Keresi, hogy szopni ezen az esős hétfőn

Keresi, hogy szopni ezen az esős hétfőn Azt lehagytam, hogy általában kilöki a nyelvével a cumit akármilyen fajta, forma. Kábult fülem hallani véli A zengő, örök napot odafent, Billió mérföldek étherén Átszűrt, ájultfinom neszét: Ó, csend beszéde, szent csillagbeszéd! Válaszát előre is köszönöm!

  • Nemzetiség:
  • Skót
  • Irisszín:
  • Ragyogó barna szemeim vannak
  • a csillagjegyem:
  • Szűz
  • Szeretem hallgatni:
  • Rock

Mert lám, hogy az asztalok között hely után most az asszony előzködik, annyi szem pillantását kénytelen fogadni, hogy belepirulna, ha már egyáltalán pirosabb lehetne.

Csak utána aprózkodik a zömök vérbeli vér az ezüstgombokkal. Sugár szentesi legények, kiknek férjuram karszügyig sem ér, mosolyogva tekintenek rá, széles tuskó lábain azért csak nyugodtan biceg be a bolgár, mivelhogy az ő válla meg azokból hármat is elbir.

Leül a menyecske a sok szép katrincában, de biz bármennyi sok is az, csak kötő az és semmi más, melynek egy része elül lévén, más része hátul lévén, térdig csak a csinos egy ingben marad a lelkem. Szép az ilyesmi is.

Továbbá svábok is jönnek, helyet keresvén ezen a szép vidéken. Délfelé jár az idő és minden sátor telik már. Szorongani kezdenek a padokon és Buza uram, a sátoros, egyszerű felszólítást intéz a népekhez, mondván:.

Buza uram ezt minden vásáron elmondja és a népek minden vásáron nevetnek hozzá, hogy ejnye de játékos a tömérdek gondja közt is.

A sváboktól pedig kérdi, hogy kell-e pecsenye nékik. Pecsenye nekik nem kell, mert azt hoztak magukkal, ki is rakják a tarisznyából. Bor kell; de hogy a bor? Biz az negyvennyolc krajcár.

No az drága, az sem kell. Hát a leves hogy egy fazékkal? Az tiz krajcár. No hát, az kell nekik. Ej de jó leves! No még eggyel. A sátoros a fejét csóválja e csodálatos vendégek fölött. Ha sok ilyent adna az Isten, el is vihetné az ördög azonnal a sátrat. E szerint mégis csak van némi joga ennek a papucsosnak ahoz, hogy kanalazza a levest.

Tizennyolc óra lóháton: ez elég volna egy magyarnak is. Jönnek ám azonban befelé a koldusok is. Az igazán csúfság volna, ha ők elmaradnának, mert pénzosztásban minden jóravaló embernek csak ilyenkor telik kedve. Jönnek különfélék a nyomorúság azon százalékából, kiket a statisztika feltétlenül e világbeli élethez rendel: egyik süket, másik vak s mint a dorozsmai nóta mondja: neki mén a másiknak.

Jön köztük két mankón egy lehetősen széles ember. Nincsen ennek az embernek semmi baja sem egész felső testében. De még egyik lába is tökéletesen rendes. A másik is, de csak térgyig. Azontúl kezdve el van aszva.

Vékony, miként az esztendős gyermeké s bármely erős ember három ujjal ketté tudná roppantani. Nyomorúságának e részét két mankón meztelenül hordozza az ember és gonddal van rá, mert hiszen lábszárának e mód fölött való elsoványodásából él ő s úgy lehet: otthon hat gyerek.

Közben az asztaloknál mindenki eszik, mert dél van. Nem tagadom, de igaz lélekkel nem is tagadhatom, hogy jól esik az étel a sok csavargás után: pedig e nyomorék ember hordja ám az aszott lábát az asztalok között körös-körül.

S lám azért tarisznyáznak mindenütt és krajcár szedése szempontjából mindenki a zsebébe nyúl, mikor a koldus szótalan előtte megállván, reá tekint. E mondás igazsága alól mindössze a svábok veendők ki, mert azok mit sem adtak, de még rajtuk fölül is volt egy magyar, ki semmit sem adott.

Ez bizonyosan rossz vásárt csinált. Nem felelt rá senki. A pikula és a tekerő hallgatott, mert míg koldus jár bent, nem szokás a nótadal, hogy hagy hallatszanak az áldások, miket a lábatlan kíván.

Ő elkívánta mindenkire az áldást és Isten segítségét kérte mindenkinek a munkájára külön-külön. Csöndben szokás ezt hallgatni s csönd is van ilyenkor.

Mígnem egy ember a nagy némaságban a fogai közé dugja a bicska hegyét és amellől így vél:. Az almafa fiatalkorába zsenge, játékos és bohó állat. Ilyenkor még nem gondolkodik komolyan, csak örül az életnek, a harmatnak s fényes, világos leveleit gyermeki szeretettel terjeszti csókra a napsugár elé.

A gazdája őrzi, karózza, hernyózza, ha ráér, locsolja is és különféle erős táplálékot ad a gyökereire, gödröt is csinál az esővíznek a fája körül: az almafának mindez tetszik és érte adózik a gyümölcseivel. Így élnek ők ketten, a fa meg a gazda, egymást kölcsönösen támogatván.

Később, idő multával kezdi észrevenni az almafa, hogy a gazda szeretete az ő irányában meglappadt. Nem úgy van már, mint azelőtt volt. A kedvezgetések elvesznek s eltünedeznek.

A gazda más, fiatalabb fákat kezd szeretni, azokat ajnározza, karózza, árkolja, emerre pedig már nem sok ügyet vet.

Legfölebb megnyírja olykor, amit emberi nyelven tisztogatásnak neveznek. Fiatal hajtásait, sarjait, amit a fa legjobban kedvel, ollóval lemetszi, bicskával, fűrésszel levágja — s ezt ő tisztogatásnak nevezi ama fa irányában, amely neki annyi időn által rendben és becsülettel szállította ízes gyümölcseit.

Amiket a gazda leszedett, belőlük jól lakott, a gyerekeit is vele étette, a csumáját a kutyának vetették, hogy megegye, az egészen hitványosát a disznónak adták, a félig férges javát levágták, megszárították bagolytüdőnek s eladták a városi kofáknak s így pénzeltek a fából, amelyet elhanyagoltak, nem törődtek többé vele, hanem csak nyírbálták és tépték, ahogy legjobban a hasznukra esett.

Az almafának ebben az időtájban kezdenek az érzései föltámadni az ember ellen, látván a tulajdon maga kifosztását. Ilyenkor meggondolja a dolgot, az egész életét. Védekezni kezd. Már nem fordítja többé minden erejét arra, hogy minél több gyümölcsöt juttasson a gazdának, hanem az erejével inkább magamagát erősíti.

Vastagítja a tulajdon törzsét, hogy ki ne dönthesse mindenféle szélvihar s nagy, hosszú, lombos ágakat nevel, amelyek sátorformán hajolnak a homok fölé s nem engedik be a napsugarat az alattuk levő szőlőtőkékhez, hogy azok se teremjenek a gazdának.

Mint ő maga sem. Az öreg almafa látván a viszonyok változását, elhatározza, hogy ezentul csak minden második esztendőben terem. Meg is tartja, szigorúan és konokul.

Ha az egyik évben termett, a második évben nem ad semmit. Gondolja magában: úgy kell a gazdának. Nagy szocialista az öreg almafa és sztrájkol.

De nem kell hinni, hogy csak egymaga teszi ezt. Az almafák szervezett szocialisták és tömegsztrájkokat csinálnak. Ha megkötik magukat, nem terem egy sem. Dús leveleik között csak nagy elvétve akad egy-egy gyümölcs, az is férges, színetlen, gyámoltalan.

Aki ilyen nyarakon nézi az almafákat, nem tudja megérteni, hogy minek is ültetik, mikor, mint látnivaló, semmi haszna sincsen.

A másik esztendőben kell azonban megnézni e haszontalan kötözködőket, hogy mit művelnek, ha jó kedvük van.

Ha mérgüket a gazdán már kitöltötték s a jobbik eszükre térnek. Mikor kezdik belátni, hogy valamit csak nekik is tenni kell, mert különben fejszével esnek a derekuknak.

A szőlőnél az bántja, hogy hogy szopni ezen az esős hétfőn, nagyon sokat igér ugyan, de nem lesz-e épen emiatt rossz és gyönge a bor?

Pedig az almafa szeret sokáig élni. A jó homoki földben, bármennyire bolondos is az alföldi, hol nagyon hideg, hol nagyon meleg az időjárás, hatvan-hetven esztendő nekik meg sem kottyan.

Az őszi baracknak a fája tíz év alatt mond bucsut a földi életnek s a tűzre kerül, a hatvan éves almafa pedig, mint mondani szokás, erőteljes férfikora delén áll s amelyik esztendőben nem sztrájkol, több rajt a gyümölcs, mint a levél.

Mint az idén is, mikor szüretje. Mert nemcsak szőlőszüret meg krumpliszüret van, hanem van almaszüret is. A dús fás szőlőskertnek bájos képe, nevető tekintete van ilyenkor. A régimódi szőlőben sok a fa.

Az újabb elmélet ennek ellene mond s fölállítja a maga vagy-vagyát: vagy szőlőskert legyen a földből, vagy gyümölcsöskert, de a kettőt összekeverni nem szabad.

