Csaló feleségek Salemben

Csaló feleségek Salemben Aztán mással is. Mósze figyelmesen hallgatta őket, nagyon is belelátott a szívükbe. Mathilde - Christiane Muller Minden lében két kanál - 4.

 • Etnikai:
 • Kenyai
 • Sivárványhártyám tónusa:
 • Meleg, sötét szemem van, de színes kontaktlencsét használok.
 • Nemem:
 • Női
 • a csillagjegyem:
 • Leo
 • Kedvenc italom:
 • Tequila
 • Dohányos:
 • Nem

Enter the address you ed up with and we'll you a reset link.

Need an ? Download Free PDF. Norbert Glässer. A short summary of this paper. Download Download PDF. Translate PDF. These are the responses of a journalism elite of an urbanising religious community to the trends towards individualisation as well as to changing attitudes towards the past and community traditions.

First of all there is a need to define such key concepts as modernity and tradition. Academic research on the social history of Jews in Hungary uses the concept of modernity in the sense of industrial modernity or avoids it entirely.

But modernity is a key concept in the American, West European and Israeli Jewish studies literature where it is applied to process models. In contrast with Hungarian research that is carried out within national historical frames they examine the trends studied in an imperial or wider regional comparison.

Here the emphasis shifts to trends spanning national borders, for example in research carried out by Eli Lederhendler, Hillel J.

Kieval, Adam S. Ferziger and others. At the same time the local economic, political and cultural context is an important consideration in the multiple modernities approach, especially in the comparative research on Russian and Ottoman Jewish modernity by Sarah Abrevaya Stein.

Defining the concept of tradition is difficult not only because of the vague use of the term in ethnology and classical anthropology but also because of the influence certain recent Jewish strategies have on the scholarly definitions.

A modern-Orthodox religious response within scholarly frames has been made in recent years by Ferziger. He placed German Orthodoxy in a process where it was adapting to the changed conditions for the sake of survival of the religious community, its self- interpretation and regulation of its attitude towards nonobservant groups.

Observant Jews develop models to deal with modernity and to a certain extent maintain solidarity with Jews outside the group.

This departs in some ways from premodern practice, but the departures are the necessary consequences of the new social situation. Meg kell ismertetni velük Istent. Minden egyéb isten tiszteletét, imádását, bálványképét, törvényeit el kell törölni.

Ki kell hozni a szináji bányák méhéből a "bőrpoklos" népet, igen, a méhéből, mert újjá kell születnie ennek a népnek. Ki kell nyújtóznia a napfényben, teleszívni tüdejét az élet levegőjével, világosságra kell lépnie, fölemelnie fejét, kiáltania, énekelnie, imádkoznia boldogan.

Először az Alvilág rabságának kell véget vetn i, azoknak adni meg a szabágot, akik legmélyebbre süllyedtek. Majd Gósenre kerülhet a sor. Az eggyé vált nép aztán visszanyeri bátorságát, félelem nélkül tekint elnyomói szemébe, nem panaszkodik többé, hanem vállalja a szenvedést, nekivág a pusztának, diadalmasan és boldogan tör előre Mert megtalálta Istenét, Istene megtalálta őt, Isten lesz a király fölötte Ezt akarom.

Ezt akarja Az, aki kiválasztott engem - mondta Mósze halkan, rendíthetetlenül.

Pinehasz szótlanul nézte. Lelkében kirajzolódott a megnyilvánult Eggyel szövetséges nép képe. Merőben más kép volt ez, mint amit megszokott. Körös-körül a királyok mind istenek voltak, s a né pek ezeknek az isteneknek rabszolgái. Övék volt testük-lelkük, minden vagyonuk, övék a rongyaik is.

Az új nép azonban mindenestül Istené lesz. Gyermekei a kicsik és a nagyok. Íme, itt ül Mósze, kimondta, amit még senki sem mondott ki. Hatalmas, nyugodt, erős, rettenthetetlen.

Pinehasz mégis aggódott érte. Sohasem féltett még annyira senkit, mint Mószét ebben a pillanatban. Tudta, milyen törékeny a vállalt feladat súlyához képest, milyen kevés kell, hogy összeroppanjon, s akkor veszendőbe megy minden.

Szinte remegett, hogy ő is csak ember, baj, betegség, halál érheti Lelke elvesztheti egyensúlyát. Másfelől bizakodással tölthette el a gondo lat, hogy az Isten nem jelölte volna ki, ha gyenge embervoltában is nem volna valami összetörhetetlen. Hobáb úgy szerepel a Szentírásban, mint Mósze kenita apósa.

Így hát három apósnevünk van már: a "midianita" Jethro, aztán Reguél - más változatában Rehaél - s végül a kenita Hobáb. Ha nem választjuk szét gondosan a személyeket, akiket a nevek jelölnek, méltán csodálkozhatunk a Szentírás vagy a hagyomány pontatlanságán.

Azonban ilyesmiről ezúttal szó sincs. Hobáb valóban kenita volt, s miután a Szövetség főpapnak választotta, joggal tekinthető Mósze "atyjának" abban az értelemben, ahogy a lelki vezetőt atyának nevezik.

Vagy az öregembert, akinek tekintélye s tudása irányadó a fiatalok számára. Hobáb az Ohel Moed hatalmas sátra mellett lakott, egy meglepően szerény, kis kecskebőr sátorban. Ez viszont igen csinos volt, nemcsak Hobáb házanépe tartotta rendben, hanem a fiatal papok is. A nagy, pontosan földbe vert szögeken hibátlan kötelek feszültek, a fedél sima és feszes volt, a legvadabb szélroham sem téphette föl.

A környéken semmiféle állat nem járt, csak egy fölnyergelt fehér szamár álldogált cölöphöz kötve, hogy a főpap bármikor használhassa.

A ganét azonn al eltakarították mellőle, ha szemetelt. A nyílás Kelet felé nézett, a fölkelő Nap első sugarai besütöttek a sátor szőnyeges, párnákkal, rézveretes ládákkal ékeskedő belsejébe.

És mert Hobáb feleségei, szolgálói más sátrakban laktak, az öreg főpap teljesen egyedül volt, elmélkedéseiben, tanácskozásaiban nem zavarta, nem is merte volna zavarni senki.

Nagyon öreg volt, de szemmel láthatóan ép és egészséges. Azonban látogatói fogadására csak nehezen tudott volna fölkelni vánkosáról, ezért Pinehasz gyöngéden marasztotta:.

Tarzan Tarzan: The Epic Adventures - Csaló feleségek Salemben.

Íme, elvezettem hozzád testvéremet és barátomat, Uszirszafit, Jethro főpap fiát. Most leborul előtted, s tiszteletét lábad elé helyezi az enyémmel együtt. Béke veled! Mind a ketten leborultak a szőnyegre.

