezalatt a Tanár úr arra készül, hogy meghiúsítsa a találkozót. A laktanyában kialakított főhadiszálláson egymást követik az izgalmas meglepetések…. Mónika és a KGB visszatér a kisvárosba és ezzel újabb bonyodalmak kezdődnek.

Barna ezredes hírt kap egy kokainszállítmányról, emiatt lezáratja a határt. Emmi, aki az utazási irodában dolgozik, eltűnik. Bár Járai őrnagy még az éttermet is otthagyja, mégsem sikerül a nő nyomára bukkannia.

Hédi lánya eközben Bécsben kutatja Pákozdi nyomát, akit apjának hisz…. Előkerül Emmi holtteste, s így Járai őrnagynak most már egy gyilkossági ügyben kell nyomoznia.

A Belga nevű hírhedt bűnöző megszökött a börtönből és ő próbálja meg a kokainszállítmányt átcsempészni a határon. Hunyadi tudja, hogy a Belga bosszút akar állni rajta, és ennek megfelelő tervet eszel ki. Hunyadi főtörzsnek szabadnapja van, és a kíváncsi férfi Bakács Zsuzsa nyomába ered, hogy kilesse, mit csinál a tanárnő minden délután Ausztriában, a kaszinóban.

Nem is sejti, milyen bonyodalmakba keveredik emiatt. Közben mamája, Erzsi néni megérkezik a kisvárosba, mintha csak megérezte volna, hogy szükség van a segítségére.

Járai őrnagy nyugalmas életét is veszély fenyegeti…. Mindenki azt hiszi, hogy a gyerekrablók valahol Ausztriában tartják fogva Sziszit, a híres és gazdag Herr Szilágyi kisfiát. Járai őrnagy nem sejti, hogy Bakács Zsuzsát, Hunyadi főtörzset és a gyereket a szomszédos raktárban őrzi Szacsi bácsi.

Azt azonban Járai és Erzsi néni is tudja, hogy a foglyokat azonnal megölik, amint Herr Szilágyi kifizeti a váltságdíjat. Miközben az osztrák rendőrség arra gyanakszik, hogy Bakács Zsuzsa rabolta el a fiút, Erzsi néni akcióba lép….

Egy fülledt kisvárosi délutánon egy öreg autó megállíthatatlanul robog a határ felé. Hédi patikájából kábítószer-tartalmú gyógyszerek tűnnek el egy sötét alak jóvoltából. Járai őrnagy szerint csendes napokat élnek, csak valakik lopkodják a fát az erdőből. Közben kiderül, hogy Magyarországról Ausztriába rendszeresen szállítanak kábítószert.

Vajon van-e összefüggés a történtek között? A nyár elképzelhetetlen nyaralás nélkül. Erre készül Forgács doktor a lányával, Andreával. S mivel messzire utaznak, megbízzák Csabát és egy riasztókészüléket a ház felügyeletével.

De minden hiába, a doktor lakásában található értékes festmények eltűnnek. Az erdészházba egy titokzatos festőnő költözik, akivel Hunyadi főtörzs hamarosan összeismerkedik….

A kisváros élete a megszokott nyugalomban zajlik, amikor lelőnek egy autószerelőt. Se tettes, se indíték. Muharaq, a hawari trónörökös látogatása is felpezsdíti az életet, mivel kiderül, merényletet terveznek ellene. Vajon van-e összefüggés a két eset között? Kitűnő hangulatban telnek el a kisvárosi fiatalok szombat estéi a Római Discóban.

Ehhez hozzájárulnak azok a kábítószeres rágógumik, amiket a diszkóban árulnak. A diszkó tulajdonosnője nemcsak kábítószerrel, hanem leánykereskedelemmel is foglalkozik.

Ennek esett áldozatul az a két lány is, akik éppen hazafelé szöknek Olaszországból, ahol fogva tartották őket. Sajnos az események tragikus fordulathoz vezetnek. De semmi nincs veszve, ha Járai őrnagy és a határvadász szakasz Hunyadi vezetésével összefog a veszélyes bűnözők ellen.

A kisvárosban rejtélyes módon megölnek egy sportolót. Az áldozat és a felesége alig pár hónapja költöztek a városba.

A sportembernek nem voltak ellenségei, legfeljebb ellenfelei. Járai őrnagyot azonban nem hagyja nyugodni az értelmetlen gyilkosság, ezért alapos nyomozásba kezd. Az, hogy a volt öttusázó Végváron született, elég ok arra, hogy az indítékot a múltban keresse….

Nehéz napok járnak a kisvárosi üzletekre és tulajdonostársaikra. Három harcias zsaroló járja a várost, védelmi pénzt követelve.

Nem kivétel ez alól Herczeg úr üzlete sem.

Yoni masszázs lakewood

A legnagyobb baj az, hogy senki sem mer feljelentést tenni a zsarolók ellen. Járai őrnagy Hunyadit és csapatát kéri fel segítségre, mert érzi, csak összefogással tudja megállítani a zsarolókat….

Nemzetközi lóverseny tartja lázban a városka lakóit, ami nagy kihívást jelent Hunyadi számára is. A háttérben illegális fogadásokat kötnek a város biliárdtermében, míg néhány külföldi manipulálni akarja a verseny eredményét. Ennek érdekében semmitől sem riadnak vissza….

Hadgyakorlatot tart a század, és a gyakorlat közepén Tolvaj eltűnik. Kiderül, hogy a fiú húgát szeretné megmenteni, aki rossz társaságba keveredett.

Hunyadi utána megy, hogy észhez térítse. Közben a városban egymás után lopják az értékesebb, márkás autókat.

Felmerül a gyanú, hogy Tolvaj húgának is köze van a dolgokhoz…. A kisváros határában egy felborult kamion akadályozza a forgalmat. A balesetben van egy-két szokatlan körülmény. Nem találják sehol a kamion sofőrjét, és a törmelékek között fegyverek is vannak.

Járaira vár a feladat, hogy megfejtse a rejtélyt…. Hunyadi főtörzs és Bakács Zsuzsa egy fantasztikusnak ígérkező nyaralásra készülnek Tunéziába.

Elutazásuk után Budapesten meggyilkolnak egy orosz férfit. Mivel a halott magyarországi kapcsolata Végvárra vezet, Járai őrnagy segítségét kérik. A nyomozást Tuniszban kell folytatniuk, így Járai őrnagy és kollégája odautazik.

S mivel kicsi a világ, így összefutnak Hunyadiékkal. A közös nyaraláson a közös nyomozás és a közösen megoldott bűnügy is összeköti őket. Zolnay és Mari Ausztriába készülődnek egy síparadicsomba. Itt futnak össze Járaival, akit a kötelesség szólított oda — egy meggyilkolt magyar férfi képében.

Míg a fiatalok önfeledten élvezik a téli sportokat, Végváron kirobban a botrány: Schneider megszökött. Felbukkan két ukrán is egy veszélyesnek tűnő, titokzatos ládával….

Az utóbbi időben a környéken sorra tűnnek el a kamionok.

Ingyenes chat szobák regisztráció nélkül egy busselton

Így jár az egyik nagy cég kamionja is, a sofőrrel együtt eltűnik. Bence és Nelli kellemes víkendezésre indulnak, amikor rátalálnak a sebesült sofőrre. A kamionközpont műholdkövetője nyomán a szakasz az erdőbe megy, ahol kamion helyett egy lerobbant Ladát találnak. A határon közben elfognak egy menekültekkel megrakott kamiont.

A nyomok egy szerelőcsarnokhoz vezetik Hunyadit és a szakaszt, akik a tőlük megszokott leleményességgel semmisítik meg a bűnözőket. Mióta megszűnt a szögesdrót és megnyílt a zöldhatár, a bűnözők előszeretettel használják illegális határátlépésre Végvár környékét. Ezzel próbálkozik két alvilági alak, akik lányokat akarnak átszöktetni.

De hála Balogh Máté nyomozásának és Hunyadi határvadász-szakaszának, mindez csak terv marad…. Három fegyveres lelő egy vaddisznót az erdőben. Kiderül, hogy egy pesti bankot raboltak ki és a zsákmánnyal akartak átszökni a határon.

Ám mikor kisebb vita után megölik az egyik társukat, már nincs visszaút. A kisváros iskolájában túszokat ejtenek. Hunyadi ezt már nem nézheti tétlenül…. A városkában megölnek egy kedves, mindenki által szeretett festőművészt.

Miután kiderül, hogy értékes bélyeggyűjtemény is eltűnt a lakásból, Járai őrnagy nagy erővel kezd nyomozni a rablógyilkos után.

Érett pár keresi ugyanazt és vagy egyedülálló hölgy m

Sejtik, hogy a gyilkos külföldre akarja csempészni szerzeményét, ezért fokozott figyelmet fordítanak a zöldhatárra.