Mert a fa alatt nem terem szőlő. Ez sokban igaz, így aztán sok helyen csak az őszi barack fáját ültetik a szőlőben el, mert az olyan kicsi is, ritkás is, hogy úgyszolván semmi árnyékot sem vet. De a régi módi gazdálkodás másként gondolkozik. Azt mondja, hogy igaz ugyan, hogy a szőlőtőke a fa árnyékában kevesebbet terem, mint különben, de hát azért van eset rá, van oly esztendő, hogy a nemfás szőlő sem terem.

Azután azt mondják, hogy a nem fás szőlő csak gazdag embernek való, akinek van heverő pénze. Mert a szőlőre tavasztól őszig folyton csak költeni kell s pénzt csak újborkor lehet belőle látni.

S a munkája egyre több. Valamikor csak a nyitás, kötözés, a kétszer való kapálás, szüreti munka, meg a döntés volt. Ma ott van a karózás, kapálni is háromszor kell, locsolni is háromszor: hogyan birja mindezt ki őszig bárki is.

Folyton csak szedni elő a pénzt a zsebből, bele meg nem tenni semmit? A gyümölcs azonban már korán jövedelmez, lehet vele piacozni. Elsőnek jelenti magát a cseresznye a földi eperrel, azután megérkezik a meggy, jön utána a barack, nevetni kezd a nyári alma, utána haladnak a kacsal- és sárgakörték, vele csaknem együtt a szilvák, azután sereghajtóul az őszi almák, amik télire eltenni valók, minél fogva téli almáknak is neveztetnek.

Hát ezekből történik a pénzelés és ez a gyümölcsféle segíti a gazdát abban, hogy hízlalhassa a szőlőt, amely majd csak akkor ad pénzt, mikor már közel jár az idő ahhoz, hogy a hó leessen. Mert, mondják az emberek:. Már minden betakarodott födél alá, a szőlő még mindig kint van, még mindig nem ad semmit, csak várja, egyre várja a pénzt.

És a pénzt bele kell tenni. Akármennyi fárággal jár, bele kell tenni. Adja neki az alma, meg a többi. Ez olyan takarékpénztár-féle, mint a malachízlalás. Amennyibe a malac főlhízlalása belekerül, ugyancsak annyi pénzért hízott disznót is lehet venni a piacon, de hát hol van annyi pénz egyszerre együtt?

Emígy meg, naponkint a garasok valahogy csak beletehetők a tisztelt malacba, akárcsak perselybe: nem hiába van malacformája ennek is. Azután meg azt mondják: ha gyümölcs nem terem, terem a szőlő. Ha a szőlő nem terem teremni szokott a gyümölcs s mégis valahogy át lehet kínlódni a rossz esztendőt.

Ezért szeretik nagyon termelni és leginkább az alma az, amelyben régtől fogva a kedvüket lelik. A nép nyelvén ennek is van a legtöbb neve, amik már a régi szőlőkben ismeretesek voltak.

Szilvának, baracknak valami ötféle nevét ismeri. Potyókaszilva, kékszilva, lószeműszilva, magbaváló. A barackba ott van a koraérő, az őszi, sárga, a kopasz, a duránci. A körtében a borízű, a búzával érő, a császárkörte, nyakaskörte, tojáskörte, dámakörte ez bizonyára olyan finom, hogy csak dámáknak való.

De már az alma több neveken tisztelendő. Ott van a borízű, azután a nyári selymös, az őszi selymös, a szercsika. Azután jön a szentiványi alma, a Jakab-alma, a pogácsa-alma. Meg még jön a juhfarkalma, a véralma, a dallosalma, az aranyalma.

Öreg szőlőkben ezek szoktak a termők lenni. Ami idő előtt leesik a fáról az faalj-alma, amit pedig az oláhok szoktak tutajokon hozni s vékaszámra mérik, azt teljes megvetéssel fűzfaalmának nevezik, mert olyan keserű-savanykás, mintha fűzfán termett volna.

Mikor aztán mind ez a soknevű almafa egy esztendőben egyszerre teremni kezd és még azután dúsan termő a szőlő is: ez a látványosság a legszebb festett képpel fölér.

A szőlő is már tarkulásban van, a fákon pedig a színek tömérdek változatában hevernek egymás sorában gyümölcsök és levelek.

A gazda lelke ilyenkor örömmel és aggodalommal teli. Amiként az öreg Budaváry fordította a nagy görögöt: kétfelé gondolkozik szőrös mellében. A szőlőnél az bántja, hogy sokat, nagyon sokat igér ugyan, de nem lesz-e épen emiatt rossz és gyönge a bor? S akármilyen lesz is, nem szalad-e a sokasága miatt nagyon le az ára?

A gyümölcs tömérdeksége meg egyenesen ijesztő. A szedés, kosarazás, tisztogatás, zsákozás, fuvarozás, piacozás sok munkája jár vele, ami mind pénzbe kerül, az ára pedig alacsony és leszáll. Van, aki fölsóhajt:. Hát bizony, a sok néha több az elégnél.

A termés aljább részével még csak piacozni sem érdemes, ilyenkor a lovak az urak, mert széna után gyümölcsöt kapnak konfektnek. Egyedül csak az öreg Vetró Soós János maradt nyugodtan, miután öreg lévén, tapasztalt is.

Ő inti a panaszkodót, mondván: Hát jól van. A tanyaudvarokban a kocsikat este elkészítik az útra s a fáradt emberek ledőlnek. De amikor az éjfélt üti a sétálós óra, megint talpon vannak. Amazt úgy hívják: elkászolítás, emezt pedig: kászmálódás. A lovakat fogják be, előbb megitatván.

A János szokott piacozni, de a János most nem hajthatja a lovakat, gyümölcsszedés közben fölborulván ugyanis a taroglyával.

Az ilyen kétlábú létrának valamelyik ága ha beleszakad a homokba, könnyen feldől. Szélesebb talpát kellene neki csinálni.

Télen volna erre ráérős idő, de télire elfelejtik s a jövő évben, ha lesz mit szedni, megint fölbukik a János vagy a Mihály a taroglyával.

Különböző messzi tanyákból éjféli sötétben indulnak el a kocsik, hogy idején a piacra érjenek. Lassú és unalmas dolog ez, csak lépésben lehet menni, hogy a gyümölcs a kosarakban össze ne törjön.

Hajnal van mire beérnek, igyekezvén jobb helyet szerezni a kocsisorok között. A fődolog minél hamarabb túlesni a vásáron, azután haladni hazafelé, mert annyi maradt még a fákon, hogy meg sem látszik rajtuk, amennyit már leszedtek róluk.

Szödőnek neveztetik az, aki nem a maga számára vásárol, hanem megvesz mindent, amit csak lehet, hogy azután vasúton küldje idegen országokba.

Ez esetleg jobb árat is ád, mint más, de fődolog, hogy a gyümölcsön egy szikra törődésnek sem szabad lenni. Az asszony kosarazza. Kés, kanál nem esik csördülés nélkül. De ha én mérges vagyok, az asszony vöszi a kosarat, aztán kimögy a földbe. Ha az asszony haragos, én kimögyök az istállóba.

Már indul is Sánta hazafelé. Az emberek, akik még ottmaradtak, sűrű fejbolintások között néznek utána, mert valóban úgy áll a dolog, hogy csak gyújtat ne lögyön a házastársak között.

De nemcsak az emberek mondták, hanem a leányok is súgdostak egymás fülébe, olykor sikítva nevettek, az asszonyok pedig, ha a tanyákon találkoztak, csóválták fejüket e világ rosszaságai fölött.

A Viktor leány, meg a János legény története ez, ama mindennapi, amely oly gyakran megesik s megesett Viktor is. Hogy János húzott a Viktorhoz s hogy Viktor az életét adta volna Jánosért, magától értetődő.

Már régen ismerték egymást, e helyeken ugyanis nem a bálakban ismerkednek meg a fiatalok, hanem mint gyerekek a mezőn, állatlegeltetés közben, azután pedig a dologon, ha kapálni, szénát gyűjteni, szüretelni járnak. Mert bár János apja — az egész ügy alapja itt kezdődik — a vagyonról táplált külső fogalmak szerint a vagyonos emberek sorába tartozott, azért János is csak úgy elment napszámba máshoz, dologra, mint a többi.

Mert hiszen valóban céltalan állapot volna, hogy, mivel otthon a munkálni való földön minden dolog elvégezve van, akkor ölbe tegye az ember a kezét és nézze tétlenül az idők folyását.

Ezt ők nem teszik, valóban nem teszik: úgyis elég pihenő napot hoz a tél a maga szürke hónapjaiban. Továbbá János apja tanyáján a pénzgyűjtő szándék erélyesen mutatkozott.

Az apja maga szerezte, amije van, béreslegény sorsból vergődött elő s igen meg tudta becsülni azt a sorsot, ha valakit tulajdon maga gazdájává tesz az Isten. Kedvező sorsa mély hálával töltötte el az Ur iránt, többször misét is mondatott a tanyaudvaron, de másrészt a maga életét forgatva elméjében, Jánost is az egyszerű és küzdő élethez óhajtotta szoktatni, mert csak így lelhető fel a valódi boldogság.

Másfelől abban a nézetben volt, hogy haladjunk a korral, miközben talán inkább az erre való erős szándékot óhajtván kifejezni, a halladjunkot mindig fölösszámú el-lekkel mondta. Minden tanítást szívesen elfogadott, a gazdasági előadásokra eljárt s annak idején fokozódó rémülettel kezdte hallgatni a belterjes gazdálkodásról szóló tanokat.

A belterjességtől ijedt meg; nem tudta, mi az a bel s mi az a terj: a dolgokat valóban sokkal okosabb emberek sem mindig tudják.

