A dania nő ng ng fuck it fiúk

A dania nő ng ng fuck it fiúk A Wolfgang vizsgálatból ismerjük azokat a tényezőket is, amelyek a visszaeséshez kapcsolódnak, és a kutatók az állapították meg, hogy a büntetés súlyossága nem befolyásolja a súlyos bűncselekményt elkövetők visszaesési gyakoriságát. Az EVS év közötti fiatalokat céloz meg, a részvétel ingyenes, nem kell hozzá nyelvvizsga, diploma, munkatapasztalat, igazolások, csak egy kis bátorság, kalandvágy és vállalkozó kedv. Bárki élhet jelzéssel a meghallgatási rendszernél, bár a jellemzően az iskolától és a rendőrségtől érkeznek a jelzések.

  • Mi az állampolgárságom:
  • Brazil
  • Sivárványhártyám tónusa:
  • ragyogó sötét szemeim vannak
  • Sex:
  • Nő vagyok
  • Szeretem hallgatni:
  • Szeretek jazzt hallgatni

A felmérés után megszakadt, és csak ben sikerült revitalizálni a kutatást. Eközben néhány információ szükségképpen elveszett.

Így például ben a kohorsz tagjai az iskolában, a tanórán töltötték ki a kérdőíveket. A felmérésbe bekerült fiúk családjait is meglátogatták, és az anyával, vagy a gondozóval kérdezőbiztosok vettek fel interjúkat. Ebben a körben az eredeti További személy jelezte, hogy nem kíván a felmérésben részt venni, azaz életben vannak, de nem lehet kapcsolatba lépni velük.

Ez a döntés a kutatás szabályai szerint egy évig volt érvényes, hacsak a megkérdezett személy nem hosszabbítja meg a hatályát.

A többi 9. Végülis 6. A kutatás lehetővé tette annak vizsgálatát, hogy a korai életszakaszokat jellemző tényezők milyen hatással vannak a felnőttkori egészségi állapotra és a megbetegedésekre. A kutatás az alacsony születési súly és a skizofrénia között jelzett kapcsolatot, de a születési súly és a magatartási rendellenességek között is feltárható volt az összefüggés.

A vizsgálat eredményeiből kitűnt, hogy a válás és az özvegyi állapot fontos előrejelzése a fiatal felnőttkorban bekövetkező mortalitásnak, de még a szülők, vagy a nagyszülők válási tapasztalatai is megjelenhetnek a következő generáció tagjainál.

Erősségnek tekinthető az is, hogy a legelső vizsgálati körben a születési anyakönyvi kivonatokat szerezték be, és ez megbízhatóbb adatokat nyújtott, mintha a vizsgálati személyek emlékezetére hagyatkoztak volna.

A dania nő ng ng fuck it fiúk embernek lennünk?

Ugyanakkor a felmérés gyengeségének tekinthető, hogy egy longitudinális felmérésnél bármennyire is látható a kapcsolat a gyermekkori tényezők és a felnőttkor problémái között, ezt nem lehet általánosítani a jelenlegi fiatal népességre, mivel azok már más körülmények között nevelkednek.

Az ban született korosztály szórakozási szokásai természetesen jelentősen eltértek az as lehetőségektől, és különösen napjaink fiataljainak szórakozási szokásaitól.

A longitudinális felmérések között vannak olyan vizsgálatok, amelyek a felmérés során együttműködnek, mint például a Denver, a Pittsburg és a Rochester longitudinális vizsgálatok.

Denver Yo ut h Surve y, David Huizinga A longitudinális vizsgálat mintáját Denver városában született öt különböző életkori kohorsz tagjai és szülei képezték.

A mintába mindkét nemből azok a fiatalok kerültek be, akik 7,9,11,13 és 15 évesek voltak, amikor a vizsgálat megkezdődött.

A legfiatalabbak évesek felmérése segített a későbbiekben bekövetkező deviáns viselkedés értelmezésében. A mintában nagyjából azonos megoszlásban szerepeltek a fiúk és a lányok.

A személyes megkérdezések mellett Denver városában a bűnelkövetés szempontjából magas rizikójú területekről véletlenszerűen kiválasztott Ennek alapján határozták meg a lakáshelyzet jellemzőit és a népesség területi sajátosságait valamint a bűnelkövetés összefüggéseit.

A vizsgálat nem csak a bűnelkövetésről, hanem a sértetté válásról is hozott ismereteket, jelezve, hogy a fiatalok meghatározó arányban válnak bűncselekmények áldozatává. Nagyon világosan látszott, hogy a sértetté válás nem elszigetelt jelenség a mintába került fiatalok között. A kutatása során számos tényezőt azonosítottak, amelyek közrejátszottak a sértetté válásban.

A gengben, vagy gengháborúan való részvétel, a fegyverviselés, a súlyos bűncselekmény elkövetése, a drogárusítás, vagy a bűnelkövetőkkel barátkozás növelte a sértetté válás valószínűségét. P i t t s b u r g h Y o u t h S t u d y, 1 9 8 7 Loeber, Farrington A longitudinális felmérés Pittsburg városában a belvárosi fiúk körében kezdődött ben.

A vizsgálathoz 1. A minta valamivel több, mint a fele afroamerikai volt, a maradék fehér. A vizsgálat első körében felmért 2. Az utánkövetési minta fele a bűnelkövetés szempontjából a magas rizikójú, a másik fele az alacsony rizikójú csoporthoz tartozott. Az első utánkövetési felmérést fél év múlva ejtették meg, és ezután ig folyamatos utánkövetéssel vizsgálták a csoport tagjait.

A felmérésben a vizsgálati személyekkel, tanáraikkal és valamelyik szülőjükkel is készült kérdőíves felvétel. Mivel a vizsgálat kezdeti fázisában az első, a negyedik és a hetedik osztályosok közül választották ki a mintát, a kutatás eredményei hamarosan lefedték a évesek jellegzetességeit, azt az életkort, amikor a leginkább jellemző bűncselekmény elkövetése.

Az utánkövetés során a kiskamaszokat 7 alkalommal követték 13 éves korukig, akik ma már 24 évesek. A vizsgálat kezdetén a minta legidősebb diákjai ma már évesek. A Pittsburg városi minta alapján a kutatók megvizsgálták a lányok fejlődési sajátosságait is.

A vizsgálat kezdeti mintájába a 7. A problémás fiatalokról összegyűjthető információk erősítése érdekében a mintába nagyobb eséllyel kerültek be a város magas bűnözési fertőzöttségű területein élő diákok. Mindemellett a minta a Az első hat hónap során otthoni interjú készült a diákok szüleivel jellemzően az anyávalés a diákokkal az iskolában.