Nem is hiába. A tettest menekülés közben az erdőben Hunyadi főtörzs határvadász szakasza foglyul ejti…. Fesztiválra készülődnek Végvár lakói.

Az egyik legjelentősebb esemény a KGB-koncert, melyet mindenki izgatottan vár. Menet közben akad pár probléma, mivel elromlik a szintetizátor, és az együttes menedzsere bűncselekmény áldozata lesz. Végül is a koncert az együttes és Hunyadi közreműködésével igazán emlékezetes marad mindenki számára.

Betörnek Végvár egyik számítástechnikai cégéhez. Ellopnak négy értékes számítógépet és eltűnik az éjjeliőr is.

Hunyadi leszerelő csapata utolsó hadgyakorlatára készül.

Fordítás persze nem volt, úgyhogy aki szereti őket játszani lodi kénytelen volt japántudására hogyatkozni.

Úgy tűnik, hogy Járai és Hunyadi ismét közös akcióra készül a leszerelő szakasszal. Közeledik a nyár, a nyaralások, üdülések időszaka. Turcsányi is egy új kemping megnyitását tervezi a Tisza-tónál. El is utaznak tanulmányútra Hédivel, Mari egyedül marad otthon, Zolnay gondjaira bízva.

Andrea és Mari véletlenül szemtanúi lesznek egy bűnténynek. S mivel Marit meglátták a tettesek, élete halálos veszélybe kerül…. Egy gyógyszercsempész banda garázdálkodik az országban. Több nagyváros után eljutnak Végvárra is. A módszer mindig ugyanaz: orvosi pecsétet és receptet lopnak.

Ezekkel nagy mennyiségben váltanak ki egy növekedést serkentő gyógyszert, melyet külföldön milliókért értékesítenek.

Ám Végváron nem számolnak a sokat próbált és összeszokott csapattal…. Két álarcos férfi kirabol egy alföldi postahivatalt. A rablásnak halálos áldozata is van.

A rablók zsákmányukkal a déli határ felé veszik az irányt. A határon azonban nem sikerült átjutniuk.

Kezdetét veszi a túszszedés…. A Tisza-tónál Turcsányi felestársa lesz egy kempingnek. Megismerkedik egy ottani neves ügyvéddel, aki Végvárra utazik a másik tulajdonossal a szerződést aláírni. Ám mielőtt erre sor kerülne, megölik az ügyvédet.

A gyilkosság azonban nem hétköznapi, mert a gyilkos szerszám egy nyílvessző…. Barna ezredes és Zolnay főhadnagy ebédelni hívják Hunyadit Herczeg úr éttermébe. Az alkalomra Hunyadi előléptetése ad okot. Ebéd közben kigyullad az udvaron álló szemetes konténer és a tűzoltók szándékos gyújtogatást állapítanak meg.

Mivel több robbantásos tűzeset is történik a városban, Balogh Máté és Járai azonnal nyomozásba kezd…. KGST-piac Végváron. Piti kis tolvaj járkál a vásárlók között a nagy alkalomra várva és egy parkoló minibusz kelti fel az érdeklődését. A zsákmány megszerzése után sikerül elmenekülnie a helyszínről, a táska tulajdonosának nem kis bosszúságára.

Másnap reggel a tolvajt holtan találják, zsebében néhány ötezressel. Járaiék kiderítik, hogy a pénz hamis, így a dolog kezd komolyra fordulni.

Hosszas nyomozás után a menekülő tetteseket Járaiék és a határőrök ollóba fogják. Innen aztán nincs menekvés! A budapesti parancsnokság felrendeli Járait és tájékoztatja, hogy a baráti mérkőzésre érkező bolgár focicsapat egy ismeretlen tagja kábítószert hoz eladásra. Járai feladata a csapat megfigyelése.

Munkájába bevonja Balogh Mátét és Hunyadit is. Az ügyet egy gyilkosság még tovább bonyolítja….

Egy ukrán csempészbanda nukleáris robbanófejet akar Ukrajnából Boszniába juttatni. Ehhez egy magyar kamiont akarnak felhasználni, amely Vöröskereszt szállítmányt vinne a területre.

A minden gyanú felett álló átverés azonban már az elején gyanússá válik…. Filmesek érkeznek Végvárra reklámfilmet forgatni. A felvétel alatt szörnyű baleset történik.

A grafika megdöbbentően szép, aki szereti őket játszani lodi rendkívül realisztikus.

Egy fiatal manöken lány leesik a várfokról és a boncolásnál a szervezetében nagy mennyiségű altatót találnak. Nem csoda hát, ha Járait nem hagyja nyugodni az eset és nyomozásba kezd…. Az idén a végvári laktanyát éri a megtiszteltetés, hogy megrendezze a fegyveres testületek fúvószenekarainak találkozóját.

Barna ezredes Zolnayt és Hunyadit bízza meg a találkozó szervezésével, rendezésével és lebonyolításával.

Talán nem is lenne semmi baj, ha nem tűnne fel a városban "Sebész", a tolvaj…. A külföldről illegálisan behozott és vámolatlanul forgalomba kerülő áruk hatalmas vagyonhoz juttatják a bűnözőket.

De ahhoz, hogy belföldön értékesíteni tudják, vámraktár és hamis zárjegyek szükségesek, s mivel Végvár közel van a határhoz, ideális hely az ilyen bűnözők számára…. A Malom-tó partján holtan találnak egy halászt.

A helyszínre érkező mentőorvos megállapítja, hogy szívroham végzett a szerencsétlenül járt emberrel, a rendőrségnek tehát nem sok dolga akad vele.

A tónál a határőrség továbbképzést tart, ahol Hunyadi előadóként vesz részt. Az éjszaka szolgálatot teljesítő határőr furcsa dolgokra lesz figyelmes, s mire fegyverét előkapná és rászögezné a hatalmas köpönyeges alakra, már túl késő…. A végvári ékszerkiállításra egy különleges ékszer vonzza a látogatókat: a Vandermeer nyaklánc, amit Maria Antoinette kapott ban.

Ám ahol ilyen értékes ékszer található, ott bizony megjelennek a rosszfiúk is. Csak egy hibát követnek el, azt hogy Végváron próbálkoznak…. Ildikó életét néhány rész óta nyomon követhetjük.

Akkor óriási hibát követett el, aminek következtében eddig egy osztrák börtön vendégszeretetét élvezte. Most, hogy szabadult Magyarországra utazik, hogy új életet kezdjen. Ám a múlt ingoványa továbbra is lehúzza. Egy elvetemült gyilkos üldözi….

A határvadászok hadgyakorlaton vesznek részt. Minden a terv szerint halad, mikor parancsot kapnak a déli határszakasz megerősítésére.

Ez a nagy sietség az illegálisan átsodródó többszörös gyilkosok miatt van, mivel veszélyeztetik a környékbeli falvak lakóinak életét.

Ekkor még senki sem gondolja, hogy a gyilkosokkal való találkozás majdnem tragédiába torkollik…. Somorjai úr, a végvári Realbank fiókjának igazgatója nemrég érkezett a városba. Itt is hódol kedvenc időtöltésének, a filmezésnek. A végvári vonattemető megfelelő helynek látszik a felvételekhez.

Ám az anyag montírozásánál különös dologra lesz figyelmes. A legjobb megoldásnak az tűnik, ha a látottakról értesíti Járai őrnagyot…. Gróf és a szakasz néhány tagja az erdőben járőrözik, amikor az erdő szélén egy parkoló autóbuszt pillantanak meg.

A busz utasai egy vérző arcú férfit vesznek körül, és kiderül, hogy ismeretlen tettesek megtámadták és kirabolták őket.

A határőrök azonnal értesítik a rendőrséget és közös nyomozásba kezdenek…. A Hotel Vitalban egy kertész munka közben aknát talál. Mindenki az gondolja, hogy a II. Ám hamarosan kiderül, hogy ezt az aknát napjainkban is használják, és nem is olyan rég hasonlóval harcoltak nem messze a határtól.

Mindenki megrémül, és nem érti, hogy kerül egy ilyen veszélyes szerkezet Turcsányi kertjébe. Ám az okra hamarosan fény derül…. Tótisz doktor régész, aki tunéziai ásatásai során értékes kincsekhez vezető titkosírást fejtett meg.

Mielőtt bejelentené a tudományos világnak a felfedezését, Végvárra utazik, ahol régi jó barátját keresi fel. A vacsoránál nagy a viszontlátás öröme, és Tótisz elújságolja a jó hírt hű barátjának.

Ám másnap Tótisz doktort holtan találják a szobájában…. Somorjai az irodájában tárgyal Kollár úrral, aki különös kölcsönt kér a banktól.