De volt hozzá ereje, hogy ne riadjon meg végkép, csak hallgatta megint tehát s utóbb boldogan, mosolyogva állapította meg, hogy voltaképen kerítéses gazdálkodás ez, minek nyomán az öreg eperfát is kivágta, hogy belőle a kerítéshez karókat csináljon, mondván: majd nől addig új eperfa, míg Jancsi annyira emberkedik, hogy feleséget hoz a házhoz.

Nőtt is a fa és Jancsi egyszer mondá, hogy ő feleséget hozna a házhoz. Nem volt nekik több gyerekük, evvel a Jánossal együtt összevéve volt nekik egy s megütődve hallgatta János apja, hogy János el akarja venni a Viktort. Komoly idők voltak ezek és lelki keserűségek árnyai borultak e szigorúan tiszta és rendben tartott tanyára.

Mert tudvalevő, hogy minden botnak két vége van s ezúttal a bot másik vége az volt, hogy hiszen a Viktor afféle nincsetlen semmi.

Az apja csak kapás, másnak a keze-lába, akkor küldik el, amikor akarják s mondta János apja:. János ismerte apja határozott beszédét, nem szólt ennélfogva semmit, hanem az édesanyjához folyamodott. Ahogy a kamrába ment foglalatoskodni, utána óvakodott és ott mondta neki:. Az asszony rábámult.

Az erős, csupa akarat férj oldalán ő oly semminek tudta magát, hogy az eszébe sem jutott, hogy még ő is tehetne itt, ebben a dologban valamit.

Hát hiszen igen. Mikor ők összeálltak, más világ volt. És amikor János született, még nem is voltak pap előtt, nem is értek rá, pénzük nem volt hozzá, mindaz csak későbben történt… De most?

Mit tehessen ő? És János bevallotta neki, hogy ők is csak úgy vannak, ők sem voltak még pap előtt s lám, már mégis… Az asszony nem felelt. Hirtelen támadt sápadtság borította el, majd a meleg kezdte lelni, a forróság átfutott rajta, amidőn az eszébe ötlött, hogy az voltaképen neki unokája lenne.

A kamrából tehát szótalan kifordult. Jánost otthagyta és bement az öregéhez:. Az asszony beszélt, ahogy ők szoktak, abban a régi szerény módban, hogy őnekik kend a férj, de a férjnek te az asszony.

Beszélgettek egy darabig, az öregnek pattogó szavai ki is hallatszottak, ifjabb János az ereszet alatt hallgatta.

A szavak mind mérgesebbek. János gondolta, hogy bemegy, de nem kellett, mert jött kifelé nagy sietve az anyja s utána rohant fölemelt karokkal az apja, hogy majd megütné.

János ilyent még nem látott mióta élt, keze önkéntelenül nyúlt az ereszet kerítéséhez támasztott szénavonó után és a szigonyt az apja melle elébe tartotta.

Amott az öreg, mérgében állva a hegyes vas előtt, emitt e fiatal, elszánt, szívben és lélekben egyaránt keserű. Áll ott egy darabig komoran és sötéten, azután messze eldobja a szénavonót, hogy remegve áll meg a homokban; ő maga az istállóba megy, hogy a ló nyakára borulva elrejtse égő könnyeit.

Aznap nem ettek. A másnap sem hozott valami különösen jó időt, a gyerek nem ment be a házba s estefelé elhaladt Viktorék felé.

Hajh, kis Kútásó János, hajh, hajh, keresnek hogy szopni ezen az esős hétfőn csodálatos nagy könyvekben, de nem találnak.

Azután egyikük egyik felé, a másikuk másik felé fordult a falnak s megint csak sírtak egy sort.

Meg még azután bejött a Viktor apja a szobába és azt mondta Jánosnak:. Hazafelé ment, a szőlőkerítésen keresztülugrott, hogy ne is lássák s ismét az istállóba ment, hogy ott hál. Aludni azonban nem tudott, ő is forgatta elméjében sorsát, hogy mit tevő legyen.

Apját már el tudta volna hagyni, de az anyját nem. Ismét mondhatatlanul elnehezült a lelke arra a gondolatra, hogy az apja ő végette meg akarta ütni az anyját.

Azután hirtelen az jutott az eszébe, hogy talán Viktort is megütötte ő végette az apja. Felugrott az alomról, hogy elmegy Viktorért, azután ketten elmennek a gyerekért, aztán elmennek világgá. Az apja is csak így volt, mégis megélt.

Szólna már erre a legény, menne is az apja elébe, mondván bűnbánattal: édes, tanító apám, de sötét van, az öreg pedig már a homokban ellépkedett. Őt magát pedig oly belső örömök érik, hogy a hajnalt álmatlanúl alig várván, már szerszámozásba fog. A béres segíteni akar, de elinti, mondván:.

A befogott lovakkal a ház elébe áll. Az apja kijön és mennek. A homok ugyan akkora a közön, hogy gyalog hamarabb oda lehet érni Viktorékhoz, mint kocsin, de hát ha az öregnek éppen csak ez a kedvtelése, hát jól van.

Oda is érnek, mint már ez szokásos és a kevély ember a fiával a házba megy. Mindnyájan a kocsira ülnek és meg nem állnak addig a házig a városban, ahol az elhullajtott gyerekeket tartogatják.

Oda beszólnak s az irodában az úrfélétől a gyermeket kérik.

Hajh, kis Kútásó János, hajh, hajh, keresnek a csodálatos nagy könyvekben, de nem találnak.

Hát hiszen nini. Utóbb jut a Viktor apjának az eszébe, hogy Kánya néven jelentette, mivelhogy az ő csúfneve odakint Kánya s úgy gondolta, hogy az ilyen csúfságot alkalmasabb a csúfnéven jelenteni. Ki kell vinni a kocsira, maga járni nem tud. A fiatal János hátulról támogatja, vállait szelíd szeretettel emeli.

A Viktor apja pedig, meg az öregebb János, akik eddig nem fogtak kezet, most kezet fognak s erre a két összefogott kézre ülteti a fiatal János a Viktort, hogy a kocsihoz a halottas házból kivigyék.

Nem fiatal leány az Örzse leányzó, sőt alighanem a harmincadik esztendejét már betöltötte. Szépnek sem lehet mondani, ellenben selypes és az egyik lába is hibás.

Nincsen senkije a világon, csak anyai részről van valami ángyija. Cselédnek azonban kitünő a gyerekek mellé, a becsületessége ellen semmi kifogás nem emelhető.

A házból el nem kéredzik, hacsak nem valamely aranynemű vásárlása céljából, továbbá ha kérője akad, elmegy az ángyija lakására, hogy megszemlélje a legény.

Viselkedésében szerény és szófogadó s bár munkája kissé öreges, ellene mi panasz sem lehet, mert teljesen hijával van azon hibáknak, mik már a vidéken is kezdik elözönleni a cselédséget.

Hűség és becsületesség: ez volt régente a cseléd rendes mértéke és ha ennek megfelelt, apróbb hibáit senki zokon nem vette; mert mindenki gyarló és hiába van négy lába a lónak, mégis megbotlik. De azt panaszolni nem lehet. Például itt szolgál Sebők Antal huszonkilenc év óta egyfolytában, mint szőlő kapás.

Óhatlan, hogy ennyi idő alatt némi hibái ne estek volna, ám annak, aki rendes foglalatban tartja az eszét, nem azt kell keresnie, hogy e jócska idő alatt az öreg Tóni miben hibázott, hanem hogy miben volt hasznos.

Akkép kell lennünk Örzsével is, ki ezuttal most a szóban forog és neki, jól tekintve a dolgokat, elismerés adandó, mert a gyermeknéppel szeretettel tud bánni.

A szeretetnek semmi köze sincs a tudományhoz, mi onnan látható, hogy Örzse sem nem olvas, se nem ír. Az eszének e kurtasága az oknál fogva örvendetes, mert így megmaradt annak, ami és nem ronthat a gyerekeken semmit. Rinaldóék és Marinelliék, mind az ő teljes részvétele nélkül létesülnek; nem tud mást, csak az ódon, régi meséket, amiken nincsen cafrang.

Mink is azon nevelkedtünk s mint példa mutatja, mégis felnőttünk mert növendő az embercsont, ha táplálkozik az ember.

Hogy szopni ezen az esős hétfőn vedjem ki hogy ne adjam át neki?

Így neki itt semmi baja sincsen, itt is maradhatna még él, de bizonyos, hogy nem marad, mert férjhez akar menni. Más leány is van, aki férjhez menni akarna, de nem bír, mert nem veszi senki. Örzsét ellenben vinnék, kérője elég gyakran akad. Néha nagy családos, özvegyen maradt munkás ember, más alkalommal ismét legényféle népek.

Hogy így keresik, annak az oka a vagyonában rejlik, mert pénzes a lány.

Ruhája nagyon sok van, némely részét, mit még föl sem vett magára, az ángyijánál tartja.

Egy nagy láda tele van vele. De azért olykor csak vásárol. A közös idegroham, az emberbe olykor minden igaz ok nélkül beleütköző vásárlási kedv nála is otthonos. Nem sajnál olyankor tizenkét forintot egy slingelt alsószoknyáért… — Miért veszed, mikor már annyid van?

Ez mind onnan tudatos, hogy mikor ilyen vásárlókedve támad, pénzt szokott kérni. Egyébként nem szedi ki a bérét, hanem az fertályonként a takarékbeli könyvébe beíródik. Cselédsorshoz, a legalantasabb sorshoz számítva, nem is kis summa az, amit ez a könyv képvisel; a gazdasszonya őrzi.

Hogy mint tudták meg mégis, hogy pénze van, az tudva nincs; alighanem az ángyija terjeszti a hírt. De ismerik róla s olykor elakarják venni a pénzét kölcsön, kamatra, interesre. Két éve egy elcsapott rendőrnek majd hogy oda nem adta mind annak fejében, hogy amaz reá igérte testálni azt az örökséget, amiért pört folytat.