Hobáb nyájasan tekintett rájuk, megrázta kék zsinórral átkötött kendős fejét, jobbjával szívét, ajkát, homlokát érintette, s meghajolt ültében. Óriási termetű ember volt, válla széles, csupasz, barna melle boltozatos. Nyírott, fehér szakáll lengett sötétbarna arca körül, mint az ezüst.

Fekete szeme úgy ragyogott, mint egy ifjúé. Elégedett, vidám embernek látszott, aki sohasem gondol a halálra.

Ekkor gyengén tapsolt. Fiatal pap futott elő, mintha a földből bújt volna ki egy nagy varázsló intésére. Pillanatok múlva egy korsó savanyú kecsketejjel, kenyérrel tért vissza.

Először átestek az udvariasság által megkívánt kérdéseken. Érdeklődtek egymás egészsége, dolgai iránt.

Ezután Mósze röviden bemutatkozott, vázolta életkörülményeit. A főpap sűrűn bólogatott, vagy a fejét rázta, finom mozdulattal töltött tejet egy nagy aranyserlegbe, kínálta őket. De nem szólt, figyelmesen hallgatott.

Fürge szemét ide-oda jártatta rajtuk. Ekkor Mósze nagyon halkan, minden szót gondosan megválogatva elmondta, kinek a nevében jött, mi a küldetése.

A pusztai jelenésről éppen csak annyit közölt, hogy Isten, a világ Ura szemtől szembe szólt hozzá, kijelentette nevét, s azóta is szól csendes magányában, elmélkedései során.

Hobábot láthatóan nagyon érdekelte, szemét összecsípve figyelte Mósze arcát, tekintetét, de közben mintegy magába süllyedt, saját belső hangjaival egyeztette össze a hallottakat.

Mozdulatlan volt, még azt a legyet sem hajtotta el, ami széles homlokára szállt. Aztán is sokáig ült magába merülve, mozdulatlanul, mikor Mósze befejezte szavait. Mósze odaadta a botját. Hobáb figyelmesen nézte, forgatta, a rávésett jeleket tanulmányozta.

Arca olyan volt, mintha kőből faragták volna. Áhítatos és szigorú, mint egy szoboré.

Kimondanád a nevet? Feszült csend támadt. Hobáb is, Pinehasz is előrehajolt. Mósze habozott. Szemét behunyta, arca eltorzult, keze reszketőn fogta a botot. Hosszú percekig tartott, míg összeszedte magát és döntött. Ekkor azonban kisimult, fölragyogott az arca, szeme égett.

Kiegyenesedett ültében, mintha megnőtt volna, egész testét belső tűz járta át. Suttogva szólt:. Miután Ő kimondta előttem, én is kimondhatom, ha szükséges. Az Ő neve Ismét csend lett. Csak a jövő-menő emberek lépései csikorogtak a homokba n. Mindez azonban olyan távolian hangzott, mintha a sátor magasan a föld fölött lebegett volna.

Öregségtől bütykös, nagy ujjai ezüstszakállát morzsolgatták, szemét behunyta, meg megint kinyitotta. De ismerem a Név első részét, ismeri népem is. Hatalmas és erős isten, félelmetes mindenki előtt, bosszújától remegnek a hegyek sziklái, hangja megreszketteti a földet, s lángja az Egekig csap, viharban száguld és üvölt Szövets égünk Istene.

De a név másik részét nem ismerem. Magyarázd meg, fiam, hallgatlak. Ekkor Mósze halkan, tömören megmagyarázta a Név második részét: a befogadó, a szerető, az ölelő, a tűrő, a megbocsátó, a szerelmes Isten értelmét, Hevahét, az Égi Asszonyét.

Majd a két Név együttes értelmét tárta a főpap elé. Végezetül a Név egyéb értelmére is világosságot vetett: az időtlenül létező, időben megvalósuló, sohasem változó Isten misztériumára. A jelek számértékeit is megmondta, s kifejtette, hogy e számok az át nem léphető Kör szellemi őreinek titkos számai, fogadalma azonban tiltja, hogy többet is mondjon.

Mondanivalóit azzal zárta, hogy ez az Isten az Egy, az első megnyilvánulás, minden létező tőle származik, az Ő teremtménye, az istenek és istennők seregei is, akárcsak az örökkévalóságok, a "kerekek", amiken a teremtés száguld.

Hozzá képest minden hiúság és semmiség. Láthatatlan, megfoghatatlan, érzékelhetetlen. A szavak meddők, ha Őt akarják leírni. Sem érzékkel, sem értelemmel meg nem közelíthető, csak meg élhető.

Ahogy ő élte meg a puszta magányában, mikor érzékeit eltompította a déli Nap forrósága, értelme pedig szunnyadt.

Amit mondott, sem Hobáb, sem Pinehasz számára nem volt érthetetlen. Hobáb maga is tapasztalt már ilyen, bár halványabb pillanatokat, hiszen arra törekedett egész életében, hogy magányos meditációi a legmagasztosabb lelkiállapotba emeljék.

Pinehasz pedig anui tanulmányai során megtanulta azokat a testi-lelki gyakorlatokat, amiknek révén ez az állapot elérhető. De persze, egyikük sem jutot t el oda, ahova Uszirszafi, a kiválasztott.

Tudták, ilyen ember évszázadok alatt ha egy születik. Azonban a főpap, bármilyen bölcs, tapasztalt, nagy tudományú ember volt, mégis a puszták fia. Hitt az istenekben, istennőkben, gonosz lelkekben, láthatatlan erőkben, de csak ha jelét adták létezésüknek.

Mósze istenében sem kételkedett. Azonban mégis, mégis valami szokatlan, csodálatos jelét kívánta látni. Legalább annyit, hogy Uszirszafi a természet valami akármilyen csekély részén uralkodik istene segítségéve l.

Vagyis ha mágikus erővel rendelkezik. Hiszen az ő istenénél alsóbb hatalmak kell hogy engedelmeskedjenek, s kell, hogy Uszirszafi a Névvel uralkodjék rajtuk!

Te mit tudsz mutatni nekem? Legalább annyit tégy meg, hogy botodat változtasd kígyóvá. Ez nem nagy dolog, sokan megteszik itt is. Mósze megdöbbent az öreg kenita szavaitól. Megdöbbent és elcsüggedt.

Hát miért beszélt ő Istenéről, ha utálatos varázslást kíván tőle? Silány bűvölést, amilyet szerte a világon művelnek, Egyiptomban is, szemfényvesztők, kóklerek, csudamutogatók a szájtáti nép, az alamuszi papok, a tudatlan királyok bámulatára? Hát oda süllyessze Istent, ahol a botokból varázsolt kígyók fetrengenek?