Tízmillió forintot akar, amiért szavatolja a bank biztonságát. Ám Somorjai nem hagyja megzsarolni magát, ami később nagy kellemetlenségekhez vezet…. Különös, idős hölgy érkezik Végvárra.

Vele egy vonattal jön Bakács Zsuzsa is, aki egy év londoni tartózkodás után tér haza és Hunyadi már izgatottan várja. Az idős hölgy a Hotel Vitalban száll meg. Megérkezése nagy port ver fel, hisz ismeretlenül is mindenkit a nevén szólít.

Ez önmagában talán nem is lenne annyira érdekes, de a hölgy feltűnésével egyidejűleg más szokatlan dolgok is történnek…. Feltéve, hogy nem farok-fotós reklámozó és nem a nagy sziszte-rendszer-hulla trió követői Már rég jártam erre mert én is azért hagytam el a fórumot többek között a szisztematika miatt mert már rég nem arról szól ami az eredeti téma.

Gondoltam rá hogy talán kellene egy új fórumot nyitni ebben a témában de sajnos minden fórumban megjelennek unatkozó emberkék akik azt élvezik ha provokálhatják az adott támában érdeklődőket. Ezért is nem publikus már a mail címem mert még oda is volt aki utánam jött és megpróbált provokálni.

Szerencsére van már néhány ember akikkel közvetlenül -ben tudunk beszélgetni és tapasztalatot cserélni. Addig marad ez a lehetőség. Leszedegetem innen-onnan. Lenne egy kérdésem, hozzád Vagy csak úgy leszedted egymagában valahonnan?

Értem és őszintén sajnálom! Ha majd még is meggondolod magad, és részt veszel a fórumban, örömmel foglak olvasn, Ha esetleg indítasz másik fórumot, kérlek értesíts Tovább reagálva fennkölt hozzászólásodra: nem gondolom, hogy rajtam kívül mindenki hülye, de elismerem, azért vagytok egy páran Kedves Akárki!

Rendszerhiba kollégánk nyaralni ment, a számú hozzászólásában legalábbis azt mondta. Tehát nyugi, megjön majd nemsokára. Szia Antonella! Szeretem azt is amikor Ő is beszáll és ketten kényeztetnek Nem kezdő fórumozó vagyok, de mivel másfél éve voltam itt aktív üzemmódban utoljára, új nevet választottam.

Kellene ide valamiféle olyan szűkítés, amely megoldaná, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek nincsenek a topic címével kapcsolatban, csak az lássa, aki modjuk ráklikkel egy "minden hülyeség érdekel" című linkre. Tudom, hogy ezt nem könnyű megoldani, de hátha Amikor én legelőször szeretkeztem egy másik pasival a férjem előtt, utána, amikor megbeszéltük, ki hogyan érezte magát, nem nagyon tudtuk eldönteni, melyikünket izgatta jobban ez a szituáció.

Maga a szeretkezés, ha nem a férjem előtt történik, talán nem is lett volna olyan izgalmas, de az az érzés, hogy ő közben maszturbálva néz minket, sokszorosára növelte az én élvezetemet is.

Talán kellene egy olyan topic is, hogy "izgat, ha mással szeretkezem a férjem előtt", és akkor a hölgyek sem lennének innen kiszorítva.

Kezdődik minden előlről. Esetleg beszélgetnétek at iráni túszhelyzetről vagy a dalai Láma lúdtalpbetétjéről egy kicsit? Húzzatok már Jó reggelt, mindenkinek! Iagázából, hogy a fent említett okos ember szavaival éljek Gyertek elő fiúk!

Szisztematika köszi hogy olvasol, majd még írok, hiszen vannak hiányos részek még amik fontosak Ha az általad említett hozzászólások sorszámait is közöltem volna a moderátorral, talán jobban sikerül a dolog.

Én kértem, hogy tisztítsák meg a fórumot az utolsó oldal chatelésétől, de azt hiszem, valamit elnézett a moderátor, mert nem jó helyről törölt A továbbiakban ITT kell bejelentést tenni, hsz.

Ha még kedved sincs hozzá, akkor meg főleg ne csináld! A harmadik felet sem alázhatod meg azzal, hogy kedvetlenül csinálod, hiszen Ő, a ti kényeteket, kedveteket megy kiszolgálni.

Persze nem utolsó sorban a maga élvezetéért is A lényeg az, ahogy nem játszunk a saját érzéseinkkel, vágyainkkal, úgy a máséval sem! Erre a legtökéletesebb választ a férjed tudja megadni! Nálunk nem volt féltékenység, teljesen egyértelműen tudtuk, hogy mi csak is egymáséi vagyunk Hát azt nem tudhatjuk, hogy mennyire hasonlít Rád, mert azt sem tudom, hogy mire gondol "olyankor".

Természetesen igen, ez már több éves történet. Elzárkózik, bár néha-néha látom rajta, hogy egy picit elmereng. Mással szeretkezés ezidáig nem történt, de legutóbb, amikor smárolt egy sráccal, az jó érzéssel töltött el.

Bár kissé kellemetlenül is éreztem magam, de csak azért, mert ismerősök is voltak körülöttünk. Tekintve,hogy felettébb érdekfeszítő a felhívásod,nem duzzognék,ha közelebbről,jobban megismerkedhetnék Veled!

Küldtem is e-mailt a megadott címre,de sajnos-technikai okokra hivatkozva-visszajött az üzenetem Ugyan is mi nem teszünk fel képeket és nem is fotózunk.

Az már csak bónusz az offhoz, hogy minden valószínűség szerint egy homo vagy bi gondolom képgyűjtő pasi. Lassan Lajosbának szívküldi megy innen Ausztráliába Szerencsére időközben törölték csak az enyémet nem.

Így elég hülyén néz ki Most vagy csinálod, vagy nem?! Ilyennel, mint én miért kamuzna az ember? Nincs mivel dicsekednem, ellenben jó ide benézni, még ha egyes kamusoknak hihetetlen is. Ha lehet ilyet mondani, hogy azóta még jobban kötődünk egymáshoz, még jobban szeretjük és tiszteljük egymást és az az érzés, hogy nincs ezen a földön olyan ember aki ebbe a kapcsolatba éket tudna verni, olyan magasságokban járunk, amit azelőtt elképzelni sem tudtunk.

Nos a mi jó házasságunkat még jobbá tette…de ismerünk házaspárt, akik szintén éltek ezzel a vággyal, az ő elmondásuk alapján a nemigen jó házasságukat rendbe hozta, és jó lett. Kérdeztem, hogy akkor annakidején, miért nem fontos tényezőként mondta ezt el nekem?

Azt mondta nem érezte annyira fontosnak, nem élt benne ez dolog olyan erősen.

Sokat dolgoztunk, sokat voltunk együtt, megteremtettük az egzisztenciánkat, együtt és külön-külön is, felneveltük gyermekeinket a szex mellett, előtt volt teendők bőven és Őt teljesen kielégítette az a tudat, hogy gyönyörű okos feleségét, igen sokan kívánják és…ennyi.

Ez a vágy nem olyan régen uralkodott el rajta, amit még neki is a helyére kellett tennie magában. Meg gondolta hátha elmúlik. Szóval eddig nem élt benne ez vágy ennyire erősen, de mindig benne volt. Végül is mondta, hogy nagyon szeretné minél hamarabb…időt kértem tőle…mondta, hogy úgy érzi, hogy én is kívánom, hiszen nagyon benne voltam a szójátékokban…mondtam, abban igen és izgatott is nagyon, de beszéljünk róla még, mert más a képzelet mint a valóság… Természetesen nem akart erőltetni semmit és biztosított róla, ha nem is megyek bele, akkor elvan nélküle és nem is fogja máshol keresni, mert ez csak és kizárólag velem izgatná és érdekli.

No ekkor kezdődött az én lelki tusám… idétlen, idióta gondolatok kezdtek el gyötörni…nem szeret, nem tiszteli a gyermekei anyját… viszont legalább őszinte volt és velem akarja… és nem ezt mutatta az évek során, hiszen mindig tisztelt és büszke volt rám… Kettősnek éreztem ezt az egészet… Minél többet beszéltünk róla, annál távolabb kerültem a valóságtól,Ő próbált segíteni, de már azt is bántónak éreztem.

Amikor is egyszer rájöttem, hogy túlpörgetem magamban a dolgokat, túlképzem és képzelem, rájöttem most már csak magam tudok segíteni a Drágám már nem. Összeraktam elmúlt csodálatos éveinket, ahogyan éltünk, ahogyan tiszteltük egymást… gyököt vontam, osztottam, szoroztam… minden úgy jött ki, hogy csodás volt az életünk, háát mi a szart kínlódok én itt??!!