Eljött újból az ángyi, hogy kérő jelentkezett. Hát legény, két kézi munkás, rendes ember.

Örzse tudomásul vette a dolgot és kijelenté, hogy jól van, majd hétfőn délután elmegy és föltekinti a legényt. Hát mindössze ez a külömbség közte és amaz otthonvaló Mári néni között, kit Örzse a legényszemlére magával vitt.

Örzse ez alkalommal igen felöltözködött. Megrakta magát arany ékszerekkel és a lábára fehér cipőt húzott, de nem eberlasztingot, hanem valóságos fehér bőrből valót.

Ilyen az ízlése. Az oltár elé is ilyen cipőben akar menni, továbbá kék selyemruhában.

Elmentek s megnézte a legényt. A legény tetszetős, kifogás azonban ellene, hogy a ruhája igen alpári.

De a legény ott a szemle alkalmával állította, hogy van neki másik ruhája is. E ruhát azonban kölcsön adta egy másik legénynek, ki lakodalomban vőfély. A legénnyel jelen volt az ángyija is, ki hit alatt erősítette, hogy ez a dolog csakugyan így áll: a legény ünneplő ruhája oda van egy vőfélyen.

A szemre kért leány mindezt figyelembe vette s a legény ellen nem tiltakozott. E habozásnak oka van, az ok pedig a tejesemberben keresendő. A tejesember ugyanis, aki naponta a tejet szokta hozni, szintén nyilatkozott.

Azt nyilatkozta, hogy van neki két legény fia, az egyik egy esztendővel idősebb, mint a másik, hogy majd ő azokat behozza a faluból, mert azok szintén elakarnák az Örzsét venni.

Már nemhogy mind a kettő egyszerre, hanem csak az egyik. S azon oknál fogva hozná be mind a kettőt, hogy válasszon közülök a lány. Hogy amelyik jobban tetszene azután mehetne ahhoz.

Ezen eljárás eredményéről tudomást szerezni eljött az itthonvaló Mári néni. Őket épen nem bántja Cronje, vagy Buller, azt sem tudják, vannak-e a világon, ellenben egymás sorsa iránt igen erősen érdeklődnek. Mári néni, meghallgatván a történteket, egy ideig hallgatott, azután beszédbe kezdett.

Mint mondta, ő, mikor lány volt, szép lány volt, amiben igaza lehet, mert ma sem csunya. Hanem rettentő szegénységben éltek. Az apja keresett ugyan, mert jó dolgos ember volt, de egyúttal szerette a plattot meg a tütüt a kártyát, és a bort s ilyformán alig vitt haza valamit.

Ő maga cselédeskedett, de az anyja, hogy élhessenek otthon, mindig elkérte a bérit, így még ruhája sem igen volt. De mégis szerencséje akadt. A helyen, ahol szolgált, egy nap kiküldték a kukorica földre, hogy kapáljon s legyen felügyelettel a kapáló fogadott munkásokra.

Hát volt ezek közt egy dorozsmai kun legény. Annak az első látásra megtetszett. Nem mondta napközben a legény, de azért ezt észre lehetett venni, mert azt a darab földet is fölkapálta, amit neki kellett volna megmunkálnia.

Este pedig, ahogy a munkából széjjelmentek, kiki haza, azt mondta neki a legény:. Hát, — mondta rá a Mári, — jól van, ő meg hozzámegy, vasárnap délután jőjjön el a legény háztűznézni az anyjához.

Vasárnap csakugyan kocsival jött be a városba a kun legény s hozzájuk ment lánykérőbe. Ahogy szándékát az édesanyjának előadta, ez azt mondta rá:. De azt mögmondom, hogy mink ojan szögényök vagyunk, hogy itten nem kapsz ám sömmit a világon, csak épen a lánt.

Erre — mondja tovább a Mári néni — a legény szó nélkül kiment a házból, beleült a kocsiba és úgy elhajtott, mintha soha ott nem lett volna.

Ezen most a beszélő nagyot nevet és folytatja a dolgot. Volt egy másik legény is, Csüge Pista is, aki el akarta venni, aki azt mondta neki: Mári, te ne táncolj sönkivel a tánchelyön, mert én vöszlek el feleségül.

No hát ő várta, hogy elveszi, de egyszer csak az utcán az apjának azt kiáltja át a túlsó oldalról Csüge Pista:.

Persze a szögénység miatt — adja magyarázatul a Mári néni. Ilyenfélék voltak ezek a híres kérők. De nem ilyen a harmadik. Az nem volt valami szép legény, rücskös is volt az istenadta, de az nem hogy azt kereste volna, hogy mit adnak a lánnyal, hanem amint megkérte a lányt, letett az asztalra száz forintot egy darabban, hogy:.

Vettek is. Annyit vettek, hogy elfogyott a pénz a lakodalom napjára. Paraszti helyen kétfelé szokott állni a lakodalom: a legényes háznál is, a lányos háznál is. Mári néniék vettek hozzá bort, húst, de már az utolsó vasuk is elfogyott s még mindig nem volt sem kenyér, sem menyasszonyi koszorú.

De nem gyütt, kártyázott valahun. Hát édösanyám levetötte magárúl az új szoknyát, kivötte a hugom fülibűl a függőt, aztán vitte a zálogházba. Azok árán vöttünk kenyeret, mög neköm menyasszonykoszorút. Meséli tovább, hogy mikor mint fiatal menyecske a gyárban dolgozó urának hordta nagy petykén a déli ételt, hát ugyanabban dolgoznak ám az előző kérői is: Csüge Pista is meg a dorozsmai legény.

A kun mondta is a Mári néni urának:. Én nem vertem el elülled a harmatot. Hát csak nem vehettem el a lánt meztelen? A Mári néni ezzel befejezvén a beszédet, igen nagyot nevet megint az ő előző élete bolondos sorsai fölött.

S csak mikor ennek vége van, fűzi hozzá az erkölcsi tanulságot, mondván:. Mer én is szép lány vótam, mégis csak a rücskös uramhoz jutottam…. A kért lány szótalan néz ki a konyaablakon az esős tavaszi délután mocskos föllegei közé.

Alighanem messze ellát a pusztákra, ahonnan a városba került, mert azt mondja:. Sárga kaszárnyaházak kavicsos udvarára kivisznek a hűvös őszi reggelen ide is, amoda is egy-egy asztalt.

Arra könyveket raknak, különféle protokolumokat. A regruták, akik ilyenkor az udvaron sorakoznak, nézik, hogy ugyan mi lesz? De hiába nézik szegények, ez úgy sem nekik való dolog. Még hosszú, nagyon hosszú idő eltelik, míg egyszer majd nekik is kitesznek az udvarra ilyen asztalokat, a hozzávaló könyvekkel odaáll az asztalok mellé egy trombitás, hogy majd dudál a dudán, amit kell.

Előre-hátra lépkedő meredt ujonc csapatok között lassan szállingózik be az udvarra, az asztalok köré egy-egy civil. Ott aztán megáll, széttekint és unottan nézi a tarka képet. A regrutákat, akik oly szerencsétlenek, hogy jobblábbal lépnek ki, mikor ballábbal kellene, az öreg mancsaftot, amely ruhákat mos a kútnál és fázva csapdossa egymáshoz vörös kezeit.

Jönnek más civilek is, itt egy keztyűs, cilinderes úr, amott szűrös tanyai, azután egyenruhás emberek: rendőrök, tűzoltók, vasútasok. De azért nem valami sokan jönnek, im itt a nyolc óra, amikor mindnek együtt kell lenni s alig vagyunk negyvenen.

Ez onnan van, hogy ez a legrégibb évfolyam a tartalékosok közül. Valaha sokan voltunk, mikor legelőször jöttünk be ugyanebbe az udvarba regruta-sorban, de némely része elszármazott, másrész el is halt, tíz esztendő még az ilyen korú emberek között is szokott rostálást csinálni. De annál melegebb lesz a viszontlátás.

Amúgy az utcán elmegyünk egymás mellett akárhányszor szótalan, mert aki már nemcsak magáért dolgozik, hanem gyerekek is vannak otthon, annak rendszerint sietős az útja.

De itt más minden. Itt mindenkit örömmel fogadnak. S a suszter csakugyan most is az orra nyergéhez kap, mint tíz év előtt, hogy nincsen-e csiriz rajta.

Persze hamisságból teszi, de mindegy az, azért csak nagyot nevetnek. Hát még mikor jön az öreg kománk, Herr Corporal Lazar Klein a két ballábbal. Azután mások. Régi ismerősök, akik teljesen kivesztek az emlékezetből s most egyszerre itt állanak, mint test és vér.

Így társalognak, várván a kapitányt. Meddig tekinthető ez normálisnak így akkor? Fogzásról lenne szó ezekszerint? Igen, ebben a korban már láthatatlanul mocorognak az íny alatt a fogak, de a nyálzás megindulásával a széklet és az étvágy is megváltozhat.

Rota oltás hány adagbol áll? Több helyen olvastam hogy 3. Most melyik igaz?

A Magyarországon jelenleg forgalomban levő Rotavírus elleni "oltást" 2x kell beadni, de lehet, hogy más készítménynél háromszori adás javasolt.

Egyébként nem történik baja a gyermeknek, ha 3x kapja meg. Azért tettem az oltást idézőjelbe, mert ez szájon keresztül adandó!

Az alábbi honlapon tájékozódhat a részletekről. Pár napja már kérdeztem a Babánkkal kapcsolatban, vagyis néha bukik, és csak tejjel van táplálva, de a széklete az elég zöld volt.