A 4,5 éves felmérési időtartam 9 adatszerzési pontot jelentett a kutatás során.

Ha a család elköltözött, vagy a gyerek elhagyta az iskolát, a minta részeként továbbra is felmérték őket. Minden interjú legalább egyórás beszélgetést jelentett. A személyes megkérdezésekkel összegyűjtött információkat egyéb forrásból szerzett adatokkal egészítették ki, mint például az iskola, a rendőrségi adatbázis, a bíróság, vagy a szociális szolgálatok.

A vizsgálati mintába olyan fiatalkorú bűnelkövetők is bekerültek, akik különböző gengek tagjai voltak, illetve olyanok is, akik nem csatlakoztak bűnelkövetői csoportokhoz. A kutatók összehasonlították a motívumokat, a viselkedésmintákat, a gondozókkal kapcsolatos problémákat, a képzési, személyes kapcsolatokat jellemző és a karrier-utakat.

Graham - J. Williams - M. Az előző három longitudinális felmérés adatai egybehangzók abban a vonatkozásban, hogy már a kamaszkori fejlődés megkezdődése előtt jól láthatók a későbbi sodródás jelei, illetve, abban, hogy a deviáns jellegű cselekményekben a fiatalkorúak jelentős része érintett.

Hasonlóan egyformán jelezték azt, hogy nem egyetlen okra lehet visszavezetni a bűnelkövetést és a szenvedélyszerekkel való visszaélést.

A kutatási eredmények szerint drogfogyasztás és a bűnelkövetés összefüggésében a drogfogyasztás stimulálja a bűnelkövetést. A kutatás eredményei jelentősen segítettek a fiatalkorúakkal kapcsolatos bűnmegelőzési programok célzottságát. Ennek megfelelően a megelőzési programoknak a korai életkorokban el kell kezdődniük, még azelőtt, mielőtt a drogfogyasztás vagy a bűnelkövetési magatartás jellemzően megkezdődik, hogy a fiatalkorú ne váljon rezisztenssé a beavatkozási eszközökkel szemben.

Hosszabb távon az elemi iskolai beavatkozási formák tűnnek a legígéretesebbnek ebből a szempontból. A bűnelkövetés jellemzően az enyhébb súlyú cselekményektől tart a súlyosabbak felé, ezért szükséges ismerni azokat a jellegzetességeket, amelyeket a longitudinális kutatások tárnak fel az egyes életkori csoportokkal kapcsolatosan.

Az átfogó beavatkozási programokat nem hónapokra, hanem évekre kell tervezni.

A kutatás véletlenszerűen kiválasztott gyermekek felmérésével kezdődött, akik Jyväskylä városában az általános iskola második osztályát végezték. Az első felmérés után a vizsgálati személyeket 14, 20, 27, 33, 36 és 42 éves korukban keresték meg ismét. A következő felmérést re tervezik, idén lesznek ugyanis 50 évesek a mintában szereplő személyek.

Amikor a vizsgált személyek még iskolások voltak, akkor a magatartásukkal kapcsolatos adatgyűjtés elsősorban a tanárok értékelésén és az osztálytársak véleményén alapult. A felnőttkor elérése után az adatgyűjtés interjús technikákkal és kérdőíves megkérdezéssel egészült ki.

A kutatás kiterjedt a szociális és az érzelmi jellemzőkre, a személyiség vizsgálatára, a képzettségi karrier értékelésére. Felmérték a gyermekkori és a saját családot, az egészségtudatos magatartást és értékelték a személy egészségi állapotát, és a társadalmi integráltság jellemzőit.

A minta kezdetektől kezdve reprezentatív maradt, és jól mutatja az életkori csoport családi kapcsolatainak, képzettségének, foglalkozási státuszának és esetleges munkanélkülivé válásának jellegzetességeit. Smith, Susan McVie, Jackie Palmer Az Edinburg kutatási program a fiatalkorúak bűnelkövető és rizikóvállaló viselkedésének okságát vizsgálta.

A kutatási program keretében 4. A kutatók kevéssé érdeklődtek a bűnelkövető viselkedés gyermekkori gyökerei iránt, inkább annak feltárására és magyarázatára törekedtek, hogy a fiatalok milyen ösvényeken haladnak, amikor belépnek, és amikor kilépnek a bűnelkövető magatartásból, és miért tart egyes személyek kriminális karrierje hosszabb ideig, mint másoké.

Ennek megfelelően a vizsgálat a korai kamaszkorban lévő vizsgálati személyek felmérésével kezdődött, és a tervek szerint 30 éves korukig követik a vizsgálati személyeket.

A kutatás nem szisztematikusan kiválasztott minta felmérést jelentette, hanem a városban született egy teljes évi életkori kohorsz tagjaitól kérték azt, hogy vegyenek részt a felmérésben.

Még pontosabban az iskoláktól kérték ezt, olyannyira sikerrel, hogy a lehetséges 49 iskolából en részt is vettek a felmérésben.

Asztadjev, a moszkvai Dinamó A dania nő ng ng fuck it fiúk Urba­novicsP.

A későbbi években a településre érkező diákok mindegyikének megajánlották a felmérésbe történő bekapcsolódást.

Döntés született arról is, hogy az elköltözőket nem követik tovább nyomon, kivéve azokat, akik az önkormányzat által fenntartott speciális iskolába kerültek Edinburg városán kívül.

A negyedik felmérési körben döntöttek arról, hogy nem változtatnak már a mintán, és az akkor felmért 4. A mintába bekerült minden gyermek szüleivel felvették a kapcsolatot. A szülők tájékoztató levelet kaptak, amelyben elmagyarázták a felmérés jelentőségét, és azt, hogy milyen adatokat kérdeznek.

A levélben arról is tájékoztatták a szülőket, hogy lehetőségük van arra, hogy megtiltsák a gyereküknek, hogy részt vegyen a felmérésben. A tájékoztató levél tartalmazta azt is, hogy a vizsgálati személyekről a szociális szolgálatoknál, illetve az iskolákban tárolt adatokat is összegyűjtik.

Az első felmérési körben diák szülei jelezték, hogy nem vesznek részt a felmérésben. Emellett a résztvevő diákok bármikor dönthettek úgy, hogy kilépnek a vizsgálatból.

A felmérés negyedik körében kérték meg a résztvevőket arra, hogy adjanak felhatalmazást a Fiatalkorúakkal Foglalkozó Egység által kezelt adatok begyűjtésére.