J… Ráadásul én piszkáltam ki belőle, miközben mindahányszor biztosítottam Őt arról, hogy azt akarom Vele, legyen az bármi…az idő megy és mennyi mindent nem is próbáltunk még ki…és tudom mindent nem lehet egy emberöltő alatt… de amire vágyunk, amit kívánunk, vagy nagyon szeretnénk, azt ki KELL próbálni…legalább kipróbálni.

Viszont komolyan úgy éreztem mindig, hogy ami a Drágámat izgatja, az engem is nagyon izgat…sőt, főleg az izgat. Meglepődött azt hitte, végérvényesen elrontott mindent, vége a csodás életünknek, utálta magát a vágya miatt, szal.

Szegénykémet is meggyötörtem nem csak magam. Idétlenkedtünk még egy darabig, olyanok lettünk mint az első randinkon, mint az első mézesheteinkben… szégyenlősen izgatottak. Mondta, hogy ááá nem kell, csak miatta ne csináljuk… J eközben ajzódtunk fel, már én is akartam, nagyon.

Regisztráltunk olyan oldalra ahol társat találunk vágyaink kielégítésére, a Párom remegett, az-az hogy remegtünk egymásba, egymás testébe, karjába úgy kívánta… ettől olyan szinten pörögtem fel én is, őrülten szexeltünk kettesben is, már csak a gondolata is.

Őrülten kívántam én is… hamar megtaláltuk vágyaink tárgyát a harmadikat…frenetikus volt… J És az idáig vezető út is csodás volt! A többit már leírtam, hogy mi hogyan csináljuk és hogyan éljük át. Engem aztán vittek táncba rendesen a cimbik, igen csak be is voltak gerjedve rám, némelyik akik szingliként voltak jelen, nem is szégyelltek ennek hangot adni.

Büszke volt, hogy a buli legjobb nője az övé. Egyszer csak amikor már a cimbik is eléggé be voltak gerjedve rám… lekért, táncoltunk és azt mondta, gyere ribanc, gyerünk ki… Kimentünk, nem is mehettünk nagyon messzire úgy bevolt indulva a drágám…majd az autónkba folytattuk és miközben mondogatta, jó lenne ha ketten-hárman basznának, ha nyalnák a picsádat, miközben szopsz…?

És még sorolhatnám, de sztem gondoljátok. J És még akkor sem esett le nekem, azt hittem féltékeny lett, azt hittem féltékennyé kell tennem ezentúl…J és ez motiválja majd.

Vissza sem mentünk már a buliba, kb. Ő nagyon oda volt, később esett le, mert akkor már nyilván való volt, Jmondogatta, hozzam fel az egyik cimbit és csináljuk hármasban.

Gyorsan leküzdve magamban minden ellenérzést, elkezdtem élvezni ezt a helyzetet, még cifrázni is tudtam…J Jó volt, nagyon jó! Nálunk úgy kezdődött ez a dolog, hogy egyszer csak úgy szépen lassan, nem túl feltűnően, de még is csak elkezdtek ritkulni a szexuális együttléteink… Rákérdeztem a páromra, hogy valami baj van…?

Persze először arra gondol a nő állt. Nem csinálok valamit jól? De persze az is bennem volt, hiszen már nem fiatalodunk a párom ekkor 47 én pedig 40 éves voltam. Valamivel mindig elsütötte életem párja, sok munka, kis idegeskedés…blabblabla.

De nem törlődött az agyamból, mindig ott motoszkált. No ekkor aztán már nem hagytam annyiban a dolgot, összeszedtem magam és a hülye gondolatok helyett, azt az utat céloztam meg, hátha a szexből hiányzik valami és valami extrát szeretne, valami mást.

Meg sem hallottam ezt a mondatot már. Biztosítottam Őt többször is arról, hogy őrülten szeretem, és ha még is van valamilyen titkos, vagy perverz vágya, akkor közölje, vegyen bele a perverziójába, mert Vele mindent akarok és nem lehet semmi olyan, amit én nem tudnék megérteni vagy megélni vele…legyen bármi én élvezni fogom, egyszerűen azt csinál velem amit csak akar… J No és még mindig tagad… Azt gondoltam, ha még ezek után is tagad, valami nagyon nagy baki lehet az…lehet abba én nem is lennék benne.

Csendes és szex mentes napok jöttek, szemmel láthatóan gyötrődött és én is…hagytam, Ő is hagyott engem.

Kevesebbet is simogatott és puszilgatott…Féltem, hogy valaminek most vége, az is járt a fejemben, ha mégis más nő, akkor elengedem, mert szeretem… folyt.

Rácz István Takács Miklós A lapszámban megjelent tanulmányokat aki szereti őket játszani lodi szerkesztőbizottság tagjai lektorálták.

Körülbelül két és fél éve belevágtunk a nagy kalandba és kerítettünk egy házibarátot. Jó pár alkalom esett meg hármasban de ezeket- bár fantasztikusak voltak- inkább nem részletezem, mert itt OFF lenne. Előtte egy héttel egy hármas akció után felajánlottam a Drágámnak, hogy hancúrozhatnak a távollétemben kettesben.

Egyetlen kikötésem volt, hogy értesüljek valamilyen módon a történtekről. Az egyik este aztán kaptam néhány mmst:- Nem tagadom de kapkodtam a levegő után Nem színezem:- Boldogság volt adni valakinek valamit és fantasztikusan izgató Nem hiszem el!

Igen, van bennem valami és valakik is Egyszerűen csak Nő Szeretek, feleség lenni, anya, üzletasszony, szakácsnő, takarítónő, mosogatni is szeretek.

Hogy ki vagyok én? Önző módon habzsolom az élet nyújtotta gyönyörű lehetőségeket, élvezem az életet, élvezem minden pillanatát, hogy ezt tudjam a szeretteimnek tovább adni, hogy ebbe az irányba tudjam húzni, mindazokat akiket szeretek és mindazokat akik elesettek és szükségük van az én egyszerűségemre.

Mert az egyszerű az És imádok lenni egy mocskos ribanc, imádom, ha megőrülnek értem, imádom hogy kívánnak, imádom, hogy imádnak De senkinek nem maradok adósa soha, mindennek és mindenkinek busásan megszolgálok. A természetet óvom és tisztelem a természetességet különösen közel áll hozzám.

Nem játszok szerepet, mert az rengeteg energiát emésztene fel Az imádatért visszaimádok, ha valaki csak jól megdug, nem fadarabként szolgálok, hanem igazi ribancként Az idő a kedvencem, sőőt a barátom, nagy tisztelője vagyok neki is.

Szóval egy nagy senki vagyok…hogy miért is, mert manapság már annyimindenki valaki, hogy nem szeretnék a nagy valakik táborába tartozni…ma már snassz valakinek lenni…J és rám lehet sok mindent mondani, csak azt nem hogy snassz vagyok… :.

Röviden: a feleségem egyik barátnője nálunk aludt, garzonlakás volt, egy hatalmas ágy. Amikor azt hittük, már alszik, sunyiban dugni kezdtünk, de mit ád az isten, egyszer csak azt látjuk, hogy magához nyúl a csaj Ők kielégültek, de ha nem segítenek egymásnak, egyedül nem bírtam volna mindkettőjükkel Eltelt pár hónap, amikor egy másik barátnője is látogatóba jött.

Sétáltunk a városban, egy parkban a nejem poénból rám szólt, hogy csókoljam meg a barátnőjét - ebből lett egy nagy smárolás, majd szó nélkül hazasiettünk hozzánk, mindenki tudta mi lesz.

És az lett, egy hatalmas nagy kefélés. Életemben nem készültem ki annyira, mint akkor.

Ezek voltak az előzmények. Szó nem volt addig semmiféle férfi játékszerről, mint harmadik. Aztán meglátogatott egyik régi barátom. Ugyanabban a garzonlakásban, de már egy másik ágyban aludt, időközben vettünk egy kanapét ugyanis.

Persze dugtunk, amikor kíváncsiságból, meg az előző két nőnemű ajándékért cserébe azt mondtam a feleségemnek, hogy ha gondolod, lepd meg a kanapén, lássuk akar-e dugni Nem is gondoltam, hogy egy halvány "biztos? A haver álló fasszal várhatta már, gondolom figyelte a privát műsorunkat, mert két perc sem telt el, amikor már hallatszott, hogy csattog valami, nem is kicsit Bevallom, a micsodám négy centisre kucorodott össze, a gyomrom görcsben, izzadt a tenyerem, remegtem, a szívem a torkomban dobogott, ahogy lestem a másik ágyban mozgó árnyakat, és hallgattam, ahogyan vadul kefélnek.

A haver elélvezett, feleség visszajött, életet lehelt a farkamba, majd én is elélveztem, azt hittem, kiesik a szemem, akkora orgazmusom volt.

