Szeretni kell a kutyákat 35 daventry 35

Szeretni kell a kutyákat 35 daventry 35 Kipható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzleletben. Nem szeretném tovább szaporítani a szót, a Fallout az a játék, amelyet minden- kinek ki kell próbálnia. Játsszatok sokat a Deathtrap Dungeon-nel, sok sze- rencsét kívánok hozzá szükség lesz rá

  • Nemzetiség:
  • Panamai
  • Mi a kedvenc italom:
  • Kedvenc italom a pezsgő
  • Hobbijaim:
  • Szeretek rajzolni

Mi- vel robotunk tudása lementhető, így ki lehetett volna próbálni, hogy a játé- kon végigvitt, vagy saját tervezésű pá- lyákon edzett robotjainkat egymásnak engedjük egy afféle arénában Türelmes, akciójátékokat kedvelő embereknek tudom ajánlani, hogy próbálják ki mindenképpen a Galapa- gos-t, mert kellemes felüdülést jelent a sok egy kaptafára készült 3D játék között Eisenhower elnök bejelenti a NASA megalapítását, mely szervezetnek a célja az űr békés célú kutatása Az Activision fejlesztői csapata közepén rábukkan az ügy titkos aktáira, és megkezdi azok feldolgozását A ren- geteg anyag feldolgozása során megdöb- bentő tények derülnek ki, és lassan átlátha- tóvá válik az összefüggések hálója is Mi is történt akkor ténylegesen?

A meteoritot vizsgáló tudósok egy fura ötvözetet találtak a jelentéktelennek tűnő kődarabokban, melyet egyedülálló tulaj- donságai alapján Biometal nek nevez- tek el. Az anyagnak meglepő módon vala- miféle. Idáig azonban nemcsak az amerikaiak, hanem orosz kollégáik is elju- tottak.

A hidegháború addigi atomfegyve- rekről szóló fázisából hirtelen egy más szintre ugrott, az idegen technológia terén folytatott vetélkedés lett a küzdelem elsőd- leges területe.

A nemzetközi helyzet akkor kezdett el nagyon fokozódni, mikor mete- NgÜ o saa0ses oritból kinyerhető biometál elfogyott - a szemek az égre és a csillagokra tekintettek.

Ezeket a várakozásokat erősítették fel a tu- dósok elemzései, miszerint a meteoritnak csak egy része hullott a Földre, mert idáig tartó útja során már számos égitest gravi- tációja magához rántott belőle darabokat.

A Holdon, Marson és Vénuszon is találtak többek között biometal-nyomokat. Kiadták GEL a feladatot: a már megépített járművek fel- használásával az űrből kell biztosítani a bi- ometál-utánpótlást.

Min- denki nagyon boldog volt, és elkezdődött ti- tokban a világűrben az égitestről égitestre haladó orosz-amerikai vetélkedés a biome- A Battlezone egy nagyon pörgős, gyors, akciódús játék, amelyben en- nek ellenére igen komoly stratégiai ér- zék is szükséges a sikerek eléréséhez.

Az időzítés, a megfelelő egyensúly megtalálása, a tervezés és a gyors re- akciók mind elengedhetetlen a győze- lemhez.

A játék az amerikai és orosz olda- lon egyaránt 30 darab egyéni külde- tésből álló kampányon túl tartalmaz küldetés-szerkesztőt is, és multiplayer üzemmódok egész sorát kínálja fel a játékosoknak. A Battlezone játszható modemen ketten egymás ellen, hálón nyolcan egymás ellen és interneten, az Activision által felállított ingyene- sen használható szerveren keresztül maximum négyen.

A körítésül szolgáló amerikai- orosz hidegháborús történetet néhol kritizálták, nekem nagyon tetszett, mert az űrhajókon levő jelzéseket és minden kis grafikus elemet úgy alakí- tottak ki, hogy visszaadja a játékos- nak ezt a múltat és jövőt keverő furcsa hangulatot.

A Battlezone végre egy olyan eredeti, és minden ötletében konzekvensen és alaposan megterve- zett játék, mint amilyen annak idején a Mechwarrior II volt.

Szeretni kell a kutyákat 35 daventry 35 tipp-verseny eredményét szerdán hirdetjük ki.

Magával raga- dó, élvezetes, új klasszikus! Charlie tál-készletekért.

A verseny hevessége egyre nőtt, míg összecsapásokig nem fajult a do- log, az egyik oldalon az American Guardi- ans of Liberty-vel és a másik oldalon az Evil Soviet Empire-rel. Az Activision fejlesztői, szimulációjuk ki- indulási alapjának az első 3D akciójáték- ként nyilvántartott Battlezone programot tekintették.

Ezért úgy döntöttek, hogy az eredeti grafikai megjelenítés mai szintre hozásán túl kiegészítik a koncepciót a csa- patok parancsnokát érintő startégiai ele- mekkel.

A kezdeti tanácstalanságból a Command and Conguer program megjele- nése zökkentette ki őket. Lassan összeállt a rendszer, ami mára a Battlezone program- ban realizálódott A megvalósítás során a nehéz feladat az volt, hogyan vegyítsék az akciójátékok gyors re- akcióit, ,pörgősségét" a stratégiai játékok jó áttekinthetőségével úgy, hogy az előnyök megmaradjanak és a jó játszhatóság ne csorbuljon.

A két stílus közötti kapcsolatot végül az igen eredeti megoldásnak számító 3D radarral teremtték meg. Ez a képernyő bal alján látható kijelző egy 3D rácson mu- tatja az egyes egységeinket, és rápillantva azonnal be tudjuk tájolni helyünket a térké- pen és stratégiai helyzetünket egyaránt.

A programban a főhős parancsnok szemszögéből látjuk az eseményeket. Vele kell a csatatéren mozognunk, és az egysé- geinknek direktben parancsokat osztogat- va az ellenfél fölé kerekednünk.

A Ouake egyéni hősieskedése már a múlté, és a Command and Conguer mindenható, fél országokon keresztül azonnali hatályú pa- rancsokat adó tábornokát is elfelejthetjük.

Az események közepén élünk, egyik pilla- natban a saját túlélésünkért küzdünk, az- tán a csata egy kisebb szünetében vagy csendesebb szakaszában tudjuk megszer- vezni csapatainkat, mind támadásban, mind védelemben. A Battlezone-ban a biometal tölti be az eddigi spice, vagy tiberium szerepét.

A ZED magazin Recycler nevet viselő mozgatható bázisunk tud berendezéseket és járműveket gyártani belőle, melyek termelő, támadó és védő egységek is lehetnek. A Scavenger pl.

Escort normál bareback

Sokan azt gondólják rólam; hogy nagyon kritikus lélek vagyok. Ha úgy vesszük, igazuk is van, mert csak akkor mondom egy játékra, hogy jó, ha van benne eredetiség, és a játék- menet is kellően pergő. A Battlezone-nal egyik szempont- ból sem volt kifogásom.

A program ötlete is tetszett egy olyan akció- gekbe beszállva mi magunk harcol- hatunka játék hangulata és engine-je pedig azonnal a szívembe lopta magát különösen a harci gé- pekben ülve éreztem úgy, hogy elra- gad a képzelet.

Ajánlom hát minden akció- és stra- tégiaijáték-rajongónak, és azoknak, aki szereti a szokatlan, jó játékokat. A fegyverekkel sem spóroltak a készí- tők, összesen 25 féle gyilkoló eszközt vehe- tünk kézbe a játékban, melyek elég széles spektrumon mozognak a gépágyútól kezd- ve, ágyún, aknákon, tüzérségen át egé- szen a misztikus "Thumper" ágyúig, mely- nek elsütése után a talajfelszín mentén robbanás- és lökéshullám söpör végig.

A Battlezone-ban a küldetések a Com- mand and Conguer és klónjai mintájára in- dulnak: a mozgatható bázisunkkal létreho- zunk kitermelő egységeket, és a begyűjtött március 21 alapanyag biometal felhasználásával el- kezdünk másféle célú egységeket is gyárta- ni.

Közben valamikor összetalálkozunk az ellenféllel, és innentől kezdve már vele is számolnunk kell. A játék küldetéseit az Ac- tivision legjobb emberei, a Dark Reign és a Mechwarrior II fejlesztői közösen készítet- ték.

Ezerféle feladatot kell sikeresen végre- hajtanunk: konvojt kell védelmeznünk, tú- szokat kell kiszabadítanunk, őrjáratot kell adnunk és egyes építményeket kell beven- nünk.

Chart house tempe

Néhol a Mechwarrior 2-höz hasonló alküldetések is megoldásra várnak. Amitől a játék eltér a hasonló 3D akció-szimuláto- roktól, az az, hogy az ellenfél is intelligens, neki is ugyanaz a célja, mint nekünk - a me- ző, terület birtoklása.

Az akció így már nem korlátozódik arra, hogy nekiesünk a kiadott célpontjainknak, és sokzorra, már kívül- ról fújva a felállást, a terepen és ellenfele- OTTO Tt LL Aaannann ken profin végigmanőverezve végezzük el küldetésünket.

Itt egy állandóan változó te- repen dinamikusan, a környezethez és a harci helyzethez alkalmazkodó ellenféllel megküzdve kell sikereket elérnünk a felada- tainkban. A Ouake-ben nagyjából fixen el- helyzett ellenfélgárdával küzdünk meg egyes szám első személyben, a Command and Conguer-ben távolról irányítunk egysé- geket, itt pedig ezek eszenciájaként a csata közepéből irányítunk csapatokat bizonyos feladatok elvégzésére.