Azóta a színe a székletének mintha inkább sárgásodna újra, viszont mintha elkezdett volna nagyon vizes lenni a széklete.

Ez pedig kicsit megijeszt minket, mivel nekünk volt egy pozitív tesztünk galaktózémiára. Amit elvileg azóta kizártak, de akkor is ijesztő, hogy most pár hét után, mintha az egyik tünetét produkálná. A kérdésem, hogy mikor érdemes emiatt doktorhoz vinni a Babát, és egyáltalán kell-e aggódni az eléggé vizes hasmenés miatt?

Napi ször van széklete körülbelül. Mivel a galaktozémiát kétszeresen is kizárták, emiatt ne aggódjon. A lazább széklet nem kóros, egyébként sok betegségnek is lehet a tünete, ezért nem kell az összeset feltételeznie. Ismétlem, hogy mutassa meg a székletet a gyermekorvosnak, vagy a védőnőnek, ők majd eldöntik, hogy valóban nagyon híg-e, vagy normális baba-kaki.

Mára már minden este többször is míg mélyen el nem alszik. Éjszakát átalussza nyugodtan. Forduljak szakorvoshoz? Valószínűleg a fogzása kezdődött meg, emiatt nem kell orvoshoz fordulni.

Kislányunk 26 hetes és 4 nap múlva kellene kapnia a 3. A kérdésem az lenne, hogy én és a férjem is koronavírusosak voltuk és karanténunk 1 hete fejeződött bea kicsit nem tesztelték Nem lesz semmi gond? Javaslom, hogy beszélje meg a problémát a gyermekorvossal, de ha a kislánya tünetmentes, akkor az oltást megkaphatja.

Azzal a problémával fordulok Önhöz, hogy már második alkalommal észrevettem, hogy szoptatás közben elbóbiskol a cicin és remeg.

Olyan mint a hidegrázás. Ilyenkor hirtelen a vállamra teszem és abba marad. Nem tudom mi okozhatja a problémát. Sokat bukik. Valamint nem tudom, hogy elegendő-e a tejem, mert egyre jobban fáj a szoptatás. Nem tudom ezek közül valamelyik okozhatja-e a problémát. Teljesen tanácstalan vagyok. Javaslom, hogy beszélje meg a problémát a gyermekorvossal, a kicsit ehhez feltétlenül meg kell vizsgálni.

A fájdalmas szoptatás oka mellgyulladás is lehet, a szoptatás után jól ki kell fejni a tejet, ebben a védőnő, vagy szoptatási tanácsadó segíthet.

Kisfiam 7 hónapos, már több mint egy hete megfazott a gyerek orvos sinupret és orrcseppeket írt fel neki amit használtunk is de idő közben elkezdett menni a hasa és véres nyálkás volt a széklete.

Sajnos azóta is olyan és most használom neki amit a doktorur felirt: Enterobull, smecta. De ezek ellenére sem javult meg az állapota. Tapszerezik, a Milumil Ha optima start tápszert eszi 2 hónapos kora óta.

Mi lehet a baja? A hurutos tüneteket és a lazább székletet is okozhatja vírus fertőzés, ezek hét alatt megszűnnek. Ebben a korban a fogzás is lazább, nyálkás székletet okoz, de ettől véres nem lesz, csak fertőzéstől. A Sinuprettől is lehet lazább a széklet.

Az ajakherpesz meddig fertőz? Az ajakherpesz "sebes" fázisában már csak kicsi a fertőzés veszélye. Kérdésem az lenne,hogy esetleg glutén vagy laktóz érzékenység okozhat e olyan tünetet,hogy állandó krémes széklet,ami sosem ürül ki teljes mértékben?

Folyamatosan szedek Probiotikumokat Szedtem már BiokultProtexin BalanceProtexin IBS de egyik sem segít Pedig Legalább 3 hónapig szedtem felváltva mindegyiket Most az orvosom nem fogad a járvány miatt Ön szerint érdemes lenne csináltatni glutén és laktóz allergiára tesztet?

Mert úgy olvastam ,hogy nem csak hasmenést okozhatnak ,hanem más jellegű emésztési panaszokat is Válaszát előre is köszönöm! A colitis CU mellett a laktóz érzékenység nagyon gyakori, ilyen diétás javaslatot szoktak adni a gasztroenterológusok. A telítettség érzés az irritábilis bélre jellemző, ez bizonyos szempontból határos a CU-val.

A glutén érzékenységet valószínűleg vizsgálták, ennek ismétlésére nincs szüksége. A gyermekemnek csendes refluxa van, de nem erősen, anyatejes. Gyermekorvos javaslatára szigorú tejmentes diètán vagyok. Ha valóban ez okozta nála a problèmár akkor kb. Mikortól várható javulás?

Egyèbkènt 3 napja kezdtem el, ès tegnap is 1x ès ma is 1x kicsit ment a hasa, vagyis a szèklete hígabb volt ès egy rèsze beivódott a pelusba de egy rèsze pedig fent is maradt rajta. A kakija többször nyálkasabb de mustárszínű. Sajnos nem írta meg, hogy a gyermeke mennyi idős. A nyálkás, laza széklet fogzás miatt is lehet.

Ha 2 hetes anyai tejmentes diéta alatt nincs javulás, akkor erre a korlátozásra nincs szükség. Kisfiam 15 hónapos. Augusztus 24 óta híg a széklete. Mai napig kb 5 normál állagú széklete volt ez idő alatt és nap nem volt széklet. Tegnap délelőtt pl.

Tejmenetesen étkezik már lassan 4 hete és tejmentes tápszert iszik 2 hete.

A tejmentes táplálkozás kezdetén latozmenteset kapott. Biztosan mocorognak a fogak, mivel állandóan a szájában van a keze. Viszont nem tudom.

Hogy szopni ezen az esős hétfőn ég lakója nem lehet máscsak a tiszta lelkû ember.

Fogzas mennyi ideig és mennyire híg széklet tud okozni. Ezen felül napi dl vizet iszik. És ml tápszert. Ön szerint mi okozhatja a híg székletet? Alapvetően napi 1 van, tehát azért hasmenésnek nem nevezném.

Szeklettenyesztes eredményére várunk. Csecsemő-kisded korban nemcsak a formált hurka alakú széklet a normális, hanem a pépes is, ami lágy, kenődik, de nem folyik, a pelenka nem issza be. Amennyiben a laktóz, illetve tejmentes táplálás nem változtatott a széklet állagán hét alatt, akkor nem érdemes azt folytatni.

A fogzástól és a sok folyadéktól is lehet nyákos vagy hígabb, lazább a széklet, ez akár hétig is tarthat. Ez sem kóros. Kislányom 7 hónapos múlt, még nincs kint egy foga sem, viszont fogzás jeleit gondoljuk, erősen nyáladzik, rág, szájába vesz mindent.

Szemeit is vakarja, főleg evés után, és este felé. Éjszaka jól alszik, bár volt hogy párszor felsírt néhány percig, napközben is órákat is egyben alszik még.

Ön szerint ez valami légúti betegség, vagy fülgyulladás lenne? A fülére gondoltam meleg sót külsőleg esetleg az orrszívót bevethetnénk.?.

Immun erősítésre tud valamit ajánlani? Előre is nagyon köszönjük! A fogzás miatt nyálzik, ez váladék felszaporodást jelent a szájban és garatban, ettől kicsit hurutosnak is tűnhet.

Az Ön által leírt tünetek mögött lehet rossz szokás is, de érdemes fülésznek megmutatni a kicsit. Az álmos gyermek dörzsöli a szemét, ez teljesen normális. Gyulladás nélkül ne tegyen meleg sót a fülére, csak szakorvosi javaslatra.

Immunerősítésre a Protexin Restore baby adását javaslom egy hétig napi 1x, utána heti 2x rendszeresen. Beszélje meg a gyermekorvossal, mert lehet csak rossz szokás, de lehet, hogy ortopédiára, vagy neurológiára tartozik a probléma. Ahol 3 db van a székletben, ott a belekben több is lesz.

Kislányom 3 éves a nemiszerve kivül is belül is piros. Alváshoz még kell neki a pelenka ilyenkor sudocremet használok. Mitől lehet ilyen piros?

Mit tudnék még próbálni? A higiéniára oda kell figyelni, lehet, hogy a közösségben nem megy olyan jól, mint otthon.

Feltétlenül legyen neki saját alsó és felső törölközője! Nézzenek utána, hogy nincs-e féreg fertőzése, az is okozhat ilyen tünetet. A bél immunitás javítására javaslom, hogy kapjon Protexin Restore baby-t egy hétig napi 1x, utána heti 2x rendszeresen. Ha nem javul, beszélje meg a gyermekorvossal.

Kislányom jövőhéten lesz 6 hónapos, 2 hetes kora óta tápszeres. Lehet korábban is ott volt már. Nem fáj neki, hisz megtapogattam. Ilyenkor ez lehet hormonok miatt? Vagy rosszindulatú dologra kell gondolni?

Vagy egyéb dologra? Köszönöm megtisztelő válaszát! Ez a tünet kisebb csecsemőkben, anyatejes táplálás mellett szokott előfordulni.

Inkább mutassa meg a gyermekorvosnak a következő oltás alkalmával. Kislányom 6 hetes. Megszületése óta egy nap maximum órát alszik és ezt is inkább csak éjszaka. Illetve ha a sok sírástól elfárad akkor 15 percekre elalszik ölben.

Amikor fent van akkor csak sír. Csak evés után van el kb. Jártunk orvosnál és azt mondták hogy "csak" hasfájás és csak az idő segít. De szerintem több van a háttérben.