Hobáb észrevette s megértette az Uszirszafi keblében dúló harag jeleit.

De egy vonás sem rezzent meg barna, nyugodt arcán, nehézkes ujjai zavartalanul játszottak ezüstszakállában. Mégis érts meg.

Szegény, mindig rettegő emberek. Számba veszik a kedvező meg a kedvezőtlen napokat, figyelik a madarak repülését, s ha valamiért vissza kell fordulniok, inkább nem mennek sehova, úgyis szerencsétlenség érné őket.

Ha szamaruk, tevéjük lába megbotlik, elhárító f ohászt suttognak. Amulétet akasztanak újszülöttjeik nyakába, még az állatokéba is. Hiszen te is tudod, így van ez mindenütt.

Mit szólsz tehát, ha követelik, mutasd meg Istened hatalmát a gonosz erők fölött? Magyarázol nekik, mint nekem, tevékeny meg befog adó erőkről, tűzről, és vízről, férfiúi teremtésről, női befogadásról, első Fényről?

Kijelented, hogy nem nyilvánul meg a te Istened, azonban mégis megvalósul? Hogy nem az időben létezik, s mégis létezik? Ó, fiam, akkor vagy félve elkerülnek mint megszállo ttat, mint szent őrültet, vagy agyonvernek mint csalót.

És Istened sohasem valósítja meg azt, aminek megvalósítására elhívott. Mósze azonban nem hallgatott a bölcs atyára.

Arca lángolt, szeme fénylett, homlokán kiduzzadtak az erek. Érezte, olyan düh ragadja el, amilyen a felügyelő agyonütésekor. Fölpattant ültéből, mintha el akart volna rohanni.

De megállt, földhöz vágta botját, s megvető hangon kiáltotta:. Nem egészen úgy értette, ahogy mondta. Vad indulatában oda akart vágni mindent, a bottal együtt. Ha Jáhveh ilyen feladatra szemelte ki, ha nem tudja mással, mint varázslattal, bűvöléssel szolgálni őt, ha le akarja süllyeszteni a bálványimádók, a mágusok, a szemfényvesztők, a kóklerek meg a szájtáti nép színvonalára, ha meg akarja alázni, ő egy lépést sem tesz.

A "legyen, ahogy akarod" tehát nem Hobábnak, hanem Jáhvehnak szólt. Válasszon mást, küldjön el mást, tegyen, amit akar. Ő nem hordja tovább a botot.

Hanem visszafordul, hazaüget szamarán Cipporához, gyermekeihez, J ethróhoz s nyájaihoz.

És miután földhöz vágta a botot, valóban ki akart sietni a sátorból. A bot abban a szempillantásban tekergőző, fejét fölpeckelő, sziszegő kígyóvá változott. Mósze kővé meredve bámulta. Pinehasz fölugrott, hogy kitérjen a kígyó elől, ijedtében halkan elkiáltotta magát. Csak Hobáb maradt nyugodt és mozdulatlan.

Szemrebbenés nélkül figyelte a kígyót. Mósze most már alázatosan lehajolt, gőgje elszálltmint a füst, csupán zokogó alázat maradt benne.

Könnyei a torkát fojtogatták. Nem szólt, nem is szólhatott, hanem megragadta a kígyó farkát s fölemelte. Íme, bottá változott vissza. Amit Istened a te száddal kíván, megteszem.

A kígyó igazi kígyó volt, a Tudás kígyója. Já jelképe, s a bot igazi bot megint. Istened neve hatalmas. Mósze tudta, milyen hatalommal rendelkezik. Az esemény mégis megdöbbentette.

Hát valóban megtehet mindent, amit akar? Más valamit tudni, s más tapasztalni! Most tapasztalta, hogy úgy játszhat a természet erőivel, ahogy akar. Ám érezte ennek veszélyeit is.

Ha nem vigyáz, s a maga érdekébe n használja ezt az erőt, elveszett ember. Ha csak egyszer is letér a tökéletes önzetlenség útjáról, ha csak egyszer is uralkodik rajta saját dicsősége, ha csak egy embert is a saját szolgálatára akar kényszeríteni, méltatlanná válik a Név kimondására.

Ahog y Isten megnyilatkozott előtte, ugyanúgy el is zárkózik. Lehet, hogy csodákat akkor is tud tenni a Név birtokában, az emberek bámulatát, hódolatát, engedelmességét, félelmét ki tudja csikarni, de ha mindez hiúsággá válik, a vége pusztulás.

Kezében a bottalamely akármikor kígyóvá változhat, ha akarja, sőt egyéb, sokkal csodálatosabb csodákat is tehet, éppúgy eltávolíthatja az embereket Istentől, mint ahogy hozzá vezetheti. Tudok bűvölni - állapította meg Mósze. Nem tudnak-e máso k is ilyen vagy olyan név segítségével, és mégis gonoszok?

Nem, nem, soha hiába ki nem ejtem a Nevet! Csak végső esetben, csak az ő dicsőségére! Ámde Mósze csodájának egykettőre híre futott egész Kadesben. Mószét mindenki alázatosan köszöntötte, fejet hajtott előtte. Meghívták a tanácskozásokra, véleményét tisztelettel hallgatták, magyarázatait sűrű szakállsimogatások között elfogadták.

Tetszett nekik, hogy olyan szerény, szűkszavú, tiszteletteljes. Tanultsága le nyűgözte őket. Éles ítélőképességét, rendíthetetlen igazságosságát bámulták.

Uszirszafi-Mósze afféle magányos bölcs lett közöttük, Isten Embere, aki nem visel tisztséget, mégis uralkodik a puszta szavával. Ha megjelent szerény öltözetében, utat nyitottak neki, mintha egy sereg fullajtár futott volna előtte.

Járását, arcát figyelték. Étkezéskor neki adták a bárány fejét, de még a szemét is. Kaleb, Hobáb egyenesen kijelentették, hogy szívesen hozzáadnák valamelyik lányukat, akit éppen választ.

A sátrak mögül vagy vízért menet fekete, villogó szemű, délceg járású lányok pillantottak felé. Mósze megtisztelőnek tartotta az ajánlatot, de ragaszkodott magányához.

Mit is kezdhetett volna ezekkel a bolondos-buta kis leányokkal? Cippora visszavárta őt, Cippora volt az egyetlen, aki az idők kezdete óta társul szegődött hozzá az idők végezetéig, s még őt is el kellett hagynia Istenéért. Sem teste, sem lelke nem kívánta a szerelem játékait.