Az egyik járműben ülve és a terepen cirkálva értesülünk min- den történésről, és ezekre kell reagálnunk, élőben és minél gyorsabban.

Meleg szauna meltonban

A Battlezone- ban mindenki az ízlésének megfelelően próbálhat meg sikereket elérni. Akit a pa- rancsnok feladatai érdekelnek, az nem avatkozik harcba, csak az egységek között cirkál és szervezi a termelést, védelmet és támadó hadmozdulatokat. Aki már inkább az akciók embere, az harcba is száll gépé- vel, és eközben parancsokat is ad nekem személy szerint ez volt nagyon szimpati- kus.

Ez utóbbi esetén például megtehetjük azt, hogy több célpontból az egyiket mi foglaljuk el néhány wingman segítségével, míg a többieknek kiadjuk egy másik cél- pont eliminálását. Az egységek mindkét oldalon rádió-kapcsolatban vannak egy- mással, így rendkívül intelligensen, csapat- szellemben reagálnak a történésekre.

To- vábbi csavart hoznak a játékba a kilőhető kém-kamerák, melyek távoli helyen landol- va közvetítenek az ottani történésekről. A Battlezone grafikája normál üzem- módban is nagyon látványos, de 3Dfx kár- tyán kimondottan szép.

A grafikus engine az Interstate 76 engine-jének továbbfejlesz- tett változata, mely sejteti, hogy mit várha- tunk majd grafikailag az Interstate 76 Nitro Pack-től.

A járművek és objektumok modell- jének összetettsége szerencsére nem marad el a megszokottól, de itt már nagyfelbontá- sú textúrákat használtak.

Ez utóbbi állítás igaz a terepre is, ami ettől meghökkentően élethűen néz ki. A textúrák mellett nagyon fontos, hogy a terep dinamikusan tud vál- tozni a morph technikának köszönhetően, és ugyanennek révén igen változatos dom- borzati viszonyokat tudtak kialakítani.

A járművek lebegő mozgásának szimu- lációja is döbbenetesen profi lett. A kü- lönböző gépek teljesen eltérően siklanak a talaj felett, emelkedőn lassan caplatnak fel, míg a peremen túljutva sietve suhan- nak lefelé.

A grafikai részleteken túl a hangeffek- tusok is tovább erősítik ezt az érzést - a motor és a levegő suhogó hangja teljesen az ,ott vagyok" hatást kelt az emberben. Az eddig elmondottakon túl nem szabad elfeledkezni a fényeffektusokról: a lövedé- keket és robbanásokat kísérő fények, villa- nások és a lens-flare effektus együttesen nagyon valós atmoszférát kelt.

Kea V erősnek tai d rdekes tanulmányt lehetne készí- teni arról, hogy milyen állatok voltak már számítógépes játékok főszereplői. Nem tudom, mi len- ne a felmérés végeredménye, de abban biz- tos vagyok, hogy eddig nem sok krokodil je- lent meg a monitorokon még gilisztából is több van.

Ezen az áldatlan állapoton segít az Argonaut Software a Croc című program- jával. A kerettörténet szerint Rufus király a gobbók ne kérdezzétek meg, hogy mik azok, elég ünnyi, hogy kis barna szőrös élőlények uralkodója a tengerparton sétált, amikor egy vízben úszó kosárra lett figyelmes.

A ko- sárban egy elhagyott krokodilkölyök volt, akit a gobbók elkezdtek felnevelni. Croc gyorsan cseperedett, ám egyik nap a gonosz Dante báró jelent meg hű alattvalóival, a dantinekkel és az összes gobbót ketrecbe zárta. A mi krokodilunk feladata lenne, hogy kiszabadítsa Rufus királyt és alattvalóit.

Hát igen Ezen is látszik, hogy nem si- került valami eredeti sztorit kiötölni a játék- hoz. Ha belegondolunk, ez nem is nagy probléma, mert egy ilyen stílusú program- hoz talán nem is kell több oldalas kerettör- ténet.

Hogy mi ez a stílus? Nem más, mint a 3 dimenziós platformjáték. Összesen négy szigeten kell magunkat végigküzdeni, hogy utána megverekedhessünk Dante bá- róval.

Én arra kérek mindenkit Szeretni kell a kutyákat 35 daventry 35 meglát a tükörben egy meseszép hófehér Stralist rengeteg led lámpával villogó sárga fényhíddal a tetején az csak annyit segítsen amennyi belefér a moráljába.

Minden szigeten hat pálya és két fő- március ZED magazin ellenség három pályánként egy található. Mindgyiken hat gobbót kell kiszabadíta- nunk. Ha nem sikerül megtalálnunk az összeset, attól még továbbjuthatunk a kö- vetkező pályára, de a titkos sziget csak ak- kor válik láthatóvá, ha az összes!

A pályákon még gyémántok is vannak el- szórva, ezekből érdemes minél többet össze- szednünk, mert száz után egy élettel leszünk gazdagabbak. Ha hozzánkér egy ellenség, beleesünk a lávába, vagy más módón meg- halnánk, akkor csak a nálunk lévő gyémán- tok vesznek el.

Csak akkor halhatunk meg, ha éppen egyetlen gyémánt sincs nálunk. Sajnos nemcsak bebörtönzött gobbók- kal, hanem különböző ellenségekkel is ta- lálkozhatunk. Legyőzésük a főellenségek kivételével igen egyszerű, egy támadás elég mindegyiknek.

Ezek a dolgok alapján nem hiszem, hogy sok különbség lenne a Croc és a már megjenet több ezer platformjáték között. Az igazi újdonság az, ahogy a program ki- néz. Gyönyörű fényhatások, gyors kamera- mozgatás jellemzi a játékot.

A főhős és a többi szereplő animációja kiváló.

Ha tehát megpróbálunk egy őr mellett ellopakodni, lehet, hogy az Szeretni kell a kutyákat 35 daventry 35 vesz, és lehet, hogy nem.

Nem hi- szem, hogy lenne olyan, aki nem zárná a szívébe első látásra a krokodilt. Iszonyú aranyos, ahogy összevissza totyog a pá- lyán kis bőrhátizsákjával és lengeti a far- Electronic Arts CrTOE kát.

Az ellenségek is inkább kedvesen, mint félelmetesen néznek ki. Ha ezt nézem, ak- kor azt mondom, hogy a programot inkább a fiatalabb korosztálynak szánták. Kipró- bálás után azonban kiderül, hogy a játék elég nehéz és sokszor megizzasztja a játé- kost, főleg ha azt a célt tűzi ki maga elé va- laki, hogy az összes gobbót kiszabadítja a fogságból.

Az azonban igaz, hogy ezen ne- hézségek legtöbbje a három dimenziós megjelenítésből adódik.

Ha közel vagyunk a falhoz és a kamera nem tudja Croc-ot a háta mögül mutatni, akkor mindenféle ér- dekes nézetet kapunk ajándékba.

Három dimenzióban sokkan nehezebb a távolsá- gokat is felbecsülni, ezért jó ha az elején rendesen begyakoroljuk az ugrálást, mert a későbbi pályákon ez még jól fög jönni. Én személy szerint egész jól elszórakoz- tam a Croc-kal.

Ha egy egyszerű, könnyen emészthető, ámde azért nehéz és kihívá- sokkal teli játékra vágytok, akkor nyugod- tan próbálkozzatok ezzel a programmal, remek szórakozásban lesz részetek. Az előzetes képek és hírek szerint egy jövőben játszódó Diablo-nak képzeltem a játékot. Hogy tévedtem-e, vagy igazam volt, az rögtön ki- derül.

A sztori röviden a következő: ben vagyunk, 80 évvel a harmadik világháború után.

Az emberek biztonságos földalatti, teljesen önellátó bunkerekben laknak és ha tehetik, nem is mennek a felszínre, ahol mutánsok vették át az uralmat.

Hősünk is egy ilyen bunker, a Vault 13 lakója és nem is szándékozik ezt elhagyni, de nem min- den ilyen egyszerű. A bunker vízellátó rend- szere tönkremegy és természetesen a mi feladatunk lesz egy új chipet beszerezni hozzá. A játék úgy kezdődik, hogy kiraknak a bunker bejárata elé némi lőszerrel, egy pisztollyal és néhány fáklyával.

Innentől kezdve csak a saját erőnkre, ügysségünkre március ZED magazin és eszünkre számíthatunk, ha szeretnénk még egyszer visszajutni kedvenc bunke- rünkbe és ott friss vizet kortyolni.

A játék természetesen a karaktergene- rálással kezdődik, de a lustábbak három előre elkészített figura közül is választhat- nak. Max-ot gyerekkorában a fejére ejtet- ték, így nem igazán képes a dolgokat telje- sen felfogni és elmagyarázni, de izmai beszélnek helyette.

Albert éppen ellenkező- je Max-nak, nem valami erős, de hatalmas dumás, addig beszél hozzád, amíg az utol- só szem kajádat is odaadod neki.

Natalie- nak, pedig nincs párja rejtőzködésben. Eb- ből is kiderült, hogy a Fallout karakter rendszere nagyon gazdag, sokféle különbö- ző hőst tudunk készíteni.