Anyatejet és tápszert is eszik, de sajnos főleg csak tápszert. Étkezés alatt többször megbüfiztetem és szinte minden alkalommal nagy mennyiségben bukik vissza. Két étkezés között illetve álmában is szokott. Gyakran próbálja visszanyelni és ettől sokat köhög és csuklik. Sokat húzza a lábát és feszíti magát.

Illetve sokat nyújtogatja a nyelvét. Pisi minden pelusban van, viszont kaki csak 2 naponta 2 pelusban.

Esetleg lehet hogy sajnos Ő refluxos és hasfájós is? Illetve ha refluxos akkor mi lenne a teendő? A kiságy fej részét megemeltük. Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.

Igen, a két probléma bukás és hasfájás gyakran együtt jár. A refluxra AR típusú tápszer adása javasolt, de az ágy fejrészének megemelése is hasznos. A 2 napontai széklet elfogadható, normális. Javaslom, hogy kapjon Protexin Restore baby-t egy hétig napi 1x, utána heti 2x rendszeresen a hasfájás csökkentése céljából.

Van párom akivel szexuális életet élünk de mindig védekezünk legutóbb 3 hete feküdtünk le. Eddig nem volt probléma a ciklusommal. Tudna nekem segíteni, hogy mi okozhatta ezt a vérzést most? Forduljon nőgyógyászhoz.

Én gyermekgyógyászati kérdésekre válaszolok. Kisfiam most töltötte a harmadik hónapot. Beba optipro HA 1es tápszert eszik. Eddig naponta volt kaki. Ami egészen sötétzöld volt. De 2 napja nagyon sokat pukizik, és némelyik puki egy pici kisérővel jön, aminek viszont a szine megváltozott egészen világos zöldnek mondanám.

Kaki azóta nem volt. Egyébként jó kedvű kiegyensúlyozott baba, evéssel nincsen gond. Talán a fogcsirák is elindultak mert szintén 2 napja sok a nyála is. Van összefüggés a dolgok között vagy valami más gond lehet? Köszönöm válaszát.

A fogzás ebben a korban már megindulhat, úgy, hogy még nem bújik ki a fog, de a nyálzás már jelzi. Ettől lazábbak szoktak lenni a székletek. De a bélflóra változása is járhat ilyen tünetekkel.

Javaslom, hogy kapjon Protexin Restore baby-t egy hétig napi 1x, utána heti 2x rendszeresen.

Tánnspszeres baba miért lehet ez? Egy csecsemőnek fél éves korára kellene megkétszereznie a születési súlyát, ő ezen már régen túl van. Valószínűleg nem kíván ennyit enni. Bízza rá, akkor adjon enni és annyit, amennyit ő kér.

Kisfiam 7 hónapos, 2 étkezést már kiváltottunk. Alul kibújt két foga, felül is áttört kettő, jelenleg alul dolgozik még kettő a két kibújt mellett.

Az lenne a kérdésem, hogy a pépes ételek fogyasztásakor sír, az ujját a szájába dugdozza, de kéri az ételt, viszont így elég nehézkesen mennek az evések. Ez a foga miatt lehet vagy más a probléma? A hőmérséklete is megfelelő az ételnek, és az állaga is. Tápszer fogyasztásakor ez a probléma nem áll fent.

Jó súlyban is van, grammos babó. Hogy tudnám megkönnyíteni számára ezt a dolgot? Lehet, hogy valóban a fogzás zavarja a kisfiát, de nem szabad feladni a pépes ételek adását, mert meg kell tanulnia rágni is.

Remélhetőleg ez csak átmeneti probléma lesz. Kisbabámmal kapcsolatban lenne egy kérdésem. Sajnos gyerekorvossal és védőnővel csak több, mint 1 hét múlva fogunk találkozni, és abban reménykedek, hogy addig is Ön tud segíteni, vagy meg tud minket nyugtatni.

Kisbabánk most 3 hetes. Azonban pár napja nagyon sokszor nem sárgás a széklete, hanem inkább zöld.

Folyékony, de nem teljesen vizes, vagyis állaga szerintünk rendben van. Elég sokat bukik és csuklik is babánk. Sok mindent ír az internet, azt is láttuk, hogy ez aggódásra adhat okot, de azt is, hogy ez akár normális is lehet. Érdemes a zöld széklet miatt aggódnunk?

Nem tűnik úgy, hogy bármi baja is lenne, vagyis sokat alszik, szívesen eszik, néha fent van és aktív, néha sír, de olyan éjszakánk, amin fenntartott volna minket még nem volt tudom, nagyon szerencsések vagyunk. Vagyis a zöld széklet és a bukások, csuklásokat leszámítva minden arra utal, hogy abszolút rendben vagyunk.

Köszönöm segítségüket! A bukás és csuklás a csecsemőkori refluxra jellemző, de mivel jól fejlődik, jelentősebb teendő nincs evvel, esetleg sűrítővel lehet előetetni, vagy savvisszafolyást gátló szirupot lehet neki adni.

A zöldes széklet inkább tápszer adásakor szokott előfordulni, de ha semmi kóros tünete nincs, akkor nem jelentős. Azért mutassa meg a székletmintát pl. Ki jött az ajkamon egy herpesz. Általában szokott lenni elég gyakran.

Fél éves a lányom. Ha elkapja esetleg tényleg nagyon beteg lehet tőle? Hogy vedjem ki hogy ne adjam át neki? Mikor észre vettem,hogy furcsa az ajkam azóta nem puszilom Mivel többször volt már ajakherpesze, gondolom az ezzel kapcsolatos gyógyítási javaslatokat nem kell elismételni.

Minél hamarabb kezdje el a vírus elleni krém használatát, hordjon maszkot, és valóban jól teszi, ha egy ideig nem puszilgatja a kislányát. Kis valószínűséggel, de sajnos kialakulhat nála agyvelőgyulladás, ezért kell óvatosnak lenni.

Napközben is hamar elfárad 1 orát bir sokszor fent lenni majd elálmosodik, de azèrt 1, órát is ha kipihentebb, amióta ez a rossz alvás van azóta bír kevesebbet napközben fent lenni.

A csuklás is a reflux jele lehet, valamint a köhögés akkor kezdődik, amikor a gyomorból visszajövő váladék a garatba ér, ahol ingerli a köhögési receptorokat. Az egy órás fentlét két alvás között optimális egy ekkora babánál. Korábban már írtam, hogy az esti elaltatások nehezen mennek.

Ez nem változott, sőt mindem egyes szoptatás után nehez megy, kivève èjszaka amikor felálomban eszik a kicsi. Felemelem hogy büfizzen, büfizik is, de utánna mèg x mimdig hallom hogy feljön neki ès visszanyeli, ilyenkor nyöszörög.

Bukni nem szokott. Ha leteszem hogy aludjunk simogatom ő eközben nagyon erölködik huzgálja a lábait de nem sír fájdalmasan inkább csak nyöszörög de azt nagyon nagy erölködèssel, mimtha nyomni akarna. Ez megy felóráig majd ez elmulik, akkor már csak a fejèt csapkodja ès vègleg lenyugszik.

Az alvása sem nyugodt reggel van hogy óránkènt felkel pedig sose csinált ilyet. Köszönöm a segítséget.

Ön nagyon szemléletesen leírta, hogy zajlik a reflux: "mindig hallom, hogy feljön és visszanyeli". A bukás akkor van, ha ez a száján kijön és nem nyeli vissza. Amikor erőlködve nyom, akkor a gyomra összenyomódik és ismét feljön az étel a gyomrából, ez zavarja, ezért csavargatja a fejét, amíg meg nem nyugszik.

Javasolt a sűrítővel való előetetés, vagy a szoptatás után a savvisszafolyást gátló szirup adása. Kisfiam 3 éves. Gyakran veszem észre, hogy egészen közel nézi a tv-t. Mikor távolra ültetem és megkérdezem Tőle, hogy ott milyennek látja tv-t az a válasz ott nem olyan jó, mint közelről.

Meg is mutatta, hogy közelről jó, messziről nem jó. Remélem nincs semmi baja a szemének, 1 éve voltunk szemészeti vizsgálaton, akkor semmi komolyabb észrevétele nem volt a Doktornőnek.

Biztosan nagyon jó szakember, de előítéletei vannak a hogy szopni ezen az esős hétfőn szemben.

Szemtekerezgése van, de remélhetőleg kinövi. Nagyon helyes, hogy a szemét ellenőriztették, de most is el kell vinni szemészetre, mert egy év egy 3 éves gyermek életében nagyon hosszú idő!

Természetesen rendszeresen tisztán van tartva a gyermek. Semmi egyéb mást nem tapasztalok. Csak ezt az áporodott szagot. Ez lehet kòros? Igen, feltétlenül vigye sürgősen fülészetre. Lehet, hogy valami belecsorgott a fülébe pl. Ebben az életkorban nagy szükség van még az alvásra, ezért nehezen elképzelhető, hogy a kislánya ne aludna, legfeljebb tényleg mocorog, vagy hangokat ad ki, de attól még alszik.

Biztosítson számára csendes, sötét szobát, ahol megpihenhet és egy kis mocorgásra ne kapja fel, hogy "visszaaltassa"! Ha esetleg a tápszer mellé kap teát is, az nem szabad, hogy felnőtt fekete teából készüljön, vagy az orrcseppeknek is lehet izgató hatása.

