Kotlik pornó fajok között

Hangkazetta vagy fénykép. Out of the former years Studinka published two data of its occurence in the Hanság only on Uth Augustone specimen; on 20th Junefour ones in a group. Balkörmü : Hol jámbor nincs, balkörmü a táncos. Azonban vannak másféle eredetű közmondások is. Goose hunting in the research area is very popular among lo- cal hunters.

  • Etnikai:
  • Az Egyesült Arab Emírségekben születtem
  • Nyelvek:
  • Francia
  • Az én csillagjegyem:
  • Szűz
  • Figura jellemzői :
  • Az alakom eléggé túlsúlyos

A német : greunbeö Gkbretfcrn foH man fennen tutb tragca, 9liá t aUv nennen unb nagen. Meghitt barátodat testvéredért se hagyjad el. Meg ne vesd barátodat kis fogyatkozásért. Becsüld jó barátodat, de jobban istenedet.

Soha barátodért ne tagadd az igazat. I Régi barátodtól s megsértett társadtól mindenkor őriz- kedjél. A német : ©efiief te Stetinbfdjűft rottb feltén toieber gan§9 A latin: Ab amico reconciiiato, a cibo bis cocto, libera nos Domine!

Legjobb testőrzők a meghitt barátok. Henyélő barátok sok időt vesztenek emberrel A szükség próbálja meg az igaz barátokat.

Barátot látott, nem hoz vadat, Barátpatkőböl tüzet ejU Barátság: Addig tart a barátság, míg zsíros a kqnybfl.

Ovidius; Míg boldog Ieszesz,«ok barátid lesznek; ha sze- rencséd ege borul, egyedül marz. Az igaz barátság nem áll a sok boritalban.

Ritka madár az igaz barátság.

Muscicapa Kotlik pornó fajok között.

Az igaz barátság kötelét csak a halál tudja elszakasztani. Nem jájnbor barátság az, mellyért megbántod istenedet. A barátság vagy egyenlőket vesz, vagy tesz. Aki szokatlan barátságát mutatja, vagy megcsalt vagy meg akar csalni. Ne Jiígyj — azt mondja Aristoteles — a felettébb messze vitt utánadjárásnak, a nagyított barátságbizonyításnak.

Barátság nélkül mindent megmondani. Az igaz barátságot nem fazékban fózik. Nehezebb a barátságot fentartani, mint sem kötni. Baráttánc: Minden táncok közt legunalmasabb "a bá- ráttánc. Bársony süveg: Feltette a bársonysüveget. Bálor, mint nyúl az agarak elÖtt. I a hol puskát nem hall.

I a kenderben. Bátor, ha a kShid alá juthat Bátor katona a kávéházakban. Terem a bátor, valamint a félénk.

Nem Bátorban, hanem Futakon lakik. Bátrabb fakannából inni, mint arany pohárból.

Shemale bárok sydney

Bátya: Légy magadnak bátya. Bécs: Németnek Bécs, magyarnak Pécs. Sokat végeznek Bécsben, de nem úgy rendelik az égben. Becs : Annyi a becse, mint a kitoló kásának. Becsengettek neki, mint Derecskének a tatár. A ki mást becsül, magát becsülteti.

Csak az becsüli, a ki nem látja. Felette hitvány ember. A becsület a keresőt kerüli, a kerülőt keresi. A talmud: A ki hajhászsza az uraságot, az uraság kerüli ; ki kerülgeti az uraságot, az uraság őt hajhászsza. Előbb való a becsület a szalonnás káposztánál. Egy szál becsület nincs rajta. Nagyobb a becsület, { mint a yel5s konc Ha nem tartóztat a veszedelem, tartóztasson a becsület.

Ugy terjed a becsülete, mint a szalonnabőrke a tűzön. Mind jó ott lakni, a hol becsülete van az embernek. Egy pénz ára becsületet nem hagytak rajta.

A becsületet minden ember szereti. Elveszett becsületei nem találni fel a bokornál. Fárággal adják a becsületet. Ah angd: Honour and ease flre setóom bedfellows. Sok szenvedéssel nyerik a becsülelet. Ovidius : Ardua per pcaeceps glória tendit iter. Rossz ember az, a ki nem gondol a maga becsületével.

Becsületes : Legtovább tart, a mi becsületes. Bedő: Kivágták Bedön az erdfit. Bedő oláh falu Biharban.

Sok erdőjük volt, de az tgéwt vármegye varjai oda szoktak. Beesett, mint a kis keztyü.

Befalatták vele a szót. Befizettek neki. Befut neki. Begy : Megtelt már a begye. Megrakta már a begyét. Behúzza -magát, mint a téli csiga. Beinná a Krisztus köntösét is. Béka: Kicsiny a béka, de nagy a szájjá.

Bánja béka a deret. Ha a tó kiszárad magától is kiugrik a béka. Szükség legjobb s legerősebb ösztön a munkássácra t alt leggyatawbban épen a lustaság vagy a várandó kényelem bájtja az embereket szorgalomra.

Megolvasta fogát a béka. Midőn aztán hétesztendős korában a tejfogak ki hullnak eszébe jutatják, htígy száját tátotta és hogy a béka csakuirvan megolvasta. Bekap: Jól bekapolt. Leitta magát. Bekeg, mint a keeske, Béke a hadat, a had szüli a békét.

Csak az égben az állandó béke. A teljes béke ritka madár e világon. A békének üres helyét az ördög foglalja. Békéi az islen, civódást az ördög szereti. Ki a békét nem szereti, hadakozni nem lud. Békét kivan még az ellenség is. Szeresd a békét, ha sokáig élni kívánsz.

Ha a békét szereted, ellene ne mondj senkinek. Ki békével fekszik, maga békével kél. Ha békével élhetsz, ne add a világ veszekedéseiért. Ha békével akarsz élni, sokat ne szólj.