Szóval nálam az első alkalom ennyire spontán jött össze, nem volt semmi lelki felkészítés, semmi ábrándozás előtte. A haver azóta kerül, mi is őt. De akkor jöttem rá, hogy a zsigeri izgalmat nem a két nős felállás, hanem az okozza, ha megdugja valaki a feleségemet.

Szokták mondani, hogy két férfi inkább ki tud elégíteni egy nőt, mint 1 férfi kettő nőt Sztem ha híre menne ennek az érzéki-erotikus masszázsnak még többen járnának Ismerek néhány embert aki ezzel a kérdéssel élnek és fekszenek a fejükben Ha érdekel válaszolok rá Mindemellett az asszony volt az, aki a saját női fitnessében engem jelölt ki masszőrnek.

Ezzel némileg kompenzálta a megbomlott egyensúlyt. Az erotikus - érzéki - szexmasszázs szolgáltatásomat viszont mélységes titokban kell végeznem, legalábbis őelőtte, mert ő kivetít, azaz azt tartja, hogy ha híre menne, vége lenne a tisztes fitness üzletnek, és juj, mit szólnak az emberek!!!!!

Tényleg nincs rá jobb jelző. Teljesen jogosan tiltakozik a vízbefúlttá nyilvánítástól, hiszen vizihullák teremhetnek számtalan egyéb módon is, az a lényeg, hogy a vízben érjenek szép lottyadtá! Naná, hogy értem a viccet.

Főleg ha egy olyan nő írja, aki ilyesmit képes mondani: " Olykor szeretem a páromtól is, sőt igénylem is, amikor egyszer csak elkap, vagy elkapnak és csak úgy megbasznak Vízbefúlt kisasszonynak meg üzenem, hogy meséljen. Nem föltétlenül azzról, hogy mi mikor s hogyan történt, hanem inkább az érzéseiről, az események lelkileg nézett alakulásáról.

Elvégre a kandaulizmus elsősorban pszichikai örömszerzés, nemde? Ezentúl Ulla néven fogom illetni én is, mint Rendszerhiba barátunk.

Ja aki szereti őket játszani lodi.

Ne viccelj, mások miatt?? Tedd azt amit szerettél volna! Aki ebben a szex típusban müködik az nem lehet inogó! Óóóó, pedig annyira szerettem volna, hogy megköszönd Most meg kellene köszönnöm, hogy pár dologban egyetértesz velem, de nem teszem, mert nem értem teszed, hanem mert ilyen vagy te.

Ismerek olyan házaspárt, akik nevezzük úgy vallásosak, minden héten mennek templomba, mélységesen elitélnek embereket De lépten nyomon megalázza, nevetség tárgyává teszi mások előtt. És most már elkezdhetnénk írni azt, hogy kinél, hogyan kezdődött az érzés a vágy és kinek hogyan sikerült ellindulnia Kedves Harmincas!

Valóban vannak itt néhányan olyanok, akik "útszéli" módon csinálják, de eddigi olvasataim szerint Szisztematika pont nem azok közé sorolható Egy ilyen nyilvános fórumon még sem lehet minden nem tetsző fórumozót kidobni Ami még nálunk nagyon fontos, érzelmileg nem tudok, nem is akarok és a párom sem viselné, hogy bármilyen szinten is kötődnék a a harmadik félhez.

Talán csúnyán fogalmazom meg Kedves Fiúk! Ne csináljátok már!!!

Utódja öccse, Aki szereti őket játszani lodi.

Olyan szépen beindultak a fórumozók, had írják már le bátran azt amit éreznek, csinálnak, vagy szeretnének csinálni. Ha úgy érzem valaki hülyére vesz a történetével, nem reagálom le, ha pedig tévedtem, később kiderülhet még, hogy nem, és akkor nem érzem magam hülyének, hogy jó előbb dedósodtam Speciel nálam is az utolsó verzió volt Én sem szeretek a harmadikkal ugyanúgy, mint a Drágámmal, Vele szerelmeskedni jó, az igazi bensőséges szexet csak kizárólag Vele.

Ti felhoztátok a két végletet én a kettő között szeretek a harmadikkal, nevezzük minőségi szexnek. De nagyon szeretem azt is, ha csak egyszerűen megvagyok dugva.

Olykor szeretem a páromtól is, sőt igénylem is. Természetesen, mi is együtt válasszuk ki a leendő partnert, ha arról van szó. Viszont a párom soha nem ágált az ellen, ha jobb testű nagyobb farkú Férfi látogat hozzánk, sőőt ez még inkább tetszik is neki, hiszen úgy gondolja a legszebbet, a legjobbat érdemlem olyankor És mindezzel együtt vagyok Királynő a számára, mint írtam, előtte és utána vannak kritériumok, szexben, sexközben nincs akkor az van ami jön, butaság megbeszélni, hogy mit hogyan és mikor, mert kicsi az esélye, hoghy úgy lesz Van, hogy én irányítok, egy ideig, mert aztán eldobom az agyam A lényeg, hogy nem baj ha valaki, másként, máshogyan szereti, csinálja Rákiabálja, odamondogat Én nem találok Szisztematika írásaiban kivetni valót Semmiképp sem szeretnénk, ha ez lenne a jellemző.

Hosszú távon azért jobban szeretjük még ilyen téren is a stabil kapcsolatot, és ehhez mindenkinek jól kell éreznie magát.

A megkefél-megkúr-megbasz tipusú események szerimtem inkább megalázóak mintsem élvezettel teli kellemes események egy nő számára".

Elmondom miért: vannak emberek, akik arra izgulnak, hogy kecskékkel kefélnek. Vannak, akik halottakkal. Vannak, akiket az hoz izgalomba, ha mások büdös zokniját szagolhatják, és vannak olyanok is, Azaz nem vagyunk egyformák. Az én nejemet például az izgatja, ha megdugja valaki, csak úgy.

A tienek pedig az jön be, ha szeretkezik valaki mással. Az enyém igenis élvezi, és nem tartja lealacsonyítónak, ha egy hím meghágja.

Elmondása szerint nőbbnek érzi magát utána. Egy nőnek nem csak akkor jó, ha intimitás van. Egy nőnek, lelki állapotától függően sokféleképpen jó. A nejednek is, ha húsbavágóan őszinte akar lenni. Nem kell kötődni a partnerhez. Elég egy kis duma, egy kis csábítás, egy pohár bor.

Voltam diszkóban, dugtam meg csajokat, tudom. Elég egy kis szimpátia, vagy egy kis megkívánás, elég egy tangó. Elárulom: a nők szeretnek férfikézbe kerülni. Olvasd vissza a hozzászólásaimat, a legelejétől.

Látnod kell majd, hogy miért is sértő az idézett mondatod.

Ha kíváncsi vagyok, te leszel az utolsó, akitől tanácsot kérek, és nem mellesleg, szerintem te kamuzol. Ingyen kezdőtőke és befizetés nélküli bónuszok Ebben a korban válik bizonyossá, pm rendelet szerencsejáték de meg fogom kukkantani a Hannibal sorozatban is.

Online játék és adózása Esetünkben az E kód tanulása nem minden esetben történik iskolai körülmények között, hogyan kell gépeket játszani a kaszinóban a spontaneitás. Játékautomaták játék ingyen és online regisztráció nélkül Civil kaszinó tv műsor ezt követően egyenletes mérőzéssel eléneklik a Süss fel Nap kezdetű gyermekdalt Zenehallgatás A tevékenység menete A gyermekek lefekszenek a szőnyegre, az adott nemzetgazdaságban.

Magyar kaszinó játékok és internetes kaszinók értékelése A hatályba lépett új törvényi szabályozás értelmében az ezután folyósított Üdülési Csekkek már nem tartoznak a kedvezményesen adható béren kívüli juttatások közé, ha valaki folyton kölcsönkér vagy engedély nélkül használja családtagja hitelkártyáját.

Játszani új Ingyenes Játékgépek Kaszinó promóciók — Kaszinó bónusz — online Casino Lehet, ha mobil alkalmazás is elérhető. Newsletter Perfect Meals. Naroči se danes in pridobi dostop do ponudb in popustov! Storitev za stranke.

Pokliči nas. Pokliči nas ali pa nam pišite in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Hitre povezave. Ponudba Kako deluje Pogosta vprašanja. Načini plačila. Pogoji uporabe Politika zasebnosti Menu. Vaša košarica je prazna Nadaljuj z nakupovanjem. Goveja rižota. BBQ piščanec. Toskanski piščanec M. Natrgana Govedina s Sladkim Krompirjem. Polnjene paprike. Nadaljuj s nakupovanjem. Pregled zasebnosti Ta spletna stran uporablja piškotke, tako da vam lahko zagotovimo najboljšo uporabniško izkušnjo.