Egyebekben beszélje meg a gyermekorvosal is a problémát. Biztosan nem lesz tőle baja, hiszen a forgása önerőből történt, az pedig nem olyan nagy. Anyatejes, ìgy kisebb korában ráfogtuk, hogy teljesen felszívódik az anyatej. Most, hogy már hozzátáplált de mèg szopcsizik is azt reméltem, hogy helyreáll a napi székletürítés, de sajnos még most is naponta produkál, már keményebb állagút.

Igyekszem minèl több rostban gazdag ételt adni. Gyermekorvos javaslatára Makrogollal próbálkozunk, eredmènytelenül. A kérdésem az lenne, hogy lehet-e összefüggés a még szoptatott kisfiam ritka székletürítése és az èn édességfogyasztásom között?

Születése óta ugyanis valamiért minden ètkezés után édeset kívánok. Vércukorszintemmel nincs gond, több alkalommal mérem itthon. Vèrvételen nemrég voltam, az értékeim nagyon jók, a húgysav alacsonyabb egy minimàlisan a kelleténèl. Elkèpzelhető, hogy mègis hatással van a kisfiamra, hogy minden ètkezés utàn eszem csokoládét vagy valamilyen édes kekszet, sütemènyt?

Nagyon köszönöm a segítségét! Bár amit az anyuka megeszik, az minimális mennyiségben az anyatejen keresztül a gyermekbe is bejut, azért nem gondolom, hogy egy kis édesség Önnek székrekedést okozna gyermekének. A csokoládé nagyobb mennyiségben okozhatna székrekedést, de nem valószínű, hogy anyatejen keresztül is érvényesül.

Javaslom, hogy kapjon a kisfia Protexin Restore baby-t napi 1x egy hétig, utána heti 2x, mert ez segíthet a székrekedés megoldásában. Ha nem, akkor mutassa meg gyermeksebésznek a kicsit!

A diéta a súlyt és étvágyat nem igazán befolyásolta, azonban a székletürítés napi 2napi lett.

Most elkezdtük visszaterhelni, sokszor pukizik, valamint most 2 napja már nincs széklete. Ez vajon már sejteti hogy nem kellene tejterméket fogyasztania?

Válaszát köszönöm előre is! Ez nehezen eldönthető, mivel sok körülmény befolyásolja.

Amennyiben laktóz tartalmú a tej, vagy tápszer, amivel a visszaterhelés történik, akkor ez nem tiszta, a tejcukor is okozhat hasonló tüneteket. Amennyiben más módszerrel rendezhető a széklet, akkor nem a tejfehérje okozza ezt a panaszt.

Ezért javaslom, hogy kisfia kapjon Protexin Restore baby-t napi 1x egy hétig, utána heti 2x, mert ez segíthet székrekedés rendezésében.

Ha a súlyfejlődés vátozatlanul rossz, akkor kivizsgálás szükséges. A neocate mégsem kompatibilis gyermekemmel, vagy lisztérzékenység lenne már ilyen hamar? Mi lehet ilyenkor a megoldás? Nagyon köszönjük! A 2 kérdésére egyszerre válaszlok.

Mivel leírása szerint csak a Neocate-re szűntek meg a bőrtünetek, ezért javaslom, hogy ne térjen vissza a Pregominra. Mostanában sok változás volt a táplálásában, talán még fogzik is, ezért egy kis megtorpanás a súlyemelkedésben nem tragikus.

Most is nagyon jó a súlya. A bukogatás leküzdésével a súlya is javulhat.

A lisztérzékenységnek ha nincs a családban ismert ilyen beteg kb. Bő 6 hónaposan kezdtük el adni a glutént, először pici liszt vízfelforralással a pépbe, majd tejmentes keksz belemorzsolással, ennek 8 napja.

Neocate tápszert kap 3. Jelenleg krumpli, alma, répa, meggy, sütőtököt kap, mint hozzátáplálás. A hozzátáplálásban sok apró részlet van, amit személyesen érdemes megbeszélni, erre a védőnő segítségét javaslom.

A gyümölcsök után a zöldségek, gabonafélék, hús adása következik, csak ezt követően a tejtermékek. Bolti tejet csak éves kortól szoktak ajánlani.

Hasonlítsa össze a leleten megadott normál értékekkel. A kisbabám 5 hetes és vegyes táplálkozáson van mivel nem elég még mindig az anyatej.

Többet szopizik napi átlagban mint amennyi tápszert kap. Az utóbbi időben nem tud kakilni. Nagyon sír, s mikor már látom, hogy se masszázs se szélcső nem használ glicerin kúpot használok.

A legutóbbi két széklet ürítés csak így tudtuk sajnos megoldani. Még ürítés után is sikoltva sírt egy ideig míg aztán cicin megnyugodott.

Kérem szépen, hogy tessék nekem válaszolni hogy mi a teendő és hogy milyen gyakran lehet kúpot használni ha más nem segít. Félve teszem már fel Neki de nem bírom nézni hogy mennyire szenved. Nagyon bíztatom, hogy sikerüljön minél tovább szoptatnia a gyermekét.

Ebben a korban, ha 3 naponta van széklete egy babának, az is lehet normális. Egyébként 5 hetesen a hasfájás nagyon gyakori, erre kapjon Protexin Restore baby-t napi 1x egy hétig, utána heti 2x, mert ez segíthet a hasfájás, talán székrekedés?

A végbél berepedéstől is lehet fájdalma a babának széklet ürítésekor. Mutassa meg gyermeksebésznek a kicsit! Az Ön kérdése túl általános. Nem mindegy, hogy mennyi idős a beteg, akinek panaszai vannak, és mik azok. Más a tejfehérje allergia és más a tejcukor érzékenység.

A tejallergiás nem kaphat joghurtot, a tejcukor érzékeny mértékkel fogyaszthatja. Azal a kérdéssel fordulók őnhöz,hogy 3 hetes kislányom tápszeres etettés közben sokszor félrenyel és fuldoklik! Kakival is szenvedük! Sokszor vissza jönn a tápszer van mikor kevés de. Elég sokat csuklik is! Elöre is köszönöm.

Ebben az életkorban még gyakran előfordul a bukogatás, ami a gyomor refluxnak felel meg. Az Ön által leírt tünetek erre utalnak. AR típusú tápszer adását javaslom. Emellett etetés után legalább percet büfiztesse, savvisszafolyást gátló szirupot is kaphat a pici - ez utóbbit recept nélkül vásárolhatja meg a patikában.

Kislányom 3 hónapos ès 2 hetes lesz. Eddig az elalvásokkal nem volt gond, szopizott büfi, cumi nyunyó ès aludtunk. Ez kezd elmulni, ugyanis nem akartam hogy elapadjon a tejem ezèrt különböző tejserkentő szereket szedtem, ittam de vègül a homeopátiás bogyó jött be.

Ez alatt az egy hèt alatt kislányom altatása nagyon nehèzzè vált ugyanis akár szopizással akár tápszerrel etetem este büfi után leteszem ès huzgálja a lábait egyszerre, nagyon erölködik közben, a cumi kiköpi ès az öklèt elkezdi rágni, majd próbálom altatni miközben ezeket csinálja èy a.

Na ekkor jön az hogy talán mèg èhes.?! De biztosan nem mert áltában úgy megy hogy egyik cici masik plusz a potlás ilyenkor van hogy először elutasitja, majd ujra próbálkozok ès csak úgy nyakalja befele, vagy megissza mindet 80ml vagy abbahagyja. Talán túl etetem? Kaki pisi rendben van, bár azóta a kaki is megviseli elèggè.

A pótlást sem èjszaka sem napközben nem adom neki mert nem igènyli vígan elvan cici után 2 óráig is akár Ha a babahordozóban altatom el ugye fèlfekvèsbe, pillanatok alatt elalszik, ezt akkor alkalmazom ha már nagyon nem megy hogy megnyugodjon.

Vajon mi lehet a problèma, mit tanácsol Doktornő? Nagyon bíztatom, hogy sikerüljön minél tovább szoptatnia a kislányát.

Amennyiben sikerül ezt egyedül megoldani, akkor jó, ha nem, akkor vagy a védőnő, vagy egy szoptatási tanácsadó segítségét kérheti.

A túletetéstől is lehetnek hasi panaszai a babának. Megint én, akinek a fia hangosan nyel. Ne tessék haragudni, hogy megint írok, csak aggódom mostmár nagyon.

Elvittük végül orvoshoz, a férjem volt bennt vele, ő szeretett volna bemenni. A doktornő hólyagot hólyagokat,nemtudom mennyit látott a torkán. Aztmondta, nem tud neki gyógyszert adni, mert nem tudja lenyelni a tablettát, sem a cukorkát elszopogatni, sem pedig fújatni nem lehet a torkát.

Ne foglalkozzunk vele. Ez Ön szerint normális? Hisz csak 3 hónapos. És ha nagyobb baja lesz? Kérjek másodvéleményt egy orr-fül-gégésztől? Vagy valóban nem kell aggódnom? Holnap lesz 5 hetes a kislányom, grammal hoztuk haza a kórházból,1 hónapos státuszon volt gramm.

Azt mondta a doktornő,hogy kicsit hízhatott volna többet is. Egyébként tápszeres baba. Ami engem aggaszt,hogy 52 cm-el született,és még most is csak 52,5 cm. Ez normális? Köszönöm a válaszát. Szerintem ez a súlyfejlődés kiváló, a megszokott az g alatti gyarapodás az első hónapban.

A hosszmérés a szülészeten és a gyermekorvosi rendelőben eltérő módon történik, ez adja a különbséget. A szülészeten a talpa hosszát is belemérik. Néha vizszerű savanyú szagú néha sűrű túró állagú. Napi kétszer háromszor is visszajön valamikor az orrán-száján. Hova menjek? Gyermekorvos védőnő nem fogad ezzel Ha szopik, akkor egy sűrítő port lehetne a gyermekorvosnak felírnia, ha tápszeres baba, akkor AR típusú tápszer adását javaslom.