Vannak, kik békével nem lehetnek. Békével szenvedi, ha hátáról szíjat szelnek is. Békével szenvedi a farba-rugást is.

Békével élnek az angyali karok. Békével lehetne a tolvaj is, ha nem bántanák. Békés városban a rossz is jóra fordul. Békés gazda fele nyereség a háznál. Legjobb Békés vármegyében lakni. A békés alvás jobb a békétlen táncnál. Háború pokolban, békeség az égben.

Békeség és feleség istennek áldása. Az arany szép és jó, de még se békeség. Silius: — —. Dicsőség istennek, békeség embernek. Ha békeség támad, romol a háború. A kutyák közt is szép volna a békeség. Szent a békeség. Sokszor a biró se tehet békeséget. Jobb egy békeség száz hadnál. Cicero: Pax vei injusta, utilíor est justissimo bello.

Jobb a száraz kenyér békeséggel, mint a hizlalt borja perlekedéssel. Bekukkantott, mint bolond Istók Debrecenbe. Bél: Pokol a bélé. Arról mondatik, ki igen sokat eszik és mindent megemészt- Belebumk, mint ijedt egér a lyukba.

Belédes belebujt, mint kullancs a bőrbe. Belefáradt a munkába. Bele öll, mint Pilátus a credóba. Belénpert, mfrit Bertók a csíkba. Bertók csíkokat vitt a vásárra. Belesült a beszédbe. Béles : Fölébredt a béles szagára. Bélessütéshez, úri névhez sok eszköz kívántatik. Beleszakadt ugyan a jégbe, de kezei felülmaradtak.

Belevág: Ö is belevág, mintha tudna hozzá. A latin : Anser inter olores. Valakit jól megegyengetett, jól megpáholt.

Bélyeges arcnak ne higyj. JWr: Szegődött bér, osztott konc. Béres: A rost béres gyakran nézi a napot. Rost béresnek henyélés az ebédje, Annyit higyj a béresnek, a mennyire látod.

Berke: Nem volt még nekem Hlyen foltos berhém. Átkozott emlékezetű históriai, és — a mint Pray az utol- sóról megjegyzé — ijesztőkké vált nevek a magyarok közt, mellyekkel a szülök mai nnjjiglan kisdedeiket, mint valami rémmel csitítani szokták.

Basta körül felső magyar or- szágban dühöngött, s— a mint Fstvánfy feljegyzé — alatta gazdagnak lenni kész bon vala, semmi flö becsü'ete pedig iztos nem volt. A beszéd nem enni, hanem hallani való. Á sok beszéd nehezen Részül meg hazugság nélkül.

Kikopott a beszédből, mint mogyoró a tokjából. Nem fizetnek itt vámot a beszédért. Millyen az ember, ollyán a beszédje.

Seneca mondása. Buffon: Le style, c'estl'homme. Hosszú a beszédje, mint a Sz. Iván éneke.

Twelve Kotlik pornó fajok között bred in an old line of poplartrees at the Öntés-major in the near of Osli alderwood in

Iván, régi remete egész nap-hosszát éneke -t, innen e hasonlat. Megismerni embert beszédjéről. A beszédnek egyenese jó, s a munkának horgasa. Annyit tanultam beszédjéből, mint az égdörgésból. A szamár füléről, oroszlán körméről, róka a farkáról, az eb a szőréről, madár a tolláról, bolond beszédjéről is- mertetik.

Hí- don tehát a korcsmáros fizetésre intette, 4 mintha sem hallója sem értője nem lett volna szavainak, másról kezdett azóiaai.

Innen ha valakinek bibéjét érintik, 6 pedig erről másra fordítja a beszédet, ezen közmondással szoktak ellene élni. Épen úgy beszél, mint van, mikor hazudik. Úgy beszél, mint a jó. Könnyen, félvállról beszél. Csak annyit beszél, a mennyi elég.

A ki sokat beszél, vagy sokat tud, vagy sokat hazud. Csak imígy amúgy beszél, mint lovával a kocsis,Akár a részeg németnek beszélj, akár arniak.

Nem hallgat a békíti szóra, nem lehet megkérlelni. A latin : Durus alloquiis. Beszélj, de ne hebegj. Ocsmány beszélgetés, erkölcs vesztegetés.

Effíf rabki: Az ocsmány beszédeket könnyen szerzed, ne- hezen hagyod. Beszegődik; Még be ma szegődött, mér lűttdgákt urlt. Beteg vigasztalja az orvost Sokai kér a beteg, de az egészséges nem adja.

Akkor van legrosszabbul a beteg, mikor nejn érzi, hogy fáj. Beteg volt valaha a deák is. Elég beteg az is, ki beteget emel. Míg egy beteg sinlödik, szász egészséges is meghal.

A beteg imádságra sem jó, hát másra hogy volna. Beteg embernek a borjuszar is ízetlen. Beteg ember böjtje, részeg ember imádsága kelletlen mind a kettő.

A beteg, míg piheg, mindig remél. Két beteget nem- szeret az ágy: részeg beteget és ha- ragjában beteget. A ki betegen él, sokáig vonaglik. Szép, vigasztaló szó orvosszer a betegnek. A betegség font számra jö, de lat számra megy el. Szintfgy olaszul. Tacitus; Tardiura sünt remedia, quani mai a.

Nem lehet minden betegséget egy szerrel orvosolni. Betekintett, mint bolond-Istók Debrecenbe. Bekuk- kantott. Betű: Hosszú betűt csináltak belőle. Az az : felakasztották. Erre Paulus Aemilius barátinak csizmáját előmutatván, ime, monda, nem takaros egy pár csizma-e ez?

De senki közületek nem tudja, kot és mennyire nyomják lábai- mat! Eltaláltad a bibéjét. Biblia is csak hat betűből áll. Bicsak nem kés. Úri fcicsak fa nyele. Az úri bicsak sem illik mindég a ládába. Beletört a bicskája. Rosszul sült el a dolga ; nyereséget keresett s kárt, szé- gyent vallott.

