Érett egyedülálló nők Meyers Chuck Alaszka szabad

Érett egyedülálló nők Meyers Chuck Alaszka szabad National Public Radio. Egri Viktor műsora A Coen fivérek számára jó téma arra, hogy sajátos humorukkal min¬ dent a feje tetejére állítsanak. Közben Bodolaiék próbálják megoldani a lakás-kérdést a polgármesteri hivatalban Ross egy asztmás kamaszlány segítségére siet, eközben Dr.

  • Szexuális irányultság:
  • Gentleman
  • Sex:
  • Női
  • Mi a hobbim:
  • Szabadidőmben szeretek olvasni
  • Dohányos:
  • Nem

Ellenkezõ- leg, kultúránk, alig néhány terület kivételével, teljesen férfikultúra. Férfiak teremtették az ipart és a mûvészetet, a tudományt és a kereskedelmet, az államigazgatást és a vallást, ezért nemcsak objektíve van férfias jellegük, hanem ismételt gyakorlásuk is sajátosan férfierõket követel.

Egy olyan emberi kultúra szép gondolata, melyben nem firtatnák, ki nõ és ki férfi, történelmileg nem valósult meg. Ehhez persze, hogy biztosra menjen, kellõen reprezentatív példákat választ, nem elveszõ, min- dennapi nõi sorsokat, hanem mitológiai hõsnõket, királynõket, prófétanõket, szenteket, tudósnõket, írónõket, akiknek a tettei, érdemei elég látványosan demonstrálhatják a nõi kultúra létjogosultságát és fontosságát a világban.

Pizan — ahogy Ágostonnál is láttuk — újrafogalmazza a történelmet, városa egy esz- mei város, kulturális konstrukció: alapkérdése, hogy mire épült a férfiak világa, a férfi- ak városai, és megmutatja, hogyan és mibõl, pontosabban kikbõl épül föl a nõi város, vizsgálja, hogy melyiknek milyen volt a múltbéli meghatározottsága és milyen jövõ várja.

Mindezt pedig úgy teszi, hogy közben új kontextusba helyezi a nõi várost alko- tó allegóriák mögött álló kulturális hátteret.

Végül pedig, ha Ágostonnál valláserkölcsi értelemben lehetett beszélni kiválasztottakról, úgy Pizannál nemi alapon a nõk lesznek a kiválasztottak, de a legbecsesebbek köztük, akik keresztény erkölcsiségükkel pl.

Pizan poétikus víziója, megköltött városa ugyan absztrakt, mégis határozott viszonyban áll a már említett középkori ágostoni és a reneszánsz városeszménnyel. Két korszak határán lebeg, egyikhez sem tartozik egyértelmûen. Az érett itáliai rene- szánszban Baldesar Castiglione Udvari emberében Il Cortegiano, találkozunk egy Pizanéhoz hasonló, ám a valóságban is létezõ ideális várossal, Urbinóval, amely a tökéletes reneszánsz férfiak városa,7 egyfajta földi paradicsom, ahol a nõ mint a rene- szánsz férfi teljesebb, kellemesebb életéhez szükséges kiegészítõ jelenik meg.

Érdekes a hasonlóság aközött, ahogy Castiglione írja le az ideális várost és ahogy Pizan teszi.

Urbino rendkívül termékeny, folyókkal sûrûn átszelt, gyümölcsöktõl roskadozó, gyö- nyörû vidék, olyan ideális hely, aminél jobbat várospolgár nem kívánhat; nem véletlen, hogy mindig Itália legkiválóbb urainak birtoka volt.

Pizan ideális városát, a nõk városát szintén termékeny síkság övezi, amely bõvelkedik minden földi jóban, friss vizû folyói partját és utcáit gyümölcsöktõl roskadozó fák szegélyezik.

Olyan városi környezet ez, ami a legideálisabb a beköltözõ tökéletes nõk számára.

Egy olyan absztrakt nõi közössé- gi tér, amely lényegében a nõ korokon átívelõ szubjektumpozíciójának újrafogalmazási lehetõsége, közege. Kultikus hely: a nõi kultúra újjászületéséé. Már a fenti párhuzamok is jól mutatják, hogy Pizan nõvárosa meglehetõsen eredeti 6 Georg Simmel: A kacérság lélektana, Budapest, Atlantisz, Ilyen szempontból persze Boccaccio sem volt túl invenciózus, hiszen az õ mûvének is volt elõdje Plutarkhosz nõi erényekrõl szóló Mulierum virtutesában, melyrõl valószínûleg nem tudott, s úgy vélte, hogy úttörõ vállalkozása legfeljebb Petrarca dicsõ férfiakról szóló De viris illustribusa elõtti tisztel- gésnek fogható fel.

A Pizan nõvárosában feldolgozott történetek nagy része valóban Boccaccio nõéletrajzi novelláján alapul.

Érdekes, hogy Pizan viszonya Boccacci- óhoz mennyire ellentmondásos: mint férfi szerzõ Boccaccio nem festhetett hû képet a nõkrõl, ezért van szükség egy nõi szempontból megírt mûre — miközben példái jó részét kisebb-nagyobb átalakításokkal mégis tõle veszi át.

Boccaccio persze még mindig a legkedvesebb lehetett Pizan számára azon férfi szerzõk közt, akik a nõkrõl írtak, hiszen Boccaccio éppen azon reformerek közé tartozott, akinek fõmûvében, a Decameronban ugyanúgy tükrözõdött a középkorhoz képest egyre változó világ, és ezzel együtt a nõk társadalmi helyzetének és szerepének megváltozása, mint Pizannál.

Boccaccio a nõk tár- sadalmi és érzelmi egyenjogúságának egyik legtudatosabb képviselõje a maga korában. Nemcsak abban fejezõdött ez ki, hogy a Decameron bevezetõjében mûvét a nõi olvasók- nak ajánlotta, hanem abban is, hogy novelláinak nõalakjai igen gyakran rendelkeztek a férfiakéval egyenrangú öntudattal és cselekvõképességgel: sorsukat õk maguk akarták irányítani és képesek is voltak erre.

Pizan saját céljai szerint rendezi újra Boccaccio nõtörténeteit: Cornificia, Proba, Szappho és Leontium alakját például egy csokorba veszi mint a mûvelt nõk példáit — õk fogják lefektetni a nõk városának alapjait, igazolva ezzel Pizan saját pozícióját, s alátámasztva mûve nõneveléssel kapcsolatos fõ üzenetét.

Cornificia alakjában mintha saját magát is mintázná. Boccaccio fivérével egyenrangú társként festi le Cornificiát, Pizan már azt írja róla, hogy mélységeiben meg akart ismer- ni és tapasztalni minden tudományt, amit tanult, s szorgalmával, tudásával felül is múlta jeles költõ bátyját.

Pizan hasonlóképpen jár el Szappho esetében, akinek boccacciói tör- ténetét annyival egészíti ki, hogy az anekdota szerint még a nagy Platón halálos ágyának párnája alatt is Szappho verseskötetét találták meg. Pizan, ha kimondatlanul is, méltányolhatta Boccacciót, ezért is fogadta el nagy rész- ben mûvét, de úgy alakította át a tõle átvett nõi életpéldákat, hogy azok egyértelmûen és kizárólag a megidézett nõalakok erényeit és a nõk érdemeit mutassák be.

Így válik pozi- tív figurává aggódó családanyaként a házsártos Xantippe, aki a korabeli írások szerint folyton Szókratész sarkában járt és gyalázta õt, amiért nem képes fenntartani a családját, és Médea is, az okos nõ, aki Pizan szerint azért vált szörnyeteggé válságba jutott házas- ságában, mert túlságosan szerette Iaszónt, míg az elárulta õt.

A mû másik újdonsága az, hogy Pizan saját értékrendjének megfelelõen és Boccacciótól eltérõen az ókor és a középkor nõalakjai mellett a keresztény kultúrtörténet fontos nõalakjait is beveszi a pél- dák sorába, s könyve teljes harmadik fejezetét velük népesíti be.

Szerin- te az a fõ probléma, hogy a nõk korábban nem írtak könyveket saját magukról, és ezért mások hamisan ábrázolták õket sok évszázadon keresztül.

Pizan saját meghatározó élmé- nyével, a nõkérdéssel való elsõ találkozásának felidézésével indítja gondolatmenetét: elmeséli, hogy amikor átolvasta könyvtára köteteit, a perugiai Matheolus9 nõk ellen írt panaszáradata kapcsán rá kellett döbbennie, milyen mostohán bánt sok jeles antik és középkori szerzõ a nõkkel.

Itt Pizan Matheoluson kívül Szt. Ágostont és Arisztotelészt említi név szerint, s nyilvánvalóan arra a hagyományra utal, amely részint a férfihoz képest testben és szellemben tökéletlen lényként, részint pedig évai, bûnös és bûnre csábító démonként tekintett a nõre hacsak nem volt szûz, nõi misztikus vagy szent.

Tertullianus egyházatya már Kr. Dante Alighieri pedig és között írt De vulgari eloquentiájában szükségesnek tartja hangsúlyozni, hogy a bibliai Genezis törté- netét kizárólag úgy értelmezhetjük, hogy ott a férfi, Ádám és semmiképp sem a nõ bírta elõször a nyelvi képességet forma locutionisegyfajta univerzális grammatikát.

Ésszerû- en hisszük tehát, hogy Ádámnak adta meg a beszéd készségét az Úr, aki õt e világra elsõ emberként teremtette — mondja ki Dante. Másrészt arra is reagál, miszerint Dante természetellenesnek tartja a neolatin népeknél az idegen nyelven, pl.

Amikor Pizan arról ad számot könyve bevezetõjében, hogy mi indította nõváros-szö- vege megírására, bevallja, hogy a kezébe kerülõ mûvekben felsorolt nõellenes érvek ele- inte oly hatásosnak bizonyultak, hogy már-már maga is elhitte õket.

A pizani nõváros a nõi öntudatra ébredés tükre, amely- 10 Idézi Kaari Utrio: Éva lányai.

Válogatás Érett egyedülálló nők Meyers Chuck Alaszka szabad.

Az európai nõ története, Budapest, Corvina, Az egyik legszemléletesebb példa, amikor arról kérdezi az Értelmet, hogy vajon Isten akarta-e a nõk elméjét is tudományokkal pallérozni, és egyáltalán alkal- masak-e a nõk szellemi képességei erre.

Az Értelem válasza erre az, ami egyben Pizan nõpolitikai programja is: a nõk azért tudnak kevesebbet a férfiaknál, mert ahelyett, hogy a világ sokféle dolgát megtapasztalnák, otthon maradnak és a háztartással foglalkoznak.

Gyakorlat és tapasztalat nélkül pedig nem tanulhat egyetlen értelmes lény sem. Annak ellenére, hogy a nõk képesek a tanulásra, azért nem mûvelõdhetnek, mert a közéletnek nincs szüksége a részvételükre azokban a pozíciókban, amelyek- ben hagyományosan férfiak vannak, hiszen ezek ellátására õket tartják alkalmasnak.

Pedig ha a lányokat is iskolába küldenék, ugyanolyan gyorsan és jól tanulnának, mint a fiúk.

A nõ tehát ren- delkezik természetes ésszel, ami a bölcsességig fokozódhat, csak nincsenek meg a lehetõségei ennek kihasználására. A példák között szerepel a bölcs, szûz Pallas Athéné, aki isteni inspiráci- ótól hajtva találta fel a görög gyorsírást és a számokat éppúgy, mint a fegyverek és a hangszerek készítését.