A vizsgálati személyek mindegyike teljes körű és komplett garanciát kapott a titoktartásra. Ez a titoktartás kiterjedt minden olyan információra, amelyet a felmérésben összegyűjtöttek, beleértve a kérdőívek tartalmát, és a szociális szolgálatok által tárolt információkat.

Minden adatot biztos helyen tároltak és azokat az információkat, amelyek alapján azonosítani lehet a vizsgálati személyeket, csak a projekt-team tagjai ismerték.

A kutatás azokat a tényezőket vizsgálta, amelyek ösztönzik a fiatalok bevonódását a bűnelkövetésbe, illetve azokat, amelyet ettől távol tartják őket.

A vizsgálat szerette volna feltárni a fiúk és a lányok bűnelkövetési bevonódása között tapasztalható egyre kisebb különbség okait is. Interjús adatfelvétel a vizsgált fiatalok körében között a vizsgált személyektől kérdőív kitöltését kérték. A kérdőív alapvető kérdéseket tartalmazott és minden évben lekérdezték.

A későbbi évek során új vizsgálandó szempontok és területek merültek fel, tehát minden évben volt néhány új kérdés.

Megkérdezték a szabadidő-eltöltési szokásokat, a családi struktúrát és kapcsolatrendszert, az egészséget, a szomszédsági jellegzetességeket, az elkövetési magatartással kapcsolatos tapasztalatokat, a baráti kapcsolatokat, és a sértetté válás jellegzetességeit. Feltárták a büntető igazságszolgáltatási hatóságokkal kapcsolatba kerülés formáját, valamint a bűnözéssel kapcsolatos attitűdöket, és a jövőre vonatkozó terveket.

Az első és a hatodik kérdezés tartama alatt a megkérdezettek iskolába jártak, ezért a megkérdezés egyszerűbb volt. A további években képzett kérdezőbiztosokkal tervezik felvenni a kérdőíveket, illetve megteremtik az online válaszolás lehetőségét.

Ezekben az interjúkban az aktivitásra, a bűnelkövető magatartásba való bevonódásra, a sértetté válási tapasztalatokra, az alkohol- és drogfogyasztásra, a magatartáskontroll eszközeire, a bűnelkövetéssel kapcsolatos attitűdökre és a tervekre voltak kíváncsiak a kutatók.

Az A dania nő ng ng fuck it fiúk mintába fiú került be.

Az interjúk a jelenlegi, a múltbeli és a jövőbeli, és ezen belül is elsősorban a bűnelkövető magatartást, és ezek motívumait vizsgálta. A kérdések kiterjedtek a bűnelkövetéssel kapcsolatos véleményekre, a fiatalkorúak hatékony bűnmegelőzési eszközeivel kapcsolatos vélekedésre, és a jövőbeli terveikre.

A vizsgált gyermekek tanárainak megkérdezésére első ízben a második lekérdezésnél került sor. Ez az eszköz jól jelzi a problémákat és a megfelelő viselkedés jellegzetességeit éves korú fiataloknál.

A tanárok válaszadási aránya a 4. Sor került a vizsgált gyermekek szüleinek megkérdezésére is. A felmérésnek ez a része a National Centre for Social Research-csel együttműködésben történt. A megkérdezés félórás interjú felvételét jelentette, és kiterjedt a családi struktúra és a családi kapcsolatok feltérképezésére, az otthoni konfliktusokra, a szülői fegyelmezési módszerekre, a szülő és az iskola közötti kapcsolatok felmérésére.

Megkérdezték a szülőket arról, hogy mit tudnak a gyermek szabadidő-eltöltési szokásairól és bűnelkövető magatartásáról.

Eggert Jensen A dania nő ng ng fuck it fiúk, Knudsen 6.

A vizsgálati személyekkel kapcsolatos intézményi adatgyűjtés c. Szociális Szolgálatok Edinburg Önkormányzatának Szociális Szolgálata az az intézményrendszer, amely a gyermekek és családjaiknak nyújtott szolgáltatásokért és támogatásokért felelős.

A Szociális szolgálatokhoz számos ok miatt érkezhet jelzés, részben a gyermekkel, részben a családdal kapcsolatosan. A beavatkozás is sokféle lehet, az egyetlen érdeklődéstől az intenzív gondozásig sokféle formát ölthet, és a beavatkozás lehet önkéntességre építő, vagy kötelező.

A szociális szolgálatokkal kapcsolatos adatokat a vizsgálatba került személyekkel kapcsolatosan azok születésétől, a Bárki élhet jelzéssel a meghallgatási rendszernél, bár a jellemzően az iskolától és a rendőrségtől érkeznek a jelzések. A meghallgatás kérésének leggyakoribb oka a bűnelkövetés, a csavargás, a gondozó hiánya, vagy a szülői gondozás elmulasztása.

A felmérés során, a vizsgálati személyekkel kapcsolatosan minden évben ellenőrizték a gyermekmeghallgatási rendszer adatbázisát. Rendőrség A felmérés során ben gyűjtöttek adatokat a rendőrségi adatbázisból. Az adatgyűjtés kiterjedt a vizsgálati személyekkel kapcsolatos figyelmeztetésekre, a figyelmeztetés alapjául szolgáló jogsértés természetére, és egyéb kapcsolódó információkra, például, hogy éltek-e jelzéssel a gyermekmeghallgatási rendszer felé.

Iskolai hiányzás és iskolai előmenetel Az iskolai adatok összegyűjtése előtt levelet küldtek a vizsgálatban résztvevő fiatalok szüleinek. Az adatgyűjtés a vizsgálati személyek általános iskolai életével kapcsolatosan alapvetően két kérdéskörre korlátozódott: részesült-e a gyermek ingyenes iskolai étkeztetésben, és járt-e iskolába, hiányzott-e.

Az Edinburg Oktatási Ügyosztály segítségével az általános és a speciális tanrendű iskolákban összegyűjtötték a fenti információkat. A független iskolákkal kapcsolatosan az iskolákat kereték meg, de mindössze négytől kaptak visszajelzést.

A Skót Képesítési Hatóság segítségével megvizsgálták a mintában szereplő személyek iskolai teljesítményét és képzettségét.

A vizsgálati személyek szomszédsági környezetének vizsgálata A longitudinális vizsgálat egyik legfontosabb szempontja annak vizsgálata volt, hogy milyen kapcsolatban vannak egymással az egyéni szintű például személyiség, családi helyzet és a szomszédsági szintű tényezők mint a fizikai környezet vagy a helyi közösség kontrolljaés hogyan működnek közre a bűnelkövetésben.