Igen feni bicskáját. Bika alaU i§ borjut keres.

Felnőtt kibaszott edmonton

Benn van már a bika a búzában, csak a farka áll ki. Nehéz bikákon szántani. A leesett bikát a gyermek is rugdossa. A laiin : Mortuo leoui yel lepores inmHant. Nehéz a bikát járomba fogni. Kerüld a bikát, mikor hányja a földet.

Bikacsök: Volt keleté a bikacsöknek. Jól megkorbácsolták. Bikapénz: Gyakran megveszik rajta a bika pénzt. Ennek előtte a szabad királyi városokban a volt a szokás, hogy ha egy ifjat valamin rajtakaptak, elsőben töm!

Kinek pénze nem volt, azt a aort el is vágták rajta ; de a vagyonosabb polgárok a tizen- két botot rendesen tizenkét forinttal váltották meg, s e pénzt nevezték bikapénznek. Bikavér: Egri bikavér. Tréfás elnevezése az egri vörös bornak.

Bimbó: Kisded bimbóból ered a fontos körte. A terepes rózsák is apró bimbókból erednek. Bir: A ki bírja, az marja. A latin: Viribus superior, fit quóqut jwre aoperior. A német: Qcr ©tátfltt tyattCtyt. Birka: A vén birka eléli a téli takarmányt, kikeletkor döglik el. Biró hátán tört só. Bíró hátán vágott dohány.

Gorombára ás csak nagyából vágott dohány. Kiki kegyes bíró magának. Más bíró járása. Előtte a bíró is csak űtty. Molnárból lett bíró. A molnárból lett bírót igazságtalannak tartják, minthogy mesterségénél fogva lopáshoz szokott, az ittyaotől pedig aew várhatni igazságszeretetet.

Azt se tudja, ki most a biró. Csendet, békeséges ember, kinek soha semmi dolga a bíró előtt. Azt is tudja, hányat tojt a bíró tyúkja. A görbe kezűt szeretik a bírák. A bírónak két fülének kell lenni. A jó bírónak mind a két részt meg kell hallgatni.

Nagy Sándor a vádlók kihallgatásakor egyik fülétbe szokta Tála dngoi, minek okéról kérdeztetvén, azt monda: a máa félnek is helyet kell adnom a kihallgatásra. Bíróság: Már a bíróságból is ki aggott.

Bírság: Igazság a bírság. A bitat, ha csak sóhajt is, messze fú. Bizgat: Ne bizgasd, nem lesz büdös. A latin. Ki emberbe bízik, könnyen lerogyik. I mint betyár az öklében?

D'r-£ J mint. Bizonyos: Jobb kevés bizonyos mint sok bUony taton. Egy halász hálóját a tengerben elvetvén, kii halacskát fogott, melly öt arra kérte, eresztené el, míg megnőne, mert akkor neki több hasznot hajtana. Erre a halász: Ostoba vol- nék, ha nagy de bizonytalan nyereségért elszalaiz tanára azt, mi a kezemben van, ha bár kicsi is.

Bizonyság: Nem kell ott bizonyság, a hol maga szól a dolog. Nem vonta ki fogát ennek a bizonyságnak. Bizonytalan: El ne hadd a mit birsz, bizonytalanokért. Csak biztatja, mint katona a szolgáját. Puszta reiriénységgel tartja. Bocskor: Lyukas bocskor télben nem igen víg dolog.

Bocskora a sárban maradt. Bocskorban keresni, csizmában költeni, válik becsületedre.

Sablon:További segítség m v sz. Bejelentkezés Mi az a wikikönyv? Böngészés Keresés Wikikönyvek menü Wikifogalmak szójegyzéke Vitalapok használata.

Adminisztrátorok A vitalapok archiválása Bábel Engedélykérő szabványlevelek Gyakran használt sablonok listája Gyakori elírások listája Gyakran ismétlődő kérdések Könyvek készítése Wikikönyv változat Szerkesztési háború.

Irányelvek Adatvédelmi irányelvek A három visszaállítás szabálya A könyved első lapja Bátran szerkeszd a lapokat!

Blokkolási irányelvek Civilizált viselkedés Ellenőrizhetőség Felhasználási feltételek Elnevezési irányelvek Fordítási irányelvek Formai irányelvek Használd a kategóriákat Hogyan használd a hivatkozásokat Írd alá a hozzászólásaidat Képhasználati irányelvek Képhasználati technikák Kitiltási irányelvek Lapvédelmi irányelvek Szavazási irányelvek Technikai irányelvek Tervezési irányelvek Törlési irányelvek Wikietikett Wikikett adminisztrátoroknak.

Abárlókalán, főzőkalán, evőkalán, merítőkalán, kávéskalán. Fakalán, vaskalán, csontkalán, ezüstkalán, czinkalán, pléhkalán.

A kömíveseknél: vakolókalán, melylyel a vakolómeszet a falra hányják. Minden lében kalán am. A természetrajzban jelenti némely vízi madarak kalán alakú csőrét, innen kalános gém.

Köz szokás szerént kanál-nak is mondják, de az elemzés szerént kalán az eredeti, mint a görbeséget, kerekdedséget jelentő kal gyök származéka. Kalán-ba, ~ban, ~ból. Székely tájnyelven, tekervényes tévutakra vezető hely. Labyrinthus V.

Gyöke az egyenes vonaltól elhajlást, görbedést jelentő kal, melyből am képzővel származott kalam, azaz tétova járáskelés, csavargás; innen kalam-d, kaland jelent viszontagságot, mely különösen oly embereket ér, kik ideoda bolyongnak, görbe utakon, idegen vidékeken járnak kelnek; nevezetesen regényes eseményt, mely ilyetén vándorokkal történni szokott, pl.