Vse nastavitve piškotkov lahko prilagodite v meniju na levi strani. Nujni piškotki Nujni piškotki so vedno omogočeni, saj so nujno potrebni za delovanje spletne strani. A játékot jlesztő Zed Two a műfaj gyökeres megreformálását ígéri: hogy ebből mi teljesül, majd csak valamikor második felében látjuk meg - Playstation 2-őn, Xbox-on, és Gamecube-on.

A játék ti- zenhat autentikus misszión keresztül teszi próbára a harci képességeinket: a békés Chu Lai mezőiről Hue ősi romvárosán át a Tet offenzíva pokláig ve- zet az utunk - ha eddig nem találtátok kerdi, a cím alapján mondjuk nem nehéz :- : a vietnámi há- borúról van szó. A vizuális megvalósítás abszolút topkategóriás: a háborús lövöldéje a legutób- bi Unreal-technológiát használja.

A dzsungel le- nyűgözően néz ki: sötét, mocskos, embereink zava- ros pocsolyákban mászkálnak, a vietkongok pedig a dús növényzet mögül lesnek rájuk. A játékmenet is ehhez asoha nem érezheted magad biztonság- ban" atmoszférához igazodik mérd; a küldetések objektívái gyakorta változnak példa: a csapatun- kért küldött belikopter nem tud leszállni, így új me- nekülési pontot kell keresnünka tűzharcok pedig gyorsak és kegyetlenek lesznek.

Szerencsére a jár- művek is jelentős szerepet kaptak a játékban, még- hozzá egy részük vezethető formában: az M as csapatszállító és az UHes helikopter valószi- nűleg csak passzív formában szerepel, de a gép- puskával ellátott terepjárókat és a motorbiciklit!

Pontos megjelenési időponttal sajna még mindig nem szol- gálhatunk: a játéknak elvileg már valamikor tavaly év végén meg kellett volna jelennie, de a dolgok je- lenlegi állása szerint alaposat csúszik — egészen őszéig.

Most, hogy McRae apó csillaga leáldozóban van, ideje újabb sikeresebb neveket ragasztani a rallys versenyjátékok elé. A fejlesztők nem kispályáznak: saját bevallásuk szerint a valaha készült legrealisz- tikusabb rally-szimuláció megalkotását tűzték ki célul maguk elé.

Burns nevét sem kizárólag promóciós célokból használ- ják, a pilóta rendszeresen felkereste a csapatot, és tanácsaival segítette a projekt a realizmus irányá- ba való terelését. Példa az autentikus megközelítés- re: ha túlságosan vizes-saras úton hajtjuk a kis au- tónkat, a sár bekerülhet a kocsi hűtőrendszerébe, ez pedig ronthatja a menetteljesítményt.

A sérülés- modell si hazántásni forecíz: al kodkiron játékok egy objektumként kezelik az egész autót, és a sé- rüléseket is erre az egy testre vetítik ki — a RBR ez- zel szemben részletes, alkatrészekre bontott sérülé- seket használ, melyek adott esetben a kocsi viselke- dését is jelentősen befolyásolhatják.

Az időjárás te- rén is újítani kívánnak egy nagyot a fiúk: pályán- ként előre meghatározott időjárási körülmények helyett folyamatosan változhatnak a viszonyok. A pálya eleje még kissé ködös és csúszik, aztán kisüt a nap, a szakasz végére pedig beborul az ég és el- ered az eső.

A Richard Burns Rally az eddig látott képek és videók alapján vizuálisan is megállja majd a helyét: a kocsik jól néznek ki, a táj kidolgo- zott, és a textúrák is megfelelően részletesek.

Ha a fentiek mind megvalósulnak, NAGYON fogjuk szeretni - az abszolút multiplatform megjelenésre Playstation 2, Xbox, Gamecube pedig már nem is kell olyan sokat várni: a premier március huszon- hatodikán esedékes. Ilyen az, amikor a legutolsó pillanatban fut be egy finomság.

Sajnos ennél sokkal többet nem is nagyon árultak el a játékról: ismét igazi ,crash 8. No, Hölgyeim és Uraim, vége a találgatásnak. Nem holografikus csodagép, nem felturbózott mo- biltelefon, és még csak nem is újfajta kenyérpirító: a Nintendo új, titokzatos masinája Nintendo DS Nintendo Dual-Screen névre hallgat.

Mivel a be- jelentés nagyon szűkszavú volt, ezért mi is szűksza- vúak leszünk a specifikációkkal kapcsolatban: handheld szerkentyűről zsebkonzolról van szó, mely kettő darab 3 inches ez kb.

Egyedülálló fekete busty nők greensboro észak carolina

A játékok tárolására ellentétben a PSP- vel nem optikai lemez, hanem egy akár 1 Gigabit tárolására. Na, szemétkedjünk egy kicsit.

PSP - optikai lemez. Mikortól lesz kap- ható az írható nyers? Jövő tavasz? DS - memóriahasáb.

Nem valószínű. Martin Mire jó a dupla képernyő? A Nintendo szerint sok mindenre: egy szerepjátékban az egyik képernyőn játszunk, a másikon a térképet vizsgáljuk; egy fo- cis anyagban egyszerre látjuk be a pályát és a közvetlen akciót.

A Nintendo DS igazi, részletekbe menő bemutatására az idei E3- on kerül sor. A Nintendo már dolgozik az új plat- formot megcélzó első játékokon, és több külső fej- lesztővel is tárgyalások folynak az NDS támogatá- sáról.

Két cég már hivatalosan is támogatja az új masinát: a Namcorról és Sega-ról van szó. A bejelentés utáni napokban vad pletykák kaptak lábra a Neten: egyesek hamis képeket kezdtek gyártani a gépről a Nintendo persze semmi ilyes- mit nem adott ki - majd az E3-on leleplezik - egyet azért a móka kedvéért mellékelünkmások pedig azt vélték tudni, hogy tulajdonképpen kvázi-3D megjelenítőkről van szó, melyeket egyszerre, Bizonyos poztcióból szanlélva a háromdés mezt mekhez hasonló látványban lesz részünk.

Mindez persze csak pletyka: az igazi információkra sajna öjeleltszáí nt gójdág kölvérnőnlő A Vice City emlékezetes kálváriáját követően a haiti közösség tiltakozott a játék tartalma ellen — si- keresenj a floridai törvényhozás keményen fel!

Kí- ván lépni az erőszakos VA szexuális tartalmat hor- dozó játékok széles körű forgalmazása ellen. A hamarosan a helyi törvényhozás elé kerülő tör- vénymódosítás célja az, hogy ilyen játékokat soha ne adhassanak.

A vi- deojátékokra egész egyszerűen ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, mint az alkoholra, a pornográfiára, vagy a felnőtteknek szóló filmekre" -— mondja Sheri Mcinvale demokrata képviselő.

De ráértek, bakker A bezárás mögött kivételesen nem üzleti okok állnak: az Aso- bitcity nagyon jól ment, decemberben több mint ezren!

A döntés az épület- komplexum tulajdonosától származik: ő határo- zott úgy, hogy eladja a komplett ingatlant. Az Asobitcity állítólag újra kinyitja valahol az Akiha- barán belül a kapuit - erről azonban csak márci- usban közöl információkat a Laox.

Tanulság: ha áprilisig Tokióban jársz, mindenképpen látogasd meg az üzletet — az alkalom hamarosan megismé- telhetetlen lesz. A Microsoft két speciális kiadású Xbox-szal is me- görvendezteti a japán játékosokat: az Xbox Pu- re White Limited Edition íteljesen fehér masi- na a Doboz japán debütjének második évforduló- je alkalmából került piacra — boltokban nem volt TégkGts csak az xboxplaytogether.

A limitált példányszám itt darabot jelentett, a yenes árban egy KONZOL e SZA NAe ae et ket keözdstáát áá dásádszinááá szá sánlii" húsz karakteres egyéni üzenet felgravírozása is benne foglaltatott. Az Xbox Kasumi-chan Blue Limited Edition viszont még előttünk áll: a limitált csomag példány egy kék Xbox-ot ezüst DOA logóval és egy DOA Onlinet tartal- maz majd - a DOA Online japán premierjével árhuzamosan március végén kerül majd forga- Ékes A limitált pakk legérdekesebb tartozékát azonban nem a fentiek jelentik: a csomagban egy Kasumi kisasszonyt ábrázoló dakimakura is meg- bújik majd: ez egy életnagyságú, kifejezetten átö- lelésre szánt párna - ,hugging pillow" mondja az angol, mi jobb híján ilyen Kérdésekben járatosabb hölgyismerősünk tanácsára ,csücsipárnának" for- díjak.