A területi tényezők vizsgálatához a kutatás a GIS a számítógépes alapú területelemzési rendszert eszközét alkalmazta.

Az FTC új összeállítása lényegesen jobb A dania nő ng ng fuck it fiúk korábbinál.

A kutatók térképen ábrázolták az ismertté vált bűncselekményeket, és az Térképre vitték a helyi munkanélküliség, területhasználat és a lakások jellegével kapcsolatos adatokat. A bűnelkövetésről velük kapcsolatosan rendelkezésre álló információkat a térképen bejelölték, és jól láthatóvá tették.

Ezáltal összehasonlíthatóvá váltak más olyan geo-kódolt információkkal, mint a helyi munkanélküliség területi megoszlása.

Ezzel lehetővé vált a társadalmi feszültségek és az ismertté vált bűncselekmények elkövetési helyeinek összehasonlítása.

A longitudinális felmérés folytatódik. A kohorsz tagjai jelenleg évesek, vizsgálják tehát a fiatalkorúak rendeszeréből a felnőtt korúak igazságszolgáltatási rendszerébe történő átkerülést, a fiatalkorúak munkavállalási lehetőségeinek változását és a bűnelkövetés összefüggéseit.

Felmérik a fizikai és a mentális egészségi állapotot és a családi kapcsolatokat. Raudenbush, A. Reiss Jr. Sampson A Chicago-i projekt az amerikai városi élet vizsgálatára irányuló társadalomtudományi kutatások egyik átfogó példája volt.

A felmérés ös kezdetétől kezdve számos adatot gyűjtött a bűnelkövető magatartás kialakulásának okságáról, a felnőttkori bűnözésről, a drogfogyasztásról és az erőszakos viselkedésről. A projekt 8 évet ölelt fel, és kombinálta a szomszédság vizsgálatát — szociális, gazdasági, szervezeti, politikai és társadalmi struktúra — egy koordinált longitudinális vizsgálatsorozattal.

A felmérés az alábbi vizsgálati egységekre tagozódott: 1 Városi közösségi felmérés: ben Chicago szomszédsági körzetében minden helyi lakost 8. Az adatgyűjtés a 18 évesnél idősebb népességre terjedt ki.

Az interjús lekérdezésnél azonosították a helyi fejlődés kulcstényezőit, a helyi közösség szervezeti és politikai struktúráját, informális kapcsolatait, és a jó és rossz oldalait annak, hogy a megkérdezett Chicago-ban él.

Felmérték a sértetté válás jellemzőit, valamint a megkérdezettek attitűdjeit a bűnözéssel és a rendőrség működésével kapcsolatosan. A demográfiai adatok tartalmazták a megkérdezettek korát, nemét, képzettségét, lakáskörülményeit, etnikai hovatartozásukat és munkavállalási helyzetüket.

Videofelvételeket készítettek és két megfigyelő külön-külön jegyezte fel a megfigyeléseit a blokk jellegzetességeiről.

Összesen A megfigyelés sztenderdizált szempontok alapján történt, és a körzetek fizikai, szociális és gazdasági jellegzetességeit tárta fel.

A megfigyelők 90 blokkjellemző alapján azonosították a helyi blokkok jellegzetességeit. A kutatás a fejlődési utak feltárását célozta, függetlenül attól, hogy ezek pozitív vagy negatív módon érintik az emberi viselkedést. A projekt különösen a fiatalkori bűnözés, a felnőttkori bűnelkövetés, a szenvedélyszerekkel élés és az erőszak fizikai feltételrendszerét kereste.

A kutatás során adatokat gyűjtöttek a területhasználat, a lakásállomány, az üzleti és ipari épületekről, az italmérő helyekről, a sportlétesítménbyekről és a szabadidős épületekről, az utak állapotáról, a biztonsági személyzet létszámáról, a gyermekek és kamaszok utcai számáról, a szemetesség, a szeméttárolók állapotáról, az éületek fizikai kondiciójáról.

Az eldobott cigarettacsikkekről az utcán, a kiürült, eldobott italos üvegekről, a graffitiról, az átfestett graffitiról, az elhagyott autókról, a kondomról az utcán, a használt tűkről a mellékutcákon, a politikai tartalmú graffiriről. Információkat gyűjtöttek a lézengő vagy csoportosuló felnőttekről, a közterületi alkoholfogyasztásról, a bandák jelenlétének jeleiről, a részeg emberekről, az emberek közötti veszekedésről és vitáról, az utcai prostitúcióról, és a drogárusító személyekről.

Az első felmérési kör ben zajlott. A mintahónapos csecsemőre terjedt ki. A kutatás során összegyűjtött adatokat többféle szempontból, azóta is elemzik. A kutatás eredményei szerint az iskolai alapú korai 30 Mann, E.

T he C a mbr id g e S t u d y in D e l in q u e nt D e v e lo p me nt David Farrington A Cambridge Study in Delinquent Development férfit követett, akik Dél-London munkásosztályi körzetében születtek ben és a felmérés idején évesek voltak.

A felmérés a bűnelkövetésre vonatkozó számos hipotézis vizsgálatát célozta. A kutatók adatokat gyűjtöttek a vizsgálati személyek gazdasági-társadalmi körülményeiről, iskoláztatásáról, baráti kapcsolatairól, a szülő-gyermek kapcsolatról, az iskolán kívüli elfoglaltságaikról, az iskolai előmenetelükről és a bűnelkövetésükről.

A kutatás során pszichológiai tesztekat alkalmaztak a bűnözés és az aktuális bűnelkövetés okainak feltárására.

A vizsgálat kiterjedt a kortársak megkérdezésére, a családnagyság értékelésére, a gyermeknevelési szokásokra, a munkavállalási karrierre, a szabadidő-eltöltési szokásokra, a csavargásra, a népszerűségre, a testi felépítésre, az erőszakos késztetésekre, a szexuális aktivitásra, valamint az önbevallás alapján az elkövetett bűncselekményekre.

A mintába tartozó személyek által elkövetett bűncselekményeket regisztrálták a vizsgálati személyek Az átlagos kriminális karrier éves kor között tartott és jellemzően 5 elítélés történt az említett időtartam alatt.

Minden krónikus elkövetőt legalább tízszer ítéltek el. Az elítélés jellemzően 14 és 35 év között következett be. Azok a bűnelkövetők, akiknél a kosai években került sor az első elítélésre jellemzően igen hosszú elkövetői karrierrel rendelkeznek és nagyon sokszor ítélték el őket.