Véletlen, ritka, meglepő kaland. Szerelmi, lovagi kaland. Sok kalandja volt. Kalandjait elbeszélni. Több kalandon által esni. Kalandokat vadászni. Bolygó, járókelő szerencsevadász, kinek élete kalandokból, viszontagságokból áll, milyenek a régi görög hősök vagy középkori lovagok voltak.

Kalandort illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Kalandori események. Kalandori életmód. Kalandori életmódnak gyakorlása, meglepő eseményekkel, viszontagságokkal párosult járáskelés, bolyongás. Kalandorok módjára él, azaz tétova járvakelve, szerencsét vadászva több kalandon esik által.

Kalandos élet. Kalandos utazások. Kalandos társak. Kalandos-on, ~ra, ~ról. Valamely eseménynek kalandos, illetőleg regényszerű tulajdonsága.

Kalandokat keresve járkál, bolyong, helyről helyre utazik, mint a középkori lovagok és szerencsevadászok tettek.

Bekalandozni több országot. Kalandoz a kopó, ha nem marad nyomon; kalandoz a vizsla, ha messze távozik.

Kalandos járáskelés, utazás; kalézolás. Kalandozásban tölteni el életét. Aki kalandozni vagy kalandosságra vágyakozik.

Növénynem, melynek főismertető jelei: kivájt tojáshoz vagy kalánfejhez hasonló négy levelű csésze, keresztben álló négy virágszirom, és hat hímsál, melyek kőzől négy a csészével egy hosszuságú, kettő pedig valamivel rövidebb.

Cserjeféle növénynem az öthimesek seregéből, és egyanyások rendéből; bokrétája ötszirmu, szirmai kalánformák, zacskósak, boltosak; bogyója három rekeszű, száraz. Jelent görbén csavarodó, kigyódzó vonalt, szalagot, pl. Kalanggal czifrázott, rovátkolt.

Kalangos bot, pipaszár. Szorosabb ért. Kalangyákban fekütt még a gabona. Ha tűz támadván tövisre talál, és környülfogja a gabonának kalangyáit.

Úgy látszik azonban, hogy a kemencze alakja miatt neveztetik itt kalangyának, valamint sok helyen most is boglyá-nak v.

Túl a Dunán a kalangyát kepé-nek nevezik. Kalangyába rakja a gabonát vagy szénát, s egyéb lekaszált takarmányt.

Kalangyálni vagy kalangyálgatni a székelyeknél általában is am.

Napestig csak a lábát kalongyálgassa azaz egymásra rakosgatja. Kalangyába rak. Kalánnal vagy kalánforma eszközzel ellátott. Mondják a madarak kalán alakú orráról vagyis csőrjéről is. Kalános gém, melynek hosszukás kalánforma csőre van. Kalános récze. Ne kalánozz itt.

Kikalánozni a tálból a gombóczokat. A levest tányérokra kalánozni. Máskép: kanalaz. Kanállal evés, meregetés; kanalazás. Valamit görbére hajt, meggörbít, félre teker.

Innen származott: kalantyú kalantó és kalantos. Gyógyerejü növényfaj a tormafüvek neméből; gyökérlevelei nyelesek, szives kerekdedek; szárlevelei hosszudadok, kikanyargatott élűk, szára ágas.

Cochlearia officinalis. Gáspár János. Eredetileg kalantó mint csergetyű csergető, fergetyű fergető, csikoltyú csikoltó stb. Törzsöke értelménél fogva jelent általán görbe, meghajlott alakú eszközt; különösen 1 Forgó fazárt a falusi ajtókon, mely rendesen félhold alakú szokott lenni; 2 Görbe fát, mely a sövényt az ágashoz szorítja vagy maga a sövénytartó ágasfát.

Máskép: kallantyú. Kalantyúval ellát. Kalantyúzni az ajtót, a sövényt, a vedret.

Kikalantyúz am. Szilárd kelméből készitett föveg vagyis fejtakaró, mely sajátságos alakja által különbözik a sipka, süveg, gucsma, s egyéb fövegektől, kiváltkép az által, hogy köröskörül kisebb vagy nagyobb karimája van, mely mindazáltal számtatan módositás, hajlitás alá van vetve.

Széles, pörge kalap. Magas, alacson kalap. Csúcsos kalap. Felcsapott, három szögletes kalap. Éghasító v.

Kelméjére nézve: posztó, selyem- bársony- szalmakalap. Kalapot emelni valakinek am.

Ajtóstul dűl Kotlik pornó fajok között tanyába be.

Föltenni a kalapot. Fejbe nyomni, félretenni, félrecsapni a kalapot. Le a kalapokkal! Verebek vannak a kalapja alatt, ezt arról mondják, ki gorombaságból le nem veszi más előtt a kalapot. Mindent egy kalap alá vonni akar, azaz, azt akarja, hogy mind egy értelemben legyenek.

Minden ember olyan kalappal köszönt amilyen van km. Minő kalappal köszönnek, olyannal fogadják km. Ezen háznál az asszony viseli a kalapot, am.

Ugyan derék állapot, beittam a kalapot. A népdalokban gyakran emlitésbe jön a kalap, majd formájára, majd nyalka viselésére, majd felvirágozására nézve. A lefelé konyuló kalapot v. Egyébiránt hasonló hozzá a tót klobuk, török kalpak, persa kola.

Törzsöke a kemény ütést, csapást jelentő s hangutánzó kalap vagy klap, miért több nyelvbeli szókban, mint hangutánzó, megvan jelesen héberül halmúth, kelapóth malleigörögül colaptw, németül klopfen, tótul klopat, stb.

Jelent verő, ütőeszközt, melynek lényeges része, a fej, egyenes szögben nyélbe van ütve.

Kalapács feje, és nyele. Fa kalapács, vas kalapács. Nagy, kis, czifrázó kalapács. Kovácsok, lakatosok, ezüstmivesek, bodnárok kalapácsai. Kalapácscaal beütni, beverni a szeget. A kovácsok nagy kalapácsa tulajdonkép pőröly. Óraütő kalapács. Kovácsot illet a kalapács Km. Kovács, kalapács, minden héten hét korbács.