Minden karakter- nek 7 alaptulajdonsága van Erő, Meg- figyelés, Állóképesség, Karizma, Intelligencia, Mozgékonyság, Szerencseamelyek egy új hősnél ig terjedhetnek. De semmi gond, ezeket az értékeket úgy módosíthatod, ahogy tetszik akár csök- kentheted is, ekkor pluszpontot kapszígy bármilyen kombinációt elő lehet állítani.

Az alaptulajdonságokon kívül különbö- ző szakképzetségeket is ismer a karakte- red, pl. Ezek az ismeretek nagyon jól fognak jönni a szabadban való bolyongás közben.

Három - általad kiválasztott - szak- képzettségben a karakter jártasabb mint a többiben, ezekben gyorsabban is fejlődik.

Sok tanácsot nem kívánok ehhez adni, talán csak annyit, hogy érde- mes valamilyen fegyverszakértelmet vá- lasztani, mert lövöldözni azt fogunk a játék folyamán. Még egy érdekes dolog: karakterünknek választhatunk két különleges tulajdonságot is. Ezen tulajdonságok mindegyikének van pozitív és negatív oldala is, pl.

Kalandozás közben az ellenségek lemé- szárlásáért és a küldetések teljesítéséért tapasztalati pontokat kapunk. Megfelelő mennyiségű tapasztalati pont után karak- terünk szintet is lép. Szintlépéskor növelhet- jük néhány tulajdonságunkat, így egyre na- gyobb eséllyel vehetjük fel a harcot a ránktámadókkal.

A játék harcrendszere szerencsére kö- rökre osztott, nem az egérnyomási gyorsa- Talán már az ismertetőből is kiderült, hogy nem tudok elfogultság nélkül írni a Falloutról, hiszen az utóbbi időben meg- jelent játékok közül, váleményem szerint, az egyik legjobbra sikerült.

Végre nem egy olyan számítógépes szerepjáték, amire ráhúzzák, hogy RPG lásd Diablo. Már a karakteralkotásnál kiderül, hogy nem mindennapi játékról vagy szó, rop- pant részletesen lehet a hősünket elké- szíteni, de mégsincs túlbonyolítva az egész lásd Battlespire.

Az összes tulaj- donságnak hatása van a játékra, még az intelligenciánk értéke is igen sokat számít, ettől függ ugyanis, hogy hányfé- le dolgokat kérdezhetünk az emberektől. A különböző tulajdonságok és szakértel- mek állítgatásával annyiféle kombináci- Bizton állíthatom, hogy a Fallout egyike a legjobban kidolgozott és ki- talált RPG-knek, amivel valaha is ta- lálkoztam.

Szinte minden pontján érezhető, hogy olyanok készítették, akik maguk is igen sokat játszottak számítógépes szerepjátékokkal.

A különböző stílusok arányát úgymint a körökre osztott harc, az akciópon- tok felhasználása, a kalandelemek vagy éppen a karakterfejlődés ezút- tal tökéletesen találták el a fejlesz- tők, és az egészhez egy olyan remek kerettörténetet találtak ki, amely már magában is komoly elismerést érdemel, Az egész programon érződik, hogy mindenki nagyon odafigyelt a részletekre, és ez alatt most nem csak a gyönyörű SVGA grafikát ér- tem, hanem tárgyaink vagy karakte- rünk képességeinek kidolgozottságát is.

Mindehhez egy jól áttekinthető, nem túl bonyolult - de mégis össze- tett - kezelőfelület társul, így lényegé- ben minden adott egy fantasztikus kalandhoz. Nos, én se szerettem az ilyen történeteket és két- ségtelen, hogy sárkányokra is szíve- sebben vadászok, mint például mu- tánsokra, de "a Fallout mégis meggyőzőzött.

Mi ót elérhetünk, hogy az még a legkritikusab- bakat is meggyőzi. Szerencsére ebben a já- tékban nem kell mindenkit kiirtani, néha sokkal többet érhetünk el a szavakkal. Ma- gas karizma és intelligencia mellett sok- mindent el tudunk érni a beszélgetéssel is. Talán sok embert zavar, ha meghallja, hogy a játék időre megy.

Bevallom, én sem szeretem az olyan programokat, ahol me- gatározott mennyiségű idő áll a rendelke- zésünkre, nem tudok minden felfedezni.

Ez talán egy kicsi negatívum a szememben, de a játék többi része annyira jó, hogy fe- ledtetni tudja ezt a hibát számomra. Már írtam, hogy a harc - szerencsére - körökre osztott. Ez az, ami miatt a program nem csak egy Diablo klón lett, hanem an- nál jóval több.

Végre van lehetőséünk tak- ságunk határozza meg, hány ellenséget ölünk meg. Minden körben meghatározott mennyiségű akciópontot kapunk. Minden cselekvés bizonyos számú pontba kerül, eb- ből következik, hogy az agyunkat is kell használnunk a csaták alatt.

Néhány harcot puszta lövöldözéssél megúszhatunk, de lesz olyan is, ahol igen sokat kell taktikáz- nunk. Különösen a játék elején kell figyel- nünk, mert könnyen patkányeledellé válha- tunk. A három fő-küldetés mellett sok apróbb is van, amit teljesíteni lehet.

Ebben a tekin- tetben a játék az Ultima 7-re hasonlít leg- jobban, azzal a különbséggel, hogy ott nem volt időlimit a fő-küldetésekre.

Az In- terplay állítása szerint kb. Az játék elején kicsit nehéz a felszerelés beszerzése. A lőszer nagyon gyorsan el- fogy, különösen akkor, ha mindenkit legép- puskázunk. Később azonban kifoszthatjuk szerencsétlen mutánsokat, vagy a városok- ban cserélgethetünk.

A rendelkezésre álló tikázni és nem csak összevissza rohan- gálunk és klikkelgetünk az egérrel. A játék grafikája gyönyörű, nagyon szépen megrajzolt. Az animáció is jól sike- rült, kivéve, mikor a női karakter futásnak ered. Hát, igen, semmi sem lehet tökéle- tes. A hangok és a zene remek hangulatot kölcsönöz a játéknak, ezt a programot is érdemes fülhallgatóval kipróbálni.

Nem szeretném tovább szaporítani a szót, a Fallout az a játék, amelyet minden- kinek ki kell próbálnia. A grafika, a hang, az irányítás és minden egyéb annyira jól sikerült, hogy minden elismerésem az In- terplay-nek. Talán most már megbocsá- tom nekik, hogy mégsem csinálták meg a Bard:s Tale sorozat negyedik részét.

Caris fegyverek és tárgyak választéka igen szé- les. Sokféle páncél, fegyver és egyéb hasz- nos cucc áll rendelkezésünkre. Még kü- lönböző kábítószereket is szedhetünk, amitől bizonyos ideig erősebbek vagy ügye- sebbek leszünk. Vigyázat, könnyen kábító- szerfüggővé válhatunk, az elvonási tünetek pedig nem éppen kellemesek.

Ebből is lát- szik, hogy rengeteg tárgy van a játékban. Vannak hasznosak és teljesen használha- tatlanok is. Azt hiszem, az előzőekből kiderült, hogy a Fallout egy nagyon összetett prog- ram, aki szereti a szerepjátékokat, az nyu- godtan próbálja ki.

Hosszú órákig igen kel- lemes szórakozásban lesz része. Interplay Hardverigény: közepes ZED magazin március 27 ajnos a szerepjátékok kihalóban vannak a számítógépeken. Ki tudja miért, de a játékkészítő cé- gek nem nagyon látnak mosta- nában fantáziát egy RPG elkészítésében.

Nem tudom mi lehet ennek a tendenciának az oka, de mindig nagy öröm, ha egy ilyen típusú játék jelenik meg. A Bethesda most dobta piacra az Elder Scrolls világán játszó- dó Battlespire nevű szerepjátékát.

Szórakozást keres 50 47325 50

Félreér- tések elkerülése végett a Battlespire nem az Elder Scrolls sorozat harmadik része, ha- nem egy új trilógia Elder Scrolls Legends első tagja. Az eredeti sorozat harmadik ré- sze végén fog megjelenni, Morrowind néven.

Még egy érdekesség: A Bethesda dologzik, egy Redguard című kalandjáté- kon is, mely szintén az Elder Scrolls világán fog játszódni.

Bár a sorozat előző részei nem tartoztak kedvenceim közé, de azért mindig is nagy RPG rajongó voltam, öröm- mel vetettem magam a programra.

Természetesen magánlevélben gondo¬ lom a dolgot, senkinek sem adom tovább stb Tehát mtra muros a másik húgom szingalezut tanulI Cserobe templomjai¬ ban mindenki áldani fogja a nevedet a sí¬ rodon pedig 'esz friss Szeretni kell a kutyákat 35 daventry 35 már vettem s egy csokor cns-um arvense-t.

Lássuk, mit is találtam, mit nyújt a Battlespire a szerepjátékokra kiéhezett játékosoknak. A háttértörténet kitalálásával nem iga- zán erőltették meg magukat a készítők.

Hő- sünk egy fénykapun keresztül érkezik a Battlespire nevű helyre. Évszázadok óta en- nek az ősi kastélynak a falai között gyakor- lotak a harcosok az igazi küzdelemre.

Meg- érkezésünk után vesszük észre, hogy Mehrunes Dagon, a gonosz Daedra ura már megfertőzte és szörnyekkel népesítet- te be a Battlespire-t. Dagon annak a Jagar Tharn nevű áruló mágusnak a szövetsége- se, akivel az első Elder Scolls játékban az Arena-ban gyúlt meg a bajunk.