A Cambridge Study jól mutatta, hogy a különböző elkövetői típusokat krónikus, kilépő, késői kezdő már a gyermekkorban előre lehet jelezni.

A veszélyértékelési eszközök kidolgozhatók a kutatási eredmények alapján. Különösen fontos a karrier tartamának bejóslása, hogy ne kerüljön sor szabágvesztés büntetés alkalmazására akkor, amikor a személy már egyébként is felhagyóban van a bűnelkövetéssel.

A kutatási eredmények igazolták, hogy a korai kezdet az egyik legfontosabb előrejelzője a karrier hosszának.

A kutatás jelezte, hogy a bűncselekmények majdnem felét elsőbűntényes személyek követték el.

Azaz, ugyan igazolhatók azok a célzott programok, amelyek a visszaeső bűnelkövetők visszatartását célozzák, hasonlóan szükséges olyan megelőzési programok kidolgozása, amelyek az egész közösséget érintik.

Mivel a legkitartóbb bűnelkövetők igen korán kezdik a karrierjüket, az egyik fontos cél megakadályozni a korai kezdést. A kognitív-magatartási szkillek beépülését segítő képzések, az iskola-előkészítés, és a családlátogatási programok igen hatékonyak.

Mivel a bűnelkövetők az életük számos vonatkozásában deviáns viselkedést tanúsítanak, a korai beavatkozás életük számos területét érinteni fogja, és kedvezően befolyásolja a lakáshelyzetüket, a kapcsolati problémáikat, a munkavállalási lehetőségeiket, az alkohol- és a drogfogyasztási szokásaikat, és az erőszakos magatartásukat.

Mindez a büntető igazságszolgáltatás területén hatalmas költségek megtakarításával jár. Farrington, Jeremy W. Coid, Louise M. Turner and Donald J. West: Criminal careers up to age 50 and life success up to age new findings from the Cambridge Study in Delinquent Development, Home Office Report, Novemberpp.

Ugyanebben az időpontban fiúból álló második mintát is kiválasztottak, amelyet a bűnelkövetés szempontjából problémás viselkedésű fiúkból alakítottak ki. Az utánkövetés során a vizsgálati személyekkel ötször készült interjú, utoljára 40 éves korukban.

Az információgyűjtésbe beletartozott a hivatalos kriminálstatisztikai adatok gyűjtése is a vizsgálati személyekről. A felmérés részét képezte az egyéb adatok pl. D u ne d in Mu lt id is c ip l in a r y H e a lt h a nd D e ve lo p me nt St u d y Moffitt, T E - Caspi, A - Rutter, M - Silva, P A A Dunedin program széles körben mérte a vizsgált személyek fizikai és a pszichoszociális egészségének azon területeit, amelyek segíthetik a szenvedélyszerekkel, a biztonságos vezetéssel és a biciklizési szokásokkal kapcsolatos egészségügyi beavatkozások hatékonyságát.

A longitudinális felmérés A vizsgálat az antiszociális viselkedés vizsgálata mellett, felmérte azok okait és következményeit.

A neurofejlődés és az antiszociális magatartás alakulásának összefüggésével teljesen új szempontot hozott a longitudinális vizsgálatok körébe.

Terrie E. Moffitt a bűnelkövetőket - bűnelkövető magatartásuk és életpályájuk alapján - két csoportra osztja: 1 az élethosszig tartó, és 2 a fiatalkorra korlátozódó elkövetői karriert befutó személyekre.

Az elkövetett cselekmények súlya és formái, valamint a cselekményekre adott társadalmi reakció azonban változik. A fiatalkorra korlátozódó karrier esetén a jogsértő viselkedés a pubertás korai éveiben igen gyorsan alakul ki, gyorsan tetőzik, és a Moffitt szerint a két csoport tagjait fiatalkorban nagyon nehéz megkülönböztetni egymástól az általuk elkövetett bűncselekmények típusa és gyakorisága alapján.

Ugyanakkor jelentősen különböznek a pubertást megelőző, illetve az azt követő bűnözési szokásokban, és a személyiségi jellemzők, 32 Moffitt, T.

Adolescent-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy.

A selejtezők I. Ak­kor érkeznek a VB külföldi résztvevői A világbajno­ks­ág külföldi részttvevői közül a követ­k­vő országok jelezték érke­zési id­őpo­nntjaikat: Csehszlovákia­. Pénteken délután 3 óra 40 perckor a m­enetrendszerinti prágai repülőjárattal. Ausztria: Szombaton reggel 8 órakor a Kele­pi­ pál­y­aud­varra.

Ezt a mérkőzést sokkal nehe­zebbnek tartom, mint amilyen az MTK elleni találkozónk volt.

Bízom a csatár­sorunkban. A zöldfehérek is eddigi legnehezebb mérkőzésüknek tartják ezt a találkozót.

Kászonyi, az FTC kapusa, aki a Béke­­Kupában ragyogóan védett a­ Meteor Mallerd ellen, akkori formáját kívánja vissza: — Én a kapuban éreztem a legjobban, hogy milyen erős és veszélyes ellenfél a Mallerd.

Ezen a mér­kőzésen kiegyeznék két kapott gólban is, ha csatáraink legalább három gólt tud­nának ütni. Érzésem szerint nem sok gól esik majd a mérkőzésen és a pillanatnyi jobb forma dönti el a találkozót.

A két, csapat találkozása teljesen nyílt. Az FTC új összeállítása lényegesen jobb a korábbinál.

Szende a­ második sorban sokkal többet nyújt, Brad­r pedig ügye­sen illeszkedik Hárai és Bán mellé. A Meteor Mallerd a Postás ellen nem játszott, jól.

Némi könnyelműséget is felfedeztünk a csapat játékában. Jó for­mát mutatott azonban Erdész. A talál­kozó előreláthatólag­ a két kapus közötti különbségen fog eldőlni.

A mérkőzés este 8 órakor kezdődik. V: Hűvös I és Ujfalussy R. Postás: Balázs. Veszélyes Postás­­támadásokkal indul a­­ játék, azután Miks lerohan és lövése a hálóba talál.

Fokozatosan kék­­fehér fölény alakul ki, a Postás-védelem nagy munkában van. Vágyóczky növeli a gólok számát. Két Postás-játékost kiállítanak Szép adogatás végén Vágyóczky újabb gólt lő.