Kis kalapács, pl. A kalapácsnak rendesen fából készült fogantyúja. Tüzes vagy hideg vasat kalapácsolni. Abroncsot kalapácsolni a hordóra.

Önhatólag am. A kapun kalapácsolni. Cselekvés, midőn valamit kalapácscsal ütnek, lapítanak vagy kopogtatnak, zörgetnek. Ütés, melyet valamely testen kalapácscsal tesznek. Ócska szántóvasból csoroszlyát kalapálni.

Kerékvasat, marokvasat, derékszeget kalapálni. Korán reggel kalapálnak a kovácsok. Cselekvés, midőn valaki kalapál.

Kovácsok, lakatosok kalapálásai. Anyag, melylyel a kalapot belűlről behuzzák, megbéllelik. Selyem, vászon kalapbéllés. A kalapnak azon dudorú része, mely búb gyanánt közvetlenül a fejet födi. Gömbölyű, csúcsos, kürtös, alacson, magas kalapbúb. A kalapbúbot benyomni, behorpasztani.

Növényfaj a szattyúk neméből, melynek levelei kalaphoz vagy lókörömhöz hasonló alakot képeznek.

Máskép: kalapos szattyú, nagy édes lapu. Gomb az olyan kalapbúbon, melynek karimáját zsinórral fel szokták akasztani.

Gyár, melyben kalapokat gyárilag vagyis nagyobb mennyiségben készítenek.

Hol kicsinyben, s gépek nélkül foly e munka, kalap- v. Széles értelemben minden iparos, ki kalapokat készít. Szorosb ért. Kis kalap, pl.

Azon része a kalapnak, mely a kalapbúb alja körül ernyő gyanánt elterjed. Széles, keskeny, felcsapott, pörge, silapsi lekonyult kalapkarima.

Puhábbféle szőranyagból csinált kefe, melylyel a kalapokat tisztítani, simítani szokták. Kereskedés neme, melyet valaki kalapokkal űz. Ki kalapokkal kereskedést űz. Szalag vagy zsinór a kalapbúb aljához varrva, melylyel a kalapot az állhoz kötik, hogy a szét el ne kapja.

Gyapjuból, nyúlszőrből, selyemből csinált nemezféle kelme, melyből kalapokat készítenek. Kalapos férfiak, nők. A legények közől némelyek kalaposak, mások gucsmásak voltak.

Kalapos láda, szekrény, bolt. Kalapos gomba. Kalapos madár. Kalapos süveg. Kalapos szeg. Mesterember, ki kalapokat készít.

Kalaposságot tanúlni, űzni. Sám, vagyis gömbölyded kapta, melyre a kalapot ráfeszítik, hogy kellő formát kapjon. Szalag, melylyel a kalap búbját alant körülkötik. Széles, keskeny, lefityegő kalapszalag.

Ékességül a kalap mellé tűzött természetes vagy csinált toll. Tábornoki, női kalaptoll. Zsinór, melylyel a kalapkarimát a kalapbúbhoz felkötik, pl. Fekete, arany síkos kalapzsinór. Néhol: kalarábé, kalarábét. Egy a német Kohlrabi, Kohlrűbe szóval.

Ismeretes kerti növény a konyhazöldségek neméből, melynek torzsája jóizü főzeléket nyújt.

Kallas-on, Kotlik pornó fajok között, ~ról.

Jelent általán gabonafejet, melyben a gabonaszemek rejlenek; s azon szálkás hüvelykék, melyek a szemeket zárják, toklászok-nak neveztetnek. Zöld, éretlen, érett kalász. Búza- rozs- árpakalász. Üres, teljes kalász. Kalászokat szedni, gyűjteni. Némely tájakon kalásznak nevezik a törökbuza csövét is.

Törökbúza v. A müncheni codexben kalász szálka helyett használtatik. Egyezik vele a tót: klasz. Kalász-on, ~ra, ~ról. Böngészet neme, midőn valaki az aratók után elmaradozott kalászokat összeszedi.

Kalászatok a régi bölcsek, jelesírók müveiből. Gereblye, melylyel az aratók után elhulladozott kalászokat összehárítják. Kisded tengeri halfaj, melynek háttüskéji a kalász szálkáihoz hasonlók.

Aetherina hepsetus. A kalászfejnek legfelsőbb szálkái. Szélesb ért. Kalász fejlődik, kalász nő valamely növényen. Kalászodik fejét hányja már a gabona. Kalászokat szedeget, böngész. Minek kalászai vannak, kalászba menő. Kalászos vetemények.

Kalászos vetés. Bizonyos növénynemek, különösen gabonafélék fejlődési állapota, midőn kalászaik nőnek. Kalászos kezd lenni, kalászai fejlődnek, nőnek. A rozs előbb kalászosodik, mint a búza. Olyan sárgaszinű, milyen az érett gabona kalásza szokott lenni.

A kalászt képező gabonaszemek toklászainak szurós szálkái. Cselekvés, midőn valaki a learatott földön elhagyogatott kalászokat felszedi.

Ki az aratók után elmaradozott kalászokat fölszedi, öszvegyüjti. Kalászszedő fiúk, leánykák, szegények. Gyöke az ideoda járást, bolygást jelentő kal, s rokon a kaland, kalaj, kalézol stb. Jelent oly embert, ki valamely ismeretlen, járatlan vidéken utazókat, bolyongókat, mint útmutató vezet.

Kalaúz után nem mesterség eltalálni akármely ismeretlen helyet. Pázmán Péter kalaúza.

Cselekvés, midőn valaki kalaúzkodik. Útmutatói, vezetői tisztet vagy kötelességet gyakorol. Pusztákon, rengeteg erdőkön kalaúzkodni. Mint kalaúz vezet valakit. Az idegen vándorokat járatlan utakon kalaúzolni. Cselekvés, midőn valakit kalaúzolunk. Kalauzi szolgálat, vezérlet.