Feladatunk természetesen Dagonnak a kiűzése lesz Tamriel birodalmából. A programban egy általunk vagy a ké- szítők által kreált hőst irányítunk az Elder Scrolls világában.

Ha nem egy előre letá- rolt karakterrel szeretnénk elindulni, akkor hősünket nekünk kell az alapoktól kezdve sÖsszerakni". Ez a tevékenység elég sok időnket fogja felemészteni, főleg, ha jó ka- rakterrel szeretnénk nekivágni a kaland- nak. Arra azonban senki se számítson, hogy a Wizardry VII karakterkészítésének idejét akár csak meg is fogja közelíteni.

Mindenképpen ajánlom a saját hós elkészí- tését, mivel így egyrészt sokkal erősebb ka- raktert tudunk csinálni, másrészt sokkal jobban fogjuk ismerni a pozitív és negatív tulajdonságait.

Ha mégsincs kedvünk vagy időnk saját hőst gyártani, akkor egy listá- ból választhatjuk ki a számunkra megfele- lő típust ezt a későbbiekben módosíthat- juk is.

Szerény véleményem szerint érdemesebb inkább a harcos-típusú karak- tereket előnyben részesíteni. Én legjobbnak a ranger-t találtam, neki az igen jó harci képzettségek mellett a nehéz napokra még egy Cure Helath varázslat is jutott.

Induló hősünknek természetesen szük- sége van varázslatokra és felszerelésre, ezeket is a karaktergeneráláskor vásárol- hatjuk meg, ne feledkezzünk meg a megfe- lelő ruházatról és fegyverről sem. Csak olyan cuccokat vegyük amit karakterünk használni is tud. Ne próbáljunk meg mágu- sunknak baltát venni, ha nem tanítottunk meg rá, hogyan is kell kezelni!

Utoljára maradt a karakter előnyeinek és hátrányainak beállítása. Ez igen érdekes Őszintén megvallva, — hatalmas gondban vagyok mikor a Battlespire-t kell értékelnem. Látszik, hogy sokat dol- goztak a készítők a programon, de va- lahogy nem sikerült nekik igazán mara- dandót alkotniuk.

Elég sok bug maradt a programban, a hivatalos megjelenés után két héttel már elkészült a 1. Nemrégiben került fel az In- ternetre az 1. Annak ellenére, hogy a program most jelent meg nem használ semmifé- le 3D gyorsítókártyát és a Bethesda nem is tervezi, hogy készít hozzá ilyen kiegészítést.

Sajnos ez igen erősen a sebesség rovására ment, egy as MMX procival felszerelt gépen teljes képernyős módban és low detail-ben! Saját as gépem pedig vért izzadt a játék köz- ben, még a legkisebb ablak használa- tánál is.

Megjegyezném, hogy ugyene- zen a lassúl? Ezen sebes- ségproblémák miatt borzasztó nehéz rendesen irányítani a programot, ha két-három ellenség is körbevesz min- ket, nem igazán lehet kezelni az egé- szet. Hozzátéve azt, hogy a harc meg- oldása is elég idétlen: lenyomjuk a jobboldali egérgombot és elmozatjuk az eger et.

Ebből igen gyakran semmi sem sül ki, lehet próbálkozni. Van a Battlespire-nek a másik bosszantó tulajdonsága is. A szerencsétlen user pedig ke- resgéli, hogy hova is tünt a hely a winchesteréről.

A swapfile-t nálam a Wwindowsltemp könyvtárba rejtette a kis aljas, egy nap múlva jöttem rá, hogy mi is a helyzet.

A játékot egyéb- ként DOS alól játszottam. Hogy a sok rossz mellett valami jót is írjak: a zene ami végig CD-ről szólremekül sikerült, nagyon hangu- latos aláfestést kölcsönöz a játéknak.

A játék belülről nem is lenne annyi- ra vészes, de a külsőségek grafika, irá- nyítás annyira elveszik az ember ked- vét tőle, hogy inkább hagyja az egészet.

Akik ismernek, azok tudják, hogy egy jó kis RPG-ért bármit hajlan- dó vagyok elviselni, de ez már nekem is sok volt. A hat éve de régen is volt megjelent Ultima Underworld minden tekintetben kenterbe veri a Battlespire- t.

Vajon miért nem tudnak most olyan játékokat készíteni mint amilyen az UW volt? Remélhetőleg a hamarosan meg- jelenő Might and Magic VI, vagy az év végén kijövő Wizardry VIII betölti azt a hatalmas űrt, ami most a számítógé- pes szerepjátékokat jelenti.

Caris és egyedi dolog, nem sok programban ta- lálkoztam még hasonlóval. Adhatunk hő- sünket különböző speciális képességeket és hátrányokat. Az előnyök természetesen pontba kerülnek, a hátrányokért viszont mi kapunk vissza pontokat.

A legfontosabb előny a Regenerate Health, e nélkül ne is indítsunk karaktert!

Ahhoz, hogy igazán ,bika" karakte- rünk lehessen, néhány negatív tulajdonsá- got is ki kell választanunk neki. Senki sem tökéletes. Ha teljesen harcos karaktert szeretnénk, akkor nyugodtan választhatjuk a No Regeneration of SP"s-t.

A Forbidden Weapons-szal is lehet játszadozni, érde- mes egyfajta fegyverre ráálni és azt fejlesz- teni. Amikor teljesen elkészültünk hősünkkel végre elindulhatunk kalandozni.

A Battles- pire-ban mindent 3 dimenzióban követhe- tünk nyomon, karakterünk szemszögéből. Ez a program is természetesen követi a ha- sonló játékok alapsztoriját: egy földalatti barlangban kezdjük a küldetésünket és cé- lunk a felfedezés, a fejlődés és nem utolsó- sorban az életbenmaradás.

Indulás után ne felejtsük el a ruházatot és a fegyvereket magunkra ölteni, mert egy szál semmiben könnyen a szörnyek martalékává válha- tunk. A felfedezésben az automatikus tér- képező opció van segítségünkre,elmúltak a régi szép kockás-spirálfüzetes idők.

Felnőtt keres valódi szex sunbury northcarolina 27979

Mikor az első előzetes képeket megláttam a Battlespire-ből, hirtelen lelkesedésemben messzire hajítottam a Lands os Lore 2-t, mondván, itt az új király. Aztán, mikor megérkezett a tel- jes verzió, hááát Mozgás közben már nem volt olyan ,királyi" a játék.

Ezen még tovább ront az eredetinek távolról sem nevezhető kerettörténet nagyjából ennyivel lehetne összefog- lalni: ,Verjük meg a rossz fiúkat"és az elviselhetőnél némileg magasabb mennyiségben jelentkező bug is.

Érdekes módon, ugyanezeket a sirámokat felsorolhattam volna anno az Arena, vagy a Daggerfall kapcsán is, aztán mégis egy csomót játszottam velük.

Lehet, hogy így fogok járni a Battlespire-rel is? Hancu Minden szembejövő élőlénnyel meg- próbálhatunk beszédbe elegyedni, de ter- mészetesen a populáció nagyobb részét úgyis le kell mészárolnunk.

Ha sikeresen teljesítettünk egy szintet, akkor ismét ka- punk némi elkölthető pontot, amelyeket a karakter-alkotáshoz hasonlóan használha- tunk fel. Mint az összes hasonló programban, a Battlespire-ben is a legnagyobb élvezetet a felfedezés öröme és karakterünk folyama- tos fejlődése okozza.

Jó nézni, ahogy hő- sünk egyre erősebb és hatalmasabb lesz. Ez a jóleső öröm vár ránk, ha elindulunk felfedezni a Battlespire-t. A stratégi- ai műfaj felé eddig nem igazán pillantgat- tak, mondván, hogy talán abban a legnehezebb átütő sikereket elérni.

Most beszéltem kolegámmal, tegnap óta ott áll Pétfürdő és Berhida között vmi kis faluban elakadva, már a Szeretni kell a kutyákat 35 daventry 35 is beszart, tegnap óta ketyeg a prérinyul folyamatosan

Nos, van szerencsénk bejelenteni, hogy mégis született egy új reménység, melynek neve: Myth - The Fallen Lords.

A játék tehát stratégia, méghozzá valós időben. Itt már sokan elkezdenének bizony- talankodni, azzal az érvvel, hogy nem unal- mas már egy kicsit az a sok real-time dolog? Nos, jelen esetben a játék maximá- lisan eltér a már megszokottaktól Dark Re- Más vélemény Mint azt a Warwind 2-nél írtam, egyetlen real-time játékra mondtam eddig rá, hogy stratégiai.

Ez a játék pedig nem más, mint a csodálatos Myth, amely az év első meglepetése, egyben első katarzisélménye volt szá- momra.

Legfőképpen azért tetszett meg, mert orvosolta azt a problémámat, amit eleddig az összes valós idejű já- téknál éreztem: tudniillik, hogy na- gyon sok múlik az időn elvégre a harcmezők tábornokainak sem má- sodpercek álltak a rendelkezésükre egy-egy fontos döntésnél.

A Myth-tel nem volt ilyen gondom: a játékban előre meg kell tervezni a csapatmoz- gásokat, gondolva az esetleges meg- lepetésekre, és abszolút nem az időn vagy a szerencsén múlik a csaták ki. Mindehhez egy remek engi ne és csodálatos kivitelezés járul, már-már a tökéletesség magass ba emeli a játék hangulatát.