A harmad vége előtt Erdődy büntetőt hibáz. A második harmadban sokkal­ kiegyen­súlyozottabb a­ játék. A­­ Postás többet és­­ főleg, veszélyesebben­­támad,­­mint eddig. Vágyóczky lövése Balázsról kipat­tan, Telkes h­­elyezi a korongot, Grim kapufát lő. Gubó és Szamosi talál a hálóba, A Postás még lelkesebben küzd.

Meg is van az eredménye: Sáfár leadását, majd Fejér beadását lövi Grim okosan a hálóba. Veszélyesen támad a­ Postás, de egy rossz leadásból az MTK lendül támadásba­ és gyors két gólt lő Bendy és Telkes révén.

A harmadik harmadban is érdekes, h­ozatos a küzdelem. Helmeczi góljára Illa válaszol. Az MTK sokat nad, de túl sok az egyéni támadás s ikat a szívós. Postás-védők­ többnyire melik. Helm­eczi talál a hálóba — sssziről Fordulás után mind­jár­­tócs II nagyon ügyesen kígyózik t't MTK védelmén, a kapust is kicsa'j'i mellette a hálóba iit.

A végeredm­ér­t Miks állítja be 4-re nyert az MTK. Az MTK az első két harmadban hú­zta szét a mezőnyt, pontosan adogat­­t és a lövések is jól sikerültek, u­t­­olsó harmadban már sok volt az ön­zősködés s ez az eredményesség rovására ment.

A Postás ezúttal támadásra ren­dezkedett­ be. Sokat­ támadott is, de ezáltal a védelme gyengült. Általában az egész csapat egy árnyalattal gyen­gébben játszott, mint a legutóbbi két mérkőzésén.

Egyénileg Rendi, Helmeczi, Szamosi és Gubó­ tű­nt ki,­de a többiek is kielégítő játékot nyújtottak.

A fiata­lok közül különösen Gubó ,jó ,játéka érdemel dicséretet. A Postásban Balázs­nak ezúttal nem ment olyan jól a védés, mint máskor. A védelemben Erdődy és Fejér hatalmas munkát végzett. A csa­társorból a gólveszélyes Grim és­­az igen tehetséges és egyre jobban fejlődő Patócs Tí­ emelkedett ki.

A játékvezetők ,jól vezették a­ mérkőzést. V: Hinc­sáné dr­ás, László M. A, gr. A mérkőzés meg­. Az esélyes Fanért csa­­pa­ta ezét csöpp, erőtlenül játszott. Különösen fiatal tokiból álló cseres­ora nyújtott kelle­lmes megle­netést.

Az elemzésben különös tekintettel voltunk azokra a kockázati tényezőkre, amelyek A dania nő ng ng fuck it fiúk számos kutatás bizonyította.

Allocations to the donorrestricted funds are determined as regards the specific purposes for which gifts and donations are given. Rethinking the implications Climate change changes everything.

It is time for the entire international community to understand and accept that traditional ways of thinking about disaster response no longer apply.

More and more floods, droughts, storms and heatwaves will make it harder for poor people to pick up the pieces, and will stretch the resources of aid agencies further and further.

That does not mean that we need new programmes. Preparing for, reducing the risk of, and responding to natural hazards is what the Red Cross and Red Crescent already does. The new reality requires only. Or in commonplace measures: educating children on how to behave in emergencies, evacuation plans, action teams, escape routes, disaster calendars, planting trees on hills and shorelines against landslides and surges.

Many good strategies for climate change adaptation are indistinguishable from conventional risk management. The difference lies in the process. With changing risks, we have to rethink what can go wrong. Changes in climate patterns are even undermining the mission and programmes. One or two natraditional knowledge on which livelihood is often based, in agriculture tional climate change experts can be infor example.

On some Pacific islands, seasonal winds have always determined The language that experts sometimes use when crops are planted.

Today they are no longer reliable, causing can be scientific and complicated but new and growing challenges. People need to be. The focal point may also organize a small working group for advice and feedback. This assessment could be distributed to key society staff — with a briefer, simpler version for volunteers and field staff — and.

Building a network on climate change — such as with state departments of meteorology, environment and health, water authorities and NGOs — to gather information on science and policy and gain attention for issues of impact.

Even dialogue with. There are many low-cost options a National Society can assist with. Teams of volunteers conduct community assessments through household surveys. They discuss with people the risks they face, their health and well-being, livelihoods, the availability and quality of food, and access to basic services such as running water and health care.

Participatory assessments of the baseline data follow, communities are helped to prioritize issues and — in terms of climate change — determine what can be done to minimize potential impacts.

: climatecentre redcross. As a consequence of Red Cross advocacy, the water authority has intervened to bring running water to communities most in need.

It is helpful to appoint a climate change By getting started, National Societies find gaps and opportunities, focal point within the National Society to more arguments for risk reduction and possibly the chance of follow up on the outcomes of the worknew funding.

Or the mobilization of new volunteers may be re-energized because of increasing risks. Getting started, the Samoan Red Cross discussed internally what climate change was, what that meant for the population, and how the National Society could assist in addressing it.

Then it sat down with community leaders, government departments and other potential partners to see how it could be placed within disaster management. Crucially it can ensure the voices of vulnerable people are heard and practical riskreduction steps are taken.

George Baragamu of the Solomon Islands simply. Keep asking the experts questions.

Ebben a A dania nő ng ng fuck it fiúk az eredeti

If the weather is. Otherwise the progress we have made in reducing death from disaster could be placed in jeopardy. Communities can be better prepared and more resilient, particularly when governments and aid agencies work together. Here are some first steps in coming to terms with the rising risks of climate change and the implications for the work of National Societies.

As restricted funds is earmarked that part of equity to which a third party has dictated a specific use with the result that the Climate Centre can only spend these funds on these specific purposes.

The remaining portion of equity is reported as unrestricted funds. Look more. The focal point will have been particularly successful if he or she can now start doing less, and regular staff in National Society departments start taking over.

Start with issues that are of direct relevance to your National Society: such as better networking with your meteorological office and improved early warning; volunteer mobilization to take care of the elderly, particularly in heatwaves; raising the awareness of local communities about the surprises climate change may bring.

Prioritize the climate change risks that should be addressed first, or the programmes and branches that are most vulnerable to them.

The National Society may prioritize investments in a better early-warning system and more intense contacts with the mete. They argue that in order to meet the challenge of global food security under climate change scenarios, the adaptation agenda must prioritize on two complementary Climate change will dramatically increase the risk of hunger and food production on the one hand, and enhancing malnutrition worldwide and especially among the poorestobjectives: countries.