Kalauzságot vállalni. Valakit kalauzságra megkérni, megfogadni. Kálaz-on, ~ra, ~ról.

Szeg, Kotlik pornó fajok között az ekét az eketalyigához köti.

Kalaznó-n, ~ra, ~ról. Kálbor-ba, ~ban, ~ból. Káld-on, ~ra, ~ról. Kalenó-n, ~ra, ~ról.

Gyöke a járáskelést jelentő kal, s am. Képzésre hasonló hozzá: dorbézol. Csavargás, czél nélküli járáskelés, bolygás, bujdosás, tekergés.

A törökben szintén: kaliba. KAL gyök. Kalibába esni, kerülni. Incze József.

Kalibába ejteni. Ferenczi János. Jelenti azon görbe vonalt, melyet valamely test képez, midőn forog vagy forogva leesik. Gyöke a görbeséget, hajlást jelentő kal, az in mozgást tesz, a p közbevetett segédbetű, végre az a átalakult ó.

E szónak fokozatos képzése tehát: kalinó, kalina, kalinpa, kalimpa. Rokon vele a kalinkó. Áthatólag am.

Önhatólag l. Görbe vonalban forog. Úgy eltaszitották, csak úgy kalimpázott a dombról lefelé. Gyöke a görbeséget jelentő kal, s jelenti azon egyszerü zárt az ajtón, mely egy pont körül forog, s fölbillentésére az ajtó kitárul, lenyomása által pedig zárva marad. Szokottabban: kilincs.

Vas kilincs, fakilincs. A kacskanyakak neméhez tartozó növényfaj, melynek szára tövön elágazó, levelei három metszésüek, virágai a levéltöveken magánosak, ellenesek. Teucrium chamaepitys. Kalinfalvá-n, ~ra, ~ról.

Kalinká-n, ~ra, ~ról. Túl a Dunán így nevezik a kulcsos kalácsot, mely az összevissza fonott perecz-süteményhez némileg hasonlít, csakhogy a kalinkó terjedelmesebb.

Több helyeken a vőfélek kalinkót akasztva pálczáikra, szokták a vendégeket lakadalomra hívni. KAL, gyök. Mondják oly testről, mely magasról leesve ide s tova forog, míg a földre száll.

Rokon vele: kalimpáz. Dunántuli tájszó. Gyöke az elhajlást, s hajlongó mozgást jelentő kal. Mondják a kerékről, midőn agya megtágulván ideoda inog, biczeg. Vasvármegyében divatos tájszó. Mondják emberről is, ki lábait összedörgölve vagy befelé forgatva jár. Ferdén inogó, ideoda hajló, biczegő.

Kalisztás kerék. Kalisztás lábszárak. Úgy látszik, rokon a kalafa és kaloda szókkal, mennyiben ezekbe emberek, amabba pedig állatok különösen madarak záratnak. Kalit vagy kalitka csakugyan am.

Vas kalitka. Fa kalitka.

Tájdivatosan: Kotlik pornó fajok között, kaczkaringós.

Az oroszlánt, tigrist kalitkában tartani. Kalitkába zárt kis madár. A vad madár is megszokja a kalitkarekeszt.

Ez nem is szoba, csak kalitka. Képes beszédben jelent zárhelyet, börtönt.

Máskép: kaliczka, a székelyeknél galiczka is. Valamely hajlékony anyagot, pl. Posztót, szűrt, kalap nemezt kallani, Bőröket kallani, azaz a csávás kádban lábakkal tiporni.

Szűrharisnyát kallani. Gyöke a hangutánzó kal. Ardea pupurea. It nested in pairs on the Lake Barbacs ; the nests were in old reeds in I saw a specimen on the reedy shore of one of the canals intersect the Great Alderwood on 16th April Egretta alba. There are two observation data.

It appeared one specimen of it on Lake Fehér-tó on 23rd June ; and four other ones on the same place at the beginning of July according to Stuclinka. Ixohrychus minutus. There are three breeding data from the Lake Barbacs according to Király in his eggcollection ; unpublished.

Ciconia ciconia. Twelve pairs bred in an old line of poplartrees at the Öntés-major in the near of Osli alderwood in Generally may be say that it nests in the settlements of Hanság - villages and towns e.

Csorna - in some pairs. Ciconia nigra. One pair bred on a very old oaktree in the Kapuvári aider- wood in clutch 5. I saw one pair in and again in but only under spring migration ; they did not breed here in these years. Out of the former years Studinka published two data of its occurence in the Hanság only on Uth Augustone specimen; on 20th Junefour ones in a group.

Plegadis falcinellus. We only know one data from the special literature. Studinka observed about birds in flocks on the Lake Fehér-tó in July during some weeks. Platalea leucorodia. Cygnus cygnus. Király published two old date of its occurrence on the Hanság two old specimens at Tárnokréti in winterand one specimen on the Hanság-canal on 5th January at Bősárkány.

Anser anser. It bred regularly on the Lake Barbacs in the 's accord- ing to Király. It bred usually one pair only on the Lake Fehér-tó in these years according to Studinka. Anser alhifrons. It regularly appears in winter in the Hanság at Lébény according to Studinka.

Anser fabalis. It occurs exclusively this species at spring and autumn migrations in the Hanság according to Studinka. Anas platyrhynchos. It is not rare. It interesting to mention that I found it breeding in a deserted nest of the Lesser Spotted Eagle in the Boldog- asszonyi alderwood in Anas acuta.

Milvus milvus. I saw a specimen of it over the Kapuvári alderwood on 15th April Milvus migrans. I found it nesting in the Kapuvári alderwood in April Its nest was on the edge of the forest bordering ploughfields and on the most outside tree 7 m high.

I observed only this single jsair in — Accipter gentilis. It is a common breder in the Great Alderwood its clutch is Onto one occupied Goshawk's nest fall five Busard's nests.