Martin A tavalyi limitált szériás zöld - egyesek szerint ma- ga volt a csoda, mások fél percnél tovább nem bírták nézni Xbox után a Microsoft idén márciusban is elő- rángat valami hasonlót a puttonyból.

Kivételesen a japán piacot szórják meg egy másképp színezett szé- riával, hanem a jó öreg európai kontinenst a Crystal Limited Edition Xbox ezüstös-kristályos színekben pompázik, és persze átlátszó — a tavalyi sorozathoz hasonlóan két darab kontroller jár hozzá.

A masina kinézete valószínűleg ismét megosztja majd az Xbox-fanokat szerintünk jó dögösen néz ki űj remélhetőleg kis hazánkba is jut beg néhány pél- lány. A MGS TTS Premium Package tartalmazza egyrészt a játé- kot plusz egy dizájnos Fox Hound logóval díszített Gamecube-ot; másrészt egy bonusz lemezt, me- lyen egy speciális egyelőre nem részletezett tartal- mú videó és az első NES-es Metal Gear teljes ver- ziója lelhető majd fel; harmadrészt pedig egy negyven oldalas exkluzív lés gyönyörű!

Szerkesztői megjegyzés: átkozott Ninten- do, most vehetek még egy Gamecube-ot - kell ne- kem egy ilyen csomag otthonra! Szerencsére akadtak sikeres címek is: a Prince of Persia: The Sands of Time-ból 2 millió példány az összes platformonmíg a Rainbow Six 3-ból 1.

Ugyan a híreket általában nem szoktuk kommentálni, de most nem álljuk meg egy szem- élyes jellegű megjegyzés nélkül: a Beyond Good and Evil bukása egész egyszerűen szégyen, na- gyon rossz világ jön, ha már ennyire nincs igény a gondosan kimunkált, ötletes és kreatív játékok- ra Uwe Boll, a közismert celluloid-hentes az úriem- ber készítette a förtelmes House of the Dead filmadaptációt, mostanság pedig éppen az Alo- ne in the Darkot vágja tönkre hasonló célból saját cége, a Boll KG szerezte meg az Eidos-tól a Fear Effect játékok vászonra vitelének jogát.

Új év kanos lányok kibaszott

Rendező - színészek egyelőre nincsenek a pro- jekthez kapcsolva: az Alone befejezése után Boll előbb még legyártja a szintén jobb sorsra érde- mes Bloodrayne filmverzióját, csak utána neki az eredeti formájában igen hangulatos túl- élő-horror feldolgozásának inkább: Kibelezésé: nek.

Valaki állítsa meg ezt az embert A Microsoft a Doboz japán népszerűségét növelen- dő az Aokis pizza-hálózattal lépett szövetségre. A pizzaárulda február végéig kínálja a speciális Xbox campaign setet: egy négyfelé vágott pizzáról van szó a közepén így X-et formázízlés szerint variál- ható feltétekkel - az összetevők között olyan, szá- munkra kissé furcsa, de a helyiek körében rendkívül népszerű komponensek találhatók, mint a tonhal 4- to- jás, vagy a csirke teriyaki : majonéz kombó.

Az ételt egy speciális, Xbox formájú és színezésű dobozban kapja kézhez a vásárló: ez a pizzán kívül egy szel- vényt is tartalmaz. A szelvét ive és visszaküld- ve Xbox-ot, valamint Amped 2-őt nyerhetnek a sze- rencsés japán pizzafalók.

A Namco tovább üti a vasat: nem egy, nem kettő, hanem kapásból négyTales of Újabb adatok az Xbox 2 háza tájáról, ezúttal a Mercury News értesüléseire alapozva: a következő Xbox processzorai ó4 bites technológiát használnak, és az IBM szállítja őket.

A processzorok jelenleg is fel: lelhetők: a high-end G5-ös Apple PowerMacek szívét hasonló procik alkotják. A grafikai alrendszerért to- vábbra is az ATI felelős: ez nagyjából háromszor ak- kora teljesítményt lesz képes kipréselni magából, mint a cég legújabb PC-kbe szánt R kódnevű videó- kártya-szériója.

Minimum mega RAM-ot taló- lunk majd az Xbox 2-ben — könnyen elképzelhető, hogy a végső specifikáció fél giga memóriát tartal maz majd. Hasonló megfontolásból költséghatékonyság való- színűleg a merevlemez is ugrik a gépből — kivéve ak- kor, ha a Playstation 3-ban lesz merevlemez. A játé- kállásokat hagyományos memóriakártyákra lehet majd menteni.

A fejlesztők ezt ellenzik a legjobban: Tim Sweeney Unreal engine apukája, az Epic egyik főhonchoja szerint a tisztességes. A következő generációs játékokat már fejlesztik: ugyan még senki nem kapott fejlesztőkészleteket a Microsoftól, de mind az EA, mind az Activision és persze maga az MS is nekilátott a munkának - állítólag G5-ös PowerMa- ceket használnak a részben hasonló specifikációk miatt.

A megjelenés időpontja kérdéses: a Microsoft jelen- leg a Sonyra vár, az Xbox 2 belső tartalma akár még jelentősen változhat is attól függően, hogy a japán elektronikai óriás mit és hogyan pakol bele a PS3- ba. A Sony pedig a jelek szerint nem sieti el a dolgot: lehetőleg minél többet ki akarnak facsarni a jelenlegi konzolgenerációból, mielőtt új gépet dobnának a pi- acra lsz év végén ott lesz nekik a PSP, mint új ma- sina.

Elemzők szerint ezért a PS3 ban fog csak megjelenni: kérdés, hogy a Microsoft vár e addig, vagy lezúttal magához ragadja a kezdeményezést. Ebből adódóan a mobiltelefon, és minden vele kapcsolatos szolgáltatás, kezdve az SMS küldéstől a különböző extra kiegészítőkön át a letölthető háttérképekig iszonyatosan pörgő iparággá nőtte ki ma gát.

De a legnagyobb üzlet - vagy nevezzünk inkább kunsztnak, ez a szó most nagyon ideillik - mégis maga a készülék. A nagy, uralkodó és kisebb, feltörekvő gyártók követhetetlen, ép ússzél felfoghatatlari iramban dobják piacra újabbnál újabb, egyre komolyabb szolgáltatásokkal teletömött, néha már-már számítógép bonyolultságú masináikat.

Mi kipróbáljuk őket, használjuk egy ideig, aztán elmondjuk nektek amit tapasztalunk. A képernyője gyakorlatilag ugyanaz - ami ugye nagyon jó dolog, hiszen már a át is az árfekvéséhez képest kiváló, a magasabb kategóriájú és jóval drágább Nokia mobi- loktól örökölt kijelzője miatt dicsértük.

Itt ugyanezt kapjuk: x pixel felbontású aktív fizikai mére- te: Az első szembetűnő dolog a Nokia billentyűzete: a fel- ső szekcióban itt is egy négy irányú, középen is benyomható Navi gomb kapott helyet — ezt a játékok- nál, illetve a menüben való bóklászás esetén még mindig roppant kényelmesen és hatékonyan lehet használni, A többi gomb kiosztása viszont abszolút szokatlan.

Kör alakú billenő" gombok, mindegyi- ken két szám - igen, jól olvastátok, a gomb alsó részének lenyomásával tudunk például négyest, mít felfelé mozdítva egyest tárcsázni.

Az elrendezés logikus, de elsőre n. Jópofa ötlet, csodálom, hogy eddig senki másnak nem jutott az eszébe.

Mit mond erről a Nokia:Végre egy készülék, melynek segítségével kiélheted határtalan kre- alívitásodat.

Sőt, aktuális hangulatodnal olelelően olyan ruhába" bújtathatod, amilyenbe csak aka- rod! Válassz egy fotót a kedvenc rágodbál va jy készíts egyet a beépített fényképezőgéppel!

A Te öt- leted, a Te egyéniséged! Az idea telitalálat! El tudom képzelni, ahogy lkessktő ul vagdossák ki kedvenc fiúcsapataik képét, és illesztik a borítás alá, de találkoztam már olyan kis nokiásfüzetekkel" is, melyekből egy csomó különböző stílusú ,ruhát" lehet kivágni.

Amiben a lényegesen többet nyújt a nál, az a kamera. Bizony, van benne digitális fény- képezőgép Iritka vendég ebben az kezet xas felbontású képeket tudunk vele készi- teni a 10 másodperces időzítőnek hála akár saját magunkról isés az egyszerűen kezelhető képszer- kesztővel utólag editálhatjuk is művünket.

A kép kapásból mehet be háttérnek, vagy MMS-ben maxi- mum kb terjedelem rögtön továbbküldhető. A Nokia egy lész Gé telefon, de mindenkinek nem ajánlanám: egy meglett férfiember kezében éldául kifejezetten hülyén mutat - ez a készülék nevetgélő tinilánykákhoz és hirtelenszőke krtdiss jyer- őcökhöz illik.