Csak a börtönnépesség jelentős arányú emelése árán lehet ideig óráig, és igen csekély mértékben csökkenteni A dania nő ng ng fuck it fiúk bűnözési gyakoriságot.

Enhancing Child access to adequate food and nutrition by the most vulnerable on the other malnutrition is projected to increase by 20 percent globally in comparison hand. While promoting investments in technology and food production will with a no-climate change scenario by Decreased availability be of critical importance to ensure increasing global food availability, it is of land and water, worsening health and sanitation conditions, diminishing only by strengthening the existing social protection frameworks, systems and production and more frequent extreme weather events, among others, will all be drivers of an increased situation of vulnerability andsafety risk nets that the poorest and most food insecure people and communities for hundred millions people.

Scaramella wfp. Zanev wfp. The Inter-Agency Standing Committee IASC is a unique inter-agency forum for coordination, In this side event, leading scientists and negotiators, together with experts policy development and decision-making involving the key UN, NGO and Red Cross Red and journalists, will discuss the issue, suggested approaches and ways to Crescent humanitarian partners.

Its Climate Change Taskforce has been active in developing integrate the theme in the climate change discourse. They emphasize the need to take of, and manage, the humanitarian consequences of climate change, and protect human security, through the systematic reduction of disaster risks.

Levelek, naplók, fordítóküzdelem em ellenia bohókásról, hume entre stes. Tokaj ítása. LászL ó Tőkéc tudományos akadémia közgazdászával. Frank a lehelt professeur du droit s kockázatairól, :aLi Mezghani, schengeni övezet jövőjét érintő politikai, jogi és járnánk.

Március 1. La journ ée cette simult anée actrices, toutes les actrices : les populaires, les éven tail vols dans des conditions extrêmes.

Lettres et journaux károL yi anso odaf -i des arts. FranC iaintezet. LiLioM u. Journé lem économiques mindenkori harc előtt. FranC iainte ze t. Moderátor: Faludy Judit, művészettörténész. Les sculptures en trois dimensions trouvent une reformulation en deux dimensions, se reflétant dans la photographie.

Deux œuvres majeures de deux artistes exceptionnels qui ne se sont jamais rencontrés dans la vie se retrouvent ici. Párhuzamos életutak, két szenvedélyes, a mu˝vészetekben, történelemben és politikában elkötelezett mu˝vész alkotásai és világlátása kerül bemutatásra a Budapesti Francia Intézetben.

A szobrok három dimenziós témája új értelmezést nyer és visszatükrözo˝dik a fotográfia két dimenziós nyelvén. Két kivételes mu˝vész kiemelkedo˝ életmu˝ve talál itt egymásra, akik életükben sosem találkoztak. A kiállítás megtekinthető Francia intézet, Budapest, Fo˝ utca Essai sur la décomposition du système américain ; Le rendez-vous des civilisations avec Youssef Courbage ; Après la démocratie Programme détaillé ci-t et sur : inst-france.

Erzsébet körút Annagrammes suivi de H. Présentation de la traduction hongroise du livre et des œuvres de Henri Michaux parus aux Éditions Bozóthegyi, avec la participation de József Gaál, peintre.

En hongrois.

A fiatalkorú elkövetők körében egyes közösségi programok azt eredményezték, hogy az abban résztvevő fiatalok visszaesési gyakorisága nem volt magasabb, mint A dania nő ng ng fuck it fiúk szabágvesztésre ítélt elkövetőknek.

Fô utca Français Budapest I. Liszt Ferenc tér 8. O française, sous-titres anglais.

OJeudi française, sous-titres anglais. Liliom u. Conférence en français avec traduction en hongrois. Institut Français Budapest I. Budapest XIV. Dózsa György út Château Joseph Károlyi, Fehérvárcsurgó Information : angelica karolyi.

Imprimé en 10 exemplaires. Sous toute réserve de modification des programmes.

En français et en hongrois avec traduction simultanée dans les deux langues. Institut français Budapest I. Ces découvertes constituent un des plus surprenants résultats des recherches effectuées sur le Mont Beuvray. Musée des timbres Budapest VII. Hársfa u.

Pour ce premier concert organisé pour le. Programme : chansons, œuvres pour piano et violoncelle de Liszt. Bakáts tér Budapest IX. Terrasse du Gödör Klub Budapest V. Erzsébet tér zeneunnepe. Découverte du fameux festival « le Printemps de Bourges », ce trio joue une musique où hip hop, électro et jazz gospel se répondent dans un cocktail survitaminé.

Millenáris Budapest II. Kis Rókus u. Hervé, 14 ans, est un ado moyen.

Débordé par ses pulsions, ingrat physiquement et moyennement malin, sortir avec une fille, voilà qui mobilise toute sa pensée.

Etat des lieux et débats sur la situation des journalismes hongrois, français, suisse et européen.

Rédactrice de romans-photos pour la revue Toi et Moi, Ariane a tendance à y transposer sa vie amoureuse et celle de sa sœur Lena, en les embellissant.

Une nouvelle soirée « Tours de France » sur la terrasse du bateau A38 aux sons de cette fanfare explosive. A38 Budapest XI. Julien Monnier a un sérieux problème. Avec Vincent Lindon, Sandrine Bonnaire.

Fraîchement installé à Paris, David, un musicien, timide et maladroit, tombe fou amoureux de sa jeune élève. Il tente tout pour la séduire. En anglais avec traduction simultanée en hongrois.

Váci u. Une discussion en français animée par Nicolas Roubertou-Feillel, professeur de philosophie au Lycée français Gustave Eiffel, avec le romancier Fabien Clavel.

Tátra u. Une réaction aux problèmes du monde contemporain par des artistes venant de plusieurs pays, dont la France. Rottenbiller u. Une nouvelle soirée Tours de France pour découvrir le dub de ce duo stéphanois. Un son brut, épuré, sans fioriture, unique. Cinéma Mûvész Budapest VI. Teréz krt.

Emmanuel Todd: Hol a helye Közép-Európának az uniós geopolitikában? Találkoznak-e egymással valaha a civilizációk? Anagrammák és H. Une nou velle vie commence, et les ennuis aussi!

Institut Français En plein air Benjamin Biolay. Ces sentiments À huit ans, Nathan est entré dans le tunnel lumineux de la Propositions retrouvé 18 fév. Déclaré mort, il se réveille inexplicablement. Vigny : entretiennent chez Swann le feu de la jalousie. Titanic Nemzetközi plein újjászervezôdés?

Zöldfülû francia En János Lackfi sunajcsik propose poète-écrivainde découvrir le Pr.

Dauphine et directeur du centre Jean-Baptiste Say. Francia Filmnapok Nemzetközi En plein air Cinéma Mais les masques tombenttudományos dès le chemin du retour.

Imprimé en 8 exemplaires. ISSN : — Des balles, de la musique et beaucoup de poésie réunissent ces deux hommes dans ce face à face visuel et sonore. Trafó Budapest IX. En français avec traduction simultanée en hongrois.

Gyermekirodalmi Fesztiválque és Vásár Galerie 2B international jamais comme avant. Orchestre Magyar Telekom Mûködôképes-e a kapitalizmus a válság idején? Xavier de Maistre. La France est représentée par le couple Anne et Patrick Poirier, artistes majeurs de la scène française contemporaine.

Elle présente un récital en compagnie de Lidija Bizjak au piano. Analyse de la position chinoise sur les questions sociales, économiques et environnementales contemporaines. Lövôház u. Serge Latouche Plus tard tu comprendras H. La piste a kerékpárút cyclable Le rond-point a körforgalom Le pont a híd La rue piétonne a sétálóutca.

A környezetvédelem és a válság: milyen kihatással van a vízügyre?

Ne touchez pas la hache Juliana Steinbach, zongora Un barrage contre le Pacifique Az éghajlat hatásai a növény- és állatvilágra Zöld turizmus és a természet védelme A megtalált idô 5.

Európai dísznövényés kertmûvészeti napok Az Esprit folyóirat és Magyarország és között Milyen hatással van az éghajlat az egészségünkre? Sziget Fesztivál. Le temps des Conférence en français avec traduction en hongrois.

Le dialogue franco-hongrois dans ce Budapest, Fô utca Kik számára ajánljuk? Vállalatoknak, egyéni megrendelôknek akár csoportos, akár egyéni oktatás keretében.

Hol zajlanak az órák? Az órák megtartására lehetôség van a Francia Intézet termeiben vagy a megrendelô székhelyén. Milyen típusú órákat ajánlunk? Vállaljuk intenzív vagy több hetes normál ütemû tanfolyamok megszervezését, mind általános, mind szaknyelvi oktatás keretében, francia vagy magyar anyanyelvû tanárokkal.

Milyen tananyagot használunk? Általános francia tanfolyamok esetében az Európa Tanács nyelvi referenciakeretéhez igazodó tankönyvet, szaknyelvi tanfolyamok esetében — akár már a kezdô szinttôl is — az adott szaknyelvi területre specializált tankönyvet.

Bôvebb információért keresse a Francia Intézet Nyelviskoláját a 42 as telefonszámon, vagy a cours inst-france.

A tanfolyamok idôbeosztása: - normál ütemû tanfolyamok kezdési idôpontja: 7. Az év folyamán lehetôség nyílik a normál ütemû és intenzív tanfolyamok kombinálására 24 órás normál ütemû tanfolyamok heti 4 óra, 6 hét : évente 7 januártól decemberig 48 órás normál ütemû tanfolyamok heti 4 óra, 12 hét : évente 2 februártól májusig és szeptembertôl decemberig 48 órás intenzív tanfolyamok heti 8 óra, 6 hét : évente 4 februártól decemberig 48 órás szuperintenzív tanfolyamok heti 16 óra, 3 hét : januárban és a nyár folyamán.

Megjegyzés 1: A fent leírtak lehetséges kezdési idôpontok, és nem minden idôpontot tudunk minden tanfolyami idôszakban garantálni. A pontos órabeosztást a beiratkozás elôtti héten tesszük közzé az interneten, illetve beszerezhetô nyomtatott formában az intézet recepcióján, valamint a 3.

Megjegyzés 2: A Francia Intézet tanulmányi osztálya fenntartja magának a jogot, hogy törölje azokat a csoportokat, amelyekre nem volt meg a minimális számú jelentkezô.

Úgy dönt, találkozni ban tartózkodik. Avec Karin Viard, Chloé Coulloud, Kad Merad… Afin de ramener le sourire sur le visage de sa mère, une adolescente rebelle se lance à la recherche du premier homme de sa vie Szereplôk: Karin Viard, Chloé Coulloud, Kad Merad… Hogy újra mosolyt csaljon anyja arcára, egy lázadó tinilány nekilát, hogy felkutassa élete elsô férfiját.

Carine Tardieu elsô nagyjátékfilmje a fantázia, a költôiség és a dráma eszközeivel tárja fel szemtelenül és nyíltan egy rendezônô eredeti világát.

Amikor az ember csak a plafont bámulja. Hárman vannak: Marie, Anne, Floriane. Az öltözôk rejtekében hozza össze ôket a végzet, s támad fel bennük a vágy.

Válogatás legjobb francia rövidfilmtermésébôl, amelyek szerepeltek a világ nagy fesztiváljain, s amelyeket az Unifrance, a francia mozi külföldi nagykövete támogat.

Március Victor habite Vienne avec Annette et leur petite fille Pamela.

Onze ans plus tard, après la séparation de ses parents, Pamela vit à Paris, chez sa mère.

Elle décide de le revoir. Vincent Dietschy,p. Hélène Fillières jelenlétével Berlini Filmfesztivál, Panorama, Március 5. BWF profil. Senayan IstoraDzsakarta, Indonézia.

Chen Long. Shi Yuqi. Szent JakobshalleBasel, Svájc. Anders Antonsen. Wuhan Sportközpont GimnáziumWuhan, Kína. Zulfadli Zulkiffli. Chiba Port ArenaChiba, Japán. Xue Song. Soong Joo Ven. Malajzia nyílt. Lee Chong Wei. Második helyezett. Indonézia nyitva 2.

Viktor Axelsen. Japan Open 1. Khosit Phetpradab. China Open. Anthony Sinisuka Ginting. Chou Tien-chen. Fuzhou China Open 1. BWF World Tour döntők. Indonézia mesterek. Német nyílt 1. Kenta Nishimoto. All England Open 1. Singapore Open 2. Jonatan Christie. Korea Open 1. Singapore Open 1. Hu Yun.

Indonézia nyitva 1.

Jan Ø. Dubai superseries világdöntője 1. Canada Open. Kanta Tsuneyama. Dutch Open 1. Yu Igarashi. Macau Open 1. Ihsan Maulana Mustofa. Eetu Heino.

Svéd mesterek. Eric Pang. Osztrák Nemzetközi. Riichi Takeshita. Kevin Cordon.

Belga Nemzetközi.