Itt ugyanis egy szabadon mozgatható 3D világban kell csapatainkat győzelemre vezetnünk a go- noszok ellen. Nem kell nem is lehet épüle- teket építenünk, nem kell fűszert aratnunk, csak és kizárólag a hadtesteinkkel kell fog- lalkoznunk, velük viszont nagyon!

A sztorit meglehetősen nehéz kihámoz- ni, mivel kellőképpen sejtelmes. Sikerült egy teljesen új világot teremteniük a készítők- nek, aminek kidolgozottsága azért messze van mondjuk a Warhammer-étól, de ez ta- lán nem is baj: megadja azt a lehetőséget, hogy a játékos a saját egyéni fantáziájával élje bele magát a játékba.

Mindenesetre a világunkon háború dúl. Mintegy 7 éve már, hogy elkezdődött a pusztítás, és mostanra csaknem az egész véráztatta-felégette-le- rombolta kontinens a bukott hadurak feke- te kezére került. Így, ebben a reménytelen helyzetben kapcsolódunk be a történetbe.

Már az utolsó erőket is csaknem mind le- mészárolták az iszonyatos túlerőben lévő Erdos Interdetíve vhe Fullen Loni:s sikere élőhalott hordák. A Myth-ben a mi felada- tunk nem az ellenség végleges eltörlése lesz, ez már amúgy sem lehetséges a játék alapvető felépítése révén.

Nem igazán le- hetne egy több tízezres sereget a képer- nyőnkön irányítgatni, úgy, hogy ráadásul minden katonának külön parancsokat is oszthatunk. Ebből következik, hogy mindig csak pár tucatnyi főből állnak csapataink, és a 25 küldetésünk sem avilágmegváltó" kategóriából való. Legtöbbször csak az al- ja munkát kell elvégeznünk, úgy mint az el- Ez egyszerűen egy fantasztikusan jó játék.

Minden benne van, ami kell. Nem tudom semmihez se hasonlítani az Incu- bation és a Warhammer is rossz hason- lat lenneés ez a jó benne!

A grafika egyszerűen tökéletes. Ami- kor megláttam a gépemen, szinte ela- kadt a lélegzetem, annyira tetszett. A táj gyönyörű, a fák, az épületek, a hidak mind lenyűgözőek. A vízen minden tükrö- ződik, maga a híd is csillog-villog.

Az íjá- szok nyílvesszői messziről íveltek, közel- ról. A katonák menetelés közben jobbra-balra nézelődnek, veszélyforrás után kutatva A csaták iszonyatosak, hullanak az áldozatok, végtagjaikkal együtt a csaták hangulata egyébként a Rettenthetetlen c.

Oscar-díjas filmet idézi - hát kell ennél nagyobb dicséret? A han- gok ugyanilyen jól beleilleszkednek az összképbe, a játék hangulata nálam csillagos ötös.

Elég volt egyetlenegy dolgot elrontani, egy kicsit kivárni, máris a nyakamon volt a horda és szétaprítot- tak.

Néha-néha nagyon elegem volt a több, mint négy-ötszörös túlerő ellen Azóta megoldódott a probléma.

Vasárnap dói dttu: Szerfeni, eete: Ha akarnám. Hétfő: Szeretni. Kedd: Klefirtetek. Szerda: Szeretm. Csütörtök: 0ö­ meg! Péntek: Names előadás. Vasárnap: Hbranei­ Főváros! Operett Színház.

Pératek: Az Ortow esti főpróbája. Szombat: Az ortow először. V­asárnnap dé­lutám: Megnyitó kabaré. Radat Színkör. Hétfő, kedd: A nóta vége. Szerda, celtártök: Kabaré. Péntek: Mihályiné két lánya. Szombat, vasárnap délután és cete­rferini vendégjátéka. Jegyelővétel délelőtt 11 órától.

Egy Iljúpár tragé­diája 7 felv. Sorsdöntő futam 7 felv. A főszerepben: Claire Windsor. Előadások fél 4, fél 6, fél 8, fél CORSO: 63— Dráma 8 felv. Gloria Swanson főszereplésé­vel.

Beat­­rice Joy és Várkonyi Mihály főszerepléséről. Előadások hétköznap: 4, 6, 8, M. Vasárnap: féii 4, fél 6, fél 8, fa M. Strauss Richard: E-dur szerenád op.

Schumann: Op. Mozart 2 felvonásos operája. Hétfő: D. Olasz est. Németország Berlin és Három burleszk. Melódia Csaj­­kovszki ; Andalúziai románc Sarasaié. Majna-Frankfurt Közvetíti Cas­­selt S- Kasseli közvetítés. Goethe színdarabja.

Szeretni kell a kutyákat 35 daventry 35 végeredményt, valar.

G­­old vonósnégyes Schu­bert. Es-dur vonósnégyes Dvorak. A windsori víg nők; Hugenottáik, nyitány és ária; Tiefland, inter­mezzo; Fidelio, ábránd; Denevér, nyitány; Varázsfuvola; Tainino áriája és ábránd.

A fran­kfurti opera előadása Königsberg Színdarab a 30 éves háború idejéből. Lipcse Közvetíti Drezdát Da­lok: Zöld levél, novella. Dalok: A-dur szonáta Brahms 12—2: Hullámhosszúsági kísérletek. München Közvetíti Nürnberget Vígjáték 3 felvonásban.

Letelt a 21 óránk, nem volt más választás csak ez, vagy a mágnes. Azt meg közúton kihagyom. Tegnap este kor léptem be az országba Sopronnál,ös úton Csornáig onnan a oson a telephelyünkig simán el lehetett jutni.

Osztrákban kifele menő kollégák mondták a CB-n,hogy hegyesnél k. Hol álltál Bradforban? Én mindig be szoktam állni a Hillam Roadra. A vége zsákutca, közel van a Tesco és még egyszer sem vágtak fel.

Az egész utcában lehet aludni. Örüljön a paraszt hogy mélyen aludtunk. Ketten vagyunk, és a másik sem kicsi.

Van zoosk ingyenes üzeneteket küldeni Kanadában

Lett volna egy kis szexparty ha felébredünk Na es; lottek mar el ott rendornot is, mikor kirabolrtak az ekszerboltot.

Orulj, hogy neked nincs pipa a nyakadon. Nem kell lájkolni, csak ha valaki segíteni tud, akkor itt látja hol kellene. A "piros jelölök" a bajba jutottak. A jelre kattintva olvasható a kérés. En anno magam koltoztettem a csaladot egy berelt Lt vel. Jo sztori volt; a kolcsonzo atadta a kocsit, mejd kozoltek, hogy egesz Europaban ervenyes javitas es vontatas va a kocsin, ha barmi tortenik,a legkozelebbi VW szerviz ingyen megjavitja.

Mit ad Isten, Gyorben eszrevettemn, hogy az egyik magasnyomasu csonel szivarog a gazolaj; bementem a szervizbe es mutatom neki a fuzete amiben benne volt a nevuk ismire ok.

Aa, az nem igy mukodik Magyarorszagon; fizessek, majd ok adnak egy papirt, azt fordittassam le angolra es majd az angol kolcsonzo visszafizeti a penzemet.

Anyatok, az. A kamionstop eredetileg, csütörtök este töl péntek este ig, és szombat este töl vasárnap este ig tart.

Rendelet alapján országszerte továbbra is érvényben van, egészen Zsámbéki lehajtón le, irány vissza Bp.

Nem is engedtek tovább. Hajnalban majd újra probálkozunk. Hátha addigra járható lesz. Most beszéltem kolegámmal, tegnap óta ott áll Pétfürdő és Berhida között vmi kis faluban elakadva, már a kályhája is beszart, tegnap óta ketyeg a prérinyul folyamatosan Nem akarom védeni a közútkezelőt, mert egy tróger banda, de ez most nem rajtuk mullott részben.

Nézd meg akár csa a f szbúkon milyen képeket raknak fel, a fülke oldaláig érő hófalak vannak, most mondták a hírekben, hogy osztrákból jön x darab hómaró pluszba segíteni tisztítani az M1est. Persze ha vissza vezetjük oda, hogy idő előtt leszedték a szélfogókat, vagy épp kivagdosták az összes fát a pálye mellől mert kivágni egyszerűb mint évente metszeni akkor lehet most jobb lenne a helyzet.

A tegnap délutann budaörsön rakott autóm aminek ma 9 kor kellet volna leraknia velenjében még Fehérváron kempingezik! Meg amúgy is az osztrák meg a német elő tud sózni, nem csak dísznek vannak a hótolók, mint nálunk. Ket eve itt felfuggesztettek a szabalyokat es kesobb sem kifogasoltak az adott idoszak tulvezeteseit, pihenoit, stb.

Ha jol emlekszem, mintha benne is lenne a zunios torvenyben egy fejezet errol. A barátom visszafordították Környénél, próbál visszajutni a csepeli Hof-ig, és belevágja a f. Nem a fenet. Az A ason majdnem letolt az utrol az idiota, mert lassitottam a kanyar elott.

Tudom mi van arra, beszéltem több kolegával is. Voltak olyan kolegák akik kisbusszal keveredtek az M7 en bele a sok autós balesettbe. Ezt mondjuk én se értem Ez nehezíti a gépjárművek közlekedését. Az említett útszakaszon négy koccanásos baleset történt, ezért a helyszínelés idején a balesettel érintett útszakaszokon rendőri forgalomirányítás mellett egy sávon haladhatnak a járművek.

A fogalomtorlódás elkerülésére indokolt esetben az autópálya km szelvényében a forgalmat a 81 számú főútra terelik a rendőrök.

A 7,5 tonna feletti gépjárművek forgalmát Gic irányába terelik a rendőrök. Az elakadt és keresztbe fordult kamionok elzárják a közlekedők útját, ezért a csornai körforgalomnál a rendőrség a tehergépjárműveket Kapuvár irányába tereli.

Az M es autóúton Csörnyeföldénél egy kamion az árokba borult, a műszaki mentés befejeződött, az út teljes szélességében járható. Az M7-es autópályán Zalakomárnál egy kamion és egy kisbusz ütközött össze. A balesetben senki nem sérült meg, az autópálya nincs lezárva, a műszaki mentés folyamatban van.

Pacsa után a ös főúton a Zala Volán egyik járata árokba csúszott. A busz műszaki mentése véget ért, megindult a forgalom.

A régi 7-es főúton, Letenye és Becsehely között három személygépkocsi ütközött össze, személyi sérülés nem történt. A Sármelléki repülőtér bizonytalan ideig nem fogad és nem indít járatokat. Kitelepült Kpm-et, mobil trafit, balesetet, dugót, stb. Még valami :- Ezen nőttem fel fater is ilyet hajtott szerintem sokan szerettétek ezt a filmet.

Szerintem is kár rágodni ezen a témán ki,hogy és mennyivel mehet a pályán. Én arra kérek mindenkit ha meglát a tükörben egy meseszép hófehér Stralist rengeteg led lámpával villogó sárga fényhíddal a tetején az csak annyit segítsen amennyi belefér a moráljába.

Senkire nem fogok refizni pedig volna 8 plussz gyári :- és ha úgy adodik én is segítek bárkinek ha kell mondjuk egy gáz elvétellel. Mondjuk ilyesmit:Szépen megvárod mikor kapsz értesítést,a berendelt autód m.

A legnagyobb büntetésed ha nincs ismerős a felügyeletnél ,kb 30 napig állni fog az autód. És ha cégnél dolgozól leszerződve Akkor egy bringás is felhajthat ha technikailag tudja a 60at Ma megnéztem jobban,tedd meg te is! A belső sáv fölött ahogy írtam teherautóval behajtani tilos,ponyvájában a 7,5talatta nyíl mutat lefele!

A külső fölött van a teherautóval előzni tilos,az időkorlát mindkét oldalon ott van.

De tényleg mindegy,tilos oszt kész Én benne vagyok,de itt bármit kérhetsz tesznek rád nekünk csak annyi a dolgunk hogy tejeljünk állambácsinak.

Más, igaz még csak képeken láttam élőben nem azt mondták Kecskeméten az iveconál nem is lesz náluk sőt elméletileg senkinél csak azt nem értem miért?

Én még mindig hajlok rá hogy egy ilyen as beválna nekem. Érdekes dolog lenne itt az utakon ilyet látni. Egyébként tudna valaki infot arról, hogy milyen büntetést kap még az a bőnös, akinek rendszámáról lekaparta a matricát az NKH?

Remélem nem sértek meg senkit a kérdésemmel, hogy itt teszem fel, de szerintem ti ismertek párat. Nem tudom mi alapjá bűntet, szerencsére még nem szedtek ki soha pályán. Van a cégünknek szlovák része és ott mondták a kolegák, hogy ne nagyon azzak, inkább mert 90 el lehet menni de előzni tilos van mindenhol.

De ha kifogok vmi nál lassabban haladót pár perc tötymörgés után megelőzhetem, nem szólnak érte. Welsből szoktam vinni motyót Fehérvárra, Mór környékén elfogy a 4. Csak szólok, hogy egy KRESZ szabályt, egy elcseszett másikkal, illetve egy tényleg hülyeséggel próbálsz támadni, mint élő lehetőség.

A tiloson áthajtás is elég régi szabály. Szerintem régebbi, mint bármilyen autópályás szabályzás. Sőt, a rendőri forgalomirányítás is elég régi. Ráadásul a XXI.

Há de milyen veszélyes már Mondjuk utoléri 10 kamion.

Szeretni kell a kutyákat 35 daventry 35 Sándor kaposvári 30 éves kereskedelmi ügynököt a kaposvári törvényszék már régebben körözte.

Mivel nem lehet előzni, a tizedik tuti el megy Szerinted nem kérdezné meg tőle a rendőr, hogy mi a szitu?

És ha abba a sorba beleszalad egy személyautó al? Illetve kamionosként feltart, de itt meg rohadjon meg aki kitalálta az eszetlen előzni tilosozást Tudom, hogy meg lehet előzni személykocsival, de szerintem akkor is veszélyes manőver a azás.

Mert indokolatlanul nem tarthatja fel a forgalmat. Ha téged kettő vagy több sávos úton veszélyeztet egy es velorex amikor zel kruzolsz, akkor szerintem nem a KRESZ-szel van a probléma Senkit és semmit nem veszélyeztett a szélső sávban haladó, konstans Vagy hozz egyetlen szitut amikor nem tudod megelőzni autópályán személyautóval.

A teher megint más, de azzal sem fog veszélyeztetni a külsőben egy as cammogó. Ne feledkezz meg a jobbra tartási kötelezettségedről és arról, hogy még kisautóval is csak városban mehetsz a belsőben szabadon Az más kérdés, hogy a jobbról "előzést" hogyan minősítjük az elhaladási szabály miatt, de ez ha jól sejtem teherrel nehezen elképzelhető szituáció.

Én is ifával kezdem annó ban igaz akkor még nem kellett pályán járni fiatal voltam toltam is neki vitte a at folyamatosan. Utána felcsőveltem vettem egy Last az már király gép volt póttal is nel ment ha lendületben volt és túlsúlyos is persze.

Aztán egy FH-s volvo jött elég leharcolt,de pénzt keresni jó volt, 6éve pedig szalonból egy Stralist vettem a mai napig megy hiba nélkül. Ezzel csak azt akartam mondani hogy minden kategóriát kiprópáltam végig jártam a szamárlétrát.

Tudom hogy sokan még mindig kénytelenek éves technikákkal járni de miattuk és egy elba. Ma arra gondoltam vezetés közben hogy változtatni kéne a szabályon.

Ezt ma kimondottan figyeltem. Tudnád díjazni a villogást, ha ki volna számolva az időd, és nem mindegy, hogy hazaérsz, vagy nem.

Szeretni kell a kutyákat 35 daventry 35 szerkesztő: Barbarlts Lajos Előfizeti,!

Nekem pl Szegedig elég volt 4,5 ben Rajkától. Nem kellett 45percet kivenni. Mióta nem lehet előzni, azóta rendszeresen kell kivegyek pihenőt, és rendszeresen fogy el a munkaidőm KKfélegyháza, és Kistelek között.

A zők, meg a zók miatt. Volt már, hogy ott kellett aludjak, egy parkolóban. Ennyit jelent a 85, vagy a Szlovákban nem is mennek 80 alatt, még 85 nél is tolnak meg villognak lefele, és ha észreveszi a rendőr hogy 80 alatt mész téged vesz ki nem azt aki előz épp De tök lényegtelen mert a bűntetések nagy része úgy is van sapka nincs sapka elven működik.

Ahol van mátrix, ott jelzik. De a határokon is kint van a tábla. Szerintem ből 99 már tudja. Nagyon ritkán előfordul, hogy hajnalban utolér, inkább jön mögöttem, de nem előz.

Az idézett jogszabályból én nem azt olvasom ki, hogy cel nem mehetsz pályán. Csak azt, hogy sík úton akár a repülőtér betonján műszakilag képesnek kell lenned nal menni. Az IFÁ-s ösöket megértem, bár szerintem se a pályán a helyük. De szerencsétlen csak ott mehet, a főútról ki van tiltva, mint ahogy a többi teherautó is.

A sok villogós talán fel sem fogja, hogy nem azért megy tel, mert ki akar cseszni a többiekkel, hanem mert ennyit bír a gép. És az IFÁ-s nem azért jár azzal, mert másra költi a pénzét, nem 0 km-es, Euro9-es kocsira, hanem mert az van neki 30 éve. Ha nel menne, ne adj isten tel, sokkal hamarabb széthullana.

Nincs másik autója. Bár engem is megenne az ideg tel valaki után menni, számolgatnám a vesztett perceket.

De a villogást nem tudom díjazni, múltkor nél villogott a köcsög. Nekem az a tapasztalatom, hogy 10 villógóból 7 román, 1 lengyel, 1 szlovák, 1 meg vegyes.

Magyar nem szokott, vagy beáll mögém, vagy lendületből kielőz. Ez nálunk is megvan,igaz nem tábla,de a pálya felett világító mátrixon ott van a belső sáv fölött,súlykiegészítéssel,lefelé mutató nyíllal,jobb oldalon pedig a ig!

Ha jól emlékszem. Ha mész valaki mögött a külsőben, bemész a belsőbe, elmész mellette, utána visszamész a külsőbe, az szerintem előzés. Úgyértettem ahogy le is írtátok Viszont a forgalmi akadály és terepviszonyok miatti sebességet,kapaszkodó sávot,és ilyeneket,ne keverjük ide!

Ha bír a géped sík úton at felmehetsz,de ha felmentél és vicces kedvedben sík úton et hajtasz akkor szabálytalan vagy Ha jól értelmezem az írásodat, akkor Te is úgy látod, hogy nem minősül előzésnek az, ami miatt minket bírságolnak.

Péntek délután a Balatonra tele van mindkét sáv. Ahogy elhaladnak egymás mellett az autók akár belül, akár kívülaz nem előzés.

Mindent lehet rá mondani, de azt nem, hogy szabálytalan. A70 is minősülhet veszélyeztetésnek, szerintem. Gondolj a személykocsikra. A szélsőben menjen csak el egy személykocsi.

Mekkora meglepetés egy es autót hirtelen utolérni? Csak egy apróság erről, amit én nem is értek, hogy miért nem hallottam még senkitől mint "ellenvéleményt", mert nekem elég egyértelműnek tűnik. Párhuzamos közlekedés esetében a különböző forgalmi sávokban folyamatosan haladó járművek egymás melletti elhaladása nem minősül előzésnek.

Mert ha pl. Ennek alapján nel se lehetne menni, mert a szabályosan nal menőt feltartja, ami balesetveszélyes.

Értelmezd légy szives, a feltartás fogalmát autópályán illetve ennek fényében gondoljuk végig, hogy miért is óriási farokság az előzni tilos a nagyvasakra.

A dolgokat nem kell túlmagyarázni. Azok amiről Te írsz, azok forgalmi akadályok. A forgalmat nem tarthatja fel, mert balesetveszélyes. Ez a 60már régi kresz szabály. Nincs értelme. Mert ezek szerint haladhat folyamatos al, ami baromság.

Szerintem te fuss neki egészen addig, amig meg nem érted. Sík úton. Tehát pl. Ha bedugul az autópálya, akkor akár meg is állhat.

Na, meselj; legutobb a hatar elotti belga kutnal nyomattam tele, majd utan Subennel. De most lehet, hogy nem ez az olcsobb. Osztrak vagy magyar benzinar olcsobb? Atmegyek megnezni azt az orszagot, ahol elmarad egy nagy autostalakozo, mert az autosok mar nem engedhetik meg maguknak a benzint, hogy odamenjenek Nem azt mondom, hogy úgy kezdődött, nem lehetet igent választani, hanem hogy volt egy időszak.

Lehet hogy között. Csak példa. Én úgy gondolom, hogy ezen a határon kell belépned Svájcba, és a határon kell a vámkezelést megcsináltatni az MSV spedíciónál. Szoktam népítéletet olvasni én is.

Mi abban a jó, hogy egekig magasztalja valaki az autóját, a végére meg odaírja, hogy nem érte meg a pénzét. Lehet, hogy csak én nem értem??.

Én imádom mindkét kocsimat, és eszembe sem jutna megsérteni őket azzalhogy odaírom, hogy nem érte meg az árát A kutya fajat ezer eve nem jartam itt!

Catone cegrol tud valaki valami jot? Lattam a hirdetesuket keresnek soforoket en meg lehet valtanek ceget hamarosan. Vagy esetleg valami normalisnak mondhato ceget nemtud valaki?

Transalliance-t ismerem. Miért az mivel különb, hogy bele áll az ember seggébe rángatja a kormányt meg villog? Ha eddig nem ment gyorsabban akkor ezek után se fog. Meg előzés közben húzza rá a kormányt a másikra De a legjobb ami tetszik utolér, bele áll a seggembe, villog rángatja a kományt majd km múlva bele törődik és felveszi a tempót.

Igazi papucs ember. A gáz elvétel is sok segítség bár az a baj hogy sokan kibaszból akkor nyomja ig mikor előzöd. Engem nem zavar ha ilyen paraszt fölé tudom tolni a szekeret,de miért vannak olyan emberek akik inkább szívatnak mint segítenek?

Jobb inkább figyelni, betartani Na, ha legközelebb megyek elviszlek. Ha van egy kis perverzitás a látogatóban De én az ExCel végét pakoltam, ott lehet köpködni, brunyálni. Mit mondjak, gyönyörű táj. Megneznem, hogy te ott megallsz Meg a farkjadat sem lenne idod elovenni, mar mogotted allna a traffic officer.

Én is al járok mindenhol, természetesen a lejtő adta lehetőségeket kihasználom. Az én zsebemből veszem ki a pénzt minnél gyorsabban megyek Ennyit tudok segíteni többet nem.

Ismersz a lidlis autóval el közlekedtem még a derékszögű kanyarban is maci a megmondója mikor negyed órát pakoltunk gyarmaton apótba mert minden borult :D szar volt megszokni, de ez van ezt kell szeretni.

Pedig jo kaja van, most eppen csipos csirkeszarnyat eszem es Morettit iszom hozza.

En meg csutortokon talalkoztam egy kollegaddal, aki a "Hangya Ur" nevre hallgat; valami gondja van a TNT raktar szemelyzetevel es megkert, hogy tartsak neki egy kis angolorat; mindenfele szitkokat kellett leirnom neki fonetkusan. Meg esőkabátot is. Tegnap voltam nálatok, féltem hogy az SH roadnál lesz a hétvége.

Szerencsére kiszabadultam onnan, bár készültem megint a vidámparkba veled. Szerintem kár ezen idegeskedned, vagy bele törődsz és felveszed a tempót vagy bevállalod és halz.

Viszont azt ne várd el senkitől hogy lehúzodjon a leállóba azért hogy te haladhass, mert ha őt kiszedi a rendőr és oda adja a ft os csekket nem fogsz vissza menni és kifizetni helyette.

Az meg megint más tészta amit művelnek a pálya matricával és az utak állapotával. De ezen még annyira se éri meg agyalni és idegelni magad mert úgyse fog változni, vagy ha igen akkor nem a jó irányba. Na nem olcsó dolog az tény,de Akkor legyen nappali és éjszakai pályamatrica is.

Hogy miért mert nappal ezekszerint csak a pálya egyik felét használhatom hol ott az egész pályára vettem nem is olcsón matricát.

Főleg hogy éves nincs mert hazudtak mindent ezzel az útdíjnak nevezet rablásról is! Kiszámolta már valaki hogy a havi matricázással mennyivel is lopnak meg minket? Gondolom a céges sofőröket nem is érdekli de van aki magának termel azt igen.

Mi lesz majd nyáron mert akkor lenne bevezetve az útdíj de nem lesz érdekes módon több helyen ezt hallottam. Majd valami új matrica lesz kitalálva gondolom én kicsit drágábban mint a mostani. Azt kívánom hogy akik ezeket a dolgokat kitalálják,érvényesítik azokhoz ne jusson el közúton a tej,kenyér,hús,ruha,üzemanyag hanem dögöljenek éhen és rohadjanak meg az autóikban az útszélén!

Mindet felkötném az utak mentén és tábla jelezné ki mit is tett azért hogy ott lóg,de nem a nyakuknál kötném fel őket mert az túl könnyű lenne nekik is. Élve hogy pár napig az emberek is kifejezzék rajtuk a gondolataikat,érzéseiket.

Picit megjöttem a "tanulojáratról" agyam eldobom, hogy minek kell ilyen baromságokkal foglalkozni, logikátlan és hülye kezdés, az biztos a bizalom már eltünt részemről és még fizi sincs, mi lesz itt később.

Nem kezdő vagyok, és talán már azt is tudom mi merre hány méter pl tudom hol kell betölteni az ablakmosot meg az olajat, arról nem beszélve cseréltem már kereket is, ezért nem fogok telefonálnitalán egy ilyen szerelvényt el tudok vezetni, arról nem beszélve ua a menetlevelük mint nekem volt annó.

Soha nem segitek többet kollégának ugy, hogy én szivom meg. Mondjuk már volt egy rosz érzésem induláskor.

Meg kellett kérdeznem hogy akarják e hogy ott dolgozzak, vagy csak én vagyok az udvar söprögető, azaz teljesen feleslegesnek éreztem magamat. A kunyizás szocska csak poén, odamegyek megkérdezem kaphatok e egy kis szuvenirt ha érdemes pl halat nem utálom, és most pacalt se akartam azt is utálomlevehetnék a potrol is mint sok kolléga, de az már lopás.

Aztán ha kapok akkor megköszönöm és általába a felesleget elosztogatom. Volt kaptam olasz tésztát egy valaggal és a lerakokon azt osztogattam, ott meg kaptam almát pl vagy más gyümölcsöt, vagy nem kaptam semmit se de segitökészek voltak, ondjuk halat is adni akartak, de mint irtam utálom, igy kedvesen megmondtam neki köszönöm azt nem.

Általába ha odamentem utána akkor valahogy gyorsan sorra kerültem, talán a jo kapcsolatnak hála. A könyv már megvan de jo lett volna teszt ellenörzés képpen. Ha elég az elsö oldal akkor jó.

Érdeklődnék, hogy van-e itt olyan vállalkozó szellemű kedves egyén, vagy tudomása olyanról, aki jövő héten vagy bármikor megy Bulgária felé vagy oda és akihez csatlakozhatnék is! Fontos lenne nagyon! Ha a leállósávba mész és elengeded a kollégát, az meg "csak" pénz. Korábban egy-két témában jelentős erőfeszítések árán visszafogtam az írókámat.

Ez pedig jól bevált és így megmaradtam olvasónak. Jó ez így, csak ülök és figyelek. Szinte minden alkalommal ha gépközelben vagyok,felnézek ide. Jókat mosolygok, ritkán bosszankodok.

Ja, hogy mi van velem? Hm, minden ok. A fehérret lecseréltem egy fiatalabb kékre. Fuvarozgatok rendesen. Van pótkocsim is kettő. Egy Kempf billenős és egy Kögel száraz.

Azt hiszem mindkettő jó márka. Illetve esetenként van egy tréler is utánam kötve. Mint ma is,már előrakodtam egy Merlo gépállattal. Olyan tuskófúró féleség és jó nehéz. Szóval fuvarozgatok itthon is és néha kint is. Ugye, Tibi ! Te ki a romániai mentorom voltál. Minden nap van mit beírni a munkanaplóba.

Akit a pa- rancsnok feladatai érdekelnek, az nem avatkozik harcba, csak az egységek között cirkál és szervezi Szeretni kell a kutyákat 35 daventry 35 termelést, védelmet és támadó hadmozdulatokat.

Nem kell ,hogy sok legyen,annyit akarok amennyiből megélhetünk tisztességgel. A család okés. A törpe már három éves maholnap.

Mindenkit kicsinál a szövegével. Ballagunk haverral lefelé, túl a kritikus ponton pár km-rel, egyszer csak naaagy fekete ML Merci naaagy sebességgel, első rendszám nélkül.

Igen ám, de még mielőtt beérte volna a Mergát az RS, kipattan a külsőből egy alien kamionos, hogy megkerülje a tötymörgő kollegáját. Le mertem volna tenni a nagyesküt, hogy a sünök felváltva harapdálják az ujjukat, hogy most akkor melyiket rúgják valagba alaposan, és arra is, hogy végül az történik, ami történt:.

Nyilván a könnyebb ellenállás felé mozdul, mert azért mégse ugrunk neki egy kitudjamekkoradebiztoskurvárakigyúrtvastagnyakúnagykopasznak mert hátha belever a mercijellel az aszfaltba Nem mondom, hogy nem érdemelte meg a kamionos sem, mert vel elmenni a 88 mellett kb.

De azért a rendőrnek legyen már vér a pucájában a másikkal szemben is Vedd meg az ADR kézikönyvet és olvasd el a táblázatok előtti részt oldal max néhányszor.

Nem lesz olyan kérdés amire ne tudnál utána válaszolni. Ha meg ADR-ezni fogsz az a könyv így is, úgy is kelleni fog.

Most őszintén.

Iskolai ruhakelme, Szeretni kell a kutyákat 35 daventry 35 vétel!

Mire számítottál? Valószínű az IFA-s paraszt ez most szószerint főállásban egy ekevasat vagy valami túlméretes gereblyét húzgál maga mögött a szántóföldön, szarik ő rá, hogy nal vagy nel szarakodik a többiek előtt. Az se kizárt, hogy a nemzetközi jeleidet se tudta értelmezni.

Röviden megosztanám az egyik történetem a héten. Az M5-ön húzok pest felé elég fontos fuvar volt vagyis inkább az idő volt fontos.

Lajosmizse mérlegelés minden oké ki a pályára tűz tovább. A shell kút után egy kisebb sorba futok figyeljetek km-es tempóval előzni senki mert félés van. Na én pár km után feladom és ami a csővön kifér. Egy pótos ifa valami zsákos motyóval. Mondom ilyen még van és fel is merészkednek vele ide.

Tükörben barátok octávia fényhiddal. Az akkori gondolataimat most nem írnám ide. Leállósáv amit utálok,de nekik gondolom lehet. Egy jó bőr csajszi meg egy pasi a csaj olyan jó féle egyen cucc nélkül inkább plázacica be vállalnám,de minek már otthon is vár egy :- Jön a pasi hogy így meg na hogy amúgy.

Mondom neki a szitut őt nem érdekli mert a szabály az szabály. Közben nézi a trélert egy árokásó és egy úthenger súly oké,rögzítés több mint sok. Kérdezi mérlegelés volt mondom ja mert hogy ő vissza is hivathat ha akkar,mondom kérdezze meg ja és ő hol volt mert mindig ott alszanak a mérőnél. A csajszíval dumálnak és azt mondja ha minden papírom okés és minden más is rendben akkor egy jelképes összegben kieggyezünk.

Zsebbe nem adok adtam már eleget kár hogy a kőnyvelőm nem tudja ezeket leírni:- Meg volt minden olcson megúsztam,és elment 10 percem.

Elindúltam utol is értem föntebb a szarkupacott örkény környékén voltak követő is megint. Már akkor nem érdekelt semmi mikor mellé értem és felvettem ezt a számomra ismeretlen sebességet,Nemzetkőzi jelekkel utaltam rá hogy vagy menjen le vagy nővelje a sebességét.

Kérdezem én egy szar törvény miatt miért kell nekem-nekünk szívni? Mert tudom sokan spórolnak meg mittudom én,de az én megélhetésemre ne játszon senki tudjátok ti is több km több pénz vagy nem? Én is volt mikor a leállóba mentem körüli tempóval mert a holland hűtős majd letolt az útról és nem haltam bele egy kis segítségbe amit másnak adtam Nálunk rossz a közlekedési morál az a baj.

Kulata az Bulgár Görög határ. Románia nem szomszédos Görögországgal. Ezt majd áruld el a Wabisoknak is Szerintem tök8 hogy áll, a több olyan autón láttam már main függőleges volt, bár ott másképp nem is lehetett felszerelni.

Ez egy fontos információ a Spar témával kapcsolatban. Nekem például ez jut eszembe először. A pótkocsik hátulján levő a "hosszú szerelvény"-t jelző téglalap alakú fényvisszaverő táblának függőlegesen, vagy vízszintesen kell állnia? Van -e rá előírás? Tudna nekem segíteni?

A párom megy Spárba felvételizni Milyen gépekkel szálít a spár?

Előre is köszi. Valaki tudna segiteni. Normál küldeménydarabos vizsgához kellene. Mielött bárki megszolna, kerestem a neten délelött de nem igazán találtam vagy lehet elsiklottam felette. Elöre is köszi ha dob valaki 1 linket. További szép napot mindenkinek.

A kutasok arrafelé elég nagy mocskok igen általánosítás tavaly mikor jöttünk haza a kutas nem adta vissza a férjemnek a tankolókártyát csak a számlát, ő meg nem figyelt mert valamiről beszélgettünk. Utána ettünk még ott egy sütit, ilyesmi, legalább eltöltöttünk még negyedórát a shopban.

Lett volna alkalom szólni, hogy a kártya ottmaradt. Férj kint a kamionnál ellenőrizte a tárcáját, hogy meg van-e minden akkor vette észre, hogy a kártya nincs.

Visszamentünk és a pasi letagadta, hogy nem adta vissza. Mondtuk, hogy akkor nézzük vissza a felvételt.

Na ezután mondta, hogy szól a kollégájának meg kavart egy kicsit, hogy ne legyen feltünő, hogy aztán előkerült a kártya a pult alól.

Tuti, hogy direkt próbálkoztak. A barátomat elkábították,majd kirabolták a Brüno-i elkerülőn OMW kúton. Ma éjjel történt az eset. A kutasok nem voltak hajlandók a felvételt jiadni,rendőrt hívni. Elő kellett kerülni egy kardnak hogy legyen rendőr.

Én Zeebrügge-ben raktam egy Bécs környéki terítőt, Neusiedl a vége. Remélem, ezzel haza is megyek utána :.

Ma "összetalálkoztunk" egy magyar Waberers kamionnal Bajorországban a pályán.

Hát, igen, semmi Szeretni kell a kutyákat 35 daventry 35 lehet tökéle- tes.

Belénk jött hátulrol. Mi emelöhátfalas teherrel voltunk. A soförünket elvitte a mentö, de nem lett komolyabb baja, most hozzák haza a korházbol. Érdekes, de még kis sem szálltunk az autobol, de már melletünk volt a mentöauto.

Kb fel perc. Elég szarul vagyok most még, de megusztuk ugy néz ki. A kamion soförjet is sajnáltam. Szar dolog ez. A kunyerálásról annyit én is szoktam kérni szuvenírt, de olyan felrakón ahol számíthatok is rá Valószínűleg nem hétköznapi kérdés, de tudja valaki, hogy szerb és török fuvarozók milyen feltételekkel, kb.

Nincs pénzük wc papirra, vagy kajára? Egy lengyel,román,stb. Ők nem csak a kis dolgokat viszik el,hanem a mozdítható dolgokat. Hozzáteszem,sok normális lengyellel találkoztam már.

Voltam pár emberrel négykezezni az elmúlt időkben. Minél idősebb volt a kamionos,annál inkább jellemző volt rá,hogy 1. Azért kivi leszek mit tanulok a mestertől aki mellé betesznek:D Az biztos megint egy ujabb auto lesz, megint keresgélhetem a dolgokat mig rááll a kezem.

Megyek megint kunyizni a felrakoka hogy szegény éhes magyarnak egy kis grátisz, ez bevállt már anno, szinte mindig kaptam. Azért kiváncsi leszek milyen ez a hely, megyek 2 hét tanulojáratra, csak tudnám minek??

Jo pap is holtig tanul, bár értelmét nem láttom, de rajtam ne muljon.

Mondjuk ok nem ismernek, gondolom meg akarják nézzni biztonságosan csinálom a dolgokat, probálom pozitivan nézzni a dolgokat, de felesleges.