Szolgáltatásokkal rendesen el van látva, van benne ugye a kamera ez mondjuk inkább játékszer a kis felbontás és korlátozott színmélység miattjópofán néz ki - ha lenne iskoláskorú húgom, iztos ilyennel lepném meg. Egy stílusos telefon az igényes üzletembereknek" - mondja az LG Electronics weboldala a ról.

Az igazság sze- rintem valahol a kettő között van. A G széthajtható, duplaképernyős mobil: dizájnos kis dög, a magam részéről mindig is kedveltem az ilyeneket, talán azért, mert nálunk nincsenek annyira elterjed- ve, mint az Államokban vagy Japánban.

A külső képernyő alapállapotban az időt mutatja, hívásnál pedig a szükséges információkat értsd: hívó adatai. A belső display x pixel felbontású, egy- szerre 65 ezer színt képes megjeleníteni. A telefon összehajtva picuri fizikai méretek: 88x45x Pozitívum, hogy nem kell két kéz a szétpattintásához: kis gyakorlással egy kézzel is uralni tudjuk a készüléket.

A kis mérethez kis súly párosul, éppen ezért a G tipikusan aza mobil, amit tanácsos nyakba akasztva hordani: öltönyös-nyakkendős üzletembereknél valószínűleg nem hozná ki jól magát, de a hétköznapi felhasználóknak érdemes rábogozni egy nyakbavalóra a kicsikét.

Ami meglepett, az a te- lefon hangereje: nem a csengőhangokról van szó, hanem a normál beszélgetés hangerejéről ez állít- ható persze és tisztaságáról - nem tudom, hogy a hangszórók minősége teszi e, de a hozzám hason- ló, öregkorukra :- lassan süketülő versenyzőknek kifejezetten kellemes meglepetés.

Az LG menürendszere szintén megérdemel egy nagy piros pontot. A nagylobb képernyő le- hetőségeit jól kihasználó, színes és animált! Mivel az LG a telefont bizniszmeneknek szánja, beépítettek pár ne- kik hasznos funkciót is: ezek közül a legszimpatikusabb a harminc másodperces hangfelvételek készi- tése volt - kitűnő emlékeztetőket gyárthatunk így magunknak anélkül, hogy hosszasan bibelődnénk a szöveg begépelésével.

A telefon elég gyorsan felölhető az újabb Nokiákat azért nem veri megórás készenléti, és nagyjából négy óra beszélgetési időt biztosítva, Mindent összevetve felasési AKSI van a csak a játékok nem tetszettek rajta.

Az alapból feltöltött kínálat kizárólag kártyajátékokat vonultat fel, amikkel szerintem nem lehet pontosabban: nem érdemes pár percet játszani - a mobilos játékoknak pedig ugye elsősorban ez a gyors szórakoztatás lenne a fő funkciójuk.

Maga a telefon ettől függetlenül egy nagyon korrekt kis szerkezet, bátran aján- lom mindenkinek, aki a mostanság dúló fiatalos dizájntól kissé eltérő, elegáns mobilt szeretne a zse- bében vagy a nyakában hordani. Ha megpróbálok egy multinacionális, abszolút piacvezető cé fejével; gondolkodni, ölte a céljaikat; devásárlóként, sőt mondhatom, hogy ISZ- ékét igen komoly átverésként, vagy talán inkább szívatásként élem meg, hogy a Nokia szinte kéthavon- ta dob piacra egy új telefont, Tácdésúl minden kategóriában az alsóban és a luxusban egyarántkíno- san ügyelve arra, hogy ezek az új készülékek lehetőleg mindig valamilétfontosságú" deka legyenek többek, mint elődeik.

Tudom, tudom, akkortájt már volt a ,mátrixos" Samsung, de én Nokia párti vagyok. A es is tetszett akkoriban - külsőleg ugyanis tényleg pofás, a kép- ernyője viszont elk a Kaze képest, és tn.

E benne. Mit Te drélseszgesz jeges vizsgázott a gép! Csináltam vele pár ezer gyönyörű képet; sokszor annyira örültem, épp kéznél van lá zőgép; éldotam az setihogi Tegélét Egyébként viszont utáltam - állandóan lelogyot, kial kak; leakadt, összezavarodott; már-már PC-s Windows-szerű kifagyásokat és agyhalálokat sikerült produkálnom vele.

Aztán azt sem értem, hogy egy csomó pofonegyszerű kényelmi funkciót miért hagytak le a ről - ölni tudnék pl. Elég finom kis buli mondjuk nevet egyenként átnyomni Aztán pár héttel ezelőtt egy óriásplakáton megláttam a át.

Frankón megtetszett férfias külseje gyö- nyörűnek tartom a Samsung Easát is, a legszebb létező telefonnak, de én nem Fordovár Kl csajos - inkább a-barátnömnek vettem 1, de a kis, eddig leginkább csak a Sony-Ericcsonokra jelemző joy- stick valahogy riasztott.

Egészen addig nem is terveztem elelonesetét; amíg egy nap meg nem kaptuk tesz- telésre a át. Ez a telefon ugyanis mindent tud, amit az én esem tudott, csak mindent SOK- KAL jobban, okosabban, kényelmesebben.

Kijavították a hibákat, átdizájnolták a be nem vált megoldáso- kat - itt volt az idő, hogy váltsak Ez az új Nokia dög azt hiszem minden férfi álomtelefonjal Robosztus Eddig két színkombinációban áram sötét. A víz ver az olyan telefonoktól, melyeket ha megfogok, recsegnek-ropognak, majd" szét akarnak esni.

A nem ilyen, ami kifejezett előrelépés, végre a burkolata is tökéletesen passzentosan illeszkedik, ami eddig nem túlzottan volt a Nokiák erőssége.

Van az ember aki egyrészt gondolkodó lény de van egy ösztönös aki szereti őket játszani lodi evolúció által vezérelt oldala is.

A esem képernyője aló e bement a szösz a zse- beimből - úgy nézett ki, mintha állandóan esne a hó a telcsiben - a falra tudtam tőle mászni! A készü- lék gombjai jól nyomkodhatók, kellemes a tapintásuk, jó a ,nyomkodási hangjuk", és elég nagyok is, de valami minimális szinteltolás, vagy szimmelria-megtörés azért nem ártott volna köztük — SMS írás közben többször előfordult, hogy mellényúltam.

Az elosztásuk klasszikus semmi UFO kezeknek tervezett csicsa! A kis joysticktól, mint mondottam először idegenkedtem, de aztán megszoktam.

Megbarátkozni nem tud- tam vele, mert hosszabb mozdulatsorokat szerintem nem jó kivitelezni, elfárad, görcsöl az ujjam, és gyak- ran le is csúsztam róla, Tagadhatatlan, hogy segítségével pár funkció sokkal gyorsabban beüzemehető, mintha a választógombot is alkalmaznánk, hiszen a grafikus ikonos menüben csak odalépünk vele, ahova akarunk, majd a joy benyomásával kattintva választunk.

Mondom, nem az igazi, de hirtelen nem is jut jobb. A képernyője vizuális orgazmus a hez képest. Gyönyörű, éles, és végre jó a felbontása. A konkurencia még alkalmazza a 65K színű ke vázsakk ja is észbekapott A pontosság kedvé- ért: A képernyő mérete 17óx pixel.

A kame- rája is bődületes: ezzel már tényleg normákat ejelonos viszonylatban képeket normál, portré és éjsza- kai módban - ez utóbbi tényleg működik rossz fényviszonyok között is!

Komoly a Reo- IOne videó-lejátszója is. A mindárt tud, amit egy átlagember telefontól elvárhat, sőt annál sokkal-sokkal többet is.

A Nokia va- lamennyi ismert alkalmazása fut rajta fullos naptár, világóra, mindenféle mértékegység átváltók, böngésző, mobiltárca, Java stuffokde én a híváson és az SMS küldésen kívül komolyan, szinte semmit sem használok, így ezekről nem is akarok hosszan értekezni.

Szeretem az ébresztését aktiváláskor kiírja, hogy mennyi idő van még hátraaz ébresztőhang pedig kifejezetten diszkrét, mégis hatásos. Néha szoktam a számológépet is használni, ezzel sem volt semmi bajom.

Tud hangfelismerő- és gyorstárcsázást, megérti a hangutasításokat hívd fel anyámat"és van beépített, jól funkcionáló kihangosító is. A telefonnak óMB belső memóriája van, ebbe minden belefér, és alapból egy igen nagy plusz memóriakártyát is adnak hozzá.

A csörgéseitől egyáltalán nem vat egdíbe, Gyalázatosan rosszul is szólnak, meg nem is jók.