Emellett etetés után savvisszafolyást gátló szirupot is kaphat a pici - ez utóbbit recept nélkül kapja meg a patikában. A forgást nem kell erőltetni, majd magától megtanulja! A bukogatós babákat nem javasolt hasra tenni! Kisfiam 18 hós, mindent eszik, étel allergiáról nem tudunk, tápszert napi 2-szer kap, reggel-este.

Kb 2 hete hasmenése lett. A háziorvosa Hidrasec baby-t és Laktiv baby pluszt ajánlott, az előbbit 2 napja hagytuk abba, az utóbbit még kapja. A bőrkontaktusra vonatkozó minimális javaslat, hogy legkésőbb a szülést követő fél órán belül kerüljön rá sor, és legalább 30 percen át tartson.

Ha az újszülött bőrkontaktusban van az édesanyjával lehetősége van a szopásra, amint készséget mutat erre. Nincs ok arra, hogy erőszakkal mellre tegyük őt, ez kedvezőtlen hatással lehet a későbbi szopási viselkedésre.

A korai szoptatás fokozza a méh aktivitását, és csökkenti a szülés utáni vérzést. A bőrkontaktusban lévő újszülötteknek magasabb a hónaljban mért, és a bőrhőmérsékletük, magasabb a vércukorszintjük, sav-bázis háztartásuk gyorsabban normalizálódik, és kevesebbet sírnak.

Császármetszés után a szoptatás megkezdése késhet. Az anya vagy az újszülött állapota némely esetben elkerülhetetlenné teszi a késlekedést, de ennek nem kell rutinszerűen így lennie. Arra kell törekednünk, hogy a helyi érzéstelenítés esetén a szoptatás a műtét után azonnal megkezdhető legyen, altatás esetén pedig néhány órán belül, amikor az édesanya visszanyeri az eszméletét és reagálni tud újszülöttjére.

Az anyát és csecsemőjét ne válasszuk el egymástól, hacsak nincs elkerülhetetlen orvosi beavatkozásra szükség! A vajúdás és szülés alatt adott fájdalomcsillapítókgátolhatják a szopási viselkedés korai kialakulását, késleltetik az első szopást, és hosszútávon is akadályozzák a sikeres szoptatást.

Ezek használatát minimalizálni kell. Ha az édesanya a szülést megelőzően 5 órán belül petidint kapott, újszülöttje nagy valószínűséggel álmos, lelassult állapotban lesz, ezért a bőrkontaktust minden bizonnyal hosszabb időn át kell folytatni, mielőtt az első szopásra sor kerül.

Nővéreink, és az újszülöttes nővérek mutassák meg az anyáknak, hogyan kell szoptatni és a tejelválasztást fenntartani, még akkor is, ha valamilyen okból el vannak különítve újszülöttjüktől. A szoptatás nem kizárólag ösztönös viselkedés, a technikáját meg kell tanulni. Személyzetre hárul az a feladat, hogy az édesanyáknak segítséget nyújtson a sikeres szoptatáshoz.

A szoptatással kapcsolatos útmutatás: a gyakorlati segítségnyújtás, a technikáról és a csecsemő táplálkozási szokásairól szóló oktatás és a lelki támasz keveréke.

A szülés után közvetlenül nyújtott segítségnek hosszan tartó jótékony hatása van, és ezért a szülészeti ellátás rutinszerűen alkalmazott elemévé kell válnia. A segítségadás célja, annak biztosítása, hogy az édesanya képes legyen megfelelő testhelyzetben mellre tenni a csecsemőjét, valamint hogy értelmezni tudja újszülöttje viselkedését, és megfelelően válaszolni tudjon arra.

Amennyiben az anyának nehézségei támadnak, szakértő segítségre van szüksége azok leküzdéséhez. Mindezek felett szüksége van valakire, aki támogatást nyújt és önbizalmat ad.

Minden anyának meg kell tanulnia lefejni a tejéthogy ha szükségessé válik, a lefejt tejet a csecsemőnek oda lehessen adni pohárból, illetve az anya tejtermelését fenn lehessen tartani.

A kézi fejés a legpraktikusabb, mellszívó használata nem szükségszerű. Irányelv, hogy egységünkben csak orvosi indikáció esetén kapjon a csecsemő anyatejen kívül más ételt vagy italt.

Ezt a csecsemő lapján dokumentálni kell. Kiegészítést pohárból vagy kanállal kaphat az újszülött. A kiegészítések adása fokozza a fertőzés kockázatát, rontja a szopási technikát, csökkenti a szoptatások gyakoriságát, így csökkenti az emlőt érő ingereket valamint a kiürített tej mennyiségét.

Egységünkben az édesanyák hazabocsátáskor ajándékcsomagot kapnak, amely ingyenes tápszermintákat nem tartalmazhat.

Általános gyakorlat az anya és az újszülött együttes elhelyezése a nap 24 órájában rooming-in szobákban. Az így elhelyezett anyukák hamarabb kerültek kontaktusba a csecsemőjükkel, több időt töltöttek velük, és gyakrabban szoptatták őket, Az érett tej termelődése hamarabb megindult és újszülöttjüknél ritkábban fordult elő sárgaság.

A szoptatásra való hatás részben annak köszönhető, hogy megkönnyíti az igényszerinti szoptatást, mivel lehetővé teszi, hogy az édesanya azonnal reagáljon, ha az újszülött készséget mutat a szopás iránt, ez segít a tejtermelés megalapozásában.

Az anya-gyermek kapcsolatra való hatás független a csecsemőtáplálás módjától. Az együttes elhelyezés rendkívül fontos minden csecsemő és anya számára függetlenül a csecsemőtáplálás módjától.

Ezért a csecsemőinket amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszi — függetlenül attól, hogy szopnak-e vagy sem — együtt kell elhelyezni az édesanyjukkal a nap 24 órájában, hacsak nincs olyan orvosi indok, ami elkerülhetetlenné teszi a csecsemő újszülött osztályon való ápolását.

Rooming-in rendszerünkben arra kérjük az anyákat, hogy az újszülött igényeinek megfelelően szoptassanak. Az időhöz kötött szoptatás-szoptatási problémákhoz, és elégtelen tejtermeléshez vezet, amely arra ösztönözheti az anyát, hogy elkezdje a mesterséges táplálást.

Az etetések időtartamának korlátozása azzal járhat, hogy a csecsemő nem jut hozzá az energiában gazdag hátsótejhez.

A korlátozásmentes, a csecsemő által irányított, a kisbaba igényeihez alkalmazkodó — szoptatás estén a szopások gyakorisága és a szopások időtartama széles határok között változik.

Sok csecsemő naponta óránként vagy ennél gyakrabban szopik, egy-két hosszabb szünetet hagyva két evés között. Napi szoptatás egyáltalán nem szokatlan.

Mily szent iramban nyargalnak Keresi lázak, S mily sánta mind a beteljesedés

Az igény szerint szoptatott újszülöttek közül többen nyerik vissza a születési súlyukat a kilencedik napra, egy hónapos korban többen szoptak kizárólagosan azok közül, akik kezdettől igény szerint szoptattak, mint azok közül, akik a szopások gyakoriságát ugyan nem, de a szopások hosszát korlátozták.

Az igény szerint szoptatók között a szoptatások számának és hosszának növekedésével nem fokozódott a mellbimbó fájdalmassága. A mellbimbó kisebesedését a nem megfelelő mellre helyezés okozza, és nincs összefüggésben a szopás hosszával.

Irányelve, hogy a szoptatott csecsemőnek egységünkben ne adjanak cumit. Mind a nyugtató cumi, mind az etető cumi ártalmas lehet azáltal, hogy fertőzést okozhat, csökkenti a mellen töltött szopási időt, megváltoztathatja az orális dinamikát.

A szopni nem tudó csecsemők táplálására a pohár nyújt alternatívát. Ez különösen javasolt olyan csecsemők esetében, akiket a későbbiekben szoptatni kíván az édesanyjuk, illetve olyan helyzetekben, amikor a cumik és cumisüvegek tisztítása nehézségekbe ütközik. A pohárból helyes technikával történő etetéssel könnyebb a koraszülöttek szoptatásra való áttérése, mint az üvegből történő etetéssel.

A cumi a csecsemő szoptatás nélküli megnyugtatására használatos, így azok a kisbabák, akik cumit használnak, kevesebbszer kerülnek mellre, ami nem lehet célunk. Nyugtató cumikra semmilyen körülmények között nincs szükség. Támogatjuk a szoptatást segítő anyacsoportok létrehozását és az egészségügyi intézményekből távozó anyák segítésére.

A szoptatási arányban hirtelen zuhanás következik be a szülést követő hetekben, hónapokban. Élettanilag a legtöbb anya képes annyi tejet termelni, amennyire csecsemőjének szüksége van. Valószínű, hogy a megfelelő, folyamatos támogatás hiánya húzódik meg a háttérben.

A folyamatos támogatást a hagyományos társadalmakban az anya családja és a közösség nyújtja.

A városiasodással fontossá vált az egészségügyi dolgozók, a barátok, az apa és a nagymama, a védőnő szerepe. Azok, akik elmentek a szoptatási központba és találkozhattak a tanácsadókkal, azok csecsemői amellett, hogy tovább szoptak kizárólag, kevesebbszer voltak betegek, és jobban gyarapodtak. A Sürgősségi Betegellátó Osztály a kórház hotel épületében, a földszinten található.

Szakmai vezető:. Szakorvosaink Dr. Ferencz Péter Dr.