Régi szokása szerint el-elbarangolt a környéken, egyedül. Most is szerette a sürgő-forgó nép nyüzsgését. Csilingelő tevék, szamarak érkeztek, indultak, karavánok haladtak át az oázison, s pihentek meg egy-két napra. A pusztaságból különös emberek jöttek. Sokféle nyelv pergett a pálmák alatt: arab, foinik, amalekita, edomi, kenita, ká naáni, egyiptomi, kusita, arám És ahányféle nyelv, annyiféle szakáll: fekete, vörösre festett, kékre festett, ezüstös.

Nagy, bozontos mezopotámiai, hegyesre nyírt habiru. Bajuszos meg borotvált ajkak. Meg csupasz arcok is, mint az egyiptomiaké. Meribat Kades olyanféle hely volt, mint az arabok Mekkája.

És ahogy az ottani kultuszhelyeket, a Kaába-követ, a Zem-zem forrást, a bálványokat, maccébákat és épületeket egy nemzetség birtokolta, ugyanúgy itt a Lévi-törzs volt a birtokos.

Nem jogilag ugyan, ahogy manapság értjük ezt a fogalmat, hanem az ősiség hagyományai alapján. Nem volt a lévitáknak sátraikon, ruháikon, használati tárgyaikon kívül semmijük.

De éppen ezért tölthették be a közvetítő szerepét a népek között. Ők tartották fenn a Szövetség Sátrát, e zt a hatalmas, két részből álló bíbor- vászon- és bőrépítményt, amely a világot ábrázolta szféráival, csillagaival, csillagjárásaival együtt.

A négyszínű bíborfüggöny mögött ott állt remekbe készült állványán Já hétféle anyagból alkotott képe. Ott őrizték a jóslóeszközöket meg az ugyancsak jövendőmondásra szolgáló kis istenalakokat, a teráfokat.

Ugyancsak ott voltak a régi szent edények: aranytálak, serlegek, füstölők s az istentiszteleti ruhák. A léviták abból éltek, hogy szolgálták istenüket, áldozatoka t mutattak be, ünnepeket rendeztek, őrizték a Szövetség népeinek írásait, kalauzolták az idegeneket, sátrakat látogattak, tanácsot adtak, gyógyítottak, imádkoztak, amulétokat készítettek, olajba, vízbe nézve rejtett dolgokat, eseményeket láttak s közöltek, röviden: Já mindenesei voltak.

Bebarangolták a pusztaságot is, híreket vittek-hoztak, üzeneteket adtak át. Abból az áldozati húsból, gyümölcsből, kenyérből, olajból éltek, abba a vászonba, bőrbe öltözködhettek, amit maguknak megtarthattak szolgálatuk sze rint, vagy amit az önkéntes adományokból maguk közt szétoszthattak.

Senki sem gyanúsította őket azzal, hogy a szívük ide vagy oda húz, ennek vagy annak az érdekében tesznek vagy nem tesznek valamit, hogy megvesztegethetők.

A Lévi-törzs tagja akkor is Já sz olgája volt, ha nem tevékenykedett az Ohel Moed vagy az oltár körül, hanem nyájat legeltetett a hegyekben, mesterséget folytatott, vagy éppen nem csinált semmit.

Fiai Jákób s Lea fiainak vallották magukat s egész sor más nép rokonainak, testvéreinek. Éppen azért nevezték őket Lavjuknak, azaz csatlakozóknak, mert külön törzsi érdekeik, törekvéseik nem voltak. Elsősorban időtlen vallási törvények, amiket még maguk az istenek nyilatkoztattak ki az embereknek.

E törvények annyira mélyen gyökereztek a legkülönbözőbb törzsek tudatában, s olyan változhatatlanok voltak, hogy nem kellett bőrre, papírra írni, kőbe vésni őket.

Így például mindnyájan az anyakecske tejében főzték meg a gödölyét, kövön morzsolt árpából sütöttek áldozati kenyeret a nagy tavaszi ünnepen, Niszan hó holdtöltekor bárányt ettek vörös boros, csípős mártásban, keserű füvet hozzá s kovásztalan kenyeret, ahogy valamikor, még a kőkorszakban táplálkozott az ember.

Ugyancsak kőkéssel ölték meg az áld ozati állatot. Istentiszteleten, ünnepen tiszta, fehér vászonba öltöztek, emlékezvén a korra, amikor még nem használtak festékeket.

Áldozataikat a szabad Ég alatt, leginkább dombon vagy hegyen mutatták be. Körtáncot jártak az év némely éjszakáin. Tisztelték a vendégjogot: amíg valaki sátrukban, táboruk területén tartózkodott, biztonságban érezhette magát, akár barát volt, akár ellenség.

A vándornak okvetlenül adtak szállást, az éhezőnek ételt, a szomjazónak italt. Széltében-hosszában hódoltak a vérbosszú tö rvényének negyed- sőt hetedíziglen, de vigyáztak a kutak tisztaságára, képtelenség lett volna valamely ellenséges nép kútjait betömni, bemocskolni.

A halottat, döglött állatot elföldelték, akárhol akadt útjukba. Tisztelték egymás isteneit, legföljebb elhu rcolták őket győzelem esetén, de hát így volt rendjén, az isteneknek is el kellett ismerniök vereségüket.

Ha a maguk választotta bírák valamely ügyet eldöntöttek, mindnyájan megnyugodtak benne. Vad, barbár, szegény, nehéz életű emberek voltak, de életüket szigorú szokások irányították. Évszázadok óta ismeretesek voltak itt is Hammurápi, az istenkirály törvényei.

A nagy uralkodó mindenütt érvényre juttatta csodálatos törvényrendszerét, s ez akkor sem ment veszendőbe, mikor óriás birodalma összeomlott, a meghódított országok és népek pedig leszakadoztak róla. A törvények élete igen szívós, akkor is ragaszkodnak hozzájuk, ha közvetítőjük évszázadok óta porlad, az istenek pedig, akik diktálták őket, visszavonultak szűkebb határaik közé.

Csodálkozzunk hát, hogy a Mószénak tulajdonított törvények gyakran meglepően hasonlítanak Hammurápi törvényeihez? Hiszen egész Kánaán, le a pusztákig, az ő uralma alá tartozott valaha, valóban a "négy égtáj" korlátlan királya olt. Elég azonban annyi, hogy Mósze Meribat Kadesban nemcsak megismerkedett népének rokonaival, barátaival, ellenségeivel, hanem otthonra is talált köztük, részt vett életükben Istenének hatalmát elfogadtatta velük; bár magát az Istent nem, hiszen még nem volt itt az ideje megismertetésének.

Őt tisztelt ék, féltek tőle. Tervét elfogadták. Ez a terv pedig nem volt más, mint az Egyiptomból kihozandó nép eggyékovácsolása és felvétetése a Szövetségbe.

Mikor elbúcsúzott Kadestől, szívbéli barátokat s munkatársakat hagyott maga mögött. Hobábot fehér szamarára ü ltették, s Pinehasz, Kaleb meg mások társaságában elkísérte egy darabon.

Majd megölelték, megcsókolták egymást, áldást mondtak a távozóra, jószerencsét kívántak neki, lelkére kötötték, hogy szolgáljon híradással. Ezt egyébként nem is kellett volna mondaniok, mert a hírek hihetetlenül gyorsan terjedtek a puszták fiai között.

Karavánok, jövő-menő utasok, lógós katonák, szökött szolgák, kereskedők számoltak be a világ eseményeiről az esti tűz mellett. Így Uszirszafi is aligha cselekedhetett olyasmit, amiről e gy-két nap alatt hírt ne szereztek volna.

Pinehasz szerette volna elkísérni Mószét a bányákba, majd Gósenbe is, de ő jobbnak vélte, ha marad. Minden eshetőségre, még az áruláséra is gondolnia kellett. Pinehasz pedig, mint egykori tanulótársa s szintén beav atott pap, testvére volt, benne tökéletesen megbízhatott. Egyiptomban ekkor a két fogadott fiú, Szekaré meg Tutanchaton uralkodott.

Már ha uralkodásnak lehet nevezni szánalmas kapkodásukat, torzsalkodásukat, gyámoltalanságukat. Horemhabnak elég munkát adott a belső rend megszilárdítása és fönntartása.

Csapatait ki kellett vonnia Ázsiából, még a Szinájon levő bányákból is. Lear kissé gyulladt szemével a szivarra hunyorgott, aztán betette egy ócska pléhdobozba. Egyszer lejött hozzám Keglevich gróf. Hallott a disznaimról, meg akarta nézni. Az öreg egy ócska, zsíros bukszát halászott elő. Kikotort három dohányszálas kétfillérest.

Szomszéd átok El hombre de al Csaló feleségek Salemben - r.

Látni lehetett, ahogy kint áll a járda szélén, hátratett kézzel, mint aki nem tudja, merre menjen. Nagyon lassan ment át a kocsiúton, jobbra-balra forgatta a fejét. Autók robogtak el előtte, aztán villamos.

Már úgy látszott, sosem ér át, aztán mégis… — Eltűnt a túlsó oldalon. A trafikos úgy nézett utánuk, mintha még szeretne valamit mondani, esetleg egy kicsit beszélgetni, aztán visszasüllyedt a pult mögé, egy újság után nyúlt. Feriék a téren sétáltak. Lámpák tört fénye szűrte át a sötétet, a tér fölött egy ablaksor világított.

Törődjön mással, reális dolgokkal! Mik azok a reális dolgok? A háromezer disznó reális volt! Hol van? Feri csak hallgatott. Mintha apa most is egy veszekedést folytatna anyával — valami elintézetlenül maradt, valami nagyon lényeges.

Szótlanul sétáltak egy darabig, aztán leültek egy padra. Apa végigsimított a bajuszán. Elég régen ígérik. Az ember lót-fut, riportot csinál, mindenfélét, aztán csak a vers ér valamit. De egy ilyen este még többet ér.

Egy évig nem írtam verset! Néztem a csillagokat, a Dunát… elkezdek rímet keresni. Gyúrom az agyam, gyúrom… már nem látok semmit, se a csillagokat, se a Dunát. Aztán észbe kapok. Mi az? Hát már nincs semmi, csak az a rím? Álmos vagy? De sétáljunk. Elég hűvös van. Ugye érdekes alakok vannak a szállodában?

Azelőtt egy körúti hotelben laktak, akkor volt szerződése az apjának. De már laktak itt többször. Zöld kabátos, piros ridikülös nő sétált a szálloda előtt. Félhangon dúdolt, ridiküljét lóbálva átment a másik oldalra.

Feri föleresztette a rolót, csak éppen, hogy egy kis világosság legyen. Közben hátrasandított. Apa még alszik. Hallani lehetett ez egyenletes lélegzetvételét, keze az oldalán, mintha valami sebhez tapadna. Még van egy kis ideje, átnézi a földrajzot.

Tenyerét a fűtőtesthez érintette. Na, éppen hogy langyos, nyugodtan ráteheti a könyvet. Valaki járt a folyosón. No, most megáll az ajtó előtt. Mindjárt bekopog. Nem, továbbmegy. Csöndesen fütyörészik. Ki lehetett? Apa azt mondta, hogy hallgatózni szokott.

De Náci nem fütyöl. Egyáltalán mit csinál a Náci? Még nem is beszél, csak dünnyög.

Ül a portán, és a fejét vakarja. Ha csöngetnek, olyan nehézkesen áll fel, mintha minden tagját külön kéne összeszedni.

A portás azt mondja, hogy nagyon erős, egyszer megvert valakit. Feri igazán el se tudja másképp képzelni, mint hogy ül a széken, és a fejét vakarja. Szemben a tejcsarnok. Egész jól be lehet látni. A hajlott hátú, fehér hajú Krámer néni a pultnál méri a tejet, olyan, mint egy egér. Mindig korán kel, a lánya még csak utána jön ki.

Feri nem szereti Krámer néni lányát. Olyan arccal adja a tejet, mintha állandóan meg lenne sértve. Ők ketten együtt hordják a tejet Krámer nénitől. Frici se szereti Krámer néni lányát. Krámer néni, az más, egész más. Elbeszélget az emberekkel. Mi újság az iskolában? Hogy van a papa? Ezt különben attól a vörös szakállas, fekete ruhás férfitól is megkérdi.

Ahogy ott áll Feriék mellett a tejesüveggel, abban tényleg van valami gyerekes. Mikor megkérdik, hogy van, a papa még jobban elkomolyodik. Feri úgy érzi, nem is szól többet, csak másnap reggel, mikor Krámer néni újra megkérdi: Hogy van a papa? Most mintha éppen ő lenne lent a boltban.

Aha, igen… ma később jött. Biztosan elaludt, vagy a papával van valami. És az a pirossálas ki lehet? Valami fuvaros. Itt van ez a fuvarozó a sarkon, a Mákosi.

Kicsit hasonlít egy cowboyhoz. Csak kövér, és vörös az arca. De ő is olyan bőrnadrágban jár, mint a cowboyok. A kalapja is olyan széles karimájú.

És zsíros. Ferinek ez is nagyon tetszik. És ahogy a kocsisokkal beszél… mintha minden pillanatban verekedni akarna. Apa fölébredt. Nagyot ásít, szuszog, aztán a másik oldalára fordul. Még alszik egy kicsit. No igen, tegnap későn jött haza, későn kapott pénzt.

Feri a folyosón megbotlott a szőnyegben. Micsoda lyuk! Itt mindig megbotlik, igaz, más is. Ez valamennyire megvigasztalta. A másik folyosóról Frici lépett ki. Nagy fején oldalt csúszott a matrózsapka, táskáját lóbálta.

Vasárnap délelőtt mintha az egész szálloda aludna. Egy tiszta, erős hangot lehet csak hallani a portáról. Feri mosakodott. Kivételesen egész gondosan. Anya mindig fölfedez valamit: vagy a füle mögött nem egész tiszta, vagy hátul a nyaka.

Végeredményben anyánál úgyis megfürdik. No, ez még rendben van, de az egész egy kérdéssel kezdődik. A törülköző után nyúlt. Lassan törülközött.

A mosdásban ezt szerette a legjobban. Hát igen, most majd mesél anyának a szállodáról, az új iskoláról, a fiúkról…. Apa az asztalnál olvasott, és szivarozott. Előtte a kopott, hamus terítő, a fal megfakult, ócska festése. Mindez valahogy annyira hozzá tartozott. Ferinek úgy tetszett, hogy már hosszú, nagyon hosszú idő óta ül így az asztalnál szivarozva és olvasva.

Fekete kabátos férfi ment át a napfényes kis utcán. A túlsó oldalon két öreg beszélgetett. Egy fehér bajuszos meg egy csupasz képű. A fehér bajuszosnak mindenféle érmek lógtak a mellén, kezét hátratette, és valahova a magasba nézett.

Miről beszélhetnek? Kicsit zavarta az arca. Tegnap a moziban látta Marholmot, a mesterdetektívet. Marholmnak bajusza volt. Ahogy elfordult a tükörtől, már szinte érezte a bajuszát.

Én egy barátomnál ebédelek, néha jó, ha az embernek barátai vannak.

Csak beszélni ne kéne… De végig kell őket hallgatni, és még felelni is… Mit csináljak? Egy borzas, hálóinges férfi az ajtó előtt ásítozott, aztán a nyakát vakarta. Feri két egymáshoz szorított ujját úgy tartotta a zsebében, mintha revolver lenne.

Nagyszerű ez a mozdulat. Annyi minden van benne… Marholm végigoson az utcán. Érdekes, ha Marholmra gondol, mindig éhes lesz. Marholm nagyszerű pástétomokat eszik, Togo, a kínai inas, a hű kínai inas készíti el, és este, mikor kint esik, sűrű, nagy pelyhekben esik a hó, vagy zuhog az eső… Az se rossz, amikor zuhog az eső….

Igen, kint zuhog az eső, és Marholm fahasábokat dob a hatalmas kandallóba, forró puncsot iszik. Elhagyatott, üres telek, középen ócska autóbusz, Marholm egyik titkos lakása. Az autóbusz csak kintről olyan barátságtalan, de bent pompás kis ágy, asztal!

Feri nagyon óvatosan körülnézett. Az ember sosem tudhatja… a Kilencujjú megint kiszabadult. Hüvelykujját elgondolkozva szájába vette. Kettőt szippantott, aztán a másik kezéhez koccintva kiverte a hamut a pipából.

Ez is remek, ezt olyan fölényesen lehet csinálni. Belépett egy hűvös, kínosan tiszta kapualjba. Kezét kivette a zsebéből, felsóhajtott. Marholm egyszerre eltűnt. Ugyan, mit kezdene Marholm egy ilyen rendes lépcsőházban?

Sári néni bizalmatlanul nézett Ferire, közben kimerte a levest. A gyerek alámerítette a kanalat. Szépek ezek az aranygaluskák… Remek galuskát tud főzni Sári néni. Apa úgy is hívja, Galuskáné….

Városi vagányok Tuff Turf - Csaló feleségek Salemben.

A gyerek a tányér fölé hajolt. Csöndesen kanalazott, aztán, anélkül hogy tudott volna róla, megint csak elvigyorodott. Feri elképzelte, hogy beszél apával. Gyanakodva néztek a fiúra, mintha nem lennének egészen biztosak benne, hogy itt ül előttük a levest kanalazva. Mire gondolhat? Az anya kicsit zavarban volt, szól a gyerekhez, az felel, de közben olyan a tekintete, mintha valami másra gondolna.

Talán a szállodára, egy érdekes alakra vagy egy sétára az apjával? Sokat sétálnak együtt. Ő csak vasárnap látja a gyereket. Ujjával köröket vont a terítőn. Sári néni beszélt, nagyon keményen, határozottan.

Az ilyen harmadrangú szállodákban mindenféle népség megfordul, csak éppen rendes ember nem. Kik laknak ott? Ő magyar. Van két lányuk. Láttam őket a folyosón, bőrsapkájuk van, és az egyik náthás….

Sári néni elmosolyodott, anyára hunyorított, mindenképpen igyekezett úgy viselkedni, mint aki az egészet nem veszi komolyan. Feri elgondolkozott. Hogy szép-e a török nő? Hát olyan kövér. A Frici azt mondta, kár volt elszöktetni.

De az egyik lánya szép. Különösen a szeme. Mindig siet, gyorsan is beszél, közben nagyokat nevet. Sári néni mondta. Nagyon szigorúan, mintha azt mondaná, életfogytiglani albérletre ítélem.

Feri nem értette, mit akarnak örökké ezzel az albérlettel…. Hiszen már elég nagy vagy. Kérsz még töltött káposztát?

Hát tessék! A holdról, meg hogy a portásnak lófeje van, Lear király szakálláról…. Ebéd után lefeküdtek. A kis szoba hűvös volt, és álmos, kellemes félhomály derengett, mintha itt mindig délután lenne. Az óra álmosan ketyegett. Már ettől el lehetett aludni. Anya még kérdezett valamit.

Feri szinte látta apát, ahogy reggel borotválkozik. Szótlanul, mint egy katona, aki ütközetbe készül. Aztán, különösen ha későn jött haza, megint sötét az álla, haja nedvesen tapad a homlokához.

Suzanne - Csaló feleségek Salemben Lewis.

Közben történik valami: akkor keres. Apa megvár az iskola előtt, és akkor mindjárt odamegyünk. Egyszer apa az iskola előtt várta. Akkor Feri mindjárt tudta, hogy rendkívüli dolog lesz. Iskolából mindjárt vendéglőbe. A gyerek szinte hajlandó volt elhinni, hogy ez most már mindig így lesz.

De aztán másnap megint csak egyedül kocogott haza az iskolából. Volt otthon egy kis felvágott meg kenyér.

De valahogy mindig csak az a nap volt előtte, mikor apa az iskolánál várta. Anyához bújt. Most voltak csak igazán együtt. A gyerek hallgatta az óra ketyegését, és megint Marholmra gondolt.

Marholm egy szűk, elhagyatott utca sarkán állt feltűrt gallérral, pipázva. A gyerek elaludt. Mikor felébredt, már égett a villany. Anya a kisasztalnál ült, horgolt. Feri félig lehunyt szemmel nézte, milyen gyorsan mozog a keze. Az egész szoba mintha könnyedén, finoman ringana. A fiú el se tudta képzelni, hogy most fölkel, és elmegy valahova.

Aztán már az asztalon volt a kávéscsésze meg a vajas kenyér… A gyerek fölült. Megdörzsölte a szemét, ásított. Hozzálátott a kávéhoz.

Vagy talán apád kimossa? Hát néha mosott is apa. Úgy esténkint alsónadrágban, szivarral a szájában odaállt a mosdóhoz, és szappanozott, öblített valami harisnyát, alsónadrágot.

Közben egy könyvről beszélt. Mint apád. Az is megígér mindent, hogy igen, persze hogy meglesz… Aztán a következő percben már az egészet elfelejti. Nem törődik semmivel, azért is nem tudott megmaradni soha egy helyen.

Feri úgy érezte, mintha nem is ő, hanem apa ülne itt. Anya varrt, varrt, és beszélt. Csak ő tud valamit, senki se ért semmihez. El is küldték minden laptól. Most aztán nézhet utána, miből él.

Így jobb neki. Rendes helye nem volt, nem tudta megbecsülni.

Rosaleen Daise - Jennifer Csaló feleségek Salemben.

Aztán elhallgatott anya. Később Feri az iskoláról beszélt. Csak a térképnél megzavarodtam, Kecskemétet kerestem. De aztán megtaláltam. Azt mondják, egyszer már javítóban is volt. Lopott valamit. Aztán még ezerféle apróságot kérdezett anya: milyen a tanító és nem lukas-e még Feri cipője?

A ruha könyöke bizony szakadozik. Hát ide majd foltot teszünk, meg aztán új ruha is kéne. A nadrág már fényes. És hogy lóg az a gomb, hisz mindjárt leesik.

Miért nem szólsz, Feri? A nagyszobából hallani lehetett Sári néni lépéseit. Feri a szobájára gondolt. A falon képek: egy nagy bajuszos férfi meg egy tornyos frizurás nő a verandán ülnek. A férfi átfogja a nő vállát. Sári néni meg a férje, Béla bácsi. Apa mondta, hogy ha Béla bácsi csak ránézett a nénire, az rögtön elhallgatott.

Meg azt is apától tudja, hogy Béla bácsi nagyon szépen fütyült. Aztán meg sok kép van a Sári néniről különböző ruhákban, kalapokban. Majdnem mindenhol mosolyog.

És ezek között a képek között ül valami alaktalan fehér köpenyben Sári néni. Olvas, ír vagy telefonál. Sokat telefonál. Most is csöng a telefon. És már hallani Sári nénit. Közben már hét óra, Feri szép lassan készülődhet.

Anya bepakol egy kis hideg húst, kenyeret. Aztán majd beköszönnek Sári nénihez. Még telefonál.

Bad Boys - r. Julie Mott - Téa Leoni. Holly - Marissa Ribisi. Élő robotok Virtual Combat - r.

Földönkivüliek Not Like Us - r. Anita Clark - Joanna Pacula. A halál keletről érkezik Striking Point - r. Tina Wells - Tracy Spaulding.

Valerie Meech - Venus Terzo. Küzdelem életre-halálra No Exit - r. Carmel Stoneman - Guylaine St-Onge. A látszat öl Lord of Illusions - r.

Lovasok a viharban Riders in the Storm - r. Rita - Morgan Brittany. Négy szoba Four Rooms - r.

Eva - Ione Skye. Piszkos fonák The Break - r. A riksás fiú Xích lô - r. Riválisok 3. Karen Banning - Anzu Lawson. Spinédzserek Clueless - r. Amber - Elisa Donovan. Tank Girl Tank Girl - r. A mádám - Ann Magnuson. A tévedés áldozata The Feminine Touch - r.

Jennifer Barron - Paige Turco. Tüzelj vissza! Dean Bell. Vad oldal Wild Side - r. Virginia Chow - Joan Chen. Talitha Cumi - r. Agyvihar Subliminal Seduction - r. Deb Danver - Katherine Kelly Lang. Álnokok és elnökök My Fellow Americans - r.

Genny - Connie Ray. Egy autószerelő és egy fodrásznő politikai és szerelmi csatározásai Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e di politica - r. Rossella Giacometti - Veronica Pivetti. Bűnidő Crimetime - r. Célpont a múltban Yesterday's Target - r. Jessica Harper - Stacy Haiduk. Daylight - Alagút a halálba Daylight - r.

LaTonya - Trina McGee. Esthajnalcsillag The Evening Star - r. Melanie Horton - Juliette Lewis. Fegyvermánia Mad Dog Time - r.

Rita Everly - Ellen Barkin. Feltépett sebek Murdered Innocence - r.

Lauren - Jacqueline Macario. Flynn - Kalandra született My Forgotten Man - r.

Gyagyás család Flirting with Disaster - r. Tina Kalb - Téa Leoni. Gyönyörű lányok Beautiful Girls - r.

Gina Barrisano - Rosie O'Donnell. Halálos terápia Extreme Measures - r.

Myrick lánya - Larissa Laskin. Hasfelmetsző Ripper Man - r. Nancy - Valerie Norris. A jaguár bosszúja Prey of the Jaguar - r. Karen Leigh - Fiona Hutchison. Jéghercegnő Die Eisprinzessin - r.

Jerry Maguire - A nagy hátraarc Jerry Maguire - r. Avery Bishop - Kelly Preston. Kárhozottak Sometimes They Come Back Again - r. Ki jön az én ágyamba? Workaholic - r. Rhoda Tramitz - Christiane Paul.

Kis tüzek Foxfire - r. Goldie Goldman - Jenny Shimizu. Leszámolás felsőfokon Once a Thief - r. Li Ann Tsei - Sandrine Holt. Menekülés a semmibe House of the Damned - r.

Amy Wolfe - Mary Kate Ryan. A nagy dobás Set It Off - r. Gary Gray. Cleopatra 'Cleo' Sims - Queen Latifah. Naplopók SubUrbia - r. Sooze - Amie Carey.

Nemesis 4. Nemesis 4: Death Angel - r. Alex Sinclair - Sue Price. Night Hunter - Vámpírvadászat Night Hunter - r.

Ősamazonok Jurrasic Woman - r. Őt is anya szülte Some Mother's Son - r. Alice Quigley - Geraldine O'Rawe. Rémálmok gyilkosa Blackout - r. Rózsaágy Bed of Roses - r.

Kim - Pamela Adlon. Elaine Morris - Georgia Emelin. Danielle - Victoria Mahoney. Star Trek 8. Star Trek: First Contact - r. Lily Sloane - Alfre Woodard. Szerelmi szerenád Love Serenade - r. Vicki-Ann Hurley - Rebecca Frith. Talált pénz Fast Money - r. Francesca Marsh - Yancy Butler. Társas-játék Snakes and Ladders - r.

Kate - Gina Moxley. Tarzan Tarzan: The Epic Adventures - r. Colette de Coude - Lydie Denier. Távoli kikötő Far Harbor - r. Arabella - Marcia Gay Harden. Ultimátum Downdraft - r. Alexa - Kate Vernon. Űrkadétok Star Command - r. Meg Dundee - Tembi Locke. Űrlovagok Sci-fighters - r. Kirbie Younger - Jayne Heitmeyer.

Vérdíj Bounty Hunters - r. Vírus a os járaton Pandora's Clock - r. Lisa Erickson - Penny Peyser. Amazonok a vadnyugaton True Women - r. Amikor leszáll az éj Catherine's Grove - r.

Charley Vasquez - Maria Conchita Alonso. Anasztázia Anastasia - r. Drágán add a halálod 2. No Contest II - r. Sharon Bell - Shannon Tweed. Drogvadászok Back in Business - r. Natalie Walker - Dara Tomanovich. Éjszakai látomás Night Vision - r.

Julie Paulson - Amanda Welles. Elképesztő ponyvaregény Plump Fiction - r.

Eszeveszett nőcsábász Laughing It Up - r.

Baker Csaló feleségek Salemben.

Ellen - Alisa Christensen. Frankenstein háza House of Frankenstein - r. Felicity - Jorja Fox. A gyűjtő Kiss the Girls - r. Kate McTiernan - Ashley Judd. Halálhajó Event Horizon - r. Starck hadnagy - Joely Richardson. Halálos örvény Lethal Tender - r. Sparky - Karyn Dwyer. Herkules Hercules - r.

Hybrid Hybrid - r. Leslie Morgan - Brinke Stevens. Időzsaru 3.

Miután efféle s ezekhez hasonló törvényeket hozott, Csaló feleségek Salemben az egyiptomiakkal egyenes ellentétben vannak, társaival együtt harcra készült Amenophis e llen.

Rita Lake - Lisa Thornhill. Elizabeth - Anna Katarina. Lángoló űr Dead Fire - r. Celeste - Lucie Zednícková.

Mint a királyok Comme des rois - r. Nagydarab és Kicsiagy XXL - r. Lorène Benguigui - Catherine Jacob. Sikoly 2. Scream 2 - r. Gale Weathers - Courteney Cox. Dana Scully hangja - Gillian Anderson. Adra - Oona Hart. Sohasem ártok First Do No Harm - r.

Marsha Williams - Oni Faidah Lampley. Száguldás életre-halálra Drive - r. Carolyn Brody - Sanaa Lathan. Szökés a valóságból Total Reality - r. Szökevények Plato's Run - r. Marta - Tiani Warden. Szorít az idő A Match Made in Heaven - r.

Martha Morales - Carmen López. A tömegpusztítás fegyverei Weapons of Mass Distraction - r. Liz Ortega - Erin Matthews.

Úgy állt Lear Csaló feleségek Salemben, mint egy teljesen fölösleges magyarázószöveg.

Tűz az űrből Falling Fire - r. Nikki Bardini - Jacklyn Francis. Veszett hajsza Macon County Jail - r. Bess - Jennie Vaughn. A belső ellenség Aldrich Ames: Traitor Within - r. Rosario Ames - Elizabeth Peña. Blues Brothers Blues Brothers - r.

Matara - Shann Johnson. Kali - Rebecca Carlton Rebekah Carlton néven. Félmaréknyi esély The Outsider - r.

Astor - Stacey Williams. Gátlástalanul No Code of Conduct - r. Shi - Tina Nguyen. Halálos tanúvallomás Valentine's Day - r. Sally - Rae Dawn Chong.

Holt férjek társasága Dead Husbands - r. Mulan Mulan - r. A nagy Lebowski The Big Lebowski - r. Maude Lebowski - Julianne Moore. Nyomd a sódert!

Bulworth - r. Paula és Paulina 1. Estefanía Bracho de Montero - Chantal Andere. Paula és Paulina: A befejező film Más allá de la usurpadora - r. Lena hangja - Tara Strong. Szeress, ha tudsz! Playing by Heart - r. Meredith - Gillian Anderson. Te nevetsz Tu ridi - r.

Nora - Sabrina Ferilli. X-akták The X Files - r. Mary Rose Bartlow - Mariah Shirley. Egérmese 4. Nellie Brie hangja - Susan Boyd. Madame Mousey hangja - Candi Milo.

Az eszményi férj An Ideal Husband - r. Miss Mabel Chiltern - Minnie Driver. Holtunkiglan The Best Man - r. Jordan Armstrong - Nia Long. A karácsonyfa dala O' Christmas Tree - r. Millennium Man - A titkos fegyver Millennium Man - r. Brenda Webber - Shannon Kenny. On the Run - r. Rita - Drena De Niro.

Szexi számok My Teacher's Wife - r. Vicky Mueller - Tia Carrere.

Szexi szörnyeteg The Sex Monster - r. Laura Barnes - Mariel Hemingway.

Wendy Ward - Illeana Douglas. Action: Lights, Camera, Action! Dragon Goes to Washington - r. Beethoven 3.

Beth Newton - Julia Sweeney. Billy Elliot Billy Elliot - r. Wilkinson - Julie Walters. Az élet csodái Mùa hè chieu thang dung - r. Parkolóőr - Karen Maruyama. Felügyelők 2. Kockázat Risk - r. Louise Roncoli - Claudia Karvan. Nem adok kosarat! Nona McCall - Debbi Morgan. Az Öröm háza The House of Mirth - r.

Lily Bart - Gillian Anderson. Sikoly 3. Scream 3 - r.

Csaló feleségek Salemben Halliday - Susan Dey.

Francie Calfo - Merrin Dungey. Beethoven 4. Beethoven's 4th - r. Békés családi tűzfészek Kingdom Come - r. Helen Cooper - Heather Juergensen. Halálos kockázat Acceptable Risk - r.

Harry Potter 1. Miss Parker - Andrea Parker. Kaméleon - A renegát The Pretender - r. Miss Catherine Parker - Andrea Parker. Megiddo Megiddo: The Omega Code 2 - r. Gabriella Francini - Diane Venora.