This is the case in the whole extensive 5 times 15 km alderwood of the Hanság. Buteo rufinus. We have only one data of its occurrence in the Hanság. In this way J. Domonkos shot a specimen at Farad on 20th October according to Király. Buteo buteo. It is the commonest breeding raptor of the Hanság.

Now, in the last decade it is fairh' rare : the of the breeding pairs are under ten for a year. Buteo lagopus. It is a rare winter visitor in the Hanság. There are only two exact data of its occurrence here. One of them is at Csorna in February according to Király, and the other at Lébénj- on 6th November according to Studinka.

Hieraaetus pennatus. One pair bred in the Kapuvári alderwood in the years It built its nest on another aldertree in every year as I found. Király saw a pair in the same place on 15th April Aquila heliaca.

Chernél and Madarász found a nest of it with one egg in the Kapuvári alderwood in spring They saw one of the old birds too in the forest under their common investigation to the Great Aider- wood of Hanság. Aquila clanga. I found three occupied nests of it - one per year - in ; the clutch was one egg in every case.

The first nest was in the Róka-tó part of the Boldogasszony! Aquila pomarina. The clutch was two eggs in every case. It bred - the same pair presumably - in every year in the Harcsás-tó part of the Boldogasszonyi alderwood but not in the same nest.

It bred only one pair in the Great Alderwood of Hanság in I found this nest in an old part of the Csikós alderwood. Studinka saw it in the summer months in specimens in the alderwoods at Lébény in the 's. They did not nest here according to him.

Chernél and Madarász together found two occupied nests in the Boldogasszonyi alderwood in Király estimated the of breeding pairs in the Hanság in 's two pairs in Kapuvári, one-one pair in Osli, Boldogasszonyi, Csíkos alderwoods.

He did not find any nest of it. Haliaaetus alhicilla. It resided in 's in the Hanság at Lébény through all winters in specimens according to Studinka. Circus cyaneus.

It is very common as a migrating bird in the Hanság. It also breeds here rarely but there is no any material proof of this according to Studinka who never found its nest only observed it in breeding period - at the beginning of May.

They arrive in October to this place, and remain here through all the winter. Király also mentions them among the winter birds of the Hanság. Circus macrourus. It is fairly rare in the Hanság, and it appears only at the end of August, at the beginning of September.

On one occasion five young birds were on the Lake Fehér-tó in the second half of August that however does not prove of its breeding here. In the same way not the single male that stays at Lébény in the Hanság through all the breeding season in The above data originate form Studinka. Circus pygargus.

There is, more exactly there was most breeders in the Hanság in the whole Hungary. It appeared as breeding bird in the Hanság in the 's after the beginning of the peat mining when rushes overgrown the marshy abandoned pits. It breeds regularly in pairs here in 's, in particular Its slowly decreased since then because the pits were gradually afforested.

These were named "Figurák" as figures in English that is swampy soiled, spacious pits with alderwoods.

The afforested parts pits decreased to acres already toand only some pairs bred here. The easternmost part of this landscape is the Hanság of Lébény. Király estimated the of breeding pairs only per year in western part of this region in the near Mosonszentjános, Mosonszentpéter.

Likewise according to him it did not nest to south of the Hanság-canal. I walked all over the Hanság in 26thth Maybut the "Figurák" were wholly afforested to this time, I only found a single breeding pair on the northern side of the Hanság-canal vis a vis of the Csikós alderwood, in West Hanság.

I did not observed it to the south of the Hanság-canal neither earher nor later Circus aeruginosus. It is a common breeding bird in the Hanság but only in the reedbeds Lake Barbacs, Lake Fehér-tó, swampy areas of Királyrét, some parts of the Hanság in the near of Lébény.

I found it breeding in some pairs only on the Lake Barbacs in the years Circaetus gallicus.

Masszázs okoboji albuquerque

It does not breed in the Hanság but it occures as a transition migrant.

I observed one specimen above the Kapuvári alder- wood in Pandion haliaetus. Studinka saw one-one specimen of it between on the Lake Fehér-tó and in the Csíkos alderwood, respectively.

Falco cherrug. It was shot a specimen on the fringe of the Kiserdő forest at Csorna on 24th December according to Király. Falco peregrinus. It was shot a specimen on the same palce and date as the preceding one with double shoot while they swept down upon a partridge.

Falco subbuteo. I found it breeding next to Lake Barbacs in Falco columbarius.

It is fairly common in winter in the Hanság according to Studinka. Falco naumanni. A young male was shot at Mosonszentmiklós on 5th September according to Studinka.

Falco tinnunculus. It breeds sporadically in the Hanság. Perdix perdix.

It is widespread in the Hanság but does not in Big. Phasianus colchicus. Grus grus. It still bred in the Hanság up to the turn of the century accord- ing to Smuk but he had not any proof of this statement.

Since this time it is only a very rare transition migrant. Studinka saw two specimens at Lébény on 7th Septemberand another two on the Lake Fehér-tó in August Crex crex. Studinka found a just hatched set of it in the Hanság at Lébény on 24th June Gallinula chloropus.

Király kept it a common breeding bird on the Lake Barbacs. Presumably it breeds on the Lake Fehér-tó too. Fulica atra. It breeds on the Lake Barbacs and Lake Fehér-tó but not in big. Otis tetrax. It was shot a female in the near Lébény on 8th October according to Studinka.

Otis tarda. The of the here breeding pairs very climinshed after the peat conflagration in according to Studinka. It remained only inificantly small ed breeders out of the former 's breeding pairs. Now they breed mostty in the western parts of the Hanság to the north and south of the Hanság-canal.

Vanellus vanellus. It is not a very common breeding bird compared to other similar areas of the country. It nests still mostly on the spacious meadows at Mosonszentpéter and Csorna.