Ceres pedig aki- nek tudományát Pizan szerint Jézus Krisztus is nagyra tartotta, s fõként a kenyérért volt hálás neki a földmûvelést találta fel és Isis tanította meg az embereket, hogyan kell növényeket ültetni.

Említésre kerül még Arachné, aki a takácsmesterséget fejlesztette tökélyre, és ügyes volt a len- és kendertermesztésben. Õk azok az okos és ügyes nõk, akik Cornificia, Proba, Szappho és Leontium csapatát erõsítve szintén a nõk városának alapjait építik. Gismunda és Griselda által felhúzott városfalakon belül az Érte- Érdemes megfigyelni a kép bal felsõ sarkában szor- lem és az Igazság márványnál erõsebb köveibõl való, arany tete- goskodó férfialakot is.

Az elkészült tökéletes város immáron benépesítésre vár: lakói maguk az építõk lesz- nek érdemük szerint, de lényegében minden társadalmi réteg nõtagjai védelemre és kényelemre lelnek benne.

Egy új világ született, egy komplex és interaktív háló, ami összefogja a nõket és összeköti egyetlen nagy, szimbolikus nõi testté. A városi civilizált élethez természetesen meg kell teremteni a feltételeket is.

A könyv elsõ és második fejezete a legszemléletesebben mutatja be a nõk tetteit, mindazt, amit létrehoztak és kép- viseltek. Pizan a Livre de Trois Vertus címû mûvében még egyszer visszatér a nõváros témához, ahol az Értelem, a Becsület és az Igazság közlik vele, hogy a nõváros felépülé- se után a nõk tanítása van soron, elõmozdítva a városlakó kiváló nõk tanításával a nõk férfiakéval egyenrangú nevelését és mûvelését.

Mi is tehát a pizani nõváros-vízió tanulsága? Ahhoz, hogy egy várost megértsünk, fel kell fedeznünk és meg kell értenünk lakóinak sajátos létezési módját. Megérteni pedig annyi, mint egy valóságtípust egy másikra visszavezetni — írja Lévi-Strauss18, és ez a kérdés Pizan nõvárosa esetében is, hogy ezeknek a nõknek mi közük egymáshoz, alkothatnak-e otthonos közösséget, és mi lehet együttlétezésük alapja?

Pizan példái annyira sokfélék a legkülönbözõbb korokból és kultúrákból vett nõkkel, hogy végigol- vasva õket azonnal feltûnik e mû késõbbi feminista történettudománytól való eltérése: 16 Renate Blumenfeld-Kosinski ed. A francia szöveghely: 92 a.

Pizan szubverzív írásmódja olyan nõköz- pontú valóságot teremt, amely csak ilyen radikális esszencializmussal tartható fent egy olyan teret és idõt magába sûrítõ szimbolikus térben, amely sokban emlékeztet a platóni khorára.

Ezért válhatott Pizan nõvárosának szinekdochéjává a könyvében említett két festõnõ, Marcia és Anasztázia munkássága, hangsúlyozva a nõi alkotómunka és világlá- tás másságát és nagyszerûségét. Így tér vissza Pizan könyve zárlatában mûve kiinduló- pontjához: ahhoz az írói misszióhoz, hogy egy képzelt nõváros felépítésével a nõknek végre erõs és ellenálló menedékük legyen a rágalmazások ellen, akik így igazi értékeik által lesznek elismertek, történelmük pedig elfoglalja méltó helyét a férfiaké mellett.

A sors iróniája, hogy a forradalmár Pizan korábbi politikai de nem nõpolitikai néze- tei miatt élete végén kénytelen volt kolostorba vonulni.

Pizan munkásságának hatása nem múlt el nyomtalanul: az utókor több szerzõje hosz- szasan méltatta írói érdemeit, mûveltségét, s persze akadt olyan is, aki nem kedvelte stílusát és elviselhetetlen kékharisnyának tartotta, ahogy a feministákat szokás.

A reneszánsz traktátusirodalma részint meghozta azt, amirõl Pizan álmodhatott: a nõk érdemeinek hosszas méltatását, férfi és nõi szerzõk tollából egyaránt pl. A pizani nõvárosépítés felelõssége ugyanúgy kettõs, mint amirõl Derrida beszél, hiszen a célja az, hogy a város egyrészt megõrizze és fenntartsa örökségét, de nem pusztán a restaurálás szándéka vezeti, hiszen egy város történeti emlékezetének másként kell kapcsolódnia a múlthoz, mint egy élet- telen archívum, sír vagy emlékmû.

Pizan nõváros-építése nem pusztán egy kultikus tér kialakításáról szól, hanem sokkal inkább arról, hogyan válhat a város mint konstruktum identitásképzõ diskurzusok reprezentatív színterévé. In: Kiss Farkas Gábor szerk. Budapest, ELTE, In: Bridenthal, R. Boston, In: Magyar Lettre Internationale, õsz, Kell, hogy benne a tágasnak és tere.

A ház az elkülönülés, az elvonulás formája, a városi a bensõségesen szûkösnek az aránya változatos és testhez terek a Másikhoz való viszony, a Másokkal való sajátos illõ legyen. A gondolkodás a lakásképzet térközösség, a találkozás jelentéseit érvényesítik. És talán azokat a jelentéseket is, ame- a denzitás és a diverzitás mozgási-szervezõdési dinamiká- lyek a centralitás-tudat erõsítését szolgálják: Bachelard ja, ezért, mint ahogyan a városfilozófia, a térpoétika sem úgy értelmezi a házat, mint a világ középpontjának kép- hagyhatja figyelmen kívül az idegenségek és másságok mását.

A bent és kint szféráira bontható város külsõ terei alakzatrendszerét. Az archaikus analogikus gondolkodásban gyöke- fogalmazták meg; amelyek szerint az utcának magára kel- rezõ városfilozófiai meglátások szerint a város annyira lene öltenie a magánéleti terek, a lakás jellemzõit, hogy összenõtt az emberrel, hogy szinte geometriai hasonlósági az enteriõr intimitásával fogadhassa az érkezõt.

Ilyen viszonyba került vele — ezért lehet világ- és önmegfogal- értelemben övezi szüntelen figyelem a köztes megfogal- mazásának adekvát formaeszköze. A textuális mutatók mazású tereket is, az átjárhatóság megnyilvánulásait, a egy kölcsönösségi relációra irányítják a figyelmet: nem külsõ és belsõ terek kapcsolódó rendszerét, a félig zárt csak a város fogadja magába a beszélõt, hanem a beszélõ térmegoldásokat, a félenteriõröket, a passzázsokat, az is a város tériességét.

Arra próbálok itt utalni, ami a város- árkádos csarnokokat, az áttört terek sokszínû jelentésvilá- elbeszélésekben több változatban is megjelenik, a külön- gát. Hevesi András Párizsi esõ c. A jó utca felül nyitott, belsõ tér.

Ez a belsõ tér estig loholtam, hogy beszedjem a várost, mint az orvossá- az elkülönült lét alapkategóriáihoz, a behatárolt, a védett got. Egy Más példával is szemléltethetjük, amikor belsõvé lett másik szöveghelyen, mintegy figyelmen kívül hagyva tériségével a város már nem csak elhelyezkedési mezõ, a városszerkezet reális topográfiai paramétereit, az eset- hanem lényeges alkotóeleme is a szubjektumnak.

Nádas leges léptéktörést, a város a lakótér metaforája és mint Péter Párhuzamos történetek c.

Tanulmány a külsõrõl. Pécs, Paris, Gaston Bašlar: Poetika prostora. Beograd, Az éjszaka legmélyén, Az rét hangsúlyozza.

Jelentéseiben ugyanis nem hatásosan közvetíti a város aktuális téri valóságának és választható el az embersokaság jellegzetesen nagyvárosi az én világterének különös összetartozását. A regény jelenségétõl. Az ilyen tematikájú elbeszélésekben már reszketést, az úttest és a járda is átvette a reszketést, érez- éppen a tömegben való létezés és nem az elkülönült lét tem, amint a tagjaimban összefolyik a reszketés.

Nem én válik a bensõségesség- és melegségérzet alapfeltételévé. A mindent egységbe tömeg embere mintha híján lenne a felismerõ látásnak, a vonó embertest—várostest-kapcsolatban a város térzónái tisztánlátásnak, a tömeg valamiképpen a nem-látás tere: és építményei az egyéni térérzet3 részévé válnak.

Van egy városom, tömeg. Ez rõs híd. Az énérzet messze túlterjed a test terén. A híd legyõzi a fizikai kihí- nyos szerkezeteit. A többi között azokat az irányultsági vást, amit a folyó két partja támaszt — melyek »nemcsak vonatkozásokat, amelyeket Jurij Lotman értelmez, ami- külön állnak«, hanem társadalmi értelemben »szét vannak kor a térviszonyok nyelvét illetõen pontszerû és lineáris szakítva«.

Benne a kettészakítottság legyõzésére irányló terekrõl beszél s úgy tartja, hogy az irányultság abban az pozitív szándék és »társadalmi akarat kerekedik felül, így egyenes vonalú térformában mutatkozik meg leginkább, összeegyeztetve és egyesítve« a kettõt.

A mi szempontunkból az egység, amely gyõzelmet arat valamely társadalmilag külön kiemelést érdemel, hogy a történéshelyeket nem konstruált kettészakadás fölött. A jellegzetes viszonyterek, a közel- be beleremegtek a hídfõ házainak tömbjei, s a hátamon ség és távolság dinamikája, a proxematikus kódot mûköd- is éreztem a reszketést.

Olyan volt a reszketés, hogy az tetõ tériességek, az irányulások, a helyek közötti relációk ember nem gondolt semmire, legfeljebb a saját testének kódolásának eszközei, a szituáltság dinamikai vonásai reszketését figyelte. A Párhuzamos történetek felé tereli a gondolkodást. A idõ és mozgás nem szakadnak el egymástól.

Az emberi térdinamika jelentésteljességét érintõ testélmény — áradás formáját alakító funkcionális mezõ, a várostér, idejének történésszerû tériessége —, a térszegmentumról voltaképpen a temporális kategóriát modellezi.

Az 3 Richard A. Etlin: Az esztétika és az egyéni térérzet. In: Uó: Angelus Novus. In: Kultúra, szöveg, narráció. Gilbert Edit. A tömeg, mint a várostér sajátos az ösztönökkel, érzelmekkel, indulatokkal, vágyakkal, a megelevenedése csak nyers szenvedélyeket ismer és mi hatalmi célokkal és cselekedetekkel: a háborúk városo- sem áll távolabb az individuum szublimált érzésvilágától, kat pusztítottak el, a forradalmak a városokban törtek ki mint a vak szükségszerûséggel hömpölygõ tömegdinami- — az európaiak történelmük döntõ pillanataiban mindig is ka.

A tömegmozgás megkérdõjelezi a modern individua- benépesítették a köztereket. Magának a szabágnak alanyt, hiszen a tömeg vezethetõ, kormányozható, úgy ezért olyan helyre van szüksége, ahol az emberek össze tûnik, hogy belsõ önrendelkezésre nem képes. Hajlik tehát tudnak jönni Az ellenál- vetlenül bekapcsolódni a közép-európai diskurzusba.

A sötét fogalomkörében néhány alakváltozatáról kellene szólni. Lényeges, hogy eltérõ poétikai topikus tömegfelfogás sejlik fel. A hagyományosan megörökí- egymásra, vagy ha mégis, akkor úgy ahogy az ember a tett trópus által megjelenített tömegmozgás szabályszerû- kezére vagy a lábára néz, mert egyetlen test s egyetlen ségeinek, struktúrájának jellemzõi eredeti formájukban tekintet voltunk már, egyetlen pusztításra éhes, kérlelhe- Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája Bp.

A tömeghatások fellépésének lomkörében gondolkodik,9 és a tömeget a distanciák kedvezõ strukturális bizonytalanság-képzetét a kiszámít- felszámolódásával jellemzi. A tömegrõl kialakult kialakított tematikus összefüggés-rendszer megjelenítésé- 8 Hannah Arendt: A forradalom.

Érett egyedülálló nők Meyers Chuck Alaszka szabad, zsidók, tótok, mócok, meg ilyesmik.

Ogled o kulturnim sukobima u modernom društvu. In: U istom čamcu. A klasszi- meg, nem tüntetett el magában, nem taposott maga alá, kus trópus-elemek elmozduló jelentésének szemantikai mint késõbb annyiszor, nem vette el a személyiségemet, hozadéka pl. Jelzés ez arra is, hogy a tömeg tériességét a viszonyhálózat is értelmezi, nemcsak a konkrét fizikai tér, az a viszonyhálózat, amely egy sajá- tos mixofiliában nyilvánul meg.

Méliusz József Város a ködben Bp. Az ilyen tömeg tér-idejében megszûnik az idegenség, amely pedig gadameri értelmezésben megszüntethetetlenül együtt adott a Te individualitásával. Eltörlõdik tehát az, ami az idegent leginkább idegenné teszi, a Másikban való idegenség. Szamódy Zsolt fotója 10 Emmanuel Lévinas: i.

Nincs, ki együtt tartsa az össze- megélt, az én határait õrzõ, sajátos distancia-nélküliségé. Mindig kérdésként szabott irányba, A tömegelbe- Konklúzió helyett: a felülnézet távlatáról A város szélések jelentõsen felerõsítik ezeket a jelentéseket, a ver- elbeszélésének egyik megkülönböztetõ és azonosító tikumnövelés, a magassági pozíció, a távolságtartó nézés sajátossága a függõleges irányban is kibontakozó térmû- azonban a részesülõ elmerülés, a benneállás helyett legfel- ködés, a magassági architektúra lehetõségeinek poétikai jebb belátható, áttekinthetõ tereket teremthet.

A felülnézet érvényesítése. Bajburin közül enteriõr-hatása. Eliot városélménye: az utca Versei városi képeinek hátterében Eliot visszaemlékezései közül a leveleiben találha- tók a legközvetlenebbek. Némelyik azonnali nyersessége távlatos nyersanyagot rejt. Eliot nyarán doktori ösztöndíjjal Bostonból, a Harvard Egyetemrõl átjött Euró- pába, hogy elõbb német nyelvtudását tökéletesítse, majd õsztõl Oxfordban, a Merton College-ban befejezze filozófiai doktori értekezését.

Ebbõl az idõszakból plasztikus beszámolók tudósítanak arról, hogyan tekintett Eliot a városra. A németországi Marburgból Végigsétálsz a bevásárló fõutca közepén, és az utca körülbe- lül olyan széles, mint egy nagyon széles járda, de a járdán csak két ember két német tud összepréselõdve egymás mellett elmenni pass by.

Vontatott evakuálás után Meleg van, minden ablak nyitva, sok a baba, zon- gorák, utcai tangóharmonikák, énekesek, zsivaj, fütty.

A helyenként imp- resszionista vázlatra emlékeztetõ levélstílus az imagista költészet képzõdésének eredetét 1 Valerie Eliot, ed.

Eliot, Volume I: —, London, Faber, Hivatko- zás: Letters.

Különleges gonddal Érett egyedülálló nők Meyers Chuck Alaszka szabad leseiből ablak nyílik a természet rejtett titkaira.

Fordító megnevezésének hiányában a szerzõ a fordító. A levélrészlet így folytatódik: Teljesen lehetségesnek tartom, hogy ebben a légkörben dolgozzam. Egy akkora város zaja, mint London, nem nagyon zavaró; a városhoz tartozik és elszemélytelenedik. Kevésbé féltékeny.

A tárgyat, legyen objektív vagy szubjektív, közvetlenül kezelni. Nem használni egyetlen olyan szót sem, ami nem járul hozzá a megjelenítéshez.

Ami a ritmust illeti: a zenei frázis és nem a metronóm szerint komponálni. Egy mûvész fejlõdéstörténete: örök önfeláldozás, a személyiség örök kioltása.

A költõ agya A mûvészi élmény személytelen. És a költõ csak úgy érheti el ezt a személytelenséget, ha feltétel nélkül alárendeli magát annak a munkának, melyet el kell végeznie. Eliot, Káosz a rendben, Budapest: Gondolat,66, 67, 69, Eliot, Selected Essays, London: Faber,rpt. Eliot, Káosz a rendben, Budapest: Gondolat, Peter Ackroyd, T.

Eliot, London: Cardinl by Sphere Books,rpt. Szeretem Londont ilyen körülmények között.

Oxfordban úgy érzem, hogy nem igazán élek … Mennyivel öntudatosabb az ember egy nagyvá- rosban!

A hidegháború olvadozása idején készült darabban a szovjet Danko százados Arnold Schwarzenegger és az amerikai Ridzik felügyelő James Érett egyedülálló nők Meyers Chuck Alaszka szabad kénytelen-kelletlen összefogva ered egy kábítószerkereskedő banda nyomába.

Ennek a tudatnak a fontosságát az angol—amerikai írásszokásban a legritkább esetben használt felkiáltójel a legmagasabb intenzitással emeli ki. Eliot a városról és a versírásról Versei városi képeinek eredetét vázolva, miközben a tájképnek a költõre gyakorolt hatásáról vall ban, Eliot felidézi, hol éltek.

Louisban a nagymamám abban a házban akart élni, amelyet a nagy- apám épített; apám — gyermeki szeretettõl indíttatva — nem kívánt elköltöz- ni abból a házból, amelyet pár lépéssel arrébb õ épített; így hát egy olyan peremvárosban éltünk, amely annyira lepusztult, hogy szinte nyomorne- gyed volt, amikor már minden barátunk és ismerõsünk továbbköltözött nyugatra.

Gyerekkoromban pedig — még az autók kora elõtt — azok, akik városban éltek, a városban rekedtek. Tehát az év kilenc hónapjában szinte kizárólag városi kép vett körül, jórészt nyomorúságos seedily és sáros drably városkép. Városi képanyagom St. Louisból származik, amelyre még Párizs és London képanyaga rakódott.

Azt hiszem, Baudelaire-tõl legfõképp azt a példát tanultam meg, … hogy milyen költõi lehetõségek rejlenek a modern nagyváros mocskában sordid aspectshogy összeolvadhat a mocsok valósága sordidly realistic és a fantazmagória, hogy egymás mellé helyezhetõ a földhözragadt és a fantasztikus.

Tõle … tanultam meg, hogy egy amerikai iparvárosban élõ kamasz élményanyaga a költészet anyaga lehet, és hogy az új költészet for- rása abban található, amit addig lehetetlennek, meddõnek, hajlíthatatlanul költõietlennek tartottak.

Megtanultam, hogy a költõ feladata valójában az, hogy költészetet hozzon létre a költõietlen fel nem derített erõforrásából, hogy a költõt valójában arra kötelezi a hivatása, hogy a költõietlent köl- tészetté tegye.

Egy nagy költõ néhány sorban át tudja adni mindazt egy fiatal költõnek, amit át kell neki adnia.

Lehet, hogy az egész Fleurs du Mal-ból fõleg féltucat sorért tartozom köszönettel Baudelaire-nek.

Szá- momra az õ jelentõsége ebben a kettõben sûrûsödik: Fourmillante Cité, cité pleine de rêves, Où le spectre en plein jour raccroche le passant … 9 Letters 74— Idézi A. Hivatkozás: Moody. Ez valami újat, a modern életben egyetemesen meglévõt hoz. Olvashatjuk ezeket a szövegeket a keletkezésük idõ- rendje szerint, vizsgálhatjuk õket a városkép alakulásának idõrendje szerint, és megfi- gyelhetjük õket a városkép alakulására történõ emlékezés idõrendszerében.

A keletkezés idõrendje szerinti elsõ szöveg személytelenül általános és elvi megállapítást tesz a nagyvárosról, az intenzitásról, az egyetemesrõl.

A második szöveg- ben a háromszorosan is megismételt általános és elvi program mellett, hogy tudniillik a költõietlenbõl teremthetõ és teremtendõ a költészet, megjelenik a nagyváros 12 A londoni Olasz Intézetben Eliot, Káosz a rendben, Budapest: Gondolat,— A kiemelés Eliottól származik.

Louis utcáit és lepusztult negyedeit járta. Louisban a nagyapja által alapított Washington Egyetemen az amerikai irodalomról és nyelvrõl Louis volt — legszélsõ külvárosa outskirts érintkezett az Erdõ Parkkal, az Olajfa utcai villamos street- car végállomásával, s nekem, gyereknek itt kezdõdött a Vadnyugat.

A harmadik szöveg már csak a városi kép kategóriáját õrzi meg, s helyet ad az emlékezés révén a költõnek mint gyereknek. Az egyenes vonalú idõrendi olvasat tehát az általánostól az egyediig halad.

A városkép alakulásának, fejlõdésének idõrendjét vizsgálva természetesen haladhat- nánk a konkrét élethelyzettõl a konkrét tapasztalat és az általános elv együttes hangsúlyozásán át az elvont és egyetemes ideák világába Noha ez lenne a gyerekkor kb.

Út az idõben oda, vissza. Delphoi volt az ókori világ közepe. A híres jósda és a város létezése két klasszikus civilizáció - a görög és római - idejére esett, melyek az egész ókori világból idevonzották az utazókat.

A jövő tudománya. Többek között megismerkedünk a legújabb bombameg¬ semmisítő robotokkal; egy arcfelismerő rendszerrel, mely 15 másodperc alatt képes beazonosítani a bűnözőket.

KEDD Laura titokban visszatér a városba. A hajón kitör a lázadás, Jósé Maríáék átveszik az irányítást és a város felé fordítják az ágyúkat Laura a társkereső weboldalra bejelentkezve ereda gyilkos nyomába, és elkezd éjszakai szórakozóhelyeket látogatni.

Miután Jaké végre aláírta a válás papírjait, Laura elgon¬ dolkodik, hogy akár élesben is folytathatná a randizást A családja által alapított város teljhatalmú urát jó és segítőkész embernek tar¬ tották, így értetlenül állnak a haláleset előtt.

Az egyik lehetséges indíték, hogy a férfi el akarta adni a várost, mert az a hanyatlás útján járt. Ráadásul a turistákat is elijesztették azzal, hogy a település kábítószeresek találkahelye Regina reggel utazna Grétával Londonba, de mivel az előző napi veszekedések miatt a búcsú nagyon tá- volságtartóan sikerül, elha¬ tározza a repülőtéren, hogy későbbi járattal megy, hogy kibéküljön a lakótársaival.

Drex azzal dicsekszik, hogy őt nem lehet szívatni. Karesz és Milán kihívásnak érzik ezt, és megesküsznek, hogy mindenáron megtréfálják még aznap.

Rex felügyelő És nem ritka, hogy a szerelme kedvéért egy nő akár a gyilkosságra is hajlandó. Vajon sikerül elkapni a felbujtót? A szerelem foglyai Paty úgy dönt, folytatja a kezelést. Carmela vacsorázni hívja Gallardót.

Rosalia nem fogadja el a birtokot, bevallja Rodolfónak, hogy ő már régóta tudott az apja titkáról. A börtönben a rabok Dánieltől várják, hogy leszámoljon a Vasöklűvel. Ügy tűnik, Milagros végre kiszabadulhat a börtönből. Közben Betty kirúgja Takácsot, aki nem fogadja el a lány döntését és Rólandnál próbálkozik.

Bandi Böbe és Orsi tudomására hozza, hogy egyedül lát neki a felújításnak Hawaii Five-0 Látszólag senkinek nem lett volna oka ártani nekik, de egy ATF ügynök már jó ideje nyomoz a sorozatgyilkos gyújtogató után.

Danny egy nyugodt, romantikus hétvégét tervez a barátnőjével, messze a város zajától. Steve és Lou pedig a jótékonysági golfmeccsre gyakorolnak Nemcsak gyógyítja, hanem a mindennapok gond¬ jaiban is segíti betegeit Kisvárosi doktor © mi. Az íz-faktor ism. EEIE A szerelem foglyai, Az újra Amerikába érkezett sorozatban Gordon Ramsay vezetésével mérik össze főzőtudományukat a versenyzők.

Amerikai vígjátéksorozat Kertvárosba száműzve Hetty néni tilalma ellenére Davey megnézi Amikor a férje megcsalja, a San Franciscó-i tévében ka¬ matoztatja tudományát. RTL Amerikai krimi A professzor és zseniális tanít¬ ványa egy különös módszerrel kaszinók megkopasztására ké¬ szül, ám kiszúrják őket Az exkatona szakács egymaga száll szembe a banditákkal.

Jackson Am thriller 0. A színielek az általunk ajánlott. Olivér VII. Olivér király megunja az állandó pro¬ tokolláris kötelezettségeket, és összeesküvést sző saját maga megbuktatására Van Damme génjeiből replikánst klónoznak, hogy segítsen a kézrekerítésében A csapat tagjai a saját életükért és az emberiség jövőjéért is harcolnak.

Olivér® Magyar tévéjáték Fsz. Az elemzők most őt üldözik Tanoncot is hoz magával, a csinos és zseniális Kittyt Csont, V. Sherlock és Watson, III. Közéleti magazin Politikai hírháttérműsor Riportmagazin Istentisztelet a Min¬ denki Templomából Szent Jakab Zarándoklat, Budapest - Lébény Vendég: Kukorelly Endre Olasz filmsor.

Német filmsorozat Spanyol filmsorozat Műsoroldalainkon a ©jelzi a 16 éven aluliaknak nem ajánlott, a © pedig a csak 18 éven felülieknek szánt műsorokat. Magyar bajnokság, Puskás Akadémia-Debrecen 6. U17 vb, Oroszország-Dél-Afrika 6. U17 vb, Oroszország-Dél-Afrika I U17vb, Oroszország-Dél-Afrika Emmy-díj átadás Angol krimivígjáték Am románt, dráma Bra- zil-finn-svájci dok.

Dán film Francia vígjáték Dán családi film Belgái filmdráma Osztrák családi film Holland fantasy Dán családi film! Kanadai filmdráma BOB entertainment Jones UW A nagy karácsonyi izzócsata Amerikai-kanadai családi vígjáték I Kanadai krimisorozat Angol minisorozat Minden epizód egy-egy 16 és 25 év közötti fiatalt mutat be, aki eddigi élete legfényűzőbb bulijára készül.

A legjelentõsebb Érett egyedülálló nők Meyers Chuck Alaszka szabad egyben szubjektum-elméletek is, a város egy- szerre szociális tény és emberi tájkép.

A Europe Music Awards Amerikai reality-sorozat Mulatós műsor 8.

Kívánságműsor, J Mulatós műsor Szózat 0. A színietek az általunk ajánlott ililMB. SÍM és más MiTfl műsorokra híviák fel a figyelmet.

Tévézóna Az Erzsébet-lépcsőn feltűnik Sissi Miután Csömör Csilla nyolc év után kilépett a Barátok közt sorozatból, és színházi fellépései is megszűntek, nem ült otthon a sült galambra várva, új kihívásokat keresett.

Talált is feladatot, két önálló színpadi produkciót is összeállított. Két színésznő életét tudhatom magaménak az¬ által, hogy színpadra vittem.

Déryné Széppataki Rózának a magyar nyelvű színjátszást, Blaha Lujzának a magyar nyelvű zenés színjátszást köszönhetjük. Mind a két alak közel áll hozzám, gondolataikat szívesen érzem magaménak, táplálkozom belőlük.

Mélyen átitatta őket a szakmai alázat, szépen, szabatosan fogalmazták meg az élethez, szakmához való viszonyukat. Úgy gondolja, időszerű tenni valamit a magyar nyelv ápolásáért?

Az internet, a mobil, a sok tévécsatorna korában a mai fiatalok felgyorsult világban élnek, és bi¬ zony nem beszélnek szépen magyarul. Elfelejtik, hogy lélekemelő tud lenni egy-egy szép gondolat kifejtése.

Látva, hogy a szép beszéd ma kevésbé van fókuszban, missziós küldetésemnek éreztem, hogy jó példával erre buzdítsak. Missziós elhivatottsága milyen újabb irányba indította el?

Mivel az alkalmi megkeresések nem jelenthettek biztonságot az életemben, rákényszerültem átgondolni, hogyan tovább. Kell-e görcsösen ragaszkodnom a színházhoz, vagy nyissak más felé. Elküldtem az önéletrajzomat és referenciáimat a minisztériumba, hogy itt egy diplomás, állás¬ talan művész. Missziós munkáim révén érdekes lettem a számukra, és mivel már gondolkoztak azon, hogy egy ismert arc népszerűsíthetné a Várkert Bazár multikulturális programjait, rám esett a választásuk.

Mi a feladata a Várkert Bazár háziasszonyának? A Várkert Bazár összes programját az én ne¬ vemmel, arcommal propagálják.

Levezetem a rendezvényeket, részt veszek a sajtótájékoztatón, kiállítás-megnyitókon. Mostanra már az ide¬ genvezetésekhez is társítanak.

Ez úgy működik, hogy miután az idegenvezető az egyik helyről elmondja a tudnivalókat, előlép egy másik arc, aki az azon a helyen történt dolgokról mesél. Például az Erzsébet-lépcső története után Sissi életéből idézek. Ez számomra színészi feladat, míg a látogató emlékezetébe sokkal jobban beég, elviszi magával.

Elsőfeladata a Csontváry-kiállítás megnyitóján volt. Akkor azt mondta, hogy a Magányos céd¬ rus áll legközelebb önhöz, mivel a művészet is magányosságra ítélt szakma. Ez egy színésznőtől ellentmondásosan hangzik. Természetes, egy színházi előadás nem jöhet létre társak nélkül, sok ember munkája kell hozzá.

Viszont maga az alkotás folyamata igényli az önmagunkon belüli, nagyon is magányos munkát.

Érett egyedülálló nők Meyers Chuck Alaszka szabad Books India, —

Mert akkor lesz hiteles bármilyen előadás, ha a színész mély, elvonult állapotban eljut oda, hogy azonosulni tud a figurával, belebújik a bőrébe, átveszi az életét. Ez a négy fal között zajló fo¬ lyamat íróknál, költőknél jobban szembetűnő, a társas művészeteknél kevésbé gondolnak rá.

Sokszínű programot kínál a Várkert Bazár.

Valamennyi témában otthonosan tud mozogni? Kihívás számomra, hogy a saját hivatásomon túl a művészet valamennyi területével foglalkozhatok.

Nyilván kapok ismertető anyagot, valamint nem csak a rendezvényeken lépek fel, de szervesen bekapcsolódom az előkészítő munkálatokba is. Nagyon érdekes információkat tudtam meg például a Csontváry-kiállítás rendezésekor: hogy milyen körülményeket kell biztosítani, fontos a terem hőmérséklete, a páratartalom, a megvilágítás, a távolság egy-egy monumentális mű rálátásához.

Az épületben működött és között a Budai Ifjúsági Park. A legendás, felkapott szó¬ rakozóhely múltjáról szintén látható kiállítás. Ön járt az Ifiparkba? Nem, mert Jászberényben nőttem fel, és mire a pesti főiskolára kerültem, már bezárt.

A kiállí¬ tásból tudom, hogy szigorú belépési, viselkedési szabályokat írtak elő. A fegyelmezettségnek lehetett valami bája. Arra gondolok, hogy a főiskolán azt tanultam, hogy a rabságban van a szabág. Ennek társadalmi értelmezése talán nehezebb, de a hivatásomra alkalmazva könnyen érthető.

Például, ha a színpadon egy széken ülve kell játszani, akkor korlátok közé van szorítva a színész. Ez a kötöttség egészen más fajta csatornákat nyit meg, fontosabbá válik a mimika, a gesztus.

Újra a színészetnél kötöttünk ki. Visszatérhet-e mégBerényi Zsuzsaként a Barátok közt-be? A karakter nem vérzett el, agydaganattal meg¬ operálták Németországban. Azóta elhangzott egy mondat az adásokban, hogy a műtét sikeres volt. De hogy milyen állapotban van, az a nézők fantáziájára van bízva, talán még a forgatókönyvíró sem tudja.

De őszintén, én szívfájdalom nélkül elengéclném ezt a karaktert. Nem vágyom rá, hogy egy nagy gépezetben kis csavar legyek, mert mára már olyan tévés terveim is vannak, amik a személyemhez, Csö¬ mör Csillához köthetők. Erősen gondolkoztat az oktatás lehetősége is. Egy modellstúdió már felkért, hogy drámajáték foglalkozás keretében erősítsem a modellek színpadi rutinját, segít¬ sem elsajátítani nekik a testbeszédet.

Érezzék otthonuknak a színpadot. Könnyen veszi-e, hogy hamarosan belép az ötödik X-be? Az embernek nem a múló idő az igazi ellen¬ sége, hanem önmaga. Az ötvenedik szüle¬ tésnapomra szeretnék jó formába kerülni.

Életmódváltásba kezdtem, leadtam 8 kilót, sokat mozgok, jógázom. De nem csak a külső, a belső rendbetételén is dolgozom, hogy mikor becsönget az 50, azt mondhassam: helló, itt vagyok, téged vártalak! Abból a háborúból, ahol becsapták, majdnem kivé¬ gezték árulásért és majdnem meghalt a hadifogolytáborban.

Hazatérte után rájön, hogy minden megváltozott és újra küzdenie kell egy új életért. A sajátjáért, a becsületéért és a szerelméért Ma az urak hasonló versenye kerül sorra, majd az összetett döntők, a hétvégén pedig a szerenkéntiek jönnek.

Nekünk nyilván ez lesz a legizgalmasabb, hisz Berki Krisztián révén a lólengés címvédőjét is mi adjuk. Összetű¬ zésbe kerülnek a helyiekkel, Mr. Schniedelwichsen menti meg őket. A férfi elviszi őket egy titkos találkozóra.

Számos országban nagy múzeumokban nyílt egyéni kiállítása, például a londoni Barbican Érett egyedülálló nők Meyers Chuck Alaszka szabad Centerben megrendezett Self, Life, Death

Kiderül, hogy nagyapjuk ellopta a leg¬ jobb sör receptjét. Hazatérve csapatot szerveznek a jövő évi megmérettetésre. Tess titokban inter¬ netes társkeresőnek adja meg lánya adatait.

Meg is találja számára az ideális jelöltet, de terve hajótörést szenved, mivel ő maga bolondul bele a srácba. Bár eleinte segíteni akart, immár vetélytársat lát a lányában Q Amerikai vígjáték Humor —o Kaland— o Kalamajka i 1 IrJWMB Csillag nem hét¬ köznapi hercegnő, harcias lány, akit a szülei egy másik világból küldtek a Földre, hogy biztonságban tudják.

Csillag megküzd a rosszfiúk¬ kal, az őt körülvevők életét is megváltoztatja. Clifford 7 20 1 Az előkelő származású tízéves lilMMtl Clifford Martin Short temérdek gondot okoz a felnőtteknek, kifogyhatatlan a fárasztó és eszement kérésekből, fifikás csínyekből.

Megőrizte barátságát Serge Suttellel, akivel életében először került börtönbe. Ők ketten a Lyoni banda, az es évek legjobban szer¬ vezett, fegyveres csoportjának vezéralakjai.

A lebukás után Momo közeledik a 60 felé, s a múltat temetve megtalálta lelki békéjét. Ám egyszer csak felbukkan Serge Martial Verdier, a tapasztalt detektív hallgatja ki Ionát. A nő ellenállhatatlanul beleszeret, és ezután olyan szakmai titkokat is megoszt vele, melyeket nem lenne szabad.

Vagy csak manipulálja őt? A Vietnamból hazatérő vete¬ ránt Nick Nolte cimborája megkéri, hogy vigyen haza egy csomagot. Ray nem szívesen keveredik bele a drogcsempészügyletbe, de barátja kedvéért megteszi, amit kér.

John feleségének kell átadnia az árut, és fel kell vennie a pénzt. Ami¬ kor azonban Marge házᬠba érkezik, kiderül, hogy semmi sem a terv szerint halad Pedig ha megkóstolnák az ízes nevezetességeket is, jobban járnának. Mert ezek a fogások sokat elárulnak az adott helyről és lakóiról.

Melyek voltak a különböző foglalkozások akkor? Milyen orvosok és gyógyítók praktizáltak? És milyen volt a jogrend? Helennek muszáj újraértelmezni az életét. Egyik kliensének agresszív férje Keanu Reeves fenyegetni kezdi. Eltűnik a kisváros egyik befolyásos emberének lánya.

Annié segítségét kérik a nyomozásban, s ő elvezeti a rendőrséget az agresszív férj földjén lévő tóhoz. A férfi perében a kisváros titkos viszonyai is felszínre kerülnek Rosling üzenete a filmjén keresztül megle¬ pően vidám. Majdhogynem észrevétlenül, de elindult valami Egyhangú napjait feldúlja az unokája, akire vigyáznia kell.

A kislány gondozása szinte megoldhatatlan feladat számára. Ám segítségére siet a szomszéd¬ ban élő énekesnő Diane Keatonakiből előtörnek az anyai ösztönök Hatalmas nevekkel, mint a két orosz szupersztár, Ovecskin és Maikin, vagy épp a kanadai ikon, Sidney Crosby.

Holnap meg jön egy Los Ángeles- Carolina felvételről. Selejtezős csapataink, a Szolnok és az OSC lapzár¬ tánkkor igen jól állnak, míg az Eger alanyi jogon lesz ott.

Ők ma a görög Olympiakosz ellen kezdenek otthon. A kompon gyanús haláleset történik Gillian barátját, Dave Burnst elrabolják, pedig pár nappal azelőtt Russo figyelmeztette, hogy hagyja el a várost.

A kezdeti ellenállás után a kisváros szépsége, nyugalma, no meg Johannes bácsi és Inge meleg- szívűsége lassanként kezdik begyógyítani a sebeket.

Hölgyek keresnek nsa ca frazier park 93225

Egyre több érv szól amellett, hogy itt maradjanak Guadalupe sejti, hogy az lehetett az oka Pancho eltűnésének, hogy Milagros elárulta, nem ő Libertad apja.

Helena megpróbálja rábeszélni Dánielt, hogy fogadja el az ügyvéd segítségét, amibe Dániel belemegy. Az új kartársak jót kacagnak rajta, a régiek azonban rettegni kezdenek. Csicsmánné ugyanis Elvira régi ellensége, a hivatal valaha volt leggonoszabb HR-ese. Ezért meglepi egy luxuslakással, ahová egyből beköltözhetnének mindketten.

Privát prostik surrey

Lali izgatott az első napja miatt a Burger Reaktorban'. Rájön, hogy zenével odacsábíthatja a vásárlókat, és gyorsan kitalál egy új dalt: a hamburger dalt.

Szulejmán Mehmedet nyugtalanítja, hogy apja borús jövőt jósol minden testvérnek, amikor majd Musztafa kerül a trónra.

Ibrahim pasa megnyugtatja Hatidzsét, aki boldogan elhiszi, hogy a házasságuk újra rendben van.

Nem sejti, hogy közben Nigar találkozik a lányával. Az egyik diszpécser folyamatosan hívogatja Dawsont, aki fel¬ jelenti zaklatásért. Tóbiás gyanús tablettákat vesz az egyik testépítőtől. A Vietnamból hazatérő vete¬ ránt NickNolte cimborája megkéri, hogy vigyen haza egy csomagot.

Azonban kiderül, hogy semmi sem a terv szerint halad Jóban Rosszban Közben Gabiék megtudják Kittitől, hogy Adélnak egyszerűen nyoma veszett. Bodolaiéknál újra felvetődik a levesező beindításának egyszer már elvetett ötlete. Alexa és Péter között pedig újra nagy az összhang SZÁM 27 október CQ Amerikai akciókrimi-sor.

Tess titokban megadja lánya adatait egy internetes társkeresőnek. Meg is találja az ideális jelöltet, ám ő maga zúg bele Majd elhatározza megkeseríti Estrella életét. Baker menyasszonya, A mániukus író emberbaráti pincérnője iránt, hogy napjainak rendje ne boruljon fel.

Brooks Fsz. Magyar vígjátéksor. Thaiföldön egy mutáns hüllő szedi áldozatait. Harker a kiirtásukra készül, míg Travis megpróbálja befogni a különleges családot. A színielek az általunk ajánlott MHB8B.

IBUSUll és mástafflriili műsorokra híviák fel a figyelmet. Golgota Keresztény Gyülekezet Ross egy asztmás kamaszlány segítségére siet, eközben Dr. Lewis alkoholmérgezés miatt kezel egy kamaszt Holtan találják Madame Van Dougen dakszliját. Bonnard felügyelő feladata kideríteni, ki állhat a bűnügy mögött Szívát¬ ültetésre váró társuknak pénzt lopnak Köz¬ ben: Csont A szállodai mosógépben talált áldozatról Brennan kideríti, hogy a hotelben megrendezett rocktábor egyik résztvevője.

A hatóságok a maffiára gyana¬ kodnak, ám a speciális egység más irányban kezd nyomozni Kaleidoszkóp a nagyvilágból Politikia hírháttérműsor Am sci-fi kalandfilm 1. Összefoglaló 5. U17 Eb-selejtező, Magyarország-Románia 7. NBA 1. Német kupa 6.

U17 vb GT Academy Unics Kazan-Aris Thessaloniki élő adás Galatasaray-Hapoel Jerusalem j élő adás U17 vb élő adás U17 vb, U17 vb élő adás! Tengeri vadászok 0. Moto2 6. MotoGP 8. Angol Ligakupa Angol Ligakupa élő adás Angol Ligakupa 1.

A színielek az általunk ajánlott ílíftifl MM és más MM! Emmy- díj-átadás Angol-német vígjáték j Amerikai animációs film Amerikai akciófilm EEBAz élet Jézus idejében Finn filmdráma Svéd vígjáték Van Damme 7. Gorán Visnjic Német akciófilm A legviccesebb házi netes videók bemutatása sztárok segítségével Nincs hülye kérdés, de akad néhány hülye válasz.

A nézők kérdeztek, a sztárok pedig válaszoltak. Spányi Miklós orgonaestje A színjelek az általunk ajánlott íinnraiiE SlffiffilW.

A produkció fontos részét adják idén is a performatív megmozdulások, melyekben keveredik az abszurd, a humor és a filozófia - mini-jelenetek, némajáték, Quimby-dialóg. Október Aki évtizedekig volt meghatározó szereplője a pesti éjszakának, szinte soha nem hagyta el szeretett hetedik kerületét.

Egyedi humora és keserédes melankóliája lett a védjegye, dalai fájdalmasan ismerősek. Corea briliáns csapata: dobokon Marcus Gilmore Roy Haynes unokája ad biztos tempót az együttesnek, melyet a kubai Carlitos Del Puerto basszusfenomén egészít ki.

A brit Tim Garland már korábban is meghívást nyert Chick Corea Origin csapatába, szaxofonjátéka Corea szerint a zsenialitás ritka magas szintjét mutatja.

Charles Altura gitáros az egyik legfiatalabb tehetség, akit korábban Stanley Clarké oldalán ismerhettünk meg. Gaz, az acélipari munkás szintén kilátástalan helyzetbe kerül, még a törvény által előírt gyerektartással is hónapok óta tartozik. Ekkor lát meg egy plakátot, amelyen férfisztriptízt hirdetnek.

Pénzkereset reményében azt találja ki, hogy a munkanélküli hivatalban sorban álló kollégáival együtt próbálkozzanak hasonló műsorral. Elragadó, megindító történet a bolondos szervezésről, melynek végén összeáll a csapat.

A híres film színpadi változatának hazai ősbemutatójában Szabó Győző, Nagy Viktor, Pindroch Csaba, Vida Péter, Tamási Zoltán és Bán Bálint játsszák az elszánt férfiakat, akik nem fiatalok, nem szépek és nem hibátlanok, de vállalva magukat a színpadra lépnek.

A rendőrség tehetet¬ len, nincs indíték, nincs nyom. A parasztok félnek, mert senki sem védi meg őket. Ki segít rajtuk, és mi az ára a túlélésnek?

Polgár Csaba rendezése, Mikó Csaba és Gáspár Ildikó szövegkönyvével a klasszikus Akira Kuroszava-film nyomán kettős tükörbe helyezi a hét szamuráj alaptörténetét: az előadás formai és gondolati kísérlet, amely a mese és a do¬ kumentumszínház eszközeivel keres kapcsolódási pontot mítosz és valóság között.

Nagy hangsúlyt kapnak a társadalmi, poli¬ tikai, kulturális és környezetvédelmi kérdések. A es évek közepétől kezdve új stílusú, a játékfilmekhez hasonlatos megoldásokkal élő do¬ kumentumfilmek születtek, amelyek jelen vannak a világ számos jelentős filmfesztiválján.

Érdekes módon éppen a dokumentumfilmek stílusváltása vezetett azután a tajvani játékfilm¬ ipar újjászületéséhez. A fesztivál programjai ingyenesen látogathatók.

Túl okos, hogy nyugton éljen, de a cselek¬ véshez határozatlan. Mégis nekivág az Újvilágnak. Bátyja régóta a San Franciscó-i kü¬ lönleges egység tagjaként dol¬ gozik. Amikor fivérét lelövik, George magánnyomozásba kezd Ki karriervágyból, ki szívügyekből kifolyóan vagy szülei elvárásainak engedelmeskedve, de mind tovább akarnak tanulni.

Elhatározzák, hogy semmit sem bíznak a véletlenre, illetve a tudásukra, ezért letérnek a becsület útjáról Lindsey barátnői szerint túl tökéletes, hogy igaz legyen. A lány azonban vágyik egy boldog kapcsolatra, hagyja magát elcsábítani, és kezdetben úgy tűnik, neki volt igaza.

Ám egy nap benéz barátja szekrényébe, és rémes titokra derül fény Amíg a feladatukra összpontosítanak, az angol munkásoknak nem eshet bántódásuk.

Am amikor a férfi beleszeret szép tolmácsukba, magára haragítja a rendőrfőnököt, aki hitetlennek bélyegzi őt, és hajtóvadászatot indít ellene Alakítás Korrajz —o Lelekrajz A király beszéde Nem érezte magát méltónak a szerepre, mert dadogása miatt képtelen volt nyilvánosan beszédet tartani.

Sok eredménytelen kezelés után találkozott egy különc beszédterapeutával, aki nemcsak a király hangját, hanem a bátorságát is segített visszaszerezni A lány a 16 évesek számára kötele¬ ző vizsga során szembesül különleges képességével: az Elfajzottak közé tartozik, akik egyetlen csoportba sem sorolhatóak Egy folyóhoz érnek, amely vérszomjas krokodil territó¬ riuma.

Miután Kate és Pete ráébrednek a veszedelemre, társaikkal egy lápos, apró szigetre menekülnek. Am a közelgő este és a dagály mellett nem sok esélyük marad a túlélésre. A férj látszólag nem izgatja magát, és vendégség¬ be hívja a csábítót. A szokatlan hétvégén négyen vesznek részt: a feleség, a francia rivális, Livio titkárnője és maga Livio, akinek bosszantóan toleráns viselkedése csupán álca SPORT Ma, a csoportkor első fordu¬ lóban a győriek a Sportiva Azores csapatát fogadják.

Itt a két konferencia a Ugyanis az elmúlt két szezon bajnoka, a Békéscsaba az elindul a CEV Kupában, ahol ma játssza első meccsét a görög Olympiakosz ellen.

Á csintalan bernáthegyi legendás kincshez vezető útra talál rá. Ennek hatására mindenki nagy kutyabaráttá válik a környéken KHikliikkj A Lego-univerzum legjobb építőmesterének küldetése, hogy Ashlar királyi trónja törvényes örökösének segítsen megtalálni a bátor¬ ságot annak érdekében, hogy visszaszerezhesse a birodalmat az ördögi gonosztevő, Mallock kezei közül A különös páros egy mesekönyvnek köszönhe¬ tően belép a mágikus Simsala birodalomba, a mesék világába.

Beszélnek a jól ismert hősökkel, például Hófehérkével, Jancsival és Juliskával, és tanácsokat adnak nekik A éve luxuscikkeket készítő és árusító cég nem is sokkal inkább intézmény.

A film első ízben enged bete¬ kintést a szupergazdagokat kiszolgáló ékszerműhely és üzlet mindennapjaiba. Egy ameri¬ kai pár nem csak álmodozott: igazi Disney-stílusú esküvőt tartottak.

Keresi például a Khmer Birodalom elveszett városát Kambodzsa őserdejének mélyén, Németországban a történelem legdrágább ellopott műtárgyát, a Borostyánszobát, az amerikai középnyugaton pedig Jesse James aranykincsét. Melanie- ra később holtan találnak rá a mosdó előtt.

Mivel mindig is utálták egymást, rögtön Anitára terelődik a gyanú, ám később Anitát is holtan találják: ugyanúgy gyilkolták meg, mint kolléganőjét. Ezek után mindenki a pezsgős gyilkosra figyel Marlene aggasztónak találja Piwi viselkedését, és találkozót kér Christiantól, hogy beszéljenek a gyerek problémáiról.

Barátnője úgy látja, Marlene már rég nem öltözött fel olyan csinosan, mint ennek a fogadóórának a kedvéért Dániel inkább vállalja a halálbüntetés lehetőségét, de nem akar tárgyalásti Antonio atya megkereszteli Enriquét.

Cabello anyja azt akarja, hogy a fiatal házaspár vele lakjon. Libertad bevallja Monalisának, hogy már nem hiszi, hogy apja életben van. Pancho magához tér és beszélni akar Guadalupével. De később ál-Rocky beszökik a hab- fürdőző Bécyhez.

Evelin beállít a tetováló szalonba, és megkérdezi Marcit, lát-e még esélyt a kapcsolatuknak. Bori rábeszéli Sárit, hogy menjen el vele bulizni, hiszen Sári nem csak anya, de nő is.

Kareszék is szeretnék, ha jól érezné magát, ezért jelentkeznek bébiszitternek. Szabi, Orsi, ín és Bori izgatottan ík, hogy vajon bejön-e a ik.

Közben Adél elégedett, írt a barátnője sikeresen vezette Gabiékat CSI: A helyszínelők I A helyszínre kiérkező Nick nem igazán érti, miért hívták őket balesethez, ám a bejelentő biztos benne, hogy gyilkosság történt. Az áldozat ugyanis a legelismertebb ejtőernyős a világon, csapatában soha senki nem sérült meg, mert mindig halálosan komolyan vette a biztonsági előírásokat.

Az áldozatok a D-7 magánvállalatnál dolgoz¬ tak, akiknek egy ügyén már dolgoztak pár hete. Granger visszatér Los Angelesbe, de Kensit a munkája még Afganisztánban tartja, ráadásul kétségei vannak Sabatino felől.

Sam a feleségével együtt vacsorázni hívja Callent, öltönyben Szex és New York Ám amikor először érzi magzatát megmoccanni a po¬ cakjában, mélységesen meghatódik. Aidán egyre kevésbé viseli el Carrie szélsőséges viselkedését, ezért elég sokat veszekednek.

Samantha rájön, hogy Richard más nőkkel is randevúzik, ezért bosszúból le akar feküdni Richard közeli barátjával. A kormány elfogadja a felkelők követeléseit, így Jósé Maria és Shico visszatérhet a dombra. ÍEÉfci A szerelem foglyai, Coulsonl érzi, hogy elkerülhetetlen konf¬ liktus előtt áll, miközben Skye azzal küzd, hogy kordában tartsa új, emberfeletti képességeit.

Graham szereti az apját, bár az alkoholista John veri őt. Caroline ezért befogadja Grahamet, Charles megvonja az apától az alkoholt Kj II. Ettől kezdve zsaruk és maffiózók járnak a nyomában Am egy mindenre elszánt utas miatt az álomutazás hamarosan rémálommá válik.

Hősünk a Monarchia legnagyobb szélhámosa. Afickó már 23 éves korában eladta a Vérmezőt; kertészetnek S Közben: A roncsot a szovjetek is keresik Felbérel egy videóst, hogy játssza el a vőlegény szerepét Külpolitikai ma¬ gazin Agrárgazdasági magazin Politikai vitaműsor Bella Leventével Új bizonyíték egy szenvedélyes gyűjtő akkoriban készült fényképe OOAjövő nemzedéke Böszörményi Gyulával Csapata bűntények helyszínein kutat nyomok után NewOrleanstól Charlestonig.

Műsoroldalainkon a ® jelzi a 16 éven aluliaknak nem ajánlott, a ® pedig a csak 18 éven felülieknek szánt műsorokat. SZÁM 5. BL, Arsenal-Bayern NBI, Tatabánya-Szeged 2. WTA-vb élő adás Világkupa Angol Ligakupa, összefoglaló Borac-Vesz¬ prém Euroliga, Barcelona-Panathinaikosz élő adás Válogatás coorc i 5.

ATP, Bécs, összefoglaló 6. HFC-gála Visszajátszás 0. Amerikai bajnokság U17 vb 0. Amerikai bajnokság ÜE Labdarúgás Amerikai bajn. Női BL-magazin 6.

Német kupa ATP élő adás {fctfe Kosárlabda.

Győr-Sportiva Azores élő adás BL-magazin 0. Szökkenő vándor 1. U17 vb 9. GT AcademyBacktoBasics Unics Kazan-Aris Thessaloniki Galatasaray-Hapoel Jerusalem U17 vb élő adás 2. U17vb 4. A vikingek napköve Vérvörös rubin, Thaiföld A színjelek az általunk ajánlott ÍÉlI3ing.

Williams élete m Amerikai film Ami rom. Svéd romantikus film Svéd filmdráma: Svéd ro¬ mantikus film Dán- norv. Amerikai akciófilm-sor. Amerikai akciókrimi-sor. Schwarzeneg- 1 ger, James Belushi Cikk a 7.

A tuningoló műsorba jelentkezhet bárki, akinek kellőképpen rossz állapotú az autója. TATA 6. Mindenkinek beugrik Jenna szerencsétlen balesete, ami után nyakig gipszben tért vissza a suliba?

A helyzet akkor nem várt kínos fordulatokat hozott. Az Equinox játszik Macbeth, az ünnepelt hadvezér Michael Fassbender jóslatot kap, hogy ő lesz Cawdor thánja, majd Skócia uralkodója.

Eleinte nem hisz benne, de miután Duncan király Dávid Thewlis előlépteti hősiességéért, ráérez a hatalom ízére. A nagyravágyó Macbethnek az uralkodó iránti hűségét végül legyőzi az ambícióéhség: felesége, Lady Macbeth Marion Cotillard unszolására megöli a királyt és ő kerül a trónra.

Ám a véres tettet továbbiak követik, hiszen a hatalmat meg kell tartani Ne költözz olyan kör¬ nyékre, ahol horrorírő él. Zách Dylan Minette mégis elköveti ezt a hibát: amikor az édesany¬ jával új városba hurcolkodnak még büszkék is rá, hogy a szomszéd házban a Libabőr-sorozat híres írója R.

Stine Jack Black dolgozik. A srác összebarátkozik a nagy ember lányával Odeya Rushés a segítségével beszökik a mester dolgozószobájába. Nem is sejti, hogy Stine különös módszerrel alkot: hátborzongató fantáziáról árulkodó könyvei valóságosak, és ő a lapok közé zárja az eléje kerülő szellemeket és szörnyeket.

A srác véletlenül szabadon ereszti az irodalomba száműzött rémeket. A gyerekeknek és az írónak össze kell fogniuk, hogy visszakergessék a szökevényeket oda, ahova valók - mielőtt túl késő lesz Chad talán el sem jutott volna e könyv végére - jegyzi meg epilógusában szarkasztikusán a kötet szerzője.

Damon Young a Coen fivérek Égető bi¬ zonyíték című filmjének egyik karakterét, a Brad Pitt által alakított szemé¬ lyi edzőt többször is idézi, kicsit gúnyolva a fitneszipart. Pedig a feszes fenék pusztán az edzés testi dimenziója. Azt még üdvözlendőbb motiváló tényezőnek tekinti, hogy a sport egészségünk megőrzésében játszik meghatározó szerepet.

A szerző ezen is túllépve, könyvében arra tesz kísérletet, hogy saját tapasztalatait is beépítve bemutassa: miként tudjuk fizikai erőfeszítése¬ inket szellemi feltöltődéssé alakítani.

Azaz a testedzés és a fittség pszichológiai előnyeivel, erkölcsi erényeivel ismerteti meg az olvasót. A filozófiai és kultúrtörténeti eszmefuttatᬠsok során többek között felbukkan Platón, Hemingway, Schwarzenegger, a sétái során sokat merengő Darwin, az író és maratoni futó japán Misima, vagy a sziklamászást önmagáért élvezhető tevékenységként elemző magyar származású pszichológus, Csíkszentmihályi Mihály.

S így kerülhetünk a világgal is egységbe. Ahogy a két totálisan különböző nőTexasból menekül, nyomukban korrupt zsarukkal és gyilkos fejvadászokkal, azon kapják magukat, hogy a legnagyobb veszélyt saját természetük jelenti ebben a kalandban.

Tubbsnak be kell épülnie a dél-floridai kábí¬ tószer-kereskedő hálózatba, hogy megtalálják a három gyilkossággal vádolható rossz¬ fiúkat. Az akció jól halad, míg Crockett bele nem szeret az egyik fegyver- és drognepper feleségébe A Digisporton meg persze férfi Euroliga megy. Hammond fia Richard Attenborough úgy véli, hatal¬ mas üzlet lenne befogni az ősállatokat, és speciális állatkertet nyitni.

A milliomos szeretné jóvátenni múltbeli bűneit, ezért expedíciót indít, hogy a zsoldoscsapat előtt érjék el a szigetet Ma a bronzmeccset láthatjuk élőben, holnap pedig a döntőt.

Ha nem sikerül megállítani, kisiklik, és beláthatatlan következ¬ ményekkel járó katasztrófát okoz.

Egy kalapácsütés hatása az erőkifejtésen múlik, ám egy férfi akarata és bátorsága segítségével Érett egyedülálló nők Meyers Chuck Alaszka szabad testi erejét.

A veterán Frank és a zöldfülű Will mozdonyával a vonat után indul Most nyomon követhetjük a szülők és gyermekeik nem mindennapi hétköznapjait. Ha¬ jótörést szenved, és lakatlan szigetre vetődik, ahol egy törzs emberáldozatokat szokott bemutatni.

Crusoe megment egy erre a sorsra szánt bennszülöttet Épp új helyre költöznek, ahol az új családtag azonnal akcióba lép, hogy megakadályozza a háziúr, Mr. Thorne gonosz tervét. A férj, asszonyát a bérelt kuny¬ hóban hagyva, kirándulásra indul a fotóssal Alec Baldwinám a vadonban lezuhan a repülőjük.

Egymásra utalva küzdenek a termé¬ szet erőivel, egy vérszomjas medvével és saját indulataikkal. Fölszállott a páva A szekszárdi, első területi válogatásról készült filmben Tolna és Sárköz gazdag szokásvilága és folklórja elevenedik meg, melyben mindig különleges helyet foglalt el a táncélet Afrikát elhagyva Európában bukkannak fel.

Azokat a pingvineket és csimpán¬ zokat üldözik, akik bankot robbantottak a monte-carlói kaszinóban. Nyomukban az állatbiztonsági felügyelő, aki elől egy vándorcirkuszban találnak menedéket. Elha¬ tározzák, hogy fellendítik a műsort Amerikai horror i oo y?

Később a fiatal lányt megölik, ezért őt is beidézi a gyilkossági cso¬ port nyomozója. Néhány kihallgatás után titokban erotikus viszonyt kezdenek, miközben a vérfürdő tovább folytatódik Szemé¬ lyiségét nagyban befolyásolta bigott vallásos anyja Julianne Mooreaki drákói szigorral neveli és minden külső hatás elől elzárja.

Közeledik a szalagavató bál, Carrie egyik osztálytársnője pedig gonosz tervet eszel ki. Ám arról fogalma sincs, hogy Carrie különleges képességek birtokában van Öt év alatt hat embert támadtak és öltek meg cápák ezen a vidé¬ ken.

A városlakók félnek, és mindannyian tudni akarják a választ a kérdésre: miért? Spektrum Schatzker könyvet írt a steakről. Mivel ugyanakkor szenvedélyes utazó is, utánajár: hol készülnek a világ legjobb, legmerészebb, legfurcsább, legvéresebb és legízletesebb húsételei.

Ő lesz a sorozat házigazdája. Fog egy darab húst, megkeresi, honnan való és mi történik vele, amitől finom lesz. Lisa is lelkesen készül az eseményre. A bálon Chris- tian szégyenlősen felkéri Marlenét, és később haza is kíséri a tanárnőt.

Ezen az estén azonban Remanka is megvallja Christiannak, hogy jobban szeretné, ha nőnek nézné, és nem rendőrnek Rodolfo kiszedi Nacha orvosából, hogy Nacha halálos beteg. Lulú magát nővérnek álcázva elvállalja az idős Mr.

Smith gondozását, hogy ott rejtőzködhessen, amíg ki nem terveli, hogy álljon bosszút. A módszer Red Johnt idézi. A nyomok Jane fiatalkorához vezetnek vissza, ugyanis ő ismerte az áldozatot.

Ezúttal azonban egy bűntársa is akad a tettesnek, akit kézre is kerítenek, de az előzőkhöz hasonlóan nem jut idejük kihallgatni, mert a nő megöli magát. Átad ellenben egy lemezt Jane-nek, melyen Red John üzenete van. Miután magához tér, kiderül, hogy amnéziás. Eve-nek különösen szimpatikus a férfi, és nem tudja elhinni róla, hogy ne lenne tisztességes, bár a nyomozás során az ellenke¬ zőjére utaló jelek merülnek fel.

A szálak ráadásul a kínai maffiához vezetnek Persze az is nyilvánvalóvá lesz hamarosan, hogy Jordánt elkábították, hiszen semmire sem emlékszik a történtekből.

Az igazság azonban mégis mindenkire sokkolóan hat Apró gyilkosságok A gyanú Victoriára terelődik, aki magára vállalja az összes gyilkosságot. A felügyelő lezárja a nyomozást és vakációra indul.

Ám Lampion kételkedik és kezébe veszi a nyomozást. A meggyilkolt családfő spiritiszta nővéréhez fordul Éjjel-nappal Budapest Bécynek más gondja is van: Evelin újra a drogokhoz nyúlt.

Evelin bevallja neki, hogy a kiváltó ok az volt, hogy Marci szakított vele. A nem túl szép szakítás után Marci meg akarja magát lepni vala¬ mivel. Ügy dönt, vesz végre magának egy új kocsit. Paula elkíséri az autókereskedőhöz, de Marci nem hallgat rá.

Barátok közt Mónika észrevesz egy hibát a cég könyvelésében. Miklós elterelő hadműveletet vet be, hogy ezt leplezze, majd megoldja a cég problémáit, de új ügyvezetőigazgató-választást kér.

Attila új házvezetőnőt vesz fel, de Júlia nem örül a meglepetésnek. Ludwig Róbert miatti csalódottsága miatt gyereket akar Ágnestől Benito nagyon el van keseredve, mert Roxana nem hajlandó megbocsátani Ügy tűnik, hogy egy ablakon át bedobott tégla találta el.

De Dr. Grace és Murdoch nyomozó szerint a fellépés során viselt fűzőjébe épített szerkezet ölhette meg a nőt. De ki az elkövető? A tervező? A divatbemutató szervezője? A fűző gyártója? Vagy egy másik modell? Amerikai-mexikói romantikus sorozat Az ősi prófécia Peter hamarosan rájön, hogy a szekta mit tervez, így az esszénusok vezetőjével együtt próbálják megakadályozni sok-sok ember halálát.

Lev rabbi közben szertartásba kezd Josh-sal - ennek következményeképpen váratlan és túlvilágian borzongató dolog történik Victoria elmondja Dánielnek, hogy elmegyógyintézetben töltötte az elmúlt fél évet, és ott ismerte meg Louise-t.

Margaux élő tévéinterjút szervez Daviddel, aki azt kéri, Nolan is legyen jelen a felvételen A túsztárgyaló szimatot fog: valami nem stimmel Carrie és az író Jack randiznak. Samantha lefekszik a szomszédjával. Miranda el akarja mondani Steve-nek: szerelmes belé. Amerikai vígjátéksorozat Am erikai vígjátéksorozat Murdoch nyomozó rejtélyei ® Vili.

Kisvárosi gyilkosságok ® 1. Laura és Charles vadászni mennek, és Charles megsebesül. Csak a vak erdész segíthet Laurának kijutni az erdőből Mr.

A sorozat főhősei a Madagasz- kár-mozifilmekben megismert, kissé militarista pingvinek, akik semmitől sem riadnak vissza. Az egykori szövetségi ügynök egy rettegett maffiavezért üldöz. Az összecsapásban egy FBI- ügynök életét veszti.

Új életet akar kezdeni Vancouverben, ám a múltja elől nem menekülhet. Cooper Fsz. Ikarosz © Amerikai-kanadai akciófilm ' Fsz. Ang- ausztr. A színielek az általunk ajánlott íftüíll és más műsorokra híviák fel a figyelmet.

Mária apró- hirdetéssel próbálja megtalálni az igazit, de hiába. Mégis szentül hiszi, hogy az ember nem marad egyedül Andrea megkísérli magába bolondítani Wanderley-t A kínai ügynök Párizsba utazik letartóz¬ tatni egy drogbárót. Ám a férfit megölik, neki pedig a szemtanút mentve menekülnie kell Waltert különösen érzékenyen érinti az eset Közben: Kék bolygó.

Közben:; Agrárhíradó. GyógyHír Menedékhely a magasban Life Amerika Koncertfilm Aktualitásokkal foglalkozó keresztény hitéleti magazin Vatikáni hírek Műsoroldalainkon a ©jelzi a 16 éven aluliaknak nem ajánlott, a ® pedig a csak 18 éven felülieknek szánt műsorokat.

ZTE-Körmend 9. FTC-Videoton Debrecen-Vasas Aramis-Veszprém 0. Egér-Tatabánya 2. PAFC-Újpest 4. Ob-futam, Mecsek FordTough Series, Tuscon 2. Nyári nagydíj 9. Nyári nagydíj Cedevita Zagreb-Laboral Kutxa AT P-vb ATP-vb élői adás Felkészülési mér¬ kőzés, Spanyolország—Anglia ATP-vb élő adás Euroliga, Fenerbahce-Himki Moszkva 1.

Válogatás 6. Bosznia-Hercegovina- írország KO Tv, Classics NFL U es Eb-selejtező, Anglia-Svájc NFL 0.

Terence Crawford-Dierry Jean 2. Nyári nagydíj 7. Világkupa 8. London 9. Francia nagydíj Világkupa London Világkupa 1. Francia nagydíj 3. U21, Németország-Azerbajdzsán 4.

ATP-vb Bundesliga, Rhein-Neckar Löwen-Lipcse Egri Viktor műsora ATP-világbajnok- ság Az úszás világa Professzionális Bojlis Európa Kupa, Maconka Zombi állatok Cannes, Franciaország; London, Anglia Balkán Hétköznapi szuperemberek A színjelek az általunk ajánlott faira.

Berthelsen, Vill Boye Jones felszabadítása Am. Belga film CBS®reality Dán családi film! Iráni családi film Dán családi film Ausztrál krimisorozat Kanadai krimisorozat Dunai zsaruk © Bejárt Ballet de Lausanne Béjart Ballet Lausanne Disco Attilával Extra Ezek a túlsúlyoi fiatalok nem akarnak rosszul indítani a suliban, ezért egy nyál alatt igyekeznek megszabadulni felesleges kilóiktól.

TATA 6. Fája reggel? Nem bírsz kimászni az ágyból? A VIVA segít! Ritmusok és slágerek az ébredéshez. Kívánságműsor 7. Mulatós műsor Zenés műsor Young Szózat 0.

Ingyenes felnőtt chat szobák levis

A színjelek az általunk ajánlott ífflntM üüWIi. Az atabaszk ősla¬ kosok elnevezése alapján Mount Denalinak Nagy Hegynek is nevezett csúcs azonban nemcsak a magassága, de az éghajlata miatt is a legek közé sorolható: meredek, szélverte lejtőin télen a hőmérséklet mínusz 40 fokig is lesüllyedhet, s az éjszakák akár 20 óráig is tart¬ hatnak - nyáron viszont gyakran perzselő a hőség, s a nap alig néhány órára süllyed a horizont mögé.

A gyönyörű filmben grizzlymedvék, farkasok, rénszarvasok, mókusok és sasok között járjuk a Denali lejtőire felkapaszkodó fenséges alaszkai rengeteget.

Az uralkodói nyughelyét kifosztot¬ ták, ám egy felbecsülhetetlen értékű kincset ottfelejtettek A Han-dinasztia császárainak életét elképzelhetetlen gazdagság és kifinomultság jellemez¬ te.

Kezdetben megelégszik az anyatejjel, később azonban Érett egyedülálló nők Meyers Chuck Alaszka szabad hatalmas fazekakban rotyog a gulyás, ugyanis csak húst hajlandó enni.

Uralkodásuk időszaka volt Kína aranykora, amikor a birodalom, mely az általuk alapított Selyemút kereske¬ delmére épült, Rómával is összemér¬ hető volt. A halhatatlanságot kereső uralkodók lenyűgöző mauzóleumokat építettek, ahol jádeborítású múmia¬ ként helyezték őket örök nyugalomra.

Most a régészek modem csúcstechno¬ lógiák segítségével nyitják fel ezeket a különleges sírokat, ahonnan az arany, a selyem és a drága ékkövek mellett egy eddig nem ismert, óriási agyaghereg is előkerül - ezúttal meztelen figurákkal.

A most fellelt, elhagyott kincs segít fényt deríteni a modern Kínát megteremtő dinasztia titkaira. Nem ismerik egymást, és nem tudják, hogyan ke¬ rültek az idegen bolygóra, méghozzá szabad prédaként.

A börtönben parancsba kapja, legyen az őrök trénere egy elítéltek elleni meccsen. Ó csapatot verbuvál a rabokból Ekkor tűnik fel a titokzatos Küklopsz, aki tízmillió forintot ajánl a férfi¬ nak egy bizonyos ismeretlen megöléséért. A kórboncnok végrehajtja megbízatást, ám ekkor kiderül, hogy az áldo¬ zat nem idegen a számára.

Nyomozni kezd Lidérces álmok gyötrik, amelyek mind a tóparti nyaralójukban ját¬ szódnak.

A ház egy híres fekete bluesénekesnőé volt, aki családjával együtt eltűnt. Mike négy év után átköltözik a nyaralóba, ahol lassacskán körvonalazódik egy szörnyű rejtély Friss hang¬ jával és időtlennek tetsző bölcsességével Rory hamar az irodalmi élet egyik sztár¬ jává válik.

A sikerben fürdő Roryt egy nap felkeresi egy öregember, aki azt állítja, hogy valójában ő a könyv szerzője Megismerkedik egy férfival, és egy szállodában ágyba bújik vele. Partnere hancúrozás közben kileheli a lelkét, mire ő rémülten elmenekül - ám a helyszínen felejti a tárcáját.

Kiderül, hogy az áldozat Marjorie férjének látogatóba érkezett fivére volt A képzeletében játszódó történetben négy másik lány társaságában kitör a börtönéből. A csapat fantasztikus álomháborúba kezd a valószerűtlenül gonosz lények ellen. El kell dönteniük, meddig képesek elmenni a túlélés és a szabág érdekében Gyors meló Az áru speciális autókon érkezik, s a szélsebe¬ sen száguldó, felturbózott járgányokkal a rendőrségi kocsik nem tudják felvenni a versenyt.

Marék Roschdy Zema francia rendőr feladata, hogy épüljön be ebbe a bandába, és buktassa le őket Közülük ma hajnalban a Cincinnati a gyengécske Houston ellen lépett pályára.

Míg csütörtök éjjel utóbbi két, szintén gyenge csoportriválisa, a Jacksonville és a Tennessee csap majd össze. Louis és a Winnipeg összecsapᬠsát. Vízilabda 1 Ez nem foci, így itt egy ilyen párosításnak mi vagyunk a favoritjai. Mégpedig toronyma¬ gasan, amit az is bizonyít, hogy a románok az első körben már-már megalázó, as vereséget szenvedtek Görögországban.

Patty lelkiismeretes pótanya, de Jackson lelki traumájával nehezen birkózik meg. Főleg miután a kisfiú egy vendégben a Mikulást véli felfedezni Amikor belép rajta, egy különös, varázslatos helyen találja magát Calvinnak meg kell találnia a csodalámpát, amelyet még Aladdin rejtett el.

Szerencsére segítségére siet Ali baba és néhány újkori, modern találmány A felújított és utólag kiszínezett archív felvételeken látjuk többek közt Párizs visszafoglalását, az ardenneki offenzívát, a szovjet csapatok előrenyomulását.

Zay Harding műsorvezető a A Föld éltető erői A legújabb számítógépes tech¬ nológiával készült, Földünk keletkezéstörténetét bemutató sorozat első négy epizódjában megismerhetjük a főbb természeti erők működését.

Ezek a megha¬ tározó erők - a vulkánok, az atmoszféra, a jég és a tengerek - formálták mai képére bolygónkat, alakították klímáját és ezeken keresztül az emberiség történelmét. Később beállít a doktor családjához is, és közli, hogy ő Marlene húga. Mindenki döb¬ benettel fogadja a bejelentést, különösen Marlene, aki állítja, neki nincs testvére.

Hamaro¬ san kiderülnek a nő hirtelen felbukkanásának okai Libertad kiszabadul a lakásból, és egy ártatlan¬ nak tűnő idős nőt kér meg, hogy vigye őt Miamiba.

Az utazás során fény derül a hölgy titkára. Orsón elviszi magával Enriquét egy bárba. Gallardo hiába kér bocsánatot Carmelától, a lány már nem akar esküvőt Amikor Joe cso¬ dálkozik, hogy Margó még nem jelentkezett Sárinál, a lány pedig nem éri el az anyját, akkor Sárinak rossz érzése támad. Amikor Bécy reggel ágyba vitt reggelivel lepi meg Alexát, és közli, hogy szerinte készen állnak megtenni a következő lépést, Alexa félreérti őt.

Bori reggel felajánlja a segítségét Eveim¬ nek egy újabb, Marci elleni bosszúakcióban. Santino teljesen kiborul a gondolattól, hogy Julieta gyermekének esetleg nem ő az apja Halálának oka: ciánmérgezés.

Chin eközben kiszúrja Gábriel Waincroftot az utcán, nem messze a Five-0 főhadiszállásᬠtól. Azonnal cselekednie kell, ha nem akarja elszalasztani a veszélyes férfit Laura rejtélyei Felismerhetetlen holttestet találnak egy lakás fürdőszobájában, amely¬ nek tulajdonosa épp elutazott.

Laurának ki kell derítenie, ki az áldozat, és hogy mi köze ahhoz az internetes csoporthoz, amelyben alternatív stresszoldó lehetőségeket kínálnak elfoglalt anyukáknak. Eközben Jaké és Laura az apás esték nehézségeire új megoldást találnak ki Nyomtalanul A kislány édesanyja ügyész.

Természetes, hogy azokra terelő¬ dik a gyanú, akiket ő juttatott börtönbe. Különösen, hogy az egyik elítélt öccse a gyerekrablás előtti napon fenyegette meg.

Az apának volt egy rövid afférja, így a szerető is gyanúba keveredik Hűtlen vágyak 1. Bár nem érez bűntudatot, de a Zen világa segít neki, hogy kibeszélje magából az érzelmeket és az új tapasztalatokat.

A boldog család látszatát fenntartva élik to¬ vább hétköznapjaikat, ám amikor családi napot szerveznek, egy telefonhívással hűden vágyaik ismét keresztezik egymást Albertinhónak szembe kell néznie botrányos visel kedése következményeivel Szeretné kiűzni a nőt.

Ibrahim szerelmet vall Hatidzsénak. Böbét meghatja a gyerekek meglepetése Propaganda 12 Kulturális magazin 0.

Jaké ba¬ rátnője, Celeste karácsonykor távol van, így Jake-re rástartol egy lány. Jaké kap az alkalmon, j de betoppan Celeste.

Nők akarnak forró szexet leawood

Severiano rátalál Candela holmijai között' a fiatal Jerónimó fotójára A baráti társaságban szép sorjában jönnek a babák.

Atársaság utolsó két szinglije más utat választ a gyerekneveléshez. Nem ismerik egymást, és nem tudják, hogy kerültek az idegen bolygóra KÍMiIii A nyomozó. Magyar thriller Fsz.

A színielek az általunk ajánlott IffiilE. Süfl és más fl frilrilíi műsorokra híviák fel a fiaveimet. A színésznő kiöregedett a fiatalabb szerepekből.

Visszatér férjé¬ hez, de az ő életformája telje¬ sen idegen számára Albert és kutyája évek óta együtt járják a vidéket, élelem és társaság után kutatva ott Csont Egy beton¬ tömbben koponyára bukkannak.

Ennek alapján kell rekonstruálni az egész csontvázat s kideríteni a halál okát. Morris kormányzó indul az elnökvᬠlasztáson.

Sajtószóvivője saját bőrén tapasztalja meg, milyen mocskos dolog a politika. Hamarosan kiderül, hogy külön¬ leges projektekben vett részt Cik k a Csont, VI. Közben: Agrárhíradó. Politikai hírháttérműsor Mplanet Sósvízi krokodilok Ökome- nikus istentisztelet a Mindenki Templomából Műsoroldalainkon a ©jelzi a 16 éven aluliaknak nem ajánlott, a ©pedig a csak 18 éven felülieknek szánt műsorokat.

Szentes-Kaposvár 6.

Soleil masszázs farnborough

Magyarország-Argentína 8. BVSC-Kaposvár 9. Norvégia-Magyarország Ob, Százhalombatta Magyarország-Norvégia U17 világbajnokság, döntő 3.

Fel¬ készülési mérkőzés, Spanyol- ország—Anglia ATP-világbajnokság élő, adás Beszélgetések Csisztu Zsuzsával Egri Viktor műsora élő adás ATP- világbajnokság élő adás : ATP-világbajnok¬ ság Olimpiai magazin ATP-világbajnokság Felkészülési mérkőzés, Ausztria-Svájc élő adás Egri Viktor műsora 0.

Válogatás poorc i 5. Francia nagy díj BL, Szeged- Kristianst ad NFL {Hkf«! NHL Felkészülési mérkőzés, Anglia-Franciaország élő! Felkészülési mérkőzés, Né-j metország-Hollandia 1.

Írország-Bosznia- Hercegovina 3.