Tini lányok akarnak szexet jessup

Charadrius duhius. One-one pair breeds yearly on the gravelly soiled, wet parts of the meadows at Mosonszentpéter. Charadrius alexandrinus. One-two pairs breed regularly on the areas characterized at the Little Plover above.

Num,enius arquata. Cerva gave information at first about the breeding of the Curlew in the Hanság and at the same time also in Hungary in This place was in the northernmost part of the Hanság not very far 64 south of the Moson town.

It bred about paks m times before the peatmining on the acres meadowland in the near Lébény according to Sfiidinka.

Falco Kotlik pornó fajok között.

However, there in no material proof or exact observation data to this supposition. It might give the reason of this supposition the erroneous explanation of the great of the transition migrants.

The of the breeding pairs strongly diminished at the beginning of the peatmining as in the case of the Great Bustard according to also Studinka. He estimated already the here breeding pairs only 50 again without any material proof.

I found two set of eggs clutch 4 and 2 of it on the peatbog meadow around the Korona forest. One-two pairs nest on the peatbog meadows south of the Hanság-canal according to Kirdly's personal communication. Limosa limosa. It bred on the meadows of Mosonszentpéter in at least ten pairs I found them personally in Király also found here nests regularly in years after However, he estimates the of pairs only five per year.

Trinca erythrojms. Studinka saw one specimen on the Lake Fehér-tó on 20th June Tringa totanus. I took the breeding of three pairs for granted on the meadow of Mosonszentjános where they bred in common area with the Godtvifs in It bred here one-two pairs in the later years too accor- ding to Kiraly's personal communication.

Burhinus oedicnemus. Studinka observed it only. He saw six specimens in the near Lébény in summer of but he held out the question their breeding here.

Larus ridihundus. I saw two specimens over the Királyrét in Stercorarius longicaudus. Studinka shot a specimen on the meadows around Lébény on 27th June Columba palumbus. I did not see it in breeding season.

Streptopelia turtur. It is not an uncommon breeder on the edges of forests and in bushy, young laced forests. Cuculus canorus. It is common in the reedborders along the canals. I found Cuckoo's egg in the nest of the Red-backed Shrike too. Tyto alba.

The eggs were in a little loft above a brick builted oven at the keeper's house. Strix aluco. I found at first a clutch of 5 eggs, afterwards of 6 ones in the same hole, of an old willow on the edge of the Kapuvári alderwood. Asio otus. It is faii'ly common breeder in the alderwoods.

I found it breed- ing also in a deserted Lesser Spotted Eagle's nest in Other vise it lays in abandoned Crow's and Magpie's nests out of forests as I found in at Öntés-major south of the Osli alderwood. Asio flammeus.

We have only data of its breeding from Studinka. Coracías garrulus. It was common in the Hanság at Lébény in the 's according to Studinka. Upupa epojìs. It also was common in the Hanság around Lébény in the 's according to Studinka.

I foinid it fairly rare in and in too. Picus viridis. It may rarely see it around the isolated poplars on the meadows, in the lines of poplar trees where it breeds too.

Dendrocopos maior.

Egyenes gloryhole Ausztráliában

I estimated the of the breeding pairs in the alderwoocls between They have nested in the willows spreading about in the alderwoocls, and in fruit trees around the keeper's house. Their s did not change up to Dendrocopos syriacus.

Király observed a specimen at the Lake Barbacs on 22nd March Lullula arborea.

I observed a singing male in the Kapuvári alderwood on 15th April Alauda arvensis. It is fairly common breeding bird in the drier parts of the peaty meadows.

Hirundo rustica. Three pairs nested on the keeper's house in the Boldog- asszonyi alderwood between This building was in the forest, more kilometers far from other houses. Oriolus oriolus. It is surprisingly rare in the Hanság. Király collected a clutch of it from here. Corvus comix.

It is fairly common on the meadows where it builds its nest on separated trees poplar, willow. It always nests in two-three pairs around the Lake Barbacs. Corvus frugileus. I found a rookery consist of 22 nests in a group of young poplars in environment of Csorna.

Coloeus monedula. I found it nesting in a hole of a single old willow in the Kapuvári alderwood in It bred in an old poplar at Öntés-major in Pica jnca. It is commoner than the Hooded Crow. It nests in lesser groups of tree; on separated tree rarely. I did not find it nesting in the forests in the Hanság.

Nucifraga caryocatactcs macrorhynchos. It was shot a specimen in the Hanság at Lébény on 28th October according to Studinka. Parus maior. I saw numerous specimens of it in the Boldogasszonyi alderwood between 26thth April Although I did not find its nest later I took for certain its nesting in small s on the basis of my experiences geling in spring and summer.

No doubt the cause of its relative rarity is that there were no old, dried, holed alderwoods ; on the other hand I did not find woodpecker-holes in living aldertree. Aegitkalos caudatus.

The concerning these species will be the subject of a Kotlik pornó fajok között publication.

It occurs throughout of the Hanság in winter. I met him myself in the Boldogasszonyi alderwood between 26thth February where I saw it after breeding period too. I take for certain its bree- ding in the rank, younger parts of the alderwood. Remiz pendulinus.

Two pairs regularly nested at the Lake Barbacs between yearly. It also bred south of the Hanság-canal in these years. I found its nests mostly on alder, in one case on willow.

Panurus hiarmicus. It bred regularly in small s on the Lake Fehér-tó in the 's according to Studinka. It might breed in one of the holes of acacia- poplar- or fruit-trees at the house; nevertheless I did not find its dwelling.

Certhia familiáris. I saw one in the Kapuvári alderwood on 26th Feb- ruary Certhia hrachydadyla.

I found one nesting pair in the Kapuvári aider- wood in Troglodytes troglodytes. I found a new, empty nest of it on an aldertree among rank sprouts in the Kapuvári alderwood on 25th April It may breed some pairs in similar circumstances in the forest.

Turdus menda. Some pairs breed only in the drier forests e. Kiserdő at Csorna of the southern parts of